Ekonomie – maturitní otázky (kompletní zpracování)

 

Otázka: Ekonomie – otázky

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): shopermobile

 

1)      Co je podnikání, formy, charakteristika?

Podnikání – soustavná činnost provozována samostatně podnikatelem pod vlastním jménem na vlastní odpovědnost za účelem zisku

 

– je upraveno obchodním zákoníkem

– věk 18 let

– bezúhonnost

– způsobilost k právním úkonům

 

formy podnikání – živnostenské

– obchodní společnosti

– družstva

– občanská sdružení

– samostatně hospodařící zemědělci

 

živnostiohlašovací – řemeslné (výuční list)

– volné (pouze zákl. doklady)

– vázané (vysokoškolské vzdělání, proškolení)

 

koncesované – činnosti, které mohou ohrozit činnost majitele, živ. prostředí)

(doprava, zbraně, chemikálie)

 

 • postup k získání živnostenského oprávnění

 

ohlašovací – předložení OP, výpisu z rejstříku trestu, zaplacení správního poplatku 1000 Kč

– případně doklad o vzdělání na živnostenský list je ZÁKONNÝ NÁROK

– podnikat lze ode dne ohlášení

 

koncesované – u koncesovaných živností úřad posuzuje odbornou a morální způsobilost a koncesní listinu

– není zákonný nárok

 

 • obchodní společnosti

 

Veřejná obchodní společnost V.O.S.

– společníci ručí celým svým majetkem

– rozhodují rovnoprávně

– zisk se dělí rovným dílem

 

Komanditní společnost

– min 1 komplementář a 1 komanditista

 

komplementář = rozhoduje a ručí celým svým majetkem

komanditista = nerozhoduje, ručí celým svým vkladem

 

Společnost s ručeným omezeným s.r.o.

– 1 až 50 společníků

– základní kapitál 200 000 Kč

– min 20 000 Kč / osobu

– rozhoduje JEDNATEL, kterého zvolí VALNÁ HROMADA společníků

– zisk si rozdělují podle výše vkladu

 

Akciová společnost a.s.

základní kapitál – 2 milióny bez veřejné nabídky akcii

– 20 miliónů s veřejnou nabídkou akcii

– 500 miliónů banka, pojišťovna

 

– rozhoduje představenstvo, které zvolí valná hromada

– musí být dozorčí rada

 

– akcionář se může účastnit valné hromady a hlasovat, mají právo na podíl na zisku (dividenda)

– při zániku má podíl na likvidaci

 

2)      Managenemt

– systém řízení podniku

 

 • manager = kdokoliv, kdo má pod sebou alespoň 1 podřízeného

 

= toysmanager

= střední manager (vedoucí)

= lowmanager (vedoucí úseku mistr)

 

vlastnosti managera – vrozené (komunikativnost, extrovert)

– získané (znalosti, zkušenosti, etika, psychologie)

 

 • Managerské role

– reprezentativní – zastupuje podnik navenek při jednání s úřady, veřejností a obchodními partnery

interpersonální – udržuje dobré vztahy s a mezi zaměstnanci

rozhodovací–manager řídí podnik a určuje jeho vývoj

 

 • Faktory úspěšné práce managera („7s“)

1. Schopnosti

2. Strategie

3. Spolupracovníci

4. Styl rozhodování a řízení – direktivní, demokratický, sociální

5. Okolní svět

6. Systém a struktura podniku

7. Motivace – hmotná a nehmotná

 

 • Managerské funkce
 1. funkce postupné– plánování, organizování, personalistika, vedení lidí, kontrola
 2. funkce průběžné – analýza, rozhodování, realizace

 

 • Plánování

se rozděluje na 1. strategické

2. taktické

3. operativní

– podkladem pro tvorbu plánů jsou informace (průzkum trhu, jednání s obchodními partnery)

 

plavidla cílů: určení, měřitelnost, dosažitelnost

 

 • Organizování

– managerská činnost, která určuje vztahy

– výsledkem je organizační schéma (strmé, nebo ploché)

– na 1 managera optimálně 6 podřízených

 

 • Personalistika

přijímání, odměňování a propouštění zaměstnanců

 

Pracovní smlouva

Předmět činnosti

den nástupu

místo výkonu

 

ukončení – dohodou, výpověď, okamžité zrušení, uplynutí doby, zánik zaměstnavatele

 

 • vedení lidí

způsob, aby zaměstnanci pracovali rádi, zodpovědně za motivaci od managera

 

motivace – hmotná a nehmotná

 

 • Kontrola

– účelem je zjistit nedostatky a zajistit opatření

– může být kontrola vnitřní a vnější

– funkce preventivní a nápravná

 

vnitřní kontrolu provádí manager a vnější instituce stýtu

 

 • Rozhodování

– proces výběru variant a řešení v podniku

 

3)      Zásobování

– činnost, která má za úkol zajistit optimální objem zásob

 

 • Druhy zásob

vlastní – nedokončená výroba, polotovary

nakupované – materiál, zboží, obaly

 

běžné – každodenně k výrobě

technické – čas na zpracování

pojistné

spekulativní – výdělek při koupi levnějšího

 

1 x ročně inventura (fyzické přepočítání zásob)

a inventarizace (porovnání fyzického stavu s účetním)

 

výsledek manko, nebo přebytek

 

4)      Podnikové činnosti a podnikatelské filozofie

podnikové činnosti – zásobování, výroba, odbyt, účetnictví, financování, management

 

podnikové filozofie: a) výrobní

b) výrobková

c) prodejní

d) marketingová

e) sociálně – marketingová

 

– výrobním cílem je maximální objem zboží

 

výrobková –cílem je kvalitní užitečný výrobek

Prodejní – cílem je maximální prodej

Marketingová – výroba předem prodaného zboží

Sociálně marketingová – doplněná o ekologičnost a šetrnost

 

5)      Odbytová činnost

– odbytové středisko hotelu

 

odbyt – souhrn všech činností jejichž cílem je prodej výrobků zákazníkovi a udržení si zákazníka

 

 1. stanovení ceny – náklady na materiál, energii, mzdy, provoz, reklamu, obal, zisk, daně

je nutné při stanovení ceny vzít v úvahu poptávku a kupní sílu

2. zvolit distribuční cestu – reklama, akce na podporu prodeje – předváděcí akce, dárky, slevy

 

6)      Personalistika a pracovní právo

Přijímání zaměstnanců – analýza pracovních míst v podniku

 

– volba způsobu obsazování pracovních míst (úřad práce, interní přesun, veřejná nabídka)

– Podepsání pracovní smlouvy ( případně dohoda o pracovní činnosti, nebo o provedení práce)

 

Náležitosti pracovní smlouvy – předmět činnosti, den nástupu, místo výkonu

 

– zaměstnavatel má právo uložit 3 měsíční zkušební dobu

 

Způsob ukončení pracovního poměru – dohodou

– výpověď ze strany zaměstnavatele nebo zaměstnance

– okamžité zrušení

– uplynutí doby pracovní smlouvy

– zánik zaměstnavatele

Výpověď ze strany zaměstnavatele

 

– za obzvlášť hrubé porušení prac. smlouvy

– za objektivní nadbytečnost

– za pravomocné odsouzení k trestu odnětí svobody

 

– okamžité zrušení prac. poměru je možné pouze, pokud nedostane zaměstnanec výplatu, nebo mzdu do 15 pracovních dnů

 

– propuštění zaměstnavatelem nelze v ochranné lhůtě –  těhotné ženy, mateřská, dlouhodobě nemocní

 

– pracovní doba 40 hod týdně

– dovolená 3 týdny ročně

– min mzda 8000 Kč

-Příplatky ke mzdě za přesčas, práci v noci, svátek

 

 • Pracovní právo

 

7)      Hospodářský výsledek podniku a jeho použití  (Hospodaření podniku)

– hospodaření podniku se odráží v jeho nákladech, výnosech, následně v hosp. výsledku

– cílem hospodaření většiny podniků je zisk s výjimkou bytových družstev, občanských sdružení

 

 • Náklady podniku

 

-fixní, variabilní, provozní, finanční, mimořádné

fixní – nezávislé na objemu výroby

variabilní – materiál a mzdy

provozní – materiál, mzdy, energie

finanční – úroky

mimořádné – manko a škody

 

8)      Financování

– činnost, která slouží k zajištění finančních zdrojů pro chod podniku a dosažení jeho cílů

 

zdroj financování – interní (zisk, odpisy, rezervy)

externí (úvěry, dary, dotace, leasing)

 

– doporučovaný poměr mezi internímu a externími zdroji fin. je 40% : 60 %

 

 • Druhy úvěrů

 

– bankovní a nebankovní

 

krátkodobé – do 1 roku

střednědobé – nad 1 rok

dlouhodobé

 

 • bankovní úvěry

 

eskortní – ručí směnkou (taky cennými papíry)

bankovní – ručí majetkem

hypoteční – ručí nemovitostí

spotřebitelský – neúčelový bez ručení

 

Leasing = dlouhodobí pronájem majetku, který se po splacení leasingových splátek stává majetkem nájemce

 

Faktoring – odkup pohledávky před její splatnostíza  nižší cenu

 

Dotace – státní, evropské, krajské, eobecní

 

přímé – fin. částka na bank účtu

nepřímé – daňové úlevy

 

9)      Ceny, cenová strategie

– souvisí s marketingem, který provádí průzkum trhu, který se zaměřuje na zákazníky, konkurenci, zákony

 

 • cena – je peněžní vyjádření hodnoty výrobku (služby), zisku výrobce a daní

 

– v některých zemích může být cena i v jiné formě než peněžní

– cena je ovlivněna cenami vstupů (materiál, práce, konkurence, cíle podniku, kupní síla zákazníků, životní cyklus výrobků)

 

 • cenová strategie

 

– při uvádění výrobků na trh existují 2 cenové strategie

 

 1. strategie sbírání smetany (postupné snižování vysoké ceny)

– elektronika a auta

2.    strategie nenápadného růstu (postupné zvyšování počáteční nízké ceny)

 

10)   Investování

= činnost jejím cílem je zhodnotit finanční prostředky

 

– u investic sledujeme návratnost (výnosnost), za jakou dobu se investice vrátí a přinese výnos v %

 

 • druhy investic– hmotné (stroje, budovy)

– nehmotné (software, licence)

– finanční (cenné papíry, vklady, drahé kovy)

 

Investování do hmotného majetku je součástí provozu podniku = obnova strojního vybavení, nákup budov a pozemků…..

 

 • výnosnost investic – získané prostředky – ztrátová, nevýnosná, výnosná

       –vložené prostředky

 

 • návratnost investicevložené prostředky – počet let za které se investice vrátí (roční výnos)

 

 

12)   Hospodářský proces, fáze, příčiny, životní úrovně

Hospodaření – uskutečňování hospodářského procesu

–  cílevědoméhosp. prostředků a práce ve výrobním procesu za účelem zhotovení výrobku nebo poskytnutí služby a dosažení zisku při hospodaření musí být uplatňována zásada hospodárnosti

 

Hospodárnost (efektivnost) – uskutečňování hospodářských procesů s co nejnižšími vstupy výrobních činitelů a získání co nejvyšších výstupů

 

Cílem hospodaření je vytvářet výrobky s vysokými užitnými hodnotami při úspoře vynaložených výrobních činitelů

 

Hospodářský proces = souhrn výroby, rozdělování a přerozdělování, směny a spotřeby v návaznosti na sebe:

 

tzn.(př.)-Mám hlad, tedy pociťuji potřebu najíst se – získám jídlo, které sním a uspokojím tak svou potřebu. =>  Snězení jídla je procesem,který obecně nazveme spotřeba statku. Samotné spotřebě však musela předcházet řada činností. Většinu statků musíme nejprve vyrobit a protože nikdo není schopen si všechno vyrábět sám, tak většinou využíváme procesů rozdělování a přerozdělování ve společnosti. Potom se musí výrobek směnit na trhu za peníze. A  nakonec výrobek skončí u spotřebitele, který uspokojí své potřeby.

 

 

Fáze hospodářského procesu:

1.výroba – je činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky.Výrobu může provádět jednotlivec (např. živnostník) nebo celé výrobní firmy.

2. rozdělování a  přerozdělování – rozdělováním získávají svůj podíl na výrobě její účastníci (zaměstnanci, podnikatelé). Tito část svého podílu odvádí do veřejných rozpočtů (státní rozpočet, rozpočty krajů a místní rozpočty), kde dojde k přerozdělení i ostatním členům společnosti, kteří se na výrobě nepodíleli (děti, důchodci, nemocní apod.)

3.směna– je proces ve kterém nabízející (výrobci,  obchodníci) hledají kupce (poptávající) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk. Teprve v tomto okamžiku se ukáže, zda výsledky výroby rozdělené ve fázi rozdělování (mzdy, zisky) byly oprávněné. Může se stát, že výrobek svého kupce nenajde. Podnikatel nedosáhne zisk, ale prodělá.

4.  spotřeba – je procesem uspokojení potřeb. Spotřebu členíme na konečnou (uspokojení potřeb jednotlivých lidí) a výrobní (uspokojení potřeb firem, aby mohli dále vyrábět, podnikat).

 

 

K výrobě potřebujeme mít tři základní předpoklady – výrobní faktory :

 

1.  práci

2. přírodní zdroje – především půdu

3. kapitál

 

1. PRÁCE

= je cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby

 

k tomu, aby byla práce vykonána je zapotřebí pracovní síla = souhrn fyzických a  duševních schopností člověka konat práci

Práce je vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu  na trhu práce. Tuto cenu nazýváme mzdou. Velikost mzdy závisí na: množství práce, kvalitě práce, kvalifikaci, poptávce po určitém druhu práce na trhu práce, tržní úspěšnosti práce.

 

2. PŘÍRODNÍ ZDROJE

 • pro materiální výrobu jsou přírodní zdroje nutnou podmínkou
 • nejtypičtějším přírodním zdrojem je půda. Potřebuje jí jak zemědělská a lesní výroba, tak stavebnictví a tím vlastně všechny ekonomické subjekty, protože pracovníci potřebují někde bydlet, firmy potřebují někde postavit továrny, sklady a obchody, vláda (resp. celý veřejný sektor) potřebuje správní budovy.
 • Ten, kdo půdu vlastní, má tedy určité výsadní  postavení vůči všem ostatním nevlastníkům  => MONOPOL

 

3. KAPITÁL

 • jsou to peníze, které přinášejí další peníze
 • kapitál je to, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty

 

Hospodářská politika státu

součástí hospodářské politiky je diskutovaná výše školného a úhrady za zdravotní péči, regulace výše nájemného, výše spotřební daně uvalované na benzín, alkohol a tabákové produkty, podmínky přístupu k cizím měnám  atd….

 

hospodářská politika je významně ovlivňována tím, která z politických stran se při volbách dostane k moci (jinou hospodářskou politiku prosazuje levice, jinou pravice)

 

hospodářská politika není neměnná => musí reagovat na vývoj našeho i světového hospodářství

 

Subjekty hospodářské politiky:

Ø       parlament – složený ze dvou komor- poslanecké sněmovny a senátu

–  volení zástupci občanů, kteří schvalují zákony této země

 

Ø       vláda – nejvyšší výkonný orgán státu

–  vláda je základním tvůrcem konkrétní aktuální hospodářské politiky a při neúspěchu svého programu odstupuje, aby byla nahrazena vládou novou s jinou hospodářskou politikou

 

Ø       centrální banka – (u nás ČNB)- jako státní instituce má za úkol střežit a korigovat komerční bankovní trh a množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo k jejich znehodnocování (inflace)

 

Cíle hospodářské politiky:

základním cílem státu je dosáhnout harmonický a stabilní rozvoj společnosti. Tohoto může dosáhnout pouze při koordinovaném naplňování všech svých funkcí.

 

instituce státu plní ve společnosti mnoho funkcí:

funkce právní jistoty a bezpečí-  vybrané státní instituce zajišťují tvorbu a dodržování práva jako základní podmínky řádného fungování společnosti a tedy i ekonomiky

funkce sociální-  státní instituce zajišťují přerozdělovací procesy v ekonomice- transfery obyvatelstvu (důchody, nemocenské dávky apod.)

funkce hospodářská-   stát zaujímá významné místo i v ziskovém sektoru:

 

stát sám podniká – za účelem dosažení zisku a rozmnožení bohatství státu

stát vytváří podmínky pro úspěšné podnikání ostatních subjektů hospodářství–  úspěšné firmy odvádí do státního rozpočtu více daní a stát má více prostředků na přerozdělování

 

základem úspěšného rozvoje státu je nalezení optimálního poměru a vyváženosti všech uvedených funkcí

 

Nástroje hospodářské politiky:

1)       Právní systém, legislativní proces

2)       Monetární systém

3)       Státní rozpočet a fiskální politika

4)       Důchodová a cenová politika

5)       Zahraničně obchodní politika

 

1. Právní systém a legislativní proces-  zákony v ČR prochází schválením parlamentu a vyjadřuje se k nim prezident republiky. Schválené normy jsou zveřejňovány ve sbírce zákonů a jsou závazné pro občany tohoto státu a všechny, kdo se zdržují na území naší republiky. Porušení zákona je předmětem šetření a příslušné státní instituce podřízené vládě, mají vymezeny své pravomoci trestat pachatele (při dopravní nehodě či krádeži je to policie, při daňových nesrovnalostech finanční úřad, při nedovoleném podnikání živnostenský úřad apod.). Sporné případy řeší soud!

 

2. Monetární systém – základní úlohu v oblasti monetární politiky hraje centrální banka dané země, u nás Česká národní banka. K udržení stabilní měny používá každá centrální banka následující nástroje:

diskontní sazba (diskont) – je úrok, za který si ukládají dočasně volné peníze komerční banky u centrální banky.

povinné minimální rezervy(PMR) – každá komerční banka má povinnost složit u centrální banky část svých depozit (vkladů) jako rezervu a tím tyto peníze „umrtví“ a nemůže s nimi podnikat.

operace na volném trhu – centrální banka prodává  a nakupuje cenné papíry, obvykle státní dluhopisy. Pokud ČNB nakupuje cenné papíry, zvyšuje nabídku peněz v ekonomice.

ostatní nástroje měnové politiky – centrální banka může stanovovat úvěrové limity (maximální rozsah poskytovaných úvěrů), stanovovat minimální úroky u vkladů přijímaných bankami apod.

 

3. Státní rozpočet a fiskální politika – k plnění svých funkcí potřebuje stát peníze, čím více funkcí, tím více peněz. Jako řádný hospodář dopředu plánuje, kolik v následujícím roce peněz potřebuje (výdajová stránka státního rozpočtu) a kolik jich získá ( příjmová stránka).

 

přebytkový rozpočet – vytváří rezervu státu na dobu nepříznivého ekonomického vývoje (hospodářské krize, recese), na druhou stranu však stát, který neutratí veškeré své příjmy, nevytváří nové pracovní příležitosti, nedává závazky soukromým firmám  a tak nepodporuje rozvoj ekonomiky.

schodkový rozpočet (vzniká deficit státní rozpočtu) – sice podporuje dočasný rozvoj ekonomiky, ale „na dluh“. Vydané peníze převyšují příjmy, stát bude muset ušetřit v příštích letech a nikdo mu dopředu nezaručí, že to nebudou roky ekonomicky problémové.

vyrovnaný rozpočet – schéma vyrovnaného státního rozpočtu :

 

Státní  rozpočet:

Příjmová stránka Výdajová stránka
 • daně
 • státní správa (úřady)
 • cla
 • obrana státu, školství, zdravotnictví
 • sociální pojištění
 • transfery obyvatelstvu (důchody,                                          dávky atd.)
 •  ostatní příjmy(poplatky apod.)
 • státní zakázky (dálnice, atd.)
 • příjmy z rozpočtu EU
 • investice do životního prostředí atd.
 • odvody do rozpočtu EU

příjmy celkem                                      =                         výdaje celkem

 

4. Důchodová a cenová politika – regulované mzdy (v současnosti u nás není administrativní regulace mezd v soukromém sektoru)

–  regulované ceny (jen u vybraných položek – nájmy, elektřina, plyn, voda, dálkové topení)

 

5.  Zahraničně obchodní politika – zahraniční obchod je pro naší malou zemi životní nutností a musíme vytvořit účinný soubor nástrojů, které nám tento obchod umožní a napomohou jeho efektivitě.

 

 • životní úroveň

= plně vyjádřená situace občana

= závisí na výši příjmů, majetkových poměrů a výdajů X příjmů

= životní úroveň je celostátně pozorována

= průměrný plat 24000 min. 8000

= životní úroveň je brána subjektivně a můžeme ji ovlivnit pouze sílou myšlení a chování

= může se také lišit podle kultury společnosti, zvyklostí a klimatických podmínek

 

14)   Ekonomie, ekonomika, ekonomické subjekty a jejich statky

 • ekonomika – praktická činnost, která se zabývá otázkami co vyrábět, pro koho a za kolik

 

primární sektor (zemědělství, těžba)

sekundární sektor (výroba)

terciální sektor (služby) – věcné služby (o věci)

– osobní služby (o člověka)

 • ekonomie – věda, který se zabývá fungováním hospodářství a chováním ekonomických subjektů

 

mikroekonomie – podniky a domácnosti

makroekonomie – stát, dph, inflace, nezaměstnanost, obchodní bilance

 

 • ekonomické subjekty

 

STÁT – PODNIKY – DOMÁCNOSTI

zákon klesající poptávky(tržní ekonomiky a jejich fungování)

– vychází z předpokladu, že s rostoucí cena zboží na trhu zájem kupujících klesá

výjimky – zboží nezbytné pro život, zboží, kterého se nechceme vzdát (tabák, benzín, alkohol) a luxusní zboží

zboží podřadné (Grifferovy statky), které je neprodejné, za minimální cenu

poptávka – nabídka

Hospodářský cyklus – vývoj HDP v čase

1 vrchol, recese, dno, růst

 

16)   Trh, nabídka, poptávka

 • trh – místo, kde se setkává kupující a prodávající

 

druhy: peněžní – finanční

kapitálový – finanční

bártrový – směnný

 

 • formy trhumonopol  -firma bez vážné konkurence

aligopol – 2-10 firem v oboru, které často spolu nenápadně spolupracují

–  tržní konkurence – málo výrobků a prodejců, kteří na trhu soupeří

 

tržní rovnováha = vyrovnání poptávky s nabídkou při ceně, která je přijatelná pro prodávajícího a kupujícího

 

 • poptávka = objem zboží, které chtějí zákazníci při určité ceně koupit

 

platí zákon klesající poptávky – čím vyšší cena, tím vyšší poptávka

 

výjimky – pivo, víno, lihoviny, tabák….

 

 • nabídka – množství zboží, které chtějí prodávající při určité ceně prodat, je ovlivněna přáním zákazníků, chování konkurence a výrobními možnostmi

 

17)   Právní pojmy

 • právní systém = způsob, jak je ve státě uplatňováno právo

 

a)      kontinentální – pasné zákony (románskogermánský)

b)      angloamerický – zvykové právo (precedenty)

c)       náboženská a rodová práva

 

 • právo = soubor pravidel, která regulují lidské chování, existuje tzv

 

majestát práva nad státem

 

-spolupůsobí s morálkou, společenskými normami a náboženstvím

 

 • druhy práva

 

soukromé – spory 2 a více fyzických osob

veřejné – spory občana a státu, státních institucí, dvou států

 

 • odvětví: občanské, obchodní, ústavní, rodinné, trestní, správní, dědické

 

 • právní norma = ustanovení právního dokumentu

– vydané a sankcionované státní mocí

 

– zákon, ústavní zákon, nařízení vlády, vyhlášky ministerstev, krajů, obcí

 

 • ústavní právo a zákl. lidská práva

 

– ústavní právo je obsaženo v ústavě ČR a v Listině základních práv a svobod

– je chráněno i mezinárodním právem

 

– ústavní právo stanovuje – dělbu moci (vláda, parlament)

– pravomoci prezidenta

– státní symboly

– úkoly ČNB

 

– základní lidská práva – právo na život, trest smrti se nepřipouští, zákaz nucených prací, svoboda pohybu, právo na vzdělání………

 

19)   POJIŠŤOVNICTVÍ

– obor podnikání, který pomáhá snižovat životní a podnikatelská rizika, nebo následky těchto rizik

– pojišťovna musí být a. s. (základní kap. 500 mil.)

 

 • pojištění – zákonné – sociální, zdravotní, povinné ručení

– dobrovolné – životní, úrazové, penzijní, proti krádeži………….

 

sociální pojištění – slouží k platbám soc. dávek, důchodů a podpor

zdravotní pojištění – lékařská péče, léky

povinné ručení–u podnikatelů je plátcem firma u soukromích osob je plátce majitel

– výše pojistky závisí na objemu motoru, stáří vozidla, technický stav, dosavadní nehodovost

životní pojištění – pojištění, že se pojištěný dožije určitého věku (pokud ano je vyplacena smluvená částka, pokud ne je vyplaceno v rámci dědictví)

Penzijní pojištění – celoživotní „spoření“,  které je vyplaceno při dosažení důchodového věku (68 let)

– vyplácí se postupně k důchodu, nebo naráz

 

 • struktura pojistné částky

 

– podíl na riziku vzniku pojistné události, závislá na provozních nákladech pojišťovny

 

Pojištění – osoba, která je subjektem pojištění, týká se pojistné události

Pojistník – osoba, která platí pojištění

Pojistitel– pojišťovna

 

 

21)   Platební styk podniku

– způsoby jak podnik hradí své závazky a náklady a v jaké formě drží peněžní prostředky

 

a)      HOTOVOSTNÍ

b)      BEZHOTOVOSTNÍ

 

– HOTOVOSTNÍ PLACENÍ – rychlost, jednoduchost, spolehlivost

– BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ – bezpečnost, potom neochota k hotovostní platbě

 

bezhotovostní platební styk – převod z účtu, šek, platební karta

 

– bezpečné vyšší částky, pohodlí (internetové bankovnictví)

 

– přehled o zůstatku není okamžitý

– závislost na terminálech a bankomatů, opoždění převodu

 

– banka má na převod 3 pracovní dny

 

23)   Makroekonomické ukazatele (magický čtyřúhelník)

= hodnoty, které popisují úroveň státu z ekonomického hlediska a slouží k mezinárodnímu srovnání

 

magický = nelze dosáhnout zlepšení všech ukazatelů, stát se musí rozhodnout co je pro něho nejdůležitější

 

HDP = roční celková produkce na území státu

inflace = nepřetržitý růst ceny (a znehodnocení měny)

nezaměstnanost = % lidí evidovaných na úřadech práce

saldo = obchodní bilance – výsledek (vývoz-dovoz)

