Ekonomie jako vědní disciplína – maturitní otázka

 

Otázka: Ekonomie jako vědní disciplína

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Klára Cornelly

 

Základní ekonomické pojmy, ekonomie jako vědní disciplína – potřeby, statky, služby, spotřeba, životní úroveň, výroba, výrobní faktory, hospodářský proces, makroekonomie, mikroekonomie, základní makroekonomické veličiny, typy ekonomik

 

Ekonomie

 • společenská věda, která se zkoumá hospodářské stránky života společnosti
 • zahrnuje makroekonomii a mikroekonomii
 • jako věda se zabývá společenskou realitou zvanou Ekonomika
 • ekonomická teorie
 • patří do skupiny společenských věd
 • Vznikla neustálým rozporem mezi potřebami a zdroji jejich uspokojení
 • Ekonomie je učení o tom, jak společnost využívá mezené výrobní zdroje k různým druhům zboží

 

Makroekonomie

 • je část společenské vědy, která se zabývá ekonomikou jako celkem
 • zabývá se zkoumáním tzv. makroekonomických veličin: HDP- hrubý domácí příjem, OB – saldoobchodní bilance, MN – míra nezaměstnanosti, Inflace
 • Inflace – projev ekonomické nerovnováhy, jejímž vnějším znakem je růst cen. Zvyšování všeobecné hladiny cen zboží a služeb a snižování kupní síly peněz. Opakem je deflace.

 

Mikroekonomie

 • oblast ekonomické vědy, která se zabývá chováním ekonomických jednotek (domácnost, podniky nebo firmy, stát)

 

Ekonomika

 • oblast společenské praxe zahrnující výrobu, rozdělování, směnu spotřebu statku služeb
 • ekonomika podniku,domácnosti

 

Úspěšnost hospodářské politiky měníme tzv. magickým čtyřúhelníkem. Čím je čtyřúhelník větší, tím je hospodářská politika úspěšnější.

 

Teorie potřeb

Potřeba – je pociťovaný nedostatek, potřeby jsou uspokojovány statky a službami

Statky – vše co člověku slouží k uspokojování potřeb

Dělí se na:

 • hmotné (televizor, lednice)
 • nehmotné (film, koncert)

 

Služby – slouží k uspokojování potřeb

Dělí se na:

 • osobní (zaměřeny na člověka – léčení, vzdělávání, kadeřník, masér)
 • věcné ( zaměřené na obnovu hmotných statků – opravy, autoservis)

 

Maslowova pyramida

Seberealizace

Uspokojování z práce (úcta a sebeúcta)

Sociální potřeby(zaměstnání, bydlení)

Existenční jistoty (pocit bezpečí a jistoty, domov rodina)

Bezpečnost

Základní zdravotní potřeby (jídlo, pití spánek)

 

Hospodářská činnost

Produkce statků a poskytování služeb. Výsledkem může být dvojí efekt: výrobní nebo konečná spotřeba

 

Užitečnost

Míra, v jaké statky uspokojují potřeby lidí. Užitečnost závisí na vlastnostech statku, jeho kvalitě a kvantitě, ale i na subjektivní potřebě kupujícího

 

Životní úroveň

 • velmi široký pojem
 • míra uspokojování materiálních a nemateriálních potřeb, souvisí s příjmy, …
 • zahrnuje kupní sílu obyvatelstva, jejich průměrnou mzdu, systém sociálních výhod, úroveň zdravotní péče, příspěvky na vzdělání, zdravotnictví a školství ze státních zdrojů, péče o ekonomicky neaktivní občany (děti, senioři, hendikepovaní, atd.)

 

Výrobní faktory – činitelé

 • přírodní – půda, kapitál
 • lidské zdroje – práce

 

Půda a přírodní zdroje – jsou to vstupy do výroby, které jsou darem přírody (půda ,lesy, vodní tok), jsou v omezené míře a tudíž vzácné. Cenou půdy je pozemková renta

 

Kapitál – ve výstup procesu výroby, které slouží jako vstup do výroby další (např. nástroje a různá výrobní zařízení, počítače, soustruh, muka, kavárna)

Jsou to statky, které byly vyrobeny, aby pomocí nich byly vyrobeny statky další.

 

Kapitál se dělí na:

 • kapitál fixní: stálý, účastní se výrobního procesu opakovaně (soustruh, auto, pec, dopravní zařízení, budovy)
 • kapitál oběžný: se ihned spotřebuje (zásoby materiálu, polotovarů, mouka)
 • cenou kapitálu je úrok nebo zisk

 

Práce – účelná a cílevědomá lidská činnost, která za pomocí kapitálu a přírody vytváří statky a služby k uspokojování lidských potřeb.

Cenou práce je mzda.

 

Dělí se na:

 • fyzickou
 • psychickou
 • tvůrčí
 • rutinní
 • složitá
 • jednoduchá

 

Tři základní ekonomické problémy

Každá společnost řeší spoustu ekonomických otázek

 

Tyto ekonomické otázky můžeme zobecnit do tří základních:

 1. Co vyrábět a v jakém množství?
 2. Jak vyrábět (jaké výrobní faktory a technologie použít)
 3. Pro koho vyrábět (kdo získá vyrobenou produkci)

 

Národní hospodářství – zahrnuje jednotlivé úseky, odvětví a obory v rámci státu

 

Hospodářská politika – je soubor opatření státu v hospodářské oblasti (ekonomické, politické, sociální oblasti), která směřuje k plnění hospodářských cílů

Cíle hospodářské politiky – zajištění bezpečnosti státu, zajištění osob a majetku, postavení ČR v mezinárodní společnosti (eu, nato)

Cíle hospodářské politiky ekonomické – dosažení ekonomického růstu (růst HDP), dosažení co nejnižší nezaměstnanosti (MN), dosažení cenové politiky (minimalizace cenových šoků – inflace), dosažení vyrovnané platební bilance (sladoobchodní bilance)

 

Hospodářský proces – probíhá na národní úrovni, statky směňujeme na trhu za peníze.

Fáze hospodářského procesu:

Výroba

 • je proces, kdy působíme na pracovní předmět s cílem vyrobit výrobek
 • 3 základní předpoklady neboli výrobní faktory

 

Rozdělování a přerozdělování

 • nástrojem jsou peníze, platí pravidlo, že kdo získal peníze v procesu rozdělování (práce – mzda) je musí schváleným způsobem, prostřednictvím daní a pojištěním vrátit do státní pokladny

 

Směna, výměna, obchod

 • už v pravěku docházelo k výměně výrobků za výrobek, postupně se tento proces zdokonaloval, teprve směna a trh ukáže zda nebyl výrobek vyroben marně – trh je nemilosrdný, v praxi se může stát, že bude neprodejný

 

Spotřeba

 • může výt výrobní – pro firmy
 • nebo konečná spotřeba – konečný zákazník
 • hospodářský proces probíhá neustále, stále se opakující, všechny tyto fáze se vzájemně prolínají

 

Typy ekonomik – ekonomické systémy

Ekonomiky zvykové

– charakterizována pro prvobytně pospolnou společnost

– U některých zaostalých společností – domorodé kmeny

– všechny 3 problémy řeší na základě zvyků

– vlastnictví výrobních faktorů soukromé

 

Ekonomiky direktivně řízené

– typickým příkladem je ekonomika socialistických státu před rokem 1989

– tento společensko ekonomický systém je využíván v případě válek

– O všech 3 otázkách rozhodují centrální orgány a instituce

 

Ekonomika tržní

– na všechny 3 otázky odpovídá trh

– tržní ekonomika čistá neexistuje

 

Ekonomika smíšená

– ta je dnes

– je to ekonomika tržní + direktivně řízená

– regulace je v různých zemích různá

– vlastnictví soukromé

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!