Finanční řízení a zdroje financování podniku

 

   Otázka: Finanční řízení a zdroje financování podniku

   Předmět: Finance podniku, Účetnictví

   Přidal(a): astet2

 

 

Podstata finančního řízení podniku

 • podstatou finančního řízení je získávání finančních zdrojů a jejich efektivní využití
 • finanční řízení je spojeno s otázkami: kolik co bude stát, kde a jak získáme peněžní prostředky, vyplatí se nám konkrétní investice, kdy a v jakém množství se nám vložené prostředky vrátí

 

Cíle finančního řízení podniku

 • 1) rentabilita (ziskovost) – dosažení optimálního dlouhodobého zisku
 • 2) likvidita majetku – schopnost majetku přeměňovat se na peníze, majetek dělíme na vysoce likvidní (peníze v pokladně a na účtech), méně likvidní (výrobky, materiál, software), nelikvidní (stavby)
 • 3) solventnost firmy – platební schopnost (hrazení závazků včas), abychom v platební schopnosti byli, musíme mít dostatek likvidního majetku, přestože firma vykazuje zisk, může zkrachovat, protože není schopna splácet své závazky

 

Obsah finančního řízení (plánování, rozhodování, kontrola)

Finanční plánování

 • rozhodovací proces zajišťující volbu cílů a stanovení úkolů a prostředků potřebných k jejich dosažení
 • při finančním plánování promítáme možnosti financování a zhodnocování kapitálu do budoucnosti a posuzujeme, jak se projeví důsledky finančního a investičního rozhodování v hospodaření podniku
 • výsledkem je finanční plán, řeší v zásadě otázky „jak utratit peníze“ (soustava rozpočtů – náklady, výnosy a zisky; rozpočet příjmů a výdajů; plánované výkazy – plánovaná rozvaha, výsledovka, plánované cash flow)
 • finanční plánování pomáhá podniku vyhnout se chybám v budoucnosti

 

A) krátkodobé finanční plánování

 • je vymezeno obdobím do 1 roku
 • zabývá se běžným provozem firmy
 • 1) rozhodování o výši pracovního kapitálu (oběžná aktiva snížená o krátkodobé závazky)
  • pracovní kapitál je určitá rezerva, které zůstanou firmě k dispozici po úhradě krátkodobých závazků
  • má zpravidla podobu zásob nebo finančních prostředků
  • většinou platí, že čím vyšší je pracovní kapitál, tím nižší riziko platební neschopnosti, ale i nižší výnos
 • 2) řízení zásob
  • jedná se o usměrňování velikosti zásob, o řízení rozpracovanosti a o minimalizaci zásob vyrobeného zboží
  • doba obratu zásob – udává, za kolik dní se peníze vložené do podnikání přemění opět v peníze
  • počet obrátek – udává, kolikrát nám obrat za rok nastane (Ø zásoba /celk. tržby * 360)
 • 3) řízení pohledávek
  • snaha, aby doba splatnosti pohledávek byla co nejkratší (pohledávky za odběratele/tržby * 360)
 • 4) řízení závazků
  • za kolik dnů Ø zaplatíme našim dodavatelům (závazky za dod./ tržby * 360)
  • konkrétní údaje jsme schopni zjistit z knihy přijatých a vystavených faktur
  • doba obratu peněz = doba obratu zásob + doba splatnosti pohledávek – doba splatnosti závazků
  • z doby obratu peněz jsme schopni stanovit celkovou potřebu provozních prostředků

 

B) dlouhodobé finanční plánování

 • je vymezeno obdobím obvykle 2 – 5 let
 • obsahuje:
  • plán tržeb na základě prognózy a plánu prodeje
  • plánovou výsledovku
  • plán peněžních toků
  • plánovou rozvahu
  • rozpočet investičních výdajů (rozpočet dlouhodobého externího financování)

 

Finanční rozhodování

 • proces spočívající ve výběru optimální varianty získání peněžních prostředků, podnikového kapitálu a jejich užití z hlediska základních cílů podnikání a s přihlédnutím k omezujícím podmínkám
 • finanční rozhodování probíhá na všech úrovních řízení podniku

a) strategické finanční rozhodování

 • je věcí více intuice než analýzy, má dominantní vliv na změnu výše a struktury kapitálu (vyžadují obvykle velké sumy peněz), očekává se zvýšení zisku a to je spojené s velkým rizikem, chybné strategické rozhodnutí má dalekosáhlé negativní důsledky pro podnik, vliv rozhodnutí je dlouhodobý.

b) taktické finanční rozhodování

 • pracuje s relativně malými částkami, případné chybné rozhodnutí podnik dramaticky neohrozí, dopady krátkodobých rozhodnutí lze poměrně přesně propočítat

 

Finanční kontrola

 • znamená umět se podívat na realitu firmy nezaujatě a realisticky.
 • je založen na hodnocení ekonomické efektivnosti podniku.
 • k úkolům finanční kontroly patří plánování, řízení a kontrola dění v podniku

 

Faktory ovlivňující finanční řízení

1) faktor výnosu

 • upřednostňujeme vyšší výnos a nižší riziko

 

2) faktor rizika

 • zvažujeme velikost očekávaných zdrojů s ohledem na bezpečnost jejich získání
 • snažíme se riziko snižovat vytvořením portfolia (investici rozložíme do více projektů)
 • spočívá v důsledku inflace, ve změnách cenových relací, ve změnách úroků a v možnosti, že investovaná částka nebude vrácena včas nebo v plné výši
 • dělíme: vnitřní rizika (nekvalitní rozhodnutí managementu) a vnější rizika (inflace, nezaměstnanost, přírodní katastrofa)
 • (nejnižší riziko: nemovitosti, drahé kovy, starožitnosti; státní dluhopisy, státní pokladniční poukázky; podnikové dluhopisy, podílové listy; směnky; akcie;  nejvyšší riziko: termínované burzovní kontrakty)

 

3) faktor času

 • upřednostňujeme dřívější výnos před pozdějším
 • úzce souvisí s budoucí hodnotou peněz (částka, kterou budeme mít za určitou dobu, jestliže své peníze určitým způsobem investujeme) a výši budoucí hodnoty peněz má vliv inflace, úroková míra, riziko či nejistota

 

Nástroje finančního řízení (normy, kalkulace, rozpočty)

Technicko – hospodářské normy

 • stanovuje spotřebu základních výrobních činitelů
 • u OM – norma spotřeby materiálu = maximální spotřeba materiálu na 1 výrobek včetně % odpadu a technologických ztrát, normy zásob (optimální množství zásob)
 • u DM – normy odpisových sazeb, normy obsluhy, normy početního stavu

 

Kalkulace

 • stanovené náklady (cena) na jednotku produkce (kalkulační jednice)
 • kalkulace úplných nákladů a kalkulace neúplných nákladů

 

Rozpočty

 • stanovení budoucích nákladů, výnosů, příjmů a výdajů pro celý objem produkce

 

Finanční zdroje (vlastní x cizí)

 • vlastní zdroje (VK) jsou ve firmě trvale k dispozici, nikomu se nemusí splácet, cizí kapitál je závazek společnosti, který musí být po určité době splacen
 • VK = ZK + ostatní vlastní zdroje
 • celkový kapitál = VK + CK

 

Vlastní kapitál

 • patří majiteli podniku a postupně se zvětšuje výdělečnou činností
 • je ukazatelem finanční jistoty, není stálou veličinou, mění se podle hospodaření, je nositelem podnikatelského rizika
 • do VK patří: základní kapitál, peněžité i nepeněžité vklady společníků, výsledek hospodaření, tvorba dobrovolných fondů na financování nepředvídatelných událostí v budoucnosti, nerozdělený zisk z minulých let

 

Cizí kapitál

 • je závazek podniku, který musí být v určité době splacen
 • krátkodobý cizí kapitál, např.: bankovní úvěry, dodavatelské úvěry, nevyplacené mzdy, zálohy od odběratelů, dlužné daně, obchodní úvěry, factoring (odkup krátkodobých pohledávek)
 • dlouhodobý cizí kapitál, např.: dlouhodobé bankovní úvěry, dlouhodobé závazky, emitované podnikové dluhopisy, leasingové dluhy a jiné dlouhodobé závazky, forfaiting, franchising (odkup dlouhodobých pohledávek)

 

Cash flow (peněžní tok)

 • cash flow podává základní informace o tom, kolik firma vyprodukovala peněz a jak je využila
 • jedná se o solventnost firmy z dlouhodobého hlediska
 • cash flow zobrazuje přírůstky a úbytky peněžních prostředků za určité období

 

Význam cash flow

 • 1) jsme schopni zjistit, zda má firma dostatečné fin. prostředky na dlouhodobý rozvoj(investice…)
 • 2) podává informace o tom, zda je firma schopna splácet dlouhodobé úvěry
 • 3) sestavení cash flow může odhalit příčiny, proč se firma dostala do platební neschopnosti

 

Výpočet cash flow

 • A) z provozní činnosti = +zisk před zdaněním + odpisy + snížení pohledávek – přírůstek pohledávek – snížení závazků + zvýšení závazků – přírůstek zásob + úbytek zásob
 • B) z investiční činnosti = + příjmy z prodeje DM
 • c) z finanční činnosti = + přírůstek z financování (úvěr, emise a prodej CP) – úbytek závazků z financování (splácení úvěrů)
 • vše, co firmě peníze přináší cash flow zvyšuje, vše, co znamená výdaj, cash flow snižuje

 

Finanční analýza – účel, podklady, ukazatelé

 • jde o rozbor finanční situace v podniku, kdy pomocí poměrových ukazatelů zjišťujeme slabé a silné stránky podniku
 • podklady: účetní výkazy (rozvaha, výsledovka, cash flow)
 • uživatelé finanční analýzy: akcionáři, manažeři, investoři, banky, obchodní partneři, FÚ, zaměstnanci
 • poměrové ukazatele:
  • a) v čase – výnosy
  • b) porovnávání různých subjektů v mezioborových i oborových záležitostech;
  • c) porovnání plánů se skutečností

 

4 základní skupiny poměrových ukazatelů finanční analýzy:

 • 1) ukazatele likvidity
 • 2) ukazatele rentability
 • 3) ukazatele aktivity
 • 4) ukazatele zadluženosti

 

1) ukazatele likvidity

 • likvidita = schopnost mít dostatek peněz ke splácení závazků
 • likvidita majetku – schopnost majetku se přeměňovat na peníze, porovnávají to, čím můžeme platit s tím, co je nutné zaplatit

a) běžná likvidita = (zásoba + pohledávky + KFM)/krátkodobé závazky

  • postačující hodnota je 150 %, lépe 200 %

b) pohotová likvidita = (pohledávky + KFM)/krátkodobé závazky

  • zda jsme schopni splácet závazky, za předpokladu, že všichni odběratelé zaplatí, postačující hodnota 100 %

c) okamžitá likvidita = KFM/krátkodobé závazky

  • schopnost firmy splácet okamžitě krátkodobé závazky, postačuje alespoň 20 %

 

2) ukazatele rentability

 • rentabilita = schopnost podniku dosahovat zisku pomocí vloženého kapitálu, vyjadřuje míru zisku z podnikání
 • poměřuje zisk z podnikání k nejrůznějším základnám (celkový kapitál, vlastní kapitál, celkové náklady)
 • z hlediska FA je třeba rozlišit: zisk před zdaněním a čistý zisk (čistý zisk zajímá akcionáře)

a) rentabilita celkového kapitálu = zisk/celkový kapitál (suma aktiv)

  • hodnotí efektivnost vloženého kapitálu bez ohledu na to, odkud tento kapitál pochází
  • uvádí, kolik procent zisku přinese každá koruna vloženého kapitálu, dobrý výsledek 10 %

b) rentabilita vlastního kapitálu = zisk/vlastní kapitál

  • ukazatel vyjadřuje zhodnocení vlastního kapitálu (důležité pro vlastníky)
  • je žádoucí, aby výsledek byl větší než úroková sazba v bance, v průmyslu je dobrý výsledek 35-40%

c) rentabilita nákladů = zisk/celkové náklady

  • kolik korun zisku firma dosáhne z každé koruny vložených nákladů

 

3) ukazatele aktivity

 • měří, jak efektivně firma hospodaří se svým majetkem
 • má-li aktiv více než je účelné, vznikají zbytečné náklady snižující zisk
 • má-li aktiv nedostatek, musí se vzdát případných potenciálně výhodných podnikatelských příležitostí a přichází o výnosy

a) ukazatel obratu celkových aktiv = celkové roční výnosy/celková aktiva

  • cílem je dobu obratu aktiv zrychlovat, udává počet obrátek

b) ukazatel doby obratu zásob = Ø zásoba/denní spotřeba

  • porovnáváme průměrnou zásobu s denní spotřebou
  • vyjadřuje počet dnů, po nějž jsou zásoby vázány v podniku

c) ukazatel doby obratu pohledávek = obchodní pohledávky/ denní tržby

  • ukazatel vyjadřuje dobu od okamžiku prodeje po dobu zaplacení od odběratelů

 

4) ukazatele finanční nezávislosti (zadluženosti)

 • výhody využívání CK: bývá levnější než VK (z VK musíme vyplácet podíly na zisku)
 • nevýhody využívání CK: může vést ke spirálovité zadluženosti
 • snažíme se najít optimální poměr mezi CK financování a VK financování

a) celková zadluženost = CK/celkový kapitál (suma aktiv)

  •  věřitelé chtějí co nejnižší hodnotu ukazatele (větší jistota uspokojení pohledávek)
  • vlastníci chtějí co nejvyšší hodnotu

b) úrokové krytí = zisk před zdaněním/úroky

  • porovnávání zisku před zdaněním k celkovým úrokům
  • hodnota má mít vyšší hodnotu alespoň 4
  • hodnota 1 se blíží krizi

c) úvěrová zadluženost = úvěry/VK

d) doba splácení dluhů = cizí zdroje KFM/cash flow

  • doba uvádí, jak dlouho by podnik splácel své dluhy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!