Finanční trh a cenné papíry – kapitálový trh – ekonomie

 

   Otázka: Finanční trh a cenné papíry- kapitálový trh

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Minninka

 

 

 

 

FINANČNÍ TRH

trh– místo střetu N a P

finanční trh- místo střetu N a P po penězích a jiných majetkových hodnotách

 

členění:

a)      peněžní (krátkodobý) do 1 roku- úvěrový

b)      kapitálový (dlouhodobý) nad 1 rok- úvěrový, majetkový

c)      primární (první obchod)- mezi emitentem a investorem

d)      sekundární (druhá a následující obchody)- mezi investorem a investorem, všechny CP se nemusí dostat na sekundární trh (protože ho podruhé neprodám (mám u nich jistý výnos)

e)      organizovaný- jeden účastník by to měl dělat běžně, předmět činnosti obchodování (chci si koupit CP a banka zprostředkuje nákup)

f)       neorganizovaný- subjekty, které dělají něco jiného, ale i přesto mají právo ho prodat, nemají předmět činnosti k obchodování (2 podniky se dohodnou a jeden to zprostředkuje)

g)      přímý

h)      zprostředkovaný

i)        burzovní- probíhá na burze (v Praze), hlavní, vedlejší a volný (podle kvality CP → tržní kapitalizace (hodnota za celé CP), RM systém

j)        mimoburzovní- podniky se domluví se směnkou na burzu není to typické

RM systém- (registrační místa), bez PC, zaplacen poplatek a pak jste mohli investovat a mohlo se na tom docela slušně vydělat, bylo to mimoburzovní, ale už se tomu říká malá burza teď už je tam omezený přístup

 

CP

–          je listina,jejíchž podstatou je tzv. skripturní akt (svobodný, písemný projev vůle)

–          je dobrý k tomu, že dostanu víc, než jsem za něj dostala= úvěrový (věřitel)

–          jestli jsem dlužník, mám závazek

–          závazek emitenta splatit dlužnou částku včetně výnosů v určitou dobu nebo představuje majetkový nárok vlastníka

–          členění:

podle podoby:

listinná– má fyzickou, materiální podobu, mají hmotnou podobu

a)      plášť- informace o emitentovi a o CP

b)      kuponový arch- můžu si je s ním dojít pro výplatu výnosů

c)      talón- je součástí kupón archu, sloužil k vydání nových kuponových archů

zaknihované– někde se emitují, nemají materiální, fyzickou hodnotu, jsme někde zapsáni, klasický výpis nechodí, chodí buď na vyžádání nebo při změně

podle převoditelnosti:

na majitele– převádí se předáním, není to evidované na nikoho

na řád– převádí se rubopisem/indosamentem- bylo převedeno

na jméno (nikoliv na řád)– uzavírala se smlouva o postoupení pohledávky, i a.s. s tím musí souhlasit

z hlediska splatnosti:

podle právního nároku:

a)      dlužnická– obligace, směnky, pokladniční poukázky, nárok na splacení dluhu + jistina

b)      majetkové– akcie, papírové listy, nárok na návratnost majetku a zisku

c)      dispoziční– konosament- doklady, díky kterým můžeme manipulovat se zbožím, skladní list

podle emitenta:

státní

komunální– města a obce

soukromé– FO a PO- bankovní a podnikové

podle charakteru výnosu které přinášejí:

s pravidelným úrokem (výnosem)- může být jak pevný tak pohyblivý, za určitou dobu nám něco vyplatí

s podílem na zisku– majetkové CP- akcie a podílové listy

bez pravidelných výnosů­-není na nich stanovený úrok, nemáme podíl na zisku, vyplácí se jednorázově, směnky, dispoziční CP

 

povolení emise

–          emitent musí požádat komisi pro CP o povolení

–          předložit písemnou žádost, přiložit údaje o osobách, údaje o CP, údaje o emitentovi

–          prospekt (jména, druh, forma, podoba, počet kurzů CP, název, sídlo, IČO, emitenta)

–          audit- se předkládá za 2-3 dny, má správné účetnictví

–          ICO- identifikační číslo, 12 místní označení i písmena, označení CP, může se pak o tom dovědět zahraniční investor, zaregistrování nového CP, mezinárodně evidován

 

KAPITÁLOVÝ TRH

–          jde o CP, které jsou vydávány na dobu delší než 1 rok

–          mají předepsané náležitosti, obvykle jimi bývají firmy a sídla společnosti (státní orgán), nominální hodnota, datum vydání  (které je důležité pro výpočet výnosů z CP) a další

  1. úvěrový
  2. majetkový

 

1. ÚVĚROVÉ CP

–          dluh emitenta vůči jejich majiteli

–          majitel dostává roční úroky

–          po uplynutí doby se mu vrátí částka, kterou původně vložil

 

a)      obligace:

v  dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace

v  emitent ji prodává, získává peníze na svou činnost

v  zavazuje se, že obligaci odkoupí zpět

v  úrok je vyplacen kupci každoročně

v  vydává je stát, podnik nebo obec, emituje je banka

v  jsou to i podnikové obligace, státní dluhopisy, komunální dluhopisy, komunální obligace

b)      pokladniční poukázky

c)      hypoteční zástavní listy:

v  emitent bude hypoteční banka

v  výnos nepodléhá dani z příjmů

v  může hypoteční zástavní za rok prodat

v  -jistý velký úrok, nízké riziko (mají dluhy zajištění)

v  banka má peníze na vyplacení a dotyčný, který si úvěr bere musí půjčku zastavit stejnou cenu s nemovitostí a banka ji může v případě nesplacené zabavit

v  emituje je hypoteční banka protože:

  • aby měla více prostředků na poskytování úvěrů
  • úrokové sazby jsou zejména vyšší → zisk pro banku
  • dlouhodobé půjčky, proto není na peněžním
  • likvidita- není špatná

d)      termínované vklady

e)      certifikáty

 

2. MAJETKOVÉ CP

–          podíl na majetku toho kdo je vydal (emitenta)

–          majitel má právo na podíl řízení instituce

–          má právo na podíl na zisku

–          pokud se instituce likviduje má právo na příslušný podíl ze zůstatku kapitálu společnosti po ukončení lividace

a)      akcie:

v  majetkový CP zaručuje práva (podílet se na zisku, získávat dividendy, podílet se na řízení společnosti, právo podílet se na likvidačním zůstatku)

v  jsme spolumajitelem akciovky

v  dividenda se nemusí každý rok dostat buď není zisk nebo akcionáři na valné hromadě dohodnout jinou

v  výše dividend závisí na výši akcie a na výši zisku (množství) vydaných

v  dividenda se vyplácí z čistého zisku + pak se zdaní daní z příjmu → 2x zdaněná

tantiém– vyplacené lidem na vyšších pozicích (odměny)

dividenda– podobné, podíl na zisku

hodnota akcií- NH (jmenovitá), TH (kurz), vztah NH a TH (pary, nadpary, podpary)

podílení na řízení- hlasování na valné hromadě, počet hlasů se odvíjí od počtu akcií, když někdo bude mít většinový (majoritní) podíl, nemůže být přehlasován

likvidační zůstatek- nejprve se splácejí dluhy, vyplacení nemusí proběhnout

druhy akcií:

  1. kmenové- nejrozšířenější, vydává se jich největší počet, všichni u nich mají stejná práva
  2. prioritní- zajišťují přednostní právo na výplatu dividendy a omezí/seberou hlasovací práva
  3. zaměstnanecké- kvůli motivaci, nejsou předmětem dědictví, nepřevádí se na rodinu mohl jsem je třeba prodat jinému zaměstnanci, zaměstnanci za ně zaplatili míň, obchodovatelné, neobchodovatelné, zaknihované, listinné, převoditelnost (na jméno (jméno 1 majitele) nebo na majitele)

náležitosti pláště akcie- NH (jmenovitá) číslo + slovně, slovo akcie, údaje emitenta a adresa, jestli na jméno/majitele, číselné označení, ISIN číslo, uvedený ZK + kolik akcií v jedné hodnotě bylo emitováno, info o povolení od komise pro emitaci CP, podpis, datum (člen představenstva)

b)      zátimní listy:

v  emitují se před emitací akcií (například před splacením ZK)

v  musí se splatit do 1 roku

v  nějaké množství akcií stejného druhu dostanou 1 zátimní list– bude na jméno, nárok na dividendu, hlasování na valné hromadě, nejsou volně převoditelné

c)      podílové listy:

v  je to majetkový CP

v  nezasahují do hospodaření a řízení fondu

v  vydávají je za účelem získání prostředků od malých vkladatelů

v  kupují se v sídle firmy, která je vydává

v  musí se uzavírat písemně

v  po uzavření smlouvy se peníze převedou na účet společnosti

v  kdo si ho koupí stane se podílovým fondem

v  zaručuje určité právo

v  nemám nárok podílet se na zisku

v  produkt kolektivního podnikání

v  nižší riziko

v  obligaci se podobá díky tomu riziku

v  haléřové a korunové záležitosti

v  nemám nárok podílet se na majetku

d)      požitkové listy:

v  majetkový CP

v  má pevně stanovenou splatnost

v  nárok majitele podílet se na zisku společnosti a na prodejním výnosu při splatnosti tohoto CP

v  emitentem jsou investiční společnosti, předem si vyberou podniky

účel– získaný kapitál investují do předem vybraných podniků (kapitálová spoluúčast)

v  nejblíž podílovým listům

v  s obligacemi má společnou splatnost

e)      podíly účasti:

v  majetkový CP s podílem na zisku a na likvidačním zůstatku

v  společnosti neakciového typu (emitentem)

v  riziko stejné jako u akcie (rizikový CP)

v  stejný princip u 2 obligací- výměnné a opční obligace → emitentem není a.s. a dají se pak vyměnit za akcie

v  podíl na řízení není hlasovací právo

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!