Finanční trh, cenné papíry a burzy – otázka z ekonomie

 

Otázka: Finanční trh, cenné papíry a burzy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): raduska12

 

 

Členění finančního trhu

Finanční trh zabezpečuje přesun kapitálu od těch, kteří jej mají k těm, kteří ho potřebují.

Z hlediska doby splatnosti dělíme je na – kapitálový
– peněžní
– devizový

 1. Kapitálový trh: je trh s cennými papíry. Obchoduje se zde s – akciemi
  obligacemi
  podílovými listy
  přerozdělují střednědobé a dlouhodobé fin. prostředky. Příklad: dlouhodobé termínované vklady, stř. 1-4 roků, dlouhodobé 4 let
 2. Peněžní trh: na peněžním trhu se přerozdělují krátkodobé fin. prostředky (obvykle do 1 roku) př. Krátkodobé termínované vklady, směnky, šeky, ….
 3. Devizový trh:představuje místo, kde se setkává nabídka s poptávkou po zahraničních měnách, které jsou denominovány v zahraniční měně. Při tomto procesu se tvoří cena jednotlivých měn, která se označuje jako měnový nebo devizový kurz.

 

Druhy cenných papírů

Trh s cennými papíry
1. Primární
– (cenné papíry se zde teprve prodávají) obchod s CP, který emitent vydá poprvé.
2. Sekundární  – obchod s cennými papíry, které byly vydány na primárním trhu a další obchody s nimi

 

Dle hlediska vlastnictví a převoditelnosti

 • Na majitele: Cenné papíry snadno obchodovatelné, protože vlastník je ten kdo s CP oprávněně nakládá. Převádí se předáním novému majiteli
 • Na jméno: obchodování je složité. Jméno vlastníka je uvedeno na CP. Převádí se smlouva o postoupení práv. Musí mít písemnou formu. Emitent musí být informován a vede knihu majitelů
 • Na řad: Jméno vlastníka je uvedeno na CP, ale současně je umožněn jeho převod rubopisem.

 

Dle hlediska obchodovatelnosti

 • Obchodovatelné: kótované – obchoduje se na oficiálním trhu např. na Burze
  nekótované – nejsou na oficiálním trhu, ale může se s nimi
 • Neobchodovatelné: Bývá to zpravidla napsáno a jsou to například zaměstnanecké akcie

 

Dle hlediska držení

 • CP kapitálového trhu: doba splatnosti delší než 1 rok
 • CP peněžního trhu: doba splatnosti menší než 1 rok

 

Dle své podoby
– listinné – existují fyzicky jako papíry s určitým textem a grafickým vyobrazením

-zaknihované – neexistují fyzicky, jejich držitele jsou pouze zapsáni v nějakém oficiálním rejstříku.

Dokladem o jejich vlastnictví je výpis z příslušného rejstříku vydaného jeho správcem např. střediskem cenných papírů.

majetkové cenné papíry

 

Akcie

cenný papír, o určité nominální nebo jmenovité hodnotě. Jsou s ní spojena práva a povinnosti akcionáře podílet (= sejdou se na valné hromadě a rozhoduje se tam o důležitých věcech) se na řízení, zisku (= mají povinnost zveřejnit rozvahu, aby si to akcionáři zjistili) a likvidačním zůstatku.
-akcie patří do majetkových cenných papírů
-Akcie má podobu-listinou a zaknihovanou (Centrální depozitář Praha)

Zatimní list→vlastní akcionář do dob než je zaplacena nominální hodnota akcie, po té je mu vyměněn zatímní list za akcii

Trh s cennými papíry
-primární-akcie se objevují poprvé na trhu
-sekundární-obchod s cennými papíry, které byli vydány na primárním trhu
a dalšími obchodními věcmi

 

Druhy akcie-
a) akcie na jméno – kromě předepsaných náležitostí obsahuje i jméno majitele
– akciová společnost vede seznam akcionářů, jsou dřevodělné rukopisem,
změna se zaeviduje i v seznamu akcionářů
b) akcie na majitele – na akcii není uvedeno žádné jméno, majitelem je ten, kdo ji má zrovna
v držení
c)kmenové -vlastnictvím jsou spojena práva akcionáře
d)prioritní -umožňuje přednostní výplatu dividend
e)zaměstnanecké -jsou prodávány výhodně zaměstnancům, a.s-za výhodnou cenu

 

Hodnota akcie-

a)jmenovité (nominální)→je na akcii vytištěná
b)kurzovní (tržní)→cena, za kterou se akcie prodává na finančním trhu
alparin: tržní hodnota je stejná jako nominální
1)nad pari K>N
2)al pari K=N
3) pod pari K<N
Ažio=rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou

 

Složení akcie:

1-Plášť akcie – nejdůležitější část akcie

obsahuje: název firmy a sídlo společ., číslo akcie a její jmenovitá hodnota,
označení, zda akcie je na jméno nebo na majitele, výše ZK a počet akcii
v době vydání akcie, datum vydání a podpisy dvou členů.

 

 2-Kupónový arch – slouží při vyplacení dividend (dividenda = podíl na zisku
k vyplacení akcionářů)

– vyplácení dividend schvaluje valná hromada

obsahuje: Obchodní firma a sídlo společnosti, počet akcii, pořadové
číslo kupónu a číslo akcie, datum inkasa dividendy.

                           

3-Talón  – použije se jako poukázka k vyzvednutí nového kuponovéh archu, po
vyčerpání kupónu.

–  obsahuje: obchodní firma a sídlo společnosti, číslo akcie.

 

Upisování akcie:

K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. Upisovatel je povinen splatit alespoň 10
% jmenovité hodnoty upisovaných akcií ihned při upisování na účet u banky. Do zahájení VH
musí upisovatel splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Do 60 dnů ode dne
skončení upisování akcií musí zakladatelé svolat ustavující valnou hromadu.

 

ÚVEROVÉ CENNÉ PAPÍRY

Obligace

 • Dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace
 • Emitent obligace prodává, čímž získává prostředky na svou činnost a zároveň se zavazuje po uplynutí doby splatnosti obligace koupit zpět
 • Úrok z obligací je vyplácen každoročně

 

Dluhopisy členíme podle emitenta na:

 • Státní: vydávány ministerstvem financí ČR, mají nižší úročení, jsou nejmíň rizikové
 • Bankovní: vydány bankami
 • Komunální: vydávány městy, obcemi
 • Průmyslové (podnikové): vydávají větší prosperující podniky

 

Formy stanovení výnosů obligacemi:

 1. Pevně úročené – úrok je stanoven procentem s nominální hodnoty obligace, stejný po celou dobu platnosti obligace a vyplácí se v předem stanovených termínech (ročně, pololetně)
 2. S pohyblivým úrokem – úroková sazba se mění podle aktuální úrokové sazby na kapitálovém trhu
 3. Neúročené- obligace je prodána za nižší cenu než při odkupu
 4. Ziskové – výnos závisí na zisku
 5. Indexované – výnos bude vyplacen v závislosti na indexu inflace
 6. Prémiové

 

Dluhopis se skládá ze dvou částí:

 1. Plášť obligace
 • Označení emitenta
 • Nominální hodnota
 • Název a číselné označení
 • Způsob stanovení výnosu
 • Závazkové prohlášení emitenta
 • Datum vydání, podpisy emitenta
 • Údaje o povelí emise

 

 1. Kupónový arch
 • Poukázky na výplatu výnosu
 • Talón k získání nového kupónového archu

 

CENNÉ PAPÍRY PENĚŽNÍHO TRHU

Směnky

–  Cenný papíry, který obsahuje bezpodmínečný příkaz zaplatit majiteli směnečnou částku nebo obsahuje bezpodmínečný závazek uvedenou částku zaplatit

Podle zákona musí směnka následovat tyto náležitosti:
– slovo „směnka“
– bezpodmínečný příkaz k zaplacení určité částky peněz (příkaz: zaplatím nebo zaplaťte)
– údaje o splatnosti (max 1 rok)
– údaj o místu, kde se má platit
– jméno toho, kdo má platit
– jméno toho, komu se má platit
– datum a místo vystavení směnky
– podpis výstavce směnky

 

Druhy směnek podle důvodu vystavení
– obchodní směnky – vystavují se při prodeji zboží, místo placení
– finanční směnky – vystavují se při prodeji zboží, půjčovaní peněz

 

Základní druhy směnek
– vlastní směnky: výstavce (trasant) se zavazuje, že neplatí v určitém čase majiteli směnky (remitent)
– cizí směnka: výstavce dodá příkaz 3. Osobě (směnečník), aby v určitém čase, místo někoho zaplatila majiteli směnečnou částku

 

Zvláštní druhy směnek
– směnka na vlastní řád: cizí směnka, v níž výstavce sebe označil za remitenta
– zastřená směnka vlastní:
cizí směnka, v níž výstavce sám sebe označil za směnečníka

 

Lhůta splatnosti směnek
– naviděnou: splatná okamžitě po předložení
– lhůtní vista: splatná za určitý čas po předložení
– dato směnka: splatná za určitý čas (např. za 3 měsíce ode dneška)
– směnka denní (fixní): splatná v určitý den (datum)

 

Akceptace směnky: (akceptuje směnku) provádí se proto, že směnku vystavuje věřitel a né dlužník, je tedy nutné, aby dlužník svůj dluh uznal čili akceptoval, k tomu stačí jeho podpis na „líci“ směnky čím směnečník vyjadřuje souhlas s tím, že zaplatí

 

Donucil směnky: donucilová (umístěná) směnka je směnka, která je splatná u jiné právnické nebo fyzické osoby než u směnečníka
Směnečné ručení: se používá pro zvýšení jistoty splatnosti směnky

Indosament: převod směnek, je písemné prohlášení na vrubu směnky, kterým se směnka převádí do vlastnictví někoho jiného

ESKONT SMĚNKY: je to prodej směnky před lhůtou splatnosti. Banka při odkupu směnky odečítá z její hodnoty diskont, což je úrok ode dne eskontování směnky do dne splatnosti směnky

 

Ostatní cenné papíry

Zástavní listy
– slouží ke krytí speciálních hypotekárních úvěrů

 

 

Pokladniční poukázky
– vydává je stát pro krytí svých dluhů

 

Podílové listy
– je vydávají podílovými fondy – tyto fondy zakládají investiční společnosti nebo banky, které shromažďují prostředky od malých vkladatelů, které pak investují
– za uložené peníze na účet investiční společnosti nebo banky je tomu, kdo je uložil, připsán odpovídající počet podílových listů

 

Šeky
– Je cenný papír, kterým výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě uvedené na šeku zaplatila částku, na kterou je šek vystavený
– šekové knížky vydávají banky, kde máme účet na základě žádosti o vydání šekové knížky (písemně)

 

Podstatné náležitosti šeku:
-označení cenného papíru slovem „šek“
-bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu peněz
-jméno toho, kdo má platit
-místo a datum vystavení šeku
-podpis výstavce (majitele šeku)

 

Použití šeku:
-výběr hotovosti
-přímé platby za zboží a služby

Náložné listy
-Jsou to dokumenty vystavené přepravci zboží, které obsahují všechny nezbytné údaje o odesílateli, místě odesílání, příjemci zboží a obsahu zásilky.

Konosamenty
-Slouží jako potvrzení o příjmu nákladů k lodní přepravě

 

Burza cenných papírů

Burzou se rozumí místo, na kterém se v předem stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob organizuje nabídka a poptávka cenných papírů.
V ČR existuje Burza cenných papírů Praha a. s.

 

Organizace burzy

 • Nejvyšším orgánem je valná hromada, která např. schvaluje burzovní předpisy
 • Statutárním orgánem je burzovní komora – musí řídit burzovní výbory (výbor pro burzovní obchody, výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci)
 • Na činnost bur. komory dohlíží dozorčí rada

 

Členění trhu na burze cenných papírů

Hlavní trh

 • Je prestižním trhem. O přijetí CP na hlavní trh rozhoduje burzovní výbor pro akontaci. O přijetí rozhoduje objem emise je minimálně 200 mil. Korun a likvidita obchodů (tj. průměrná denní výše obchodů) je jeden mil. Korun
  (komerční banka, český telecom, Zentiva, Unipetrol)

 

Vedlejší trh

 • Je také prestižním trhem burzy a od hlavního se liší objemem a likviditou obchodu (česká pojišťovna, škoda Praha)

 

Volný trh

 • Je pro ostatní subjekty, které nesplňují podmínky přijetí na prestižní trhy
  (Philip Moriss, Toma)

 

RM – Systém

 • s., umožňuje každé fyzické a právnické osobě, aby dala požadavek na nákup či prodej jakéhokoliv CP prostřednictvím počítače pouhým vyplněním obchodního listu
 • Společnost probíhá pouze se zaknihovanými CP. Majitelé jsou evidováni v Depozitáři CP Praha. A každý majitel CP má svůj majetkový účet
 • Aby byla zajištěna solventnost zákazníků, provádí RM – Systém tzv. před obchodní validaci (spočívá, že pro koupi CP se vyžaduje od kupujícího zaplacení předem

 

Světové burzy

New York Stock Exchange
Nasdaq
Frankfurtská burza
Tokijská burza
Londýnská burza


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy