Finanční trhy – maturitní otázka

ekonomie

 

Téma: Finanční trhy – maturitní otázka

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Terezka

 

FINANČNÍ TRHY

 • → dochází ke střetu nabídky a poptávky po penězích,
 • → zabezpečuje pohyb,
 • → umožňuje přelévání kapitálu ze subjektu na subjekt (z banky na FO nebo z banky na PO),
 • → na FT vstupuje převážně peněžitý kapitál (devizy, valuty, pokladna, peníze na účtu, úvěry..),

Účastníci FT:

 • – banky,
 • – pojišťovny,
 • – domácnost,
 • – subjekty (PO,FO),
 • – burzy,

Nástroje používané ve FT:

 • – bankovní úvěry,
 • – cenné papíry,
 • – termínované vklady,
 • – netermínované vklady,

Dělení FT:

 • – peněžní,
 • – kapitálový,
 • – devizový,

– trh s komoditami (zlatem a stříbrem),

PENĚŽNÍ TRH
= Jedná se o pohyb kapitálu (likvidity) do 1 roku, tento trh je poměrně bezpečný, ale je úročen poměrně nízkou úrokovou sazbou.

Účastníci trhu:

 • – banka a FO,
 • – banky a PO,

– banka s bankou (over-night),

 

Nástroje PT:

 • – netermínované vklady (vklady naviděnou – běžný účet),
 • – termínované vklady do 1 roku,
 • – cenné papíry do 1 roku (směnky, šeky, depozitní certifikáty, státní pokl. poukázky),
 • – krátkodobé bankovní úvěry (kontokorent, lobardní, eskontní, overnight),

KRÁTKODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

 SMĚNKA

 • – dlužnický CP,
 • – směnku může vydávat osoba starší 18 let,
 • – nekontroluje MF, ale podléhá zákonu o směnkách a šecích,
 • – může být napsaná na čemkoliv,

Náležitosti směnky:

 • Název směnka,
 • Směnečná suma slovem i písmem (někdy se uvádí i druh směnky),
 •  Jméno emitenta/dlužníka a věřitele,
 • datum vystavení směnky, datum a podpisy (věřitele a dlužníka),
 • Slovo „zaplať“ – týká se dvou účastníků,
 • Slovo „zaplaťte“ – probíhá mezi třemi účastníky, jako třetí strana vstupuje banka,

Směnka je převoditelná rubopisem – tzn. na rub směnky se napíše nový majitel směnky → nový majitel většinou bývá banka.

= směnka cizí

Použití směnky:

 1. Platidlo,
 2. Mezinárodní platidlo,
 3. Krátkodobý zdroj finančního/cizího krytí,
 4. Zástava (např. při lombardním úvěru),

▪  Fixní směnka → má  stanovený fixní den splatnosti (další druhy směnky – Vista směnka, dato směnka)

ŠEK

 • – dlužnický cenný papír (stejně jako směnka),
 • – podléhá zákonu o směnkách a šecích (najdeme v Občanském zákoníku),
 • = příkaz mé bance, aby vyplatila šekovou sumu tomu kdo ji přinese do banky,

Náležitosti šeku:

 • – musí obsahovat slovo „šek“,
 • – kód šeku,
 • – nominální hodnotu šeku → slovem i číslem,
 • – šekovníka a šekovatele (= název banky, kt. proplácí šek),
 • – údaj místa, kde má být placeno (sídlo banky),
 • – podpisy obou stran,

Druhy šeků:

 • Bankovní šeky (ověřené bankou),
 • Podnikatelské šeky (riziko úpadku firmy),
 • Na jméno nebo Na doručitele,

Splatnost šeku:

 • – splatnost v tuzemsku – 7 dní,
 • – v zemích EU – 20 dní,
 • – mimo EU – 70 až 80 dní,

DEPOZITNÍ CERTIFIKÁT

 • krátkodobý dlužnický CP (cenný papír),
 • emitentem (ten kdo ho vydává) je banka → vydává ho klientovi, kt. vložil volnou likviditu (peníze) do banky na 3-12 měsíců (jedná se o termínovaný vklad klienta),
 • výnosem je fixní = neměnný úrok → tento CP je atraktivní pro zákazníka,
 • objem (emisi) kontroluje ministerstvo financí,

STÁTNÍ POKLADNIČNÍ POUKÁZKA

 • emitentem je stát,
 • obdoba obligace = dluhopisu,
 • stát emituje tyto poukázky, aby krátkodobě přikryl schodek státního rozpočtu (→potřebuje okamžité peníze), (schodek státního rozpočtu – výdaje X přijmy),
 • objem (emisi) kontroluje ministerstvo financí,

stát je prodává:

 • → na mezibankovních trzích (zahraniční trh) a její nominální hodnota je milion až miliarda,
 • → holandským typem aukce (sestupným tendencím),

AKCIE do 1 roku = majetkový cenný papír,

Krátkodobé bankovní úvěry
→ kontokorentní (složen ze 2 účtů – běžného a úvěrového),
→ lombardní (krytý movitou zástavou – pro podnikatele),
→ revolvingový (stále se opakující úvěr – pro bonitní klienty),
→ akceptační (banka akceptuje směnku/přidržuje ji než doje k jejímu splacení),
→ eskontní (banka odkupuje směnku, sráží z ní diskont a vymáhá ji v plné výši),
→ over-night (banka bance přes noc),

KAPITÁLOVÝ TRH

 • – jedná se o pohyb kapitálu nad 1 rok,
 • – tyto obchody se většinou odehrávají na burze a na trzích podobného charakteru,
 • – KT je úročen vyšší/vysokou úrokovou sazbou a je více nebezpečný oproti PT,

Účastníci trhu:

 • – banka a FO,
 • – banka a PO,
 • – burzy –  cenných papírů  → primární (obchoduje se s CP, se kterými se ještě neobchodovalo), → sekundární (obchodování s CP, které se již prodávají a nakupují),

Nástroje KP:

 • – termínované vklady nad 1 rok,
 • – dlouhodobé CP nad 1 rok (akcie, obligace, hypoteční zástavní listy, podílové listy),
 • – dlouhodobé bankovní úvěry (hypoteční, emisní a spotřební úvěr),

DLOUHODOBÉ CENNÉ PAPÍRY

 • – nad 1 rok →  je do kapitálového trhu,
 • – všechny tyto CP podléhají kontrole ministerstva financí,

– u DCP probíhá dvojí emise:

 • 1. primární – obchoduje se s CP, kt. jsou úplně nové (nikdy se s nimi neobchodovalo) – