Finanční analýza (FA) – otázka z ekonomie (2)

 

Otázka: Finanční analýza (FA)

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Lucinka

 

 

a) Význam, princip a podklady finanční analýzy

– finanční analýza podniku je pojímána jako metoda hodnocení finančního hospodaření podniku, při které se získaná data třídí, agregují, poměřují mezi sebou navzájem, kvantifikují se vztahy mezi nimi, hledají kauzální souvislosti mezi daty a určuje se jejich vývoj

 

Základní zdroje finanční analýzy

Rozvaha

– je jedním ze základních výkazů účetní závěrky
– podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku

Aktiva

Dlouhodobý majetek (stálá aktiva)

– dlouhodobý hmotný majetek

– dlouhodobý nehmotný majetek

– dlouhodobý finanční majetek

Oběžná aktiva

– zásoby

– dlouhodobé pohledávky

– krátkodobé pohledávky

– finanční majetek

– dohadné účty aktivní, časové rozlišení

Ostatní aktiva

Aktiva celkem

 

Pasiva

Vlastní zdroje

– základní jmění

– kapitálové fondy

– fondy ze zisku

– hospodářský výsledek let minulých

– hospodářský výsledek běžného účetního období

Cizí zdroje

– rezervy

– dlouhodobé závazky

– krátkodobé závazky

– bankovní úvěry

Ostatní pasiva

Pasiva celkem

– ukazuje, jakého hospodářského výsledku společnost dosáhla za sledované období

 

Výkaz zisku a ztráty

– podle zákona o účetnictví je povinnou součástí účetní závěrky
– forma výkazu zisku a ztráty je v ČR upravena, používá se buď ve zkrácené nebo plné verzi
– získá se základní přehled o hospodaření společnosti, velikosti tržeb, nákladů v základním členění (materiálové, mzdové, odpisy) a výši zisku

Náklady

Spotřeba materiálu

Služby a jiné externí náklady

Daně a poplatky

Osobní náklady

Ostatní provozní náklady

Placené úroky

Daň z příjmů

Odpisy

Tvorba opravných položek

Tvorba rezerv

Výnosy

Tržby

Finanční výnosy

Aktivace

Mimořádné výnosy

Snížení oprávek

Zúčtování opravných položek

Zúčtování rezerv

 

Struktura výsledku hospodaření podniku:

+ tržby za prodej zboží

− náklady na prodané zboží

= obchodní marže

 

+ výnosy z finančních činností

− náklady na finanční činnost

= finanční výsledek hospodaření

 

+ tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb

− náklady související s provozní činností

= provozní výsledek hospodaření

 

− daň z příjmu za běžnou činnost

= výsledek hospodaření za běžnou činnost

 

+ mimořádné výnosy

− mimořádné náklady

− daň z příjmů z mimořádné činnosti

=mimořádný výsledek hospodaření

 

b) Druhy ukazatelů

extenzivní

a) absolutní – lze vyčíst v:

– rozvaze – okamžikový ukazatel (např. objem pohledávek, velikost bankovních úvěrů atd.)

– výkazu zisků a ztrát  – intervalový ukazatel (např. velikost mzdových nákladů)

 

b) rozdílové – např. přidaná hodnota (obchodní marže) = tržby – náklady

pracovní kapitál = oběžný majetek – krátkodobé závazky

 

intenzivní = poměrové (relativní)

– základním tvarem je zlomek

– relativita umožňuje porovnávat mezi sebou různě velké podniky

 

c) Ukazatel výnosnosti (rentability) a aktivity – způsob výpočtu a interpretace

Ukazatele rentability

– obecně: zisk před zdaněním . 100

základ

– udává, kolik % zisku přináší 1 Kč základu

– přináší nám základní obraz o efektivitě našeho podnikání
– dokážou nám říci, zda je efektivnější pracovat s vlastními prostředky nebo cizím kapitálem, jak jsme zhodnotili svůj vlastní kapitál v podnikání, a poukazuje na slabé stránky v hospodaření

 • Rentabilita aktiv  =  zisk/celková aktiva  x  100 [%]  ROA = Return on Assets
 • Rentabilita vlastního kapitálu  =  zisk/  vlastní kapitál  x  100 [%]  ROE = Return on Equity
 • Rentabilita tržeb = zisk/tržby  x  100   [%]      ROS = Return On Sales
 • Rentabilita nákladů = zisk/celkové náklady  x  100   [%]

 

Ukazatele aktivity

– měří efektivnost a využití aktiv (majetku)

– poskytují nám informace o tom, jak efektivně ve firmě hospodaříme se svými aktivy (majetkem, pohledávkami, zásobami …), tedy respektive, jak dlouho v nich máme vázány naše finanční prostředky

 • Obrat aktiv = tržby/ celková aktiva
 • Obrat stálých aktiv = tržby/ dlouhodobý hmotný majetek
 • Obrat zásob = tržby/zásoby
 • Doba obratu zásob = ( zásoby/(tržby/365))  [ve dnech]
 • Doba obratu pohledávek = (pohledávky/ (tržby/365))  [ve dnech]
 • Doba obratu závazků = závazky/ (tržby/365)   [ve dnech]

 

d) Ukazatelé likvidity – způsob výpočtu a interpretace

likvidita – schopnost přeměnit majetek na peněžní prostředky

likvidnost – míra obtížnosti konkrétního majetku přeměnit se do hotovostní formy

platební schopnost podniku – je schopnost dostát svým závazkům

 • Běžná likvidita = oběžná aktiva/krátkodobé závazky
  (doporučená hodnota je v rozmezí 1,5 – 2,5)

 

 • Pohotová likvidita = oběžná aktiva – zásoby/krátkodobé závazky

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,7 – 1,2)

 • Okamžitá likvidita = finanční majetek/krátkodobé závazky

(doporučená hodnota je v rozmezí 0,2 – 0,5)

Běžná likvidita nám říká, kolika korunami z našich celkových oběžných aktiv je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků, neboli kolikrát jsme schopni uspokojit naše věřitele, kdybychom v určitém momentě přeměnili tato oběžná aktiva na hotovost.

Pohotová likvidita – nám říká, kolika korunami našich pohledávek a hotovosti (pokladna či bankovní účet) je pokryta 1 Kč našich krátkodobých závazků.

 

Okamžitá likvidita – nám udává schopnost zaplatit své krátkodobé závazky „ihned“ – tedy pomocí hotovosti, peněz na bankovních účtech, šeky či krátkodobými cennými papíry

 

e) Ukazatele zadluženosti – způsob výpočtu a interpretace

– přináší nám informace týkající se úvěrového zatížení firmy

 • Celková zadluženost = cizí zdroje/celková aktiva  x 100  [%]
 • Míra zadluženosti = cizí zdroje/ vlastní jmění  x 100  [%]
 • Úrokové krytí = ((HV za účetní období+ nákladové úroky)/nákladové úroky)  x 100  [%]
 • Úrokové zatížení = nákladové úroky/ HV za účetní období + nákladové úroky  x 100  [%]

 

f) Uživatelé finanční analýzy

– uživatele lze rozdělit do dvou skupin podle vztahu k podniku – na zájemce externí a na zájemce interní

Externí zájemci – jsou ti, kteří by chtěli podnik koupit (potenciální akcionáři)
– podobný zájem mají i potencionální věřitelé, obchodní partneři a zaměstnanci
– dále do této skupiny patří ti, kteří kontrolují, zda podnik plní to, co plnit má a odvádí to, co odvádět má (finanční úřady, státní orgány, správci daní)
– patří sem i konkurenti

Interní zájemci – jsou vlastníci, manažeři a vedoucí pracovníci podniku
– interní uživatelé vyžadují informace detailnější
– a spíše o tom, co bude, než o tom, co bylo

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!