Finanční analýza (FA) – maturitní otázka

 

Otázka: Finanční analýza (FA)

Předmět: Finance, Ekonomie, Účetnictví

Přidal(a): Deny

 

 

Finanční analýza

 • používáme pro zjištění hospodaření firmy
 • souhrn činností, k. mají podchytit všechny údaje o finanční situaci podniku
 • úkolem:
  • podat rozbor hospodářských výsledků dosažených za předchozí období
  • zhodnotit současnou finanční situaci podniku a provést odhad budoucího vývoje (prognózu)

 

FA probíhá v základních etapách

 • ETAPA – výpočet ukazatelů FA
 • ETAPA – srovnání a hodnocení jednotlivých ukazatelů
 • ETAPA – identifikace příčin nežádoucího vývoje, odhalení silných a slabých míst hospodaření podniku

Samotný výpočet ukazatelů nemá velkou vypovídací schopnost, proto se prování srovnání ukazatelů – existují různé techniky srovnávání

 

1) Srovnání v čase (trendová analýza)

 • porovnání ukazatelů téhož podniku v několika obdobích
 • z vývoje ukazatelů lze odvodit určité tendence (růst, stagnace, pokles)
 • chybí srovnání s dalšími podniky

 

2) Srovnání v prostoru (komparativní analýza)

 • porovnání ukazatelů firmy s jinými firmami podnikajícími ve stejném odvětví za stejné období

 

3) Srovnání s plánem

 • srovnávají se skutečné hodnoty s těmi plánovanými

 

4) Srovnání na základě expertních zkušeností

 • srovnání provádějí finanční experti podle určitých představ o hodnotách, které by měly ukazatelé mít

 

Uživatelé výsledků FA

 • interní – mg firmy, zaměstnanci, odborové orgány,…
 • externí – banky, obchodní partneři, FÚ,…

 

Organizace není povinna FA provádět, v praxi se provádí většinou na konci kalendářního roku.

Povinně se předkládá v případě, že organizace žádá banku o úvěr. Jako příloha k daňovým přiznáním se přikládat nemusí.

 

Zdrojem údajů pro FA je

 •  finanční účetnictví
 • rozvaha a výkaz zisku a ztrát (výsledovka) a výkaz o peněžních tocích (cash flow)

kromě těchto údajů musíme dál znát, např.

 • počet zaměstnanců
 • předmět činnosti podniku
 • tržní cena akcií
 • úroveň vztahů s dodavateli, odběrateli, věřiteli

 

K tomu, aby FA mohla být ve firmě provedena, musí být splněny některé podmínky

 • 1) podpora top managementu
 • 2) ve firmě se musí používat moderní účetní systém
 • 3) účinná počítačová podpora
 • 4) kalkulovat všechny náklady (poctivě podrobně)
 • 5) zkrácení termínu účetní uzávěrky
 • 6) v ekonomickém úseku by pracovníci měli mít odbornost, flexibilitu a loajálnost

 

Přílohy k FA

A

 • výsledková tabulka
  • výsledky jsou k poslednímu měsíci, skutečnost je porovnávána s plánem a s předchozím obdobím (produktivita práce, průměr. mzda)
 • poměrové ukazatele
  • obsahují skutečný stav něk. skupin ukazatelů
 • rozbor zásob
  • analyzujeme (zkoumáme) zásoby podle druhu, počítáme obraty jednotlivých druhů zásob
 • rozbor pohledávek
  • zkoumáme pohledávky
 • zahraniční, domácí
 • druhy odběratelů
 • doba inkasa (doba splatnosti)

 

B

 • controlling
  • vyčíslení odchylek
  • porovnáváme u různých veličin skutečnost s plánem a skuteč. za předcházející období výsledek vyjádříme v % na zákl. těchto propočtů tvoříme prognózu

 

Dílčí ukazatele FA

 • ukazatelů existuje celá řada – každá firma sleduje ty ukazatele, k. nejlépe popisují její situaci
 • ve tvaru zlomku – poměř. dvě veličiny = poměrové

 

Podle zdrojů údajů (toho z čeho čerpáme) dělíme ukazatele FA na 2 velké skupiny:

1) Stavové (okamžikové)       

 • čerpají z rozvahy
 • ukazují stav dané veličiny k určitému datu př. likvidita k 31.12. je….

 

2) Tokové (intervalové)

 • zdrojem je výkaz ze zisku a ztrát, ukazují výsledky činností za určité období (rentabilita tržeb za 2.pololetí)

 

FA je především zaměřena na ukazatele rentability, likvidity, zadluženosti, aktivity!

 

Východiskem pro FA jsou účetní výkazy

 • základní fin.analýza se provádí na základě závěrkových účetních výkazů (ročních)
 • FA za kratší období se provádí na základě měsíčních údajů

Pokud použijeme pro výpočty zisk, pak musíme brát v úvahu, zda se jedná o:

 • bilanční – HV před zdaněním (+neodráží daňovou politiku státu, – nevíme kolik zbude)
 • disponibilní – HV po zdanění (+ víme, kolik přesně zbude, odráží daňovou politiku státu)

 

Ukazatele

1) Ukazatel rentability

 • základní ukazatelé – poměrové, kvantifikují efektivnost firmy (ziskovost, výnosnost) R= ———-
 • jsou měřítkem schopnosti podniku

– dosahovat zisku pomocí investování kapitálu

– vytvářet nové zdroje pro další investování

 • vyjadřují poměr zisk(další veličina (uložený kapitál, výnosy, náklady)
 • firmu většinou nezajímá pouze absolutní ukazatel (zisk), ale vztah zisku k dalším veličinám
 • pozor na to, jaký se pro výpočet používá zisk!!

 

a) rentabilita kapitálu

R= (zisk/kapitál) x 100 (%)

 • vypočítá, jak se zhodnocují vložené prostředky společníků (jen vlastní kapitál!)
 • výsledek ukazuje, kolik haléřů čistého zisku přinese každá vložená koruna vlastního kapitálu, čím víc, tím lépe

                   intr. Z 1 Kč vloženého kapitálu máme zisk x hal.

 

b) rentabilita tržeb

R= (zisk/tržba) x 100 (%)

 • vypočítá, kolik korun zisku přinese jedna koruna realizovaných tržeb
 • většinou se používá zisk po zdanění!

intr. Z každé 1 Kč tržeb je x hal zisk.

 

 

c) Rentabilita celkového vloženého kapitálu

R= (zisk před zdaněním/celková aktiva) x 100 (%)             

 • vypočítá, jak se zhodnocuje celkový vložený kapitál – nejen vložený společníky, ale třeba i úvěry od bank
 • výsledek ukazuje, kolik haléřů čistého zisku před zdaněním přinese každá vložená koruna celkového vloženého kapitálu

                   intr. Z 1 Kč nákladů máme x hal zisk.

                                                                                                                                   

2) Ukazatel likvidity

 • vyjadřují schopnost splácet své závazky – jedna ze základních podmínek existence firmy, poměrové uk.,
 • poměřují, čím je možno zaplatit, to co je nutno zaplatit
 • rozdělujeme jen na tři druhy, podle likvidnosti položek v čitateli (jejich přeměnu na peníze)

L = (čím platíme/co platíme)

 

a) běžná (celková) likvidita

L = (OM/krát. závazky)

 • OM – zásoby, peníze, pohledávky
 • Má nízkou vypovídací schopnost, protože v položce ,,čím budeme platit“ jsou problematické části OM – zásoby (nelze proměnit na peníze) a pohledávky (nevíme kdy budou)
 • V praxi je ještě jeden problém → jak by podnik pokračoval ve své činnosti, kdyby prodal zásoby a peníze použil k úhradě dluhu

 

b) pohotová likvidita

L = (OM – zásoby/krát. závazky)

 • V položce ,,čím“, zůstane peněžitá forma (zůst. pohledávky), má vyšší vypovídací schopnost
 • vylučuje z OM zásoby a ponechává tam jen peněžní prostředky, včetně pohledávek

 

c) okamžitá likvidita

L = (peníze/krát. závazky)

 • Má největší vypovídací schopnost, víme zda-li má firma na splacení dluhů.
 • Tento ukazatel  měří schopnost podniku hradit závazky podniku naprosto nekompromisně, v čitateli už jsou pouze peníze (v hotovosti, na účtu)

 

3) Ukazatel aktivity

 • měří schopnost podniku využívat svá aktiva, jak efektivně hospodaří s majetkem
 • má-li firma aktiva větší než potřebuje, vznikají zbytečné náklady (málo – přerušení čin.)
 • se dají počítat pro celá aktiva, ale také pro jednotlivé skupiny
 • měří se dvěma způsoby:
 • doba obratu – rychlost obratu jednotliv. složek majetku (doba obratu zásob je 30 dní)
 • počet obrátek – kolikrát se jednotlivé složky majetku obrátí za určité období

(počet obrátek zásob je 12 za rok)

 

4) Ukazatel zadluženosti

 • ukazují, jak moc podnik používá ke svému financování cizí zdroje

 

a) zadluženost

zadluženost = (celkové závazky/celková aktiva)

 • vyjadř. podíl cizích zdrojů na majetku
 • firmám použití cizího kapitálu nevadí X věřitelé vyžadují zadluženost, co nejmenší, aby měli jistotu, že jejich pohledávky budou splaceny

(optim. hodn. menší než 0,7)

 

b) podíl vlastního kapitálu

podíl vlastního kapitálu = (vlastní kapitál/cizí zdroje)

 • vyjadřuje podíl vlastních a cizích zdrojů financování

(optim. hodn. je 0,5 – 0,6)

 

c) doba splácení dluhu

doba spl. dluhu = (závazky celkem – fin. majetek/HV před zdaněním + odpisy)

 • vyjadřuje za kolik let, bychom naše závazky splatili finančními zdroji před zdaněním
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!