 

inflace do 10% je považována za neškodnou

 

míra nezaměstnanosti = počet lidí na ÚP

ekonomicky aktivní obyvatelstvo

 

činnost úřadu práce = vyhledávání volných míst, soustřeďování nabídek, evidence uchazečů, výplata podpor, rekvalifikace

 

25)   Peníze, finanční trh

 • peníze – peníze jako vlastní platidlo existují od starověku, v pravěku se jednalo výhradně o naturální obchod

 

– ve starověku jako platidlo sloužil určitý druh zboží, který byl natolik cenný, že jej obchodníci byli ochotni vyměnit za cokoliv (hedvábí, kakao, koření…)

 

– postupně bylo zboží nahrazeno mincemi, z počátku se razily nejednotně z bezcenných kovů, poté právo vydávat peníze převzali panovníci, používali drahé kovy a určovali vzhled mincí

 

– do 70 let 20. století existoval trz. „období zlatého standardu“

 

= směnitelnost platidel za zlato

– „bankovky jsou kryty zlatem“

 

– peníze vydává ČNB, určuje vzhled a ochranné prvky, motivy na penězích mohou navrhovat např. poslanci

 

 • finanční trh

 

 • trh – místo, kde se setkává kupující a prodávající

 

druhy: peněžní – finanční

kapitálový – finanční

bártrový – směnný

 

 • formy trhumonopol  -firma bez vážné konkurence

aligopol – 2-10 firem v oboru, které často spolu nenápadně spolupracují

–  tržní konkurence – málo výrobků a prodejců, kteří na trhu soupeří

 

 • poptávka = objem zboží, které chtějí zákazníci při určité ceně koupit

 

platí zákon klesající poptávky – čím vyšší cena, tím vyšší poptávka

 

výjimky – pivo, víno, lihoviny, tabák….

 

 • nabídka – množství zboží, které chtějí prodávající při určité ceně prodat, je ovlivněna přáním zákazníků, chování konkurence a výrobními možnostmi

 

tržní rovnováha = vyrovnání poptávky s nabídkou při ceně, která je přijatelná pro prodávajícího a kupujícího

 

27)   Daňová soustava, daňové řízení

– daně přímé – daň z příjmů fyz. osob

– daň z příjmů práv. osob

 

nepřímé – DPH

                  – spotřební daň

daně majetkové – daň z nemovitostí

– daň silniční

– daň dědická

– daň darovací

– daň z převodu nemovitostí

 

účel daní  – zajistit fungování státu a jeho institucí, poskytují většinu plateb a vyrovnávají sociální rozdíly

 

daně musí být – výnosné pro stát, únosné pro poplatníky, spravovatelé a vymahatelné

 

plátce – odvádí daň fin. úřadu

poplatník – hradí daň ze svých prostředků

 

 • daň z nemovitostí – daň z pozemků: závisí na výměře, ceně, druh pozemků, poloze

– daň ze staveb: závisí na zastavěné ploše, účel stavby

 

– daň z nemovitostí je splatná 1X ročně, daňové přiznání se podává pouze při první platbě

 

 • daň silniční – platí se z dvoustopých motorových vozidel s českou SPZ používaných k podnikání

 

– plátce (poplatník) je vlastník vozidla zapsaný v techn. průkazu

– výše daně závisí na objemu motoru a u nákladních aut podle počtu náprav

– účel daně je údržba silnic

 

 • daň dědická a darovací

 

– předmětem daně je nabytí majetku děděním, nebo darováním

– plátce i poplatník je nabyvatel (dědic, obdarovaný)

– u daně darovací je dárce RUČITEL

-daň se vypočítává z hodnoty dědictví (darovací), kterou určí soudní znalec

– darování a dědění mezi příbuznými je od daně osvobozeno

– sazba daně 7%

 

 • Daň z převodu nemovitostí

 

–  předmětem daně je prodej nemovitostí

– daň platí prodávající

– sazba daně je 5 % z kupní, nebo obchodní ceny

 

 • daně nepřímé

 

a)      spotřební daň

– daň z pohonných hmot a olejů

– daň z piva

– daň z tabáku a tabákových výrobků

– daň z lihu a lihovin

– daň z vína

 

– plátcem spotřební daně je výrobce (prodejce)

– poplatníkem je konečný spotřebitel

– výpočet prodejní ceny: náklady + zisk prodejce + spotřební daň

základ pro výpočet 20% DPH

+ DPH

= prodejní cena

 • DPH

– univerzální nepřímá daň, kterou se zdaňují všechny vyrobené (prodané) výrobky a služby

 

plátce: výrobce (prodejce)

poplatník: kupující

 

21% základní a 15% snížená

 

– DPH je nejrychlejší příjem do rozpočtu

– zdaňuje se přidaná hodnota, plátce odvádí do státního rozpočtu, rozdíl mezi dani na vstupu a výstupu

 

 • daňové řízení

 

– postup vedoucí k získání daně do státního rozpočtu

 

 1. fáze přípravná- zařazení plátce do daňové evidence
 2. fáze vyměřovací – výpočet daňové povinnosti
 3. fáze: platba
 4. fáze: vymáhací, exekuční

 

promlčecí lhůta: 3 roky

 

29)   Daně majetkové, nepřímé

daně majetkové – daň z nemovitostí

– daň silniční

– daň dědická

– daň darovací

– daň z převodu nemovitostí

 

účel daní  – zajistit fungování státu a jeho institucí, poskytují většinu plateb a vyrovnávají sociální rozdíly

 

daně musí být – výnosné pro stát, únosné pro poplatníky, spravovatelé a vymahatelné

 

plátce – odvádí daň fin. úřadu

poplatník – hradí daň ze svých prostředků

 

 • daň z nemovitostí – daň z pozemků: závisí na výměře, ceně, druh pozemků, poloze

– daň ze staveb: závisí na zastavěné ploše, účel stavby

 

– daň z nemovitostí je splatná 1X ročně, daňové přiznání se podává pouze při první platbě

 

 • daň silniční – platí se z dvoustopých motorových vozidel s českou SPZ používaných k podnikání

 

– plátce (poplatník) je vlastník vozidla zapsaný v techn. průkazu

– výše daně závisí na objemu motoru a u nákladních aut podle počtu náprav

– účel daně je údržba silnic

 

 • daň dědická a darovací

 

– předmětem daně je nabytí majetku děděním, nebo darováním

– plátce i poplatník je nabyvatel (dědic, obdarovaný)

– u daně darovací je dárce RUČITEL

-daň se vypočítává z hodnoty dědictví (darovací), kterou určí soudní znalec

– darování a dědění mezi příbuznými je od daně osvobozeno

– sazba daně 7%

 

 • Daň z převodu nemovitostí

 

–  předmětem daně je prodej nemovitostí

– daň platí prodávající

– sazba daně je 5 % z kupní, nebo obchodní ceny

 

 • daně nepřímé

 

b)      spotřební daň

 

– daň z pohonných hmot a olejů

– daň z piva

– daň z tabáku a tabákových výrobků

– daň z lihu a lihovin

– daň z vína

 

– plátcem spotřební daně je výrobce (prodejce)

– poplatníkem je konečný spotřebitel

– výpočet prodejní ceny: náklady + zisk prodejce + spotřební daň

základ pro výpočet 20% DPH

+ DPH

= prodejní cena

 

 • DPH

– univerzální nepřímá daň, kterou se zdaňují všechny vyrobené (prodané) výrobky a služby

 

plátce: výrobce (prodejce)

poplatník: kupující

 

21% základní a 15% snížená

 

– DPH je nejrychlejší příjem do rozpočtu

– zdaňuje se přidaná hodnota, plátce odvádí do státního rozpočtu, rozdíl mezi dani na vstupu a výstupu

 

 • daňové řízení

 

– postup vedoucí k získání daně do státního rozpočtu

 

 1. fáze přípravná- zařazení plátce do daňové evidence
 2. fáze vyměřovací – výpočet daňové povinnosti
 3. fáze: platba
 4. fáze: vymáhací, exekuční

 

promlčecí lhůta: 3 roky

 

 

30)   Hospodářská politika státu

sociální politika + úkoly ČNB ….

 

 • sociální politika státu

 

– zabývá se určováním min. mzdy, životní minima, sociální dávky, podpor, důchody (starobní, invalidní, vdovský….) a věkem pro odchod do důchodu

 

min mzda: 8000 Kč hrubého měsíčně při úplné pracovní době

 

životní minimum = částka určená státem, která má pokrýt nejnutnější měsíční výdaje

 

skládá se z částky výživu a ošetření + částky na bydlení

 

– výše životního minima je závislá na věku žadatele

 

Soc. dávky: porodné, pohřebné, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, příspěvek na dítě, dávky pěstounské péče

 

starobní důchody – věk pro odchod do důchodu pro všechny narozené po roce 1983 je 68 let

– průměrný starobní důchod je 900 – 13000 Kč :D kdo to má?? skoro nikdo

podle příjmu, kdy byl člověk zaměstnaný

 

úkoly ČNB:  Měnová politika, peněžní oběh, platební styk a devizový styk, banka státu….

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!