Evropská unie – maturitní otázka

 

Otázka: Evropská unie

Předmět: Ekonomie a právo

Přidal(a): lucka.sisi

 

 

Evropská unie

 • Je ekonomické a politické uskupení 27 států Evropy čítající 498 miliónů lidí
 • Původním cílem partnerství evropských zemí po druhé světové válce bylo propojení ekonomik za účelem zabránění vzniku další války v Evropě
 • Společenství se postupně hlouběji integrovalo i politicky a rozšiřovalo se o další státy.

 

Historický vývoj

 • 1952 – ESUO (Evropské sdružení uhlí a oceli) – členy Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemí a Lucembursko
 • 1957 – EHS (Evropské hospodářské společenství) a Euratom (Evropské společenství pro atomovou energii
 • 1959 – Velká Británie zakládá „konkurenční“ společenství – ESVO (Evropské společenství volného obchodu)
 • 1967 – orgány ESUO, EHS a Euratom se sloučily – ES (Evropské společenství)
 • 1971 – vypukla světová měnová krize
 • 1973 – světové ropné šoky – krize evropských odvětví (ocel, textil)
 • 1978 – podepsána dohoda o Evropském měnovém systému – zúčtovací měnová jednotka ECU (mezinárodní bezhotovostní styk)
 • 1979 – vzniká Evropský parlament
 • 1985 – Schengenská dohoda – smlouva
 • 1991 – Maastrichtská dohoda – sepsány dokumenty o EU
 • 1994 – EU – 15 členů – přistoupilo Rakousko, Švédsko a Finsko
 • 1998 – zřízena Evropská centrální banka se sídlem ve Frankfurtu nad Mohanem
 • 2002 – 1. 3. – 12 států EURO – nepřijaly Velká Británie, Dánsko a Švédsko
 • 2004 – 1. 5. – rozšíření EU o 10 přistupujících států – Estonsko, ČR, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovensko, Slovinsko, podepsání Ústavy EU
 • 2007 – vstup Bulharska a Rumunska

 

Současnost EU

27 členských států – Německo, Itálie, Francie, Španělsko, Velká Británie, Belgie, Nizozemsko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Řecko, Portugalsko, Irsko, Finsko, Lucembursko, ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko, Slovinsko, Malta, Kypr, Bulharsko, Rumunsko

 

Tři pilíře EU
Působnost EU se dělí do tří oblastí politiky, tzv. pilířů.

Do prvního pilíře patří:

 • Společná zemědělská politika, měnová unie, celní unie a společný trh
 • Shengenský prostor nebo společná politika ekologie či vzdělání, tzv. politiky Evropských společenství.
 •  Tyto politiky jsou spravovány na nadnárodní úrovni

 

Do druhého pilíře patří:

 • společná zahraniční a bezpečnostní politika, která má mezivládní charakter, to znamená, že státy zde mají právo veta a rozhodují čelní představitelé jednotlivých zemí.

 

Třetí pilíř obsahuje:

 • policejní a justiční spolupráci.

 

Instituce EU
Rada EU (Rada ministrů)

 • Je rozhodovacím orgánem Unie a reprezentuje zájmy jednotlivých členských států.
 • Přestože mnohé pravomoci v minulosti delegovala na Komisi, zůstává nejvlivnějším orgánem EU.
 • Významné pravomoci má v oblastech 2. a 3. pilíře (např. společná zahraniční politika nebo policejní spolupráce), v oblasti 1. pilíře může rozhodovat pouze na základě návrhu Komise.
 • Sídlí v Bruselu

 

Radu tvoří ministři vlád jednotlivých států, kteří se schází podle potřeby – zasedá 3x ročně v Bruselu.
Důležitým poradním orgánem pro Radu ministrů je COREPER (Výbor stálých zástupců) – členové tzv. corepetoři zprostředkovávají kontakt mezi svou zemí a EU.

Každý půlrok předsedá Radě jiná země EU, ČR ji vedla od ledna 2009. Hlavní úkoly předsedající země je organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek.
Každý ministr má určitý počet hlasů podle velikosti jeho členské země – ČR má 12 hlasů

 

Evropská komise

 • Je nadnárodním orgánem a hájí zájmy Evropské unie jako celku
 • Komisaři tedy nemají přihlížet k zájmům jednotlivých zemí
 • Jelikož EU nemá svoji vlastní vládu, je to právě Komise, která určuje agendu unijní politiky a navrhuje oblasti, kterými se má EU zabývat.
 • Sídlí v Bruselu
 • Komise má největší pravomoci v oblasti 1. pilíře, má právo iniciovat návrhy zákonů a dohlíží na dodržování přijatých smluv
 • Vypracovává také návrh rozpočtu EU a provádí kontrolu jeho plnění
 • Komise zastupuje EU při mezinárodních jednáních a má právo sjednávat s třetími státy dohody
 • Má významné pravomoci při přijímání nových členů do Unie a zajišťuje kontakty s nečlenskými státy EU.

 

  Evropský parlament

 • Je kontrolní a poradní orgán Evropské unie, jehož pravomoci jsou v porovnání s národními parlamenty států nižší, ale postupně se navyšují
 • EP schvaluje složení Evropské komise a má právo kontrolovat její činnost
 • Podílí se na tvorbě zákonů
 • Vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členských států.
 • Je největším mnohonárodním parlamentem na světě(454 mil. Občanů EU)
 • Sídlí ve Štrasburku (Francie) a v Bruselu
 • Schází se 12x ročně na 4 dny
 • Má celkem 785 poslanců (ČR – 24)

 


Evropská rada
(pozor na záměnu s Radou Evropské unie, popř. Radou Evropy)

 • Schází se přibližně třikrát do roka
 • Skládá se z hlav států a předsedů vlád členských států EU, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise
 • Rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách a vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat
 • Evropská rada rozhoduje na základě jednomyslnosti.

 

Evropský soudní dvůr

 • Dbá nad dodržováním evropského práva a je významným kontrolním orgánem EU
 • Má sídlo v Lucemburku
 • Má celkem 27 soudců – 1 zástupce z každého státu, každý soudce má 8 advokátů
 • V čele stojí předseda (období 3 roky)
 • Soudci jsou volení na 6 let

 

Účetní dvůr

 • Má za úkol kontrolovat, zda finanční prostředky Unie jsou vynakládány podle správných zásad na správné účely
 • Sídlí  v Lucemburku
 • Evropská investiční banka poskytuje veřejným i soukromým subjektům dlouhodobé půjčky na kapitálové investice –  sídlí v Lucemburku, pobočky má v Athénách, Lisabonu, Londýně, Madridu a Římě.

 

Evropský investiční fond

 • Pomáhá s rozšiřováním transevropských infrastruktur a poskytuje záruky na půjčky malým a středním podnikům
 • Sídlí v Lucemburku
 • Evropský ombudsman se zabývá stížnostmi na činnosti orgánů a institucí EU
 •  Sídlí ve Štrasburku.

 

Evropská centrální banka

 • Řídí Evropskou měnovou unii
 • Sídlí ve Frankfurtu nad Mohanem..

Spolupráce v ekonomické oblasti se postupně rozvíjela a v současnosti má podobu společného trhu. Ten se zakládá na čtyřech svobodách:

 

–  Volný pohyb zboží – zboží lze prodávat v kterékoliv členské zemi, neplatí se clo, neexistují množstevní (hodnotové) kóty. Na vnitřních hranicích se neprovádějí kontroly. Obchod uvnitř EU není zahraničním obchodem, tím je pouze obchod se zeměmi mimo EU.

–  Volný pohyb služeb – služby mohou poskytovat podniky z kteréhokoliv státu EU. Je možné otevřít si bankovní účet v kterékoliv zemi apod.

–  Volný pohyb osob – znamená volný cestovní ruch, možnost zaměstnání v kterékoliv zemi bez potřeby pracovního povolení, libovolný pobyt osob omezení či odstranění osobních kontrol osob překračujících vnitřní hranici, uznávají se doklady o kvalifikaci všemi členskými státy apod.

–  Volný pohyb kapitálu – lze podnikat a založit firmu v kterékoliv zemi. Němci zakládají podniky v Portugalsku, kde je levnější pracovní síla, a nezaměstnanost tak může v Německu stoupat a v Portugalsku klesat.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!