Finanční řízení podniku – maturitní otázka

finance

 

Otázka: Finanční řízení podniku

Předmět: Ekonomie, Management, Finance

Přidal(a): Tereza

 

 

Dva pohledy na finanční řízení:

 • řízení nákladů, výnosů a zisku – plánování, průběžné ovlivňování, kontrola dosažených výsledků
 • řízení finančních zdrojů (platební schopnost, likvidita, insolvenci)

 

likvidita = schopnost podniku splácet své závazky, a přeměňovat majetek na peněžní prostředky, okamžitá schopnost

platební schopnost = schopnost podniku splácet své závazky v delším časovém období

insolvence = platební neschopnost

– plánování potřeby finančních zdrojů a možností, kde je získat, operativní řízení a kontrola

 

Nástroje finančního řízení

 • Normy: stanoví potřebu výrobních faktorů
 • Kalkulace: způsob stanovení nákladů a ceny
 • Rozpočty: úkoly podniku ve finanční oblasti

– pro celý podnik

– pro menší jednotky (např. hospodářská střediska)

Hospodářské středisko = část podniku zodpovědná za určitou činnost

– samostatně sleduje své náklady, výnosy a HV

– například středisko výroba, správa, zásobování…

 

Náklady

= spotřeba práce a prostředků v peněžním vyjádření

– musí věcně a časově souviset s daným účetním obdobím

Výdaje

= skutečný úbytek hospodářských prostředků v peněžním vyjádření

 

Členění nákladů

a) Podle druhů = názvy jednotlivých účtů v 5. účtové třídě

b) Podle výsledku hospodaření

 • Provozní 50 – 55
 • Finanční 56 – 57

 

c) Z hlediska zákona o dani z příjmu

 • Daňově uznané (§24) – jde o náklady vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů např. 538, 512
 • Daňově neuznané (§25) – jsou to výdaje, které podnikatel má, ale nesouvisí s předmětem činnosti jeho firmy např. 513 v plné výši, 543 -v plné výši daňově neuznatelná, veřejné organizaci ve výši 10% můžu odečíst, 541 do rozdílu mezi účetní a daňovou zůstatkovou cenou, 562

 

d) Podle kalkulace

 • Přímé = dají se přesně spočítat
 • Režijní (nepřímé) = nemůžeme přesně stanovit náklady na jednici (spotřeba energie..)

 

e) V závislosti na objemu výroby

 • Fixní (stálé) – se změnou objemu výroby se nemění, pokud se mění – skokem (nájemné, odpisy)
 • Variabilní (proměnlivé) – se změnou objemu výroby se mění:
  1. Proporciální = přímo úměrně, vývoj znázorňujeme přímkou
  2. Progresivní = se změnou objemu výroby rostou rychleji (mzda přesčas)
  3. Degresivní = se změnou objemu výroby rostou pomaleji (náklady na dopravu)

 

Cesty snižování nákladů:

 • Modernizací výroby
 • Výběr lepšího dodavatele
 • Recyklované materiály, zavádění bezodpadové technologie
 • Plné využití pracovní doby
 • Lepší střihy látek
 • Změna výrobních postupů

 

Kalkulační členění nákladů

– náklady se člení podle způsobu, jak přiřazujeme náklady k výkonům

 • Přímé náklady – lze přiřadit přímo na výrobek (spotřeba zákl. materiálu, mzdy..)
 • Nepřímé (režijní) náklady – společné náklady spojené se zajištěním výroby více druhů výrobků, na jednotlivé výrobky s musí uměle rozdělit (odpisy, nájemné..)

 

Kalkulace = vyčíslení nákladů na kalkulační jednici (kus, měrné jednotky, celý obchodní případ)

Kalkulační jednice = náklady (cena), která se vytváří na danou položku, 1 kus, karton, pár bot, jedno balení, apod…

 

Kalkulace podle předmětu

 1. Nákupní
 2. Prodejní
 3. Výrobní = předběžné stanovení nebo následné zjištění nákladů nebo ceny na kalkulační jednici
 • Předběžná – před zahájením výroby, představa o budoucí výši nákladů
 • Výsledná – skutečné náklady na výrobu, údaje zjišťujeme z účetnictví

 

Kalkulační vzorec

 1. Přímý materiál
 • Dá se přesně spočítat (norma spotřeby materiálu)
 1. Přímé mzdy
 • Mzdy těch, co se přímo podílí na výrobě tohoto výrobku
 • Počítá se pomocí výkonových norem času
 1. Ostatní přímé náklady
 • SP a ZP zaměstnavatele, náklady na záběh nové výroby
 1. Výrobní režie
 • Spotřeba energie, telefonní poplatky, nájem, odpisy, opravy
 • Režijní náklady spojené s výrobou

 

Vlastní náklady výroby

 1. Zásobovací režie
 • Náklady spojené se zásobováním
 • Mzdy skladníků, přeprava

 

 1. Správní režie
 • Spojené s řízením podniku
 • Mzda ředitele, účetních, administrativní náklady

 

Vlastní náklady výkonu

 1. Odbytové náklady
 • Spojené s prodejem hotových výrobků, obaly, marketing

 

Úplné vlastní náklady výkonu

 1. Zisk

 

Prodejní cena bez daně

 1. DPH

 

Prodejní cena s daní

!!!!!!Jednotlivé položky kalkulace se matematicky zaokrouhlují na haléře a až na konci se zaokrouhlí na Kč!!!!!

Kalkulační metody

=způsob stanovení nákladů na kalkulační jednici

 1. Přímé náklady

– na základě TH norem

– sečteme všechny náklady

 

 1. Nepřímé náklady

– nejdříve jejich celková výše v rozpočtu nákladů, potom pomocí různých metod rozpočítání na kalkulační jednici

 

 • Kalkulace přímým dělením

– Lze použít pouze v případě, že se vyrábí jeden druh výrobku

– Celková výše režijních nákladů se vydělí počtem výrobků

 

RN (režijní náklady) =      [Kč/kalkulační jednice]

 

 • Kalkulace dělením s poměrovými čísly

– Lze použít při výrobě několika málo druhů stejnorodých výrobků, které se liší pouze velikostí, hmotností, pracností nebo jakostí.

 

 • Kalkulace přirážková

– Používá se při výrobě několika různorodých výrobků. Zjišťujeme zde poměr mezi celkovou částkou rozpočtovaných režijních nákladů a zvolenou rozvrhovou základnou.

 

 • Režijní přirážka (peněžní rozvrhová základna)

                           RP (režijní přirážka) =      [%]

 

 • Režijní sazba (naturální rozvrhová základna)

                      ZS =      [Kč/zvolená rozvrhová základna ]

 

Výnosy

= výkony podniku vyjádřené v peněžních jednotkách

– nejdůležitější součástí výnosů jsou tržby

Příjem = skutečný přírůstek peněžních prostředků

Výnos – vyjádřen v penězích, ale neznamená to, že jej musíme dostat

 

Členění výnosů

1.podle zjištění VH (účetní)

 • provozní – výnosy získané provozně-hospodářskými činnostmi podniku, tedy prodejem výrobků a služeb
 • finanční – výnosy získané z finančních operací, např. tržby z prodeje cenných papírů, kurzové zisky měn
 • mimořádné – výnosy vzniklé z neočekávaných událostí, např. náhrada od pojišťovny, skupina 68
 1. podle výkonu

– smyslem je přiřadit výnosy k předaným výrobkům, provedeným pracím a službám

 • externí – vztahy k jiným podnikům
 • interní – v rámci podniku (jinému hospodářskému středisku)

 

Výsledek hospodaření

– zjišťuje se na konci hospodářského nebo kalendářního roku porovnáním nákladů a výnosů

 

Účetní závěrka

3 druhy: řádná, mimořádná, mezitimní – neuzavírají se úč. knihy

skládá se z výkazů:

 • rozvaha – majetková a finanční situace v podnik, stavový výkaz

– AKTIVA: zásoby, pohledávky, krátkodobý fin. majetek

– PASIVA:  vlastní a cizí

 • účet zisků a ztrát – jak probíhají náklady a výnosy
 • přílohy – komentář, podpisové vzory…

 

Rozdělování zisku

 • Rezervní fond
 • Úhrada ztráty z minulých let
 • Ostatní fondy
 • Nerozdělený zisk
 • Podíl na zisku

 

Úhrada ztráty

 • Nerozdělený zisk
 • Fondy
 • Převod ztráty do následujících let
 • Úhrada od společníků

 

Výkaz CASH-FLOW

– jak na tom jsme z pohledu likvidity

– tok peněz -> opravdový pohyb peněz v podniku

– stav peněz na začátku roku, peněžní příjmy a výdaje za rok a vyjde nám stav peněz na konci roku

 

Rozpočet

– souvisí s plánováním čehokoliv v podniku

Příklad druhů rozpočtů:

– podnikový -> za celý podnik -> zakladatelský rozpočet při založení podniku (kolik budeme potřebovat finančních prostředků, potřeby majetku)

– střediskový

– rozpočet zakázek

 

Zakladatelský rozpočet

– před zahájením podnikání se sestaví podnikatelský záměr( kde budu podnikat, v čem, z čeho budeme financovat) jeho součástí je i zakladatelský rozpočet, který potřebujeme například pro banku, pokud budeme žádat o úvěr, musí být reálný, aby nám banka peníze půjčila

– skládá se:

 • rozpočet předpokládaných nákladů a výnosů
 • rozpočet potřeby majetku a jeho krytí

 

Financování podniku

Zdroje financování

 • Vlastní zdroje – vložené zakladateli, vzniklé v průběhu činnosti (zisk, odpisy)
 • Cizí zdroje – je v podstatě dluh, který budeme muset v kratším či delším období splatit a ze kterého často platíme úrok, např. úvěry

 

Vlivy na velikost kapitálu:

 • Typ činnosti
 • Právní forma (a. s. x r. o.)
 • Strojové vybavení
 • Počet zaměstnanců

 

Vlastní zdroje

 1. ZK
 • Peněžní
 • Majetek – věcný ( auta, stroje..)
 1. Zisk
 • až po zdanění je pro podnik
 • nákup majetku
 • zvýšení rezerv
 • úhrada ztráty z minulých let
 • příděly do fondů
 • odměny zaměstnancům
 1. Odpisy

– opotřebení DM v penězích

 

Cizí zdroje

 1. Krátkodobé (do 1 roku)
 • Závazky vůči dodavatelům
 • Závazky vůči zaměstnancům
 • Závazky vůči státu
 • Krátkodobé úvěry (kontokorent v bance, skonto u dodavatelů)

skonto = dodavatel nám nabídne slevu ze zboží, jestliže ho splatíme dříve než je splatnost faktury

 • Zálohy od odběratelů
 1. Dlouhodobé
 • Dlouhodobé bankovní úvěry
 • Finanční leasing
 • Ostatní zdroje ( obligace, dotace..)

 

Výhody cizích zdrojů

 • Můžeme využít, jestliže nemáme vlastní zdroje
 • Může být levnější než vlastní
 • Úroky z úvěrů jsou nákladem, a tím snižují daň z příjmů

 

Nevýhody cizích zdrojů

 • Cizí kapitál zvyšuje zadluženost, snižuje finanční stabilitu
 • Příliš vysoký podíl cizího kapitálu omezuje jednání managementu

 

Související pojmy:

Solventnost nebo-li platební schopnost – schopnost platit svoje závazky

 

Obětovaná příležitost – musíme provést rozhodnutí, kdy nějaký předmět obětujeme a dáme

přednost jinému k uspokojení naší potřeby

 

Utopené náklady – náklady, které jsme vynaložili, ale nepřinesli očekávaný zisk např. zboží se přestalo prodávat, jak jsme si představovali

 

Bod zvratu – tím rozumíme okamžik, množství prodaných výrobků zboží nebo poskytnutých služeb, které nám začínají vytvářet zisk potom, co pokryli náklady

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!