Finanční trh, cenné papíry a burzy – otázka z ekonomie

 

Otázka: Finanční trh, cenné papíry a burzy

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): raduska12

 

 

Členění finančního trhu

Finanční trh zabezpečuje přesun kapitálu od těch, kteří jej mají k těm, kteří ho potřebují.

Z hlediska doby splatnosti dělíme je na – kapitálový
– peněžní
– devizový

 1. Kapitálový trh: je trh s cennými papíry. Obchoduje se zde s – akciemi
  obligacemi
  podílovými listy
  přerozdělují střednědobé a dlouhodobé fin. prostředky. Příklad: dlouhodobé termínované vklady, stř. 1-4 roků, dlouhodobé 4 let
 2. Peněžní trh: na peněžním trhu se přerozdělují krátkodobé fin. prostředky (obvykle do 1 roku) př. Krátkodobé termínované vklady, směnky, šeky, ….
 3. Devizový trh:představuje místo, kde se setkává nabídka s poptávkou po zahraničních měnách, které jsou denominovány v zahraniční měně. Při tomto procesu se tvoří cena jednotlivých měn, která se označuje jako měnový nebo devizový kurz.

 

Druhy cenných papírů

Trh s cennými papíry
1. Primární
– (cenné papíry se zde teprve prodávají) obchod s CP, který emitent vydá poprvé.
2. Sekundární  – obchod s cennými papíry, které byly vydány na primárním trhu a další obchody s nimi

 

Dle hlediska vlastnictví a převoditelnosti

 • Na majitele: Cenné papíry snadno obchodovatelné, protože vlastník je ten kdo s CP oprávněně nakládá. Převádí se předáním novému majiteli
 • Na jméno: obchodování je složité. Jméno vlastníka je uvedeno na CP. Převádí se smlouva o postoupení práv. Musí mít písemnou formu. Emitent musí být informován a vede knihu majitelů
 • Na řad: Jméno vlastníka je uvedeno na CP, ale současně je umožněn jeho převod rubopisem.

 

Dle hlediska obchodovatelnosti

 • Obchodovatelné: kótované – obchoduje se na oficiálním trhu např. na Burze
  nekótované – nejsou na oficiálním trhu, ale může se s nimi
 • Neobchodovatelné: Bývá to zpravidla napsáno a jsou to například zaměstnanecké akcie

 

Dle hlediska držení

 • CP kapitálového trhu: doba splatnosti delší než 1 rok
 • CP peněžního trhu: doba splatnosti menší než 1 rok

 

Dle své podoby
– listinné – existují fyzicky jako papíry s určitým textem a grafickým vyobrazením

-zaknihované – neexistují fyzicky, jejich držitele jsou pouze zapsáni v nějakém oficiálním rejstříku.

Dokladem o jejich vlastnictví je výpis z příslušného rejstříku vydaného jeho správcem např. střediskem cenných papírů.

majetkové cenné papíry

 

Akcie

cenný papír, o určité nominální nebo jmenovité hodnotě. Jsou s ní spojena práva a povinnosti akcionáře podílet (= sejdou se na valné hromadě a rozhoduje se tam o důležitých věcech) se na řízení, zisku (= mají povinnost zveřejnit rozvahu, aby si to akcionáři zjistili) a likvidačním zůstatku.
-akcie patří do majetkových cenných papírů
-Akcie má podobu-listinou a zaknihovanou (Centrální depozitář Praha)

Zatimní list→vlastní akcionář do dob než je zaplacena nominální hodnota akcie, po té je mu vyměněn zatímní list za akcii

Trh s cennými papíry
-primární-akcie se objevují poprvé na trhu
-sekundární-obchod s cennými papíry, které byli vydány na primárním trhu
a dalšími obchodními věcmi

 

Druhy akcie-
a) akcie na jméno – kromě předepsaných náležitostí obsahuje i jméno majitele
– akciová společnost vede seznam akcionářů, jsou dřevodělné rukopisem,
změna se zaeviduje i v seznamu akcionářů
b) akcie na majitele – na akcii není uvedeno žádné jméno, majitelem je ten, kdo ji má zrovna
v držení
c)kmenové -vlastnictvím jsou spojena práva akcionáře
d)prioritní -umožňuje přednostní výplatu dividend
e)zaměstnanecké -jsou prodávány výhodně zaměstnancům, a.s-za výhodnou cenu

 

Hodnota akcie-

a)jmenovité (nominální)→je na akcii vytištěná
b)kurzovní (tržní)→cena, za kterou se akcie prodává na finančním trhu
alparin: tržní hodnota je stejná jako nominální
1)nad pari K>N
2)al pari K=N
3) pod pari K<N
Ažio=rozdíl mezi nominální a tržní hodnotou

 

Složení akcie:

1-Plášť akcie – nejdůležitější část akcie

obsahuje: název firmy a sídlo společ., číslo akcie a její jmenovitá hodnota,
označení, zda akcie je na jméno nebo na majitele, výše ZK a počet akcii
v době vydání akcie, datum vydání a podpisy dvou členů.

 

 2-Kupónový arch – slouží při vyplacení dividend (dividenda = podíl na zisku
k vyplacení akcionářů)

– vyplácení dividend schvaluje valná hromada

obsahuje: Obchodní firma a sídlo společnosti, počet akcii, pořadové
číslo kupónu a číslo akcie, datum inkasa dividendy.

                           

3-Talón  – použije se jako poukázka k vyzvednutí nového kuponovéh archu, po
vyčerpání kupónu.

–  obsahuje: obchodní firma a sídlo společnosti, číslo akcie.

 

Upisování akcie:

K upsání akcie dochází zápisem do listiny upisovatelů. Upisovatel je povinen splatit alespoň 10
% jmenovité hodnoty upisovaných akcií ihned při upisování na účet u banky. Do zahájení VH
musí upisovatel splatit alespoň 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií. Do 60 dnů ode dne
skončení upisování akcií musí zakladatelé svolat ustavující valnou hromadu.

 

ÚVEROVÉ CENNÉ PAPÍRY

Obligace

 • Dlouhodobý dlužnický závazek emitenta vůči vlastníkovi obligace
 • Emitent obligace prodává, čímž získává prostředky na svou činnost a zároveň se zavazuje po uplynutí doby splatnosti obligace koupit zpět
 • Úrok z obligací je vyplácen každoročně

 

Dluhopisy členíme podle emitenta na:

 • Státní: vydávány ministerstvem financí ČR, mají nižší úročení, jsou nejmíň rizikové
 • Bankovní: vydány bankami
 • Komunální: vydávány městy, obcemi
 • Průmyslové (podnikové): vydávají větší prosperující podniky

 

Formy stanovení výnosů obligacemi:

 1. Pevně úročené – úrok je stanoven procentem s nominální hodnoty obligace, stejný po celou dobu platnosti obligace a vyplácí se v předem stanovených termínech (ročně, pololetně)
 2. S pohyblivým úrokem – úroková sazba se mění podle aktuální úrokové sazby na kapitálovém trhu
 3. Neúročené- obligace je prodána za nižší cenu než při odkupu
 4. Ziskové – výnos závisí na zisku
 5. Indexované – výnos bude vyplacen v závislosti na indexu inflace
 6. Prémiové

 

Dluhopis se skládá ze dvou částí:

 1. Plášť obligace
 • Označení emitenta
 • Nominální hodnota
 • Název a číselné označení
 • Způsob stanovení výnosu
 • Závazkové prohlášení emitenta
 • Datum vydání, podpisy emitenta
 • Údaje o povelí emise

 

 1. Kupónový arch
 • Poukázky na výplatu výnosu
 • Talón k získání nového kupónového archu

 

CENNÉ PAPÍRY PENĚŽNÍHO TRHU

Směnky

–  Cenný papíry, který obsahuje bezpodmínečný příkaz zaplatit majiteli směnečnou částku nebo obsahuje bezpodmínečný závazek uvedenou částku zaplatit

Podle zákona musí směnka následovat tyto náležitosti:
– slovo „směnka“
– bezpodmínečný příkaz k zaplacení určité částky peněz (příkaz: zaplatím nebo zaplaťte)
– údaje o splatnosti (max 1 rok)
– údaj o místu, kde se má platit
– jméno toho, kdo má platit
– jméno toho, komu se má platit
– datum a místo vystavení směnky
– podpis výstavce směnky

 

Druhy směnek podle důvodu vystavení
– obchodní směnky – vystavují se při prodeji zboží, místo placení
– finanční směnky – vystavují se při prodeji zboží, půjčovaní peněz

 

Základní druhy směnek
– vlastní směnky: výstavce (trasant) se zavazuje, že neplatí v určitém čase majiteli směnky (remitent)
– cizí směnka: výstavce dodá příkaz 3. Osobě (směnečník), aby v určitém čase, místo někoho zaplatila majiteli směnečnou částku

 

Zvláštní druhy směnek
– směnka na vlastní řád: cizí směnka, v níž výstavce sebe označil za remitenta
– zastřená směnka vlastní:
cizí směnka, v níž výstavce sám sebe označil za směnečníka

 

Lhůta splatnosti směnek
– naviděnou: splatná okamžitě po předložení
– lhůtní vista: splatná za určitý čas po předložení
– dato směnka: splatná za určitý čas (např. za 3 měsíce ode dneška)
– směnka denní (fixní): splatná v určitý den (datum)

 

Akceptace směnky: (akceptuje směnku) provádí se proto, že směnku vystavuje věřitel a né dlužník, je tedy nutné, aby dlužník svůj dluh uznal čili akceptoval, k tomu stačí jeho podpis na „líci“ směnky čím směnečník vyjadřuje souhlas s tím, že zaplatí

 

Donucil směnky: donucilová (umístěná) směnka je směnka, která je splatná u jiné právnické nebo fyzické osoby než u směnečníka
Směnečné ručení: se používá pro zvýšení jistoty splatnosti směnky

Indosament: převod směnek, je písemné prohlášení na vrubu směnky, kterým se směnka převádí do vlastnictví někoho jiného

ESKONT SMĚNKY: je to prodej směnky před lhůtou splatnosti. Banka při odkupu směnky odečítá z její hodnoty diskont, což je úrok ode dne eskontování směnky do dne splatnosti směnky

 

Ostatní cenné papíry

Zástavní listy
– slouží ke krytí speciálních hypotekárních úvěrů

 

 

Pokladniční poukázky
– vydává je stát pro krytí svých dluhů

 

Podílové listy
– je vydávají podílovými fondy – tyto fondy zakládají investiční společnosti nebo banky, které shromažďují prostředky od malých vkladatelů, které pak investují
– za uložené peníze na účet investiční společnosti nebo banky je tomu, kdo je uložil, připsán odpovídající počet podílových listů

 

Šeky
– Je cenný papír, kterým výstavce šeku dává příkaz bance, aby osobě uvedené na šeku zaplatila částku, na kterou je šek vystavený
– šekové knížky vydávají banky, kde máme účet na základě žádosti o vydání šekové knížky (písemně)

 

Podstatné náležitosti šeku:
-označení cenného papíru slovem „šek“
-bezpodmínečný příkaz zaplatit určitou sumu peněz
-jméno toho, kdo má platit
-místo a datum vystavení šeku
-podpis výstavce (majitele šeku)

 

Použití šeku:
-výběr hotovosti
-přímé platby za zboží a služby

Náložné listy
-Jsou to dokumenty vystavené přepravci zboží, které obsahují všechny nezbytné údaje o odesílateli, místě odesílání, příjemci zboží a obsahu zásilky.

Konosamenty
-Slouží jako potvrzení o příjmu nákladů k lodní přepravě

 

Burza cenných papírů

Burzou se rozumí místo, na kterém se v předem stanovenou dobu prostřednictvím oprávněných osob organizuje nabídka a poptávka cenných papírů.
V ČR existuje Burza cenných papírů Praha a. s.

 

Organizace burzy

 • Nejvyšším orgánem je valná hromada, která např. schvaluje burzovní předpisy
 • Statutárním orgánem je burzovní komora – musí řídit burzovní výbory (výbor pro burzovní obchody, výbor pro členské otázky, výbor pro kotaci)
 • Na činnost bur. komory dohlíží dozorčí rada

 

Členění trhu na burze cenných papírů

Hlavní trh

 • Je prestižním trhem. O přijetí CP na hlavní trh rozhoduje burzovní výbor pro akontaci. O přijetí rozhoduje objem emise je minimálně 200 mil. Korun a likvidita obchodů (tj. průměrná denní výše obchodů) je jeden mil. Korun
  (komerční banka, český telecom, Zentiva, Unipetrol)

 

Vedlejší trh

 • Je také prestižním trhem burzy a od hlavního se liší objemem a likviditou obchodu (česká pojišťovna, škoda Praha)

 

Volný trh

 • Je pro ostatní subjekty, které nesplňují podmínky přijetí na prestižní trhy
  (Philip Moriss, Toma)

 

RM – Systém

 • s., umožňuje každé fyzické a právnické osobě, aby dala požadavek na nákup či prodej jakéhokoliv CP prostřednictvím počítače pouhým vyplněním obchodního listu
 • Společnost probíhá pouze se zaknihovanými CP. Majitelé jsou evidováni v Depozitáři CP Praha. A každý majitel CP má svůj majetkový účet
 • Aby byla zajištěna solventnost zákazníků, provádí RM – Systém tzv. před obchodní validaci (spočívá, že pro koupi CP se vyžaduje od kupujícího zaplacení předem

 

Světové burzy

New York Stock Exchange
Nasdaq
Frankfurtská burza
Tokijská burza
Londýnská burza

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!