Evropská unie a začlenění ČR – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Evropská unie a začlenění ČR

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): K.N.

 

 

 

 

Hlavní cíle Evropské unie:

 • Hospodářská, politická, měnová unie
 • Jednotný vnitřní trh
 • Demokratičtější Evropa
 • Konkurence schopnost – VB, Japonsko

 

Vznik EU:

 • Vzniká sloučením 3 již existujících společenstev:
 • 1951 Pařížská smlouva- Evropské společenství uhlí a oceli ( vychází ze Schumanova plánu z 9. května 1950)
 • 1957 1. Římská smlouva- Evropské hospodářské společenství
 • 1957 2. Římská smlouva- Evropské společenství pro Atomovou energii

 

 • 1967- Evropské společenství
 • „ Slučovací smlouva“
 • Založeno 6 zeměmi: Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí, Lucembursko

 

CÍLE:

1. Etapa:

a) Celní unie:

 • 1968- zrušení cla mezi členskými státy

 

b) Jednotný evropský akt:

 • Snaha o vytvoření jedné ekonomické jednotky s vylným pohybem zboží, kapitálu, služeb, osob
 • Cíle: Zrušení vnitřních hraničních kontrol zboží, osob
 • Výsledek: 1985: Schengenská dohoda

1995: Vešla v platnost

2007: Náš vstup

 • Další cíle: Pružnost na trhu práce, technická spolupráce, sladění norem a předpisů, prohloubení ekonomické soudržnosti

 

c) Měnová unie:

 • 1979- Zavedení Evropského měnového systému= vytvořena společná měnová jednotka ECU (= evropská zúčtovací jednotka)
 • Bezhotovostní platby mezi bankami

 

2. Etapa:

a) Dokončení hospodářské a měnové unie:

 • února- MAASTRICHTSKÁ SMLOUVA (= smlouva o EU a Smlouva o založení Evropského společenství)
 • V platnost: 1.1. 1993
 • Podepsáno 12 zeměmi: 6 původních+ VB, Irsko, Dánsko+Řecko+ Španělsko, Portugalsko

 

 • EU- zaměření na 3 oblasti- 3 PILÍŘE:
 1. Pílíř- Ekonomická oblast:
 • Podpora ekonomického a soc. pokroku
 • azylová a přistěhovalecká politika
 • Celní a soudní spolupráce
 • Konvergenční kritéria: Kritéria, které stát musí splnit, aby mohl užívat euro
 • Celkový státní dluh- menší, nebo rovno 60% HDP dané země
 • Inflace- max. o 1,5 % vyšší než průměr 3 členů s nejmenší inflací
 • Úrokové sazby- max. 2%
 • Stabilni kurz- min. 2 roky před přijetím, fixní kurz vázaný eu a měna nesmí být devalvována
 • 1998- vznik Evropské centrální banky- zahájení činnosti- 1999
 • 1999- Euro- Bezhotovostní platidlo
 • 2002- Euro- hotovostní platidlo
 • Měnová unie dokončena- 2003
 • Evropský systém centrálních bank x Eurozona

 

 1. Pilíř- Oblast Zahraniční politiky a bezpečnosti:
 • Zabezpečení nezávislosti EU
 • Upevnění a rozvoj demokracie
 • Vznik 2 orgánů: Rada EU, Evropský parlament

 

 1. Pilíř- Oblast soudní:
 • Pravidla kontroly na vnějších hranicích
 • Policejní a justiční spolupráce
 • Europol, Eurojust

 

AMSTERDAMSKÁ SMLOUVA- 1.5. 1999

 • Novela předchozí Maastrichtské smlouvy
 • Cíle: zaměstnanost Eu, občanská smlouva, příprava na rozšíření EU o nové členy

 

SMLOUVA Z NICE- 1.2. 2003

 • Vznik kvůli rozšiřování o nové členy (2004)
 • Hlasování kvalifikovanou většinou
 • Úprava složení EK, EP

 

b) Vznik politické unie

 • Smlouva o Ústavě pro Evropu– má nahradit všechny stávající smlouvy EU- podepsáno 2004- ale nebyla ratifikována ( Francie, Nizozemí)
 • Lisabonská smlouva- 2009- náš v stup, jako poslední, reformace institucí EU, princip subsidiarity- decentrializace státní moci, snaha předat co nejvíce rozhodování co nejmenším možným celkům

 

Orgány EU:

Evropská rada = summit:

 • Sídlo: Brusel
 • Členi: vedoucí představitelé+ předsedové států ( Zeman, Sobotka)
 • + předseda- Donald Tusk ( Prezident EU)
 • Stanovují pol. Směr, cíle, dává doporučení, nemůže schvalovat právní předpisy

 

Evropský parlament:

 • 751 členů, dle počtů obyvatel ( ČR- 21)
 • Europoslanci voleni- přímé volby, na 5 let
 • Předseda: Martin Schulz
 • Projednávají a schvalují právní předpisy s RADOU EU
 • Dohlíží na EK
 • Projednávání a schvalování rozpočtu s RADOU EU

 

Rada Evropské unie= Rada ministrů

 • Sídlo: Brusel
 • Členi: ministři členských zemí z projednávané oblasti
 • Předseda: každých 6 měsíců někdo jiný ( Lotyššsko)
 • S EP schvalují právní předpisy + rozpočet
 • Podepisují mezinárodní dohody
 • Rozvíjí zahraniční a obrannou politiku
 • ČR- 12 hlasů
 • Blokační menšina- 4 státy
 • Hlasovaní- Kvalifikační většina, Dvojí většina

 

Evropská komise:

 • Zákonodárný orgán
 • 28 komisařů ( jmenovaný Radou EU, schvaluje EP)
 • Čr- Věra Jourová
 • Předseda: Jean- Claude- Juncer
 • Místopředsedkyně: Federica Mogherinová
 • Předkládají evropské právní předpisy Radě EU, EP
 • Stanovuje rozpočet
 • Dohlíží na dodržování evropského práva
 • Reprezentuje EU na mezinárodní scéně

 

Evropský soudní dvůr:

 • 28 soudců, voleni na 6 let
 • ČR- Jiří Malenovský
 • + 9 generálních advokadu- předkládají stanoviska

 

Evropský účetní dvůr:

 • 28 členů, na 6 let
 • Kontrola účetnictví a rozpočtu

 

Evropská centrální banka:

 • Stanovuje úrokové sazby v eurozoně
 • Kontrola množství peněz v oběhu
 • Spolupráce s CB členských států= Evropský systém centrálních bank

 

Začlenění ČR do EU:

 • 1988- EHS navazuje diplomatické vztahy s Československou republikou
 • 1989- Obchodní dohoda o průmyslových výrobcích- mezi EHS a ČSR
 • 1990- grantová pomoc- PHARE
 • Pomoc s transformací a začleněním do ES
 • Finanční a technická pomoc
 • 1991- ČSR/1993- CŘ- asociační dohody
 • Preambule: Cílem asociačního procesu je plné členství v EU
 • Tvorba pásma volného obchodu a sladění právních předpisů v EU
 • 1993- Kodaňská kritéria
 • Formulovány Evropskou radou
 • Otevření EU zemím střední a východní Evropy
 • Politické podmínky: Stabilita demokracie, dodržování lidských práv, právní stát
 • Ekonomické podmínky: fungující tržní hosp., konkurenceschopnost, akceptování cílu hosp. a měnové unie, převzetí právního základu

 

NEGOCIAČNÍ PROCES:

= vyjednávací, zprostředkující proces, v čele: Pavel Telička

3 Fáze:

 1. Fáze- Příprava:
 • 1996- podaná oficiální žádost o členství EU
 • Evropská komise- AGENDA 2000- informace o stavu připravenosti států- uděluje státu kandidáta
 • Rozdělení kandidátních zemí do 2 skupin:
 • Lucemburská- ČR, Madarsko, Polsko, Estonsko, Slovinsko, Kypr
 • Helsinská- Slovensko, Bulharsko, Litva, Lotyšsko, Rumunsko, Malta

 

 1. Fáze- Screenning
 • Hledání rizik a nedostatků
 • EK posuzuje kandidátské země

 

 1. Fáze- Ukončení negociace
 • Kodan- rozhodnutí o přijetí
 • ČR, SR, Maďarsko, Slovinsko, Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko, Kypr, Malta
 • 2003- Athény- Smlouva o přistoupení k EU ( podepsal Špidla+ Klaus)
 • Poté referendum
 • Května 2004- VSTUP

 

DOPADY:

 1. Vnitřní trh:

+ zahraniční investoři

+ růst obchodní bilace

+ nový ek partneři

– Konkurence- krachy menších firem

– Omezení ochrany domácího zboží

– Sladění kvantitativních norem- růst cen

 1. Volný pohyb prac. sil.
 2. Dotace zemědělcům
 3. Strukturální fondy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy