Ekonomický růst a hospodářský cyklus – ekonomie

 

   Otázka: Ekonomický růst a hospodářský cyklus

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Vendula

 

Ekonomický růst

= růst výkonnosti ekonomiky

= proces, kterým se zvyšuje schopnost národního hospodářství vyrábět statky a služby

– ekonomický růst úzce souvisí s posunováním hranic produkčních možností země

 

Makroekonomičtí ukazatelé

 • míra nezaměstnanosti – část nabídky práce není schopna si najít placené zaměstnání
 • míra inflace – proces, při kterém dochází ke znehodnocování měny, nárůst cenové hladiny zboží a služeb
 • HDP/obyv. – hodnota statků a služeb vyprodukovaných v rámci geografických hranic bez ohledu na občanství
 • tempo růstu – rychlost rozvoje výrobních sil v určité oblasti
 • obchodní bilance – rozdíl mezi objemem vývozu a dovozu v peněžním vyjádření (saldo obchodní bilance – aktivní = vývoz převyšuje dovoz, pasivní = vývozy jsou nižší než dovozy
 • Platební bilance – shrnuje objem všech plateb do a ze zahraničí

 

S ekonomickým růstem souvisí

 • ekonomická síla = absolutní objem finálních výrobků a služeb, který je ekonomikou vyroben za určité období
 • celková hodnota HDP
 • ekonomická úroveň = vyjadřuje životní úroveň (úroveň standardu hmotné spotřeby), měříme ji např. HDP/počet obyvatel země
 • slouží k porovnání ekonomik jednotlivých států

 

Tempo růstu ekonomiky

 • růst skutečného reálného HDP
 • rychlost rozvoje výrobních sil v dané oblasti

 

Faktory ovlivňující ekonomický růst

 • extenzivní faktory – dochází k rozšiřování výroby, kvantitativní zvyšování výrobních faktorů
 • intenzivní faktory – vyšší využití stávajících zdrojů, kvalitativní zvyšování výrobních faktorů, např. vznik nových technologií, zdokonalení vzdělávání

 

Ekonomický cyklus

 • vyjadřuje kolísání ekonomické aktivity okolo dlouhodobého trendu
 • kolísání je měřeno pomocí HDP v čase
 • vývoj hospodářství s tržním a smíšeným ekonomickým systémem probíhá v cyklech
 • z dlouhodobého hlediska má ekonomika tendenci růst
 • ekonomický cyklus má 4 fáze

 

1. Expanze (rozvoj)

– následuje poté, co bylo dosaženo dna

– rozmach poptávky i nabídky

– rostou zisky i platy, roste spotřeba statků i služeb, klesá nezaměstnanost

– stát dostává více peněž z daní, takže může investovat

– všechny tři makroekonomické subjekty (domácnosti, firmy, stát) mají vyšší příjmy a mohou více utrácet

 

2. Vrchol

– převis nabídky nad poptávkou

– firmy stále produkují vysokým tempem statky a služby, ovšem poptávka začíná zaostávat

– ekonomika se v této fázi může nacházet za hranicí svých provozních možností, výrobní faktory může získávat ze zahraničí, tím se zvyšuje riziko přehřátí a následné ekonomické krize

 

3. Recese (krize, kontrakce)

– trvá-li pokles více než dva kvartály

– pokles produkce

– poptávka se zastavuje, firmy mají problémy s prodejem, krachují

– růst nezaměstnanosti

– lidé mají existenční problémy, neutrácí – tím se krize prohlubuje

– ekonomika nedokáže plně využít výrobní faktory a dostává se pod hranici svých výrobních možností

– dlouhodobá recese = deprese

 

4. Sedlo (dno)

– vyrovnání a oživení nabídky a poptávky

– poptávka nikdy neklesne na nulu, firmy minimalizují náklady a ceny, dostanou svou nabídku do souladu s poptávkou – znovu se rozbíhá expanze

– ekonomika se nachází pod hranicí svých produkčních možností – nevyužívá plně výrobní zdroje

 

Pojmy

 • perioda cyklu = časový úsek, za který je vykonán jeden hospodářský cyklus
 • kontrakce = fáze krize, kdy dojde k prohloubení poklesu nabídky i poptávky
 • amplitudy cyklu = vzdálenost vrcholu nebo dna od trendu
 • potenciální produkt = produkt dané ekonomiky, který může být vyroben při dané dlouhodobě udržitelné úrovni výrobních faktorů
 • ekonomická deprese = dlouhodobá recese
 • ekonomický rozmach é vysoký finanční růst ekonomiky, reálný HDP roste rychleji, než je trend tempa hospodářského růstu
 • oživení = ekonomika v následujícím cyklu roste
 • stagnace = delší období pomalého ekonomického růstu

 

Druhy ekonomických cyklů

 • Kitchinovy cykly – krátkodobé (3 roky), příčina vzniku spojována se změnami cyklu zásob a rozpracované výroby
 • Juglarovy cykly – střednědobé (10-12 let) – spojeny s kolísáním investic do zdrojů a zařízení
 • Kodratěvovy cykly – dlouhodobé (50 let) – spojovány se zásadními změnami výrobních technologí, monetárními jevy, významnými politickými událostmi

Zdroje hospodářského růstu

= umožňují růst produktu

 1. lidské zdroje – množství práce, vzdělání, zručnost a zkušenosti pracovníků, náklady na jejich získání, motivace apod.
 2. Přírodní zdroje – množství půdy, nerostné bohatství, kvalita těchto zdrojů
 3. Kapitálové zdroje – stroje, zařízení, technická úroveň těchto statků, vývoj technologií
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!