Finanční trh, cenné papíry a burza – otázka z ekonomie

 

Otázka: Finanční trh, cenné papíry a burza

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): verunecka21

 

 

 

Finanční trh, cenné papíry a burza

 1. členění finančního trhu
 2. druhy cenných papírů
 3. obligace, členění, výnos
 4. akcie, skladba, členění, výnos
 5. šeky, směnky a ostatní cenné papíry
 6. RM – systém

 

 1. členění finančního trhu

– zabezpečuje přesun kapitálu, rozdělujeme :

a) peněžní trh

= trh krátkodobých peněz a půjček u kterých je splatnost kratší než jeden rok + krátkodobé cenné papíry (šeky, směnky, peníze v pokladně, krátk. Peníze na účtech)

b) kapitálový trh

– obchoduje se zde se střednědobými a dlouhodobými úvěry nebo s cennými papíry

 

Trh s cennými papíry

primární

= obchod s cennými ,které emitent nově vydal àzískali je první majitelé

sekundární

– obchod s cennými papíry, které byly nakoupeny na primárním trhu

(1. majitel je prodá 2. majiteli)

– např. prostřednictvím burzy cenných papírů

 

 1. druhy cenných papírů

podle vlastností a převoditelnosti

a) na majitele (doručitele)

– Není na nich napsané jméno vlastníka, vlastníkem je ten, kdo s cenným papírem právě nakládá

b) na jméno

– hůře se s nimi obchoduje

– jméno majitele je uvedené na cenném papíru

– emitent vede seznam majitelů cenných papírů

– převádí se písemnou smlouvou

c) na řád

– jsou to cenné papíry na jméno, které se převádějí pouze rukopisem

– jsou lépe obchdoovatelné

 

 1. podle obchodovatelnosti

a) obchodovatelné

– KÓTOVANÉ – obchoduje se s nimi pouze na oficiálním trhu – burze cenných papírů

– NEKÓTOVANÉ – obchoduje se s nimi mimo oficiální trh

b) neobchodovatelné

-nedá se snimi obchodovat (zaměstnanecké akcie)

 

 1. podle doby držení

a) kapitálový trh

– jsou ve vlastnictví na dobu delší než 1rok(DFM)

 • ÚVĚROVÉ – obligace = dluhopisy, zástavní listy, ostatní
 • MAJETKOVÉ – akcie, zatímní listy, podílové listy

b) peněžní trh

 • ve vlastnictví do jednoho roku ( oběžný majetek)
 • šeky, směnky, kupóny, podílové listy

 

 1. podle podoby

a) listinné

– mají konkrétní fyzickou podobu

b) zaknihované

– nemají konkrétní podobu

-jsou zaevidované v centrálním depozitáři cenných papírů (bývalé střed.cenných papírů)

-depozitář vede jednotnou evidenci zaknihovaných cenných papírů a jejich majitelů

-dokladem zaknihovaných CP vlastnictví je výpis z centrálního depozitáře

 

 1. obligace, členění, výnos

– členění:

1) úvěrové cenné papíry

 1. dluhopisy (obligace = bondy)

– cenné papíry ve kterých se emitent zavazuje splatit dlužnou částku a vyplatit výnosy k určitému dni

– mají zaknihovanou podobu

– emitentem může být právnická osoba, od jejíhož vzniku uplynuly alespoň dva roky

– emise schvaluje ministerstvo financí

 

Dluhopisy podle emitenta:

 1. a) státní – vydává je vláda, chybí-li peníze ve státním rozpočtu. Malé rizikoànizký výnos
 2. b) komunální – vydávají obce nebo kraje, rizikovost jako státní
 3. c) bankovní – vydává banka, větší rizika i vyšší úroky
 4. d) podnikové – vydává podnik. Nejvyšší výnosy,ale nejvyšší riziko

 

Dluhopisy podle způsobu stanovení výnosu:

 1. pevně úročené – % z nominální hodnoty. Výnos je vyplácen v předem stanovených termínech – ročně, pololetně
 2. obligace s pohyblivým úrokem – % se mění podle aktuální situace na kapitálovém trhu
 3. ziskové obligace mění se % podle zisku emitenta
 4. neúvěrové obligace – je prodává za nižší než nominální cenu, výnosem je rozdíl mezi kupní a nominální cenou
 5. prémiové – nízká úroková sazba, ale vyplácí se zvláštní prémie
 6. indexové – podle míry inflace

 

Hodnota obligace:

nominální – uvedená na plášti cenných papírů

kurzovní – (tržní) vyjadřuje aktuální hodnotu na finančním trhu, kurz je závislý na :

 • % výnosu
 • na průměrné úrokové sazbě na finančním trhu
 • nabídka a poptávka

 

Části dluhopisu:

plášť emitent, nominální hodnota, název a číslo dluhopisu, způsob stanovení výnosu, datum vydání, podpisy emitenta, údaje o povolení emise, podpisy emitenta

kupónový arch – poukázky na výplatu výpisu + talón na základě kterého se získává nový kuponový arch. Pokud obligace nemá kupónový arch vlastníci jsou evidováni u emitenta

 

Výnos

výnos obligace

= rendita = reálná úroková sazba

 

B. zástavní listy

-je to druh obligací, které potvrzují, že závazky emitenta (banky) jsou kryty hypotékami

-mohou je vydávat pouze banky, vysoké jištění à nižší úroky

 

pokladniční poukázky

emituje stát prostřednictvím ČNB, ke krytí deficitu ve státním rozpočtu, nejsou volně obchodovatelné

 

ostatní cenné papíry (dlužné)

– emitent – ten, kdo vydal cenný papír

– emise – vydání papírů

 

 1. akcie, skladba, členění, výnos

a) majetkové cenné papíry

představují určitý majetek

akcie

– je cenný papír, který představuje podíl na majetku akciové společnosti

– vlastnictví akcie znamená pro akcionáře tři práva :

Podíl na zisku, dividendy

vyplácení dividend musí schválit valná hromada pokud neschválí dividendy neusí se vyplácet

Podílem se na zisku a.s – hlas na valné hromadě

Podíl na likvidační zůstatek

 

Hodnota akcie:

nominální –proměnlivá, mění se podle situace

tržní-proměnlivá, mění se podle situace na fin.trhu

 

Druhy akcií

a) listinná

– má fyzickou podobu

b) zaknihovaná

– fyzicky neexistuje, je vedena v centrálním depozitáři cenných papírů (bývalé středisko cenných papírů)

– dokladem o vlastnictví akcií, je výpis z centrálního depozitáři cenných papírů

 

Formy akcii

akcie na jméno: špatný obchod

akcie na majitele: snadný obchod

 

Speciální druhy akcií :

prioritní –.přednostní právo na výplatu revident,omezené hlasové právo

zaměstnanecké – prodává se za výhodnou cenu

– nedají se dělit ani prodat, po skončení pracovního poměru se vrátí

Kmenové-vlastní je zakládající členové a jsou spojen se základními právy

 

Složení akcie:

a) plášť akcie

– nejdůležitější část akcie

b) kupónový arch

– slouží při vyplnění dividend (dividenda = podíl na zisku k vyplacení akcionářů)

– při výplatě dividend za příslušný rok se odstřihuje jeden kupón

– vyplácení dividend schvaluje valná hromada

talón

– poslední kupón na kuponovém archu

– slouží k výměně nového kupónového archu

 

 1. zatímní list (promesa)

– cenný papír, který dostanou akcionáři při úpisu akcií na dobu, než splatí upsané akcie

 

 1. podílové listy

– cenné papíry, které osvědčují majiteli jeho podílnictví na společné investice

-jsou vydávány podílovými fondy, Které jsou založeny Bankami nebo investičními společnostmi

-tyto společnosti získávají prodejem podílných listů prostředky, které investují hlavně do nákupu cenných papírů a z výnosu, který získají připíší část podílníků

-majitel cenného papíru není spolumajitelem investiční společnosti

-složení cenných papírů, které podílový fond nakupujeàporfolio

 

 1. šeky, směnky a ostatní CP

šeky

– cenný papír, kterým výstavce šeku dává příkaz bance ( šekovníkovi ), aby osobě       uvedené na šeku zaplatil částku na šeku uvedenou (podle směnečnosti a šekového zákona)

– náležitosti :

– název „šek“

– příkaz zaplatit sumu

– jméno, kdo má platit (banka)

– místo placení

– datum a vystavení šeku

– podpis výstavce

 

šeky podle výstavce:

a) bankovní

– vystavuje je banka a ručí za jejich krytí, kvalitní šek

-banka si peníze zarezervuje na vystavení šeku

b) soukromý

– výstavcem je soukromá osoba, která má v bance účet, kvalita šeku závisí na bonitě výstavce ( kolik má výstavce na účtu peněz )..splatnost šeku je na viděnou-při jeho predložení

 

Použití šeků:

a) výběr v hotovosti

b) k placení za zboží nebo služby

 

Speciální druhy šeků:

a) cestovní šeky

– užití v cestovním ruchu

– vystaveny bankou

b) eurošeky

– užití v Evropě a středomoří

c)money older

-použitelné v angloamerických zemí

d)šeky k zaúčtování: při bezhotovostnímu platebním styku

 

směnky

cenný papír, který obsahuje bezpodmínečný příkaz zaplatit směnečnou částku majiteli (cizí směnka)

– nebo bezpodmínečný závazek zaplatit (vlastní směnka)

– umožňují bezhotovostní placení

náležitosti :

 • (dle směnečného a šekového zákona)
 • název „směnka“
 • příkaz k zaplacení směnečné částky („zaplatím“ nebo „nezaplatím“ )
 • doba splatnosti
 • místo úhrady
 • kdo má platit
 • komu zaplatit (remitent)
 • podpis výstavce směnky
 • datum
 • vystavení směnky

 

Základní druhy směnek:

a) vlastní – výstavce se zavazuje, že zaplatí v určité době majiteli směnku (remitentovi)

– zavazuji se, že „já“ zaplatím

b) cizí – výstavce dává příkaz další osobě, aby mu zaplatila směnečnou částku ( „ty“ zaplatíš). Může vystupovat i třetí osoba, např. – banka

 

Směnky podle původu vystavení:

– obchodní

– používá se při prodeji zboží nebo služeb

– finanční

– používá se při půjčování peněz

 

Směnky podle lhůty splatnosti:

směnky na viděnou (vistasměnky)

– splatná při předložení

lhůtní vistasměnky

– splatné do určité lhůty po předložení např.

datasměnka

– splatní za určitý čas

denní směnka- splatné v určitý den

 

Akceptace směnky

=, dlužník uzná dluh na směnce vystavenou věřitelem

Domicil směnky

= nápis na směnce, kterým se určuje, že směnka bude proplacena na jiném místě než u dlužníka (např. adresa banky)

 

Indosament-písemný převod směnky na někoho jiného na rubu cenného papíru

 

Funkce směnky

– je to platební styk, prostředník pro získání eskontního úvěru, prostředek pro získání hotovosti před lhůtou splatnosti

 

 1. burza CP

– trh cenných papírů se uskutečňuje na burze cenných papírů nebo mimo burzu

= místo, kde se prostřednictvím oprávněných osob organizuje nabídka a poptávka cenných papírů

– v ČR je to Burza cenných papírů Praha, a. s., sídlí v Praze a obchoduje od roku 1993

– na burze mohou obchodovat pouze členové burzy = banky, ČNB, ministerstvo financí ČR a finanční a makléřské firmy

 

Organizace burzy:

Valná hromada

= nejvyšší orgán,který volí a odvolává členy burzovní komory a dozorčí rady

 

Burzovní komora

=plní funkci představenstva, zjištuje burzovní výbory

Dozorčí rada – kontrolní orgán

 

Trhy na burze CP:

Hlavní trh – A

= prestižní trh, jen kotované cenné papíry, které schválil výbor pro kotaci

-emitenti musí splnit řadu podmínek(objem emise,likvidita obchodů

Vedlejší trh – B

= také prestižní, ale jsou tam mírnější podminky pro přijetí

Volný trh – C

= subjekty nesplňují podmínky pro přijetí na prestižní trhy

 

 1. RM – systém

= a. s., s cennými papíry neobchoduje, ale umožňuje fyzickým nebo právnickým osobám, aby daly požadavek na nákup a prodej cenných papírů prostřednictvím počítače – vyplněním obchodního listu, pouze zaknihované cenné papíry

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!