Ekonomický systém společnosti – ekonomie (2)

 

   Otázka: Ekonomický systém společnosti

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Bárbra

 

Určujeme podle odpovědí na 3 ekonomické otázky :
1,  CO  se bude produkovat
2,  JAK  se to bude produkovat
3,  PRO KOHO  se to bude produkovat

 

Druhy ekonomických systémů :
1, Tradiční ekonomika
– jednoduché úrovně
– zemědělství, lov, …
– je charakteristická pro málo rozvinuté oblasti, země
– většina obyvatel se zabývá zemědělstvím a lovem
– po celou dobu se stejným způsobem vyrábějí a rozdělují stejné statky
– produkce je nízká
, stačí pouze k tomu, aby se lidé uživili.
odpovědi na všechny 3 otázky jsou dány tradicí (Co bylo dobré pro naše předky, je dobré i pro nás)

 

2, Příkazová ekonomika   (plánovaná)
– významnou roli hraje stát – určuje, co a jak se bude vyrábět, a částečně nebo plně se snaží nahradit roli trhu. Je v ní všechno přesně plánované.
– Podniky se musí přesně řídit stanovenými úkoly.
– Výsledkem jsou výrobky obvykle nižší jakosti nebo technické úrovně, ty se pak musí prodávat za nižší ceny.

 

3, Tržní ekonomika
Založena na trhu, co a kolik na trhu určuje poptávka
– Žádný orgán neurčuje jaké výrobky má vyrábět. To záleží na vzájemném působení kupujících a prodávajících.
– Snaha dosáhnout co nejvyššího zisku, nutí výrobce vyrábět co nejefektivněji.
– Proto výrobci vytvářejí takové výrobky, které zákazníci chtějí a prodávají jim je za ceny, které jsou ochotni zaplatit.
Snaha dosáhnout zisku je vede k tomu, že si konkurují.

 

Tržní hospodářství je založeno na předpokladech:
– soukromé vlastnictví určené k podnikání
– volný pohyb cen
– konkurence
– snaha lidí dosáhnout zisku

 

Cena  = je množství peněz, které bude za kupované a prodávané zboží zaplaceno.
Cena práce = mzdy; Cena peněz = úroky

 

Nabídka  = množství druhů zboží, které jsou prodávající ochotni za určitou cenu prodat.
– Prodávající jsou ochotni nabídnout k prodeji více množství za vyšší cenu.

– Růst ceny produktu vyvolává zvýšení jeho nabídky na trhu
Je-li nabídka nedostatečná – výrobci cenu zvýší. Málo kupujících je ochotno zaplatit vyšší cenu.
Je-li nabídka přebytečná, výrobce (prodávající) cenu sníží. Je více kupujících, kteří si za sníženou cenu mohou zboží koupit. Nižší cena ale vede výrobce aby snížil nabídku.

 

Poptávka = množství druhů zboží, které jsou kupující ochotni za určitou cenu na trhu koupit.
– Kupující jsou ochotni koupit více zboží za nižší cenu.

                      Nabídka  x Poptávka

– Při střetu nabídky a poptávky dochází k pohybu ceny.
– Čím je cena zboží na trhu vyšší – tím více výrobci přichází na trh a chtějí prodat své zboží.
– Když je cena na trhu nízká, nabízené množství se snižujevýrobci nemají zájem prodávat za nízkou cenu.
– Prodávající chce prodat
za co nejvyšší cenu      –      kupující chce koupit za co nejnižší cenu.
Pokud je poptávka vyšší než nabídka -> cena stoupá.
– Pokud je nabídka vyšší -> cena klesá.
 = Tedy vysoká cena snižuje poptávku a zvyšuje nabídku, nízká cena zvyšuje poptávku a snižuje nabídku.

 

TRŽNÍ MECHANIZMUS
= Automatické vyrovnání nabídky a poptávky

Tržní rovnováha
– Takový stav na trhu, kdy nabídka a poptávka po určitém statku nebo službě jsou vyrovnané (všechno co se vyrobí, bude koupeno).

Rovnovážný bod

– Bod, kde se nabídková a poptávková křivka protnou → vyrovnání nabídky a poptávky
– Rovnovážná cena způsobí odstranění všech přebytků a nedostatků na trhu. P – cena, Q – množství, S – nabídka, D – poptávka, E – rovnovážný bod
TRH A JEHO TYPY
Trh – Je místo střetávání nabídky a poptávky, na kterém se utváří cena zboží.
– Dochází zde ke směně zboží mezi subjekty trhu.

 

Základní charakteristika trhu:
– Trh výrobků a služeb (zboží)
– Trh práce

– Trh finančníČlenění trhů:
a, nasycený      
– nabídka převyšuje poptávku
b, nenasycený – nabídka je menší než poptávka
trh otevřený   (velká část produkce se směňuje se zahraničím)
trh uzavřený   (předmětem směny se zahraničím jsou hlavně suroviny)

 

Subjekty trhu :
Domácnosti – spotřebitelé – přicházejí za účelem uspokojení potřeb, nakoupené produkty spotřebovávají.
Firmy – nakupují výrobní faktory, které přetvářejí na produkty, ty prodávají s cílem zvýšit svůj zisk.
Stát – prostřednictvím zákonů stanovuje podmínky pro ostatní účastníky trhu.

 

Typy trhu:
1, Podle území
a, místní trh
           (vesnice, město..)
b, národní trh         (určitý stát)
c, mezinárodní trh (trh více států např. EU)
d, celosvětový trh  (trh ropy)

 

2, Podle počtu výrobků
a, dílčí trh             (s jedním druhem zboží)
b, agregátní trh   (všechny druhy)

 

3, Podle druhů zboží
a, trh výrobních faktorů – práce, přírodní zdroje, věcný kapitál – stroje,stavby..
b, trh výrobků a služeb – základní trh, od kterého se odvíjí ostatní
c, trh finanční    1, peněžní trh     – splatnost do 1 roku
2, kapitálový trh – splatnost nad 1 rok

 

KONKURENCE
– snaha subjektů na 
trhu s určitým druhem zboží, jejichž cílem je dosažení určitých výhod před ostatními
– Je proces střetávání různých zájmů různých tržních subjektů (domácnost, firmy, stát).
– Motivací subjektů je vyšší zisk, proto se snaží o větší poptávku svého výrobku.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!