Evidence materiálu a zboží – způsobem A – účetnictví

účetnictví/></p>
<p> </p>
<p><strong>Otázka:</strong> Evidence materiálu a zboží – způsobem A</p>
<p><strong>Předmět:</strong> Účetnictví, Ekonomie</p>
<p><strong>Přidal(a): </strong>Veronika</p>
<p> </p>
<p><span id=

 

MEZI OBJEŽNÁ AKTIVA PODNIKU PATŘÍ:

 • zásoby
 • pohledávky
 • dohadné účty aktivní
 • peněžní prostředky – peníze v pokladně a na účtech

 

ZÁSOBY patří do oběžného majetku, pro který je charakteristická jednorázová spotřeba. Veškeré zásoby uvedeny do třídy č. 1 v účetní osnově.

 

ZÁSOBY DĚLÍME NA:

1)Nakupované 

 • materiál (dřevo)
 • zboží

 

2)Vytvořené vlastní činností

 • nedokončená výroba – neprodané výrobky
 • polotovary – rozpracované výrobky, popřípadě prodejné
 • hotové výrobky – dokončené a připravené k prodeji
 • zvířata

 

ZÁSOBY MATERÁLU ROZDĚLUJEME NA:

 • Základní materiál: látky, které tvoří podstatu výrobku
 • Pomocné látky: látky, které netvoří podstatu výrobku, ale doplňují ho
 • Provozovací látky: jsou nezbytné pro provoz podniku(olej)
 • Náhradní díly
 • Obaly: ochrana nakoupeného zboží a materiálu nebo vlastní výrobků, vratné a nevratné
 • Drobný majetek: pořizovací cena je menší nebo rovna  40 000Kč, doba použitelnosti je menší než 1 rok,a podnik tento majetek,který nesplňuje podmínky do zařazení do dlouhodobého majetku (vrtačka)

 

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOBY PŘI JEJICH POŘÍZENÍ:

 • Pořizovací cenou: oceňujeme nakoupené zásoby, tj. cena pořízení + vedlejší náklady(doprava) souvisejících s jejich pořízení
 • Vlastní náklady: zásoby vytvořené vlastní výrobou
 • Reprodukční cenou: oceňujeme zásoby pořízené darem nebo invertální nález

 

Zásoby vlastní výroby se oceňují pouze vlastními náklady.

OCEŇOVÁNÍ ZÁSOB PŘI JEJICH VÝDEJI DO SPOTŘEBY:

 • Metoda průměrných cen: cena se stanoví jako vážený aritmetický průměr z pořizovacích cen, aritmetický průměr může být proměnlivý, nebo periodický
 • Metoda FIFO: první do skladu, první ze skladu- jedná se pouze o cenu!

 

EVIDENCE:

Evidence zásoby se vede na skladních kartách, příjem na příjemkách a výdej na výdejkách. Mezi další doklady patří dodací list. Příjemku vyhotovuje skladník na základně dodacího listu a vedoucí vyhotovuje výdejky na základě potřeb podniku.

Účtování způsobem A znamená , že v průběhu roku používáme pro materiál 111 a 112 a pro zásoby 131 a 132. Mezi další doklady patří také faktury.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!