Finanční řízení podniku – maturitní otázka (2)

finance

 

Otázka: Finanční řízení podniku

Předmět: Ekonomie, Management, Finance

Přidal(a): vavrickova

 

2 pohledy na finanční řízení podniku:

 • řízení N, V a zisku
 • řízení finančních zdrojů

-> zisk

-> platební schopnost

-> konsolidace úvěrů – spojení úvěrů do jednoho

 

Nástroje finančního řízení

 • normy → stanoví potřebu výrobních faktorů
 • kalkulace → způsob stanovení nákladů a ceny
 • rozpočty → stanoví úkoly podniku ve finanční oblasti
  • a) rozpočet N, V a zisku
  • b) rozpočet platební schopnosti
  • c) investiční rozpočet
 • = z těchto rozpočtů se skládá zakladatelský rozpočet (sestavuje se při zakládání podniku)

 

Finanční plán

stanoví:

 • jak velká by měla být výše nákladů, výnosů a zisku
 • jaká má být výše finančních zdrojů a na co budou použity

 

má 2 podoby:

 • a) soustava rozpočtů
 • b) plánované výkazy:
  • plánovaná rozvaha
  • plánovaný výkaz zisku a ztráty
  • plánovaný výkaz cashflow

 

První pohled finančního řízení

Manažerské pojetí nákladů

 • náklady obětované příležitosti
  • = hodnota druhé nejlepší možnosti
  • = vznikají obětováním jedné možnosti ve prospěch druhé
 • ekonomický zisk = účetní zisk – náklady obětované příležitosti
 • utopené náklady
  • = vznikly dřívějším rozhodnutím, již existují a nelze je ušetřit

 

Kalkulace

1) Kalkulace úplných nákladů

– důležitá pro UCE

– stanovuje výši nákladů a zisk na kalkulační jednici podle kalkulačního vzorce

 

PŘÍMÝ MATERIÁL = materiál, který přechází do výrobku a tvoří jeho podstatu

PŘÍMÉ MZDY = mzdy výrobních dělníků

OSTATNÍ PŘÍMÉ N = SP a ZP pojištění hrazené zaměstnavatelem

VÝROBNÍ REŽIE = náklady, které vznikají ve výrobě, ale nelze je zjistit na kalk. jednici

VLASTNÍ NÁKLADY VÝROBY

SPRÁVNÍ REŽIE (ZÁSOBOVACÍ) = náklady související s řízením podniku

VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU

ODBYTOVÉ NÁKLADY = náklady související s prodejem hotových výrobků

ÚPLNÉ VLASTNÍ NÁKLADY VÝKONU

ZISK

PRODEJNÍ CENA

DPH

CENA S DPH

 

Kalkulační metody:

 • kalkulace prostým dělením
  • užití: v hromadné stejnorodé výrobě
  • v podnicích těžebního průmyslu
 • kalkulace dělením s poměrovými čísly
  • užití: při výrobě několika málo druhů výrobků, které se od sebe liší hmotností, pracností, …
 • přirážková kalkulace
  • užití: při výrobě různorodých výrobků
  • režijní přirážka = (celková režie / rozvrhová základna) x 100

 

2) Kalkulace neúplných nákladů

– pracuje s variabilními a fixními náklady

– fixní náklady se nerozvrhují na jednici

– pracuje s různou velikostí prodeje

– důležitá pro finanční řízení (z hlediska dosahování zisku)

– moderní přístup k nákladům

 

postup:

 • vykalkulují se variabilní náklady (přímý materiál, přímé mzdy, SP a ZP, …)
 • tržby = cena x množství
 • krycí příspěvek = tržby – variabilní náklady celkem
  • slouží k úhradě fixních N a potom k tvorbě zisku
 • celkový zisk – krycí příspěvek – fixní N

 

Rozpočty

a) rozpočty nákladů

podklady:

 • a) předběžná kalkulace – jednotlivé složky nákladů stanovené na jednici se násobí plánovanou velikostí výroby
 • b) kvalifikovaný odhad – vychází se ze skutečnosti minulého období, která se upraví

 

b) rozpočty výnosů

závisí na:

– velikosti prodeje

– cenách

 

c) příjmů a výdajů

 • jsou v něm uvedeny plánované příjmy a výdaje za určité období = platební kalendář
 • sestavuje se, aby podnik byl solventní = aby měl dostatek prostředků k úhradě svých závazků
 • ukáže, zda má podnik vhodně sjednané platební podmínky

 

Bod zvratu

= nejmenší objem prodeje, od kterého podnik začne tvořit zisk

a) výpočet

fixní N / (cena – variabilní N na ks) = fixní N / krycí příspěvek na ks

b) graficky = průnik celkových nákladů a tržeb

 

Hlediska finančního rozhodování

 • výnos se hodnotí pomocí budoucí hodnoty peněz (= částka, kterou budeme mít za určitou dobu)
 • riziko se hodnotí podle bezpečnostní pyramidy (akcie → starožitnosti)
 • dostupnost (likvidita) – přístup k penězům

viz Osobní finance

 

Likvidita

= schopnost podniku přeměnit svůj majetek na hotovost

 • je podmínkou solventnosti
 • skupiny majetku podniku podle likvidity
  • nelikviditní majetek – pomalu a špatně se prodává (DM)
  • likviditní majetek – jednodušší prodej (OM)
  • hotovost apod. – okamžitě použitelný (peníze, CP, pohledávky)

 

Ukazatele likvidity:

Likvidita 1. stupně (okamžitá)

= (finanční majetek / krátkodobé závazky) x 100

 • udává, jak je podnik schopen okamžitě hradit své závazky
 • doporučená hodnota – asi 20%
 • čím větší, tím lepší

 

Likvidita 2. stupně (pohotová)

= (finanční majetek + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé závazky x 100

 • udává, jak je podnik schopen hradit své závazky z likvidních prostředků a z pohledávek
 • měří schopnost podniku hradit závazky, jestliže všichni odběratelé zaplatí
 • doporučená hodnota – 100%

 

Likvidita 3. stupně (běžná)

= (finanční majetek + krátkodobé pohledávky + zásoby) / krátkodobé závazky x 100

 • udává, jak je podnik schopen hradit své závazky krátkodobým majetkem
 • doporučená hodnota nejméně 150% nejlépe 200 a více %

 

Cash flow (= tok peněz)

= ukazatel ke sledování solvence z dlouhodobějšího pohledu

 

výpočet:

a) zjednodušeně: CF = zisk po zdanění + odpisy

b) přesněji (do účetního výkazu cash flow)

CF = CF z provozní činnosti + CF z investiční činnosti + CF z finanční činnosti

 

princip CF:

 • to, co přinese podniku peníze, CF zvyšuje
 • co znamená výdaj peněz, CF snižuje

kontrola: stav peněžních prostředků na začátku období + CF = stav peněžních prostředků na konci období

 

Operativní finanční řízení a kontrola

 • sledování odchylek mezi finančním plánem a skutečností (včetně zjištění příčin odchylek a přijetí opatření)
 • kontrola nákladů

 

Finanční analýza

 • hodnotí komplexně finanční situaci podniku („ekonomické zdraví“)
 • údaje čerpá z :
  • rozvahy
  • výkazu zisku a ztráty (= výsledovky)
  • výkazu cash flow
 • používají se přístupy

 

a) výpočet a vyhodnocení poměrových ukazatelů

rentabilita vlastního kapitálu (= návratnost VK)

= (zisk před zdaněním / vlastní kapitál) x 100

– udává, kolik korun zisku před zdaněním přínese každých 100 Kč vlastního kapitálu

– dobré hodnoty 35 – 40%

 

rentabilita celkového kapitálu (= návratnost aktiv)

= (zisk před zdaněním + úroky) / celkový kapitál x 100

– udává, kolik Kč zisku přinese každých 100 Kč celkového kapitálu

– dobré hodnoty kolem 10%

+ ukazatele likvidity

 

b) srovnání vývoje v čase poměrových ukazatelů nebo položek z výkazu

 • vývoj položek účetních výkazů
 • poměrových ukazatelů
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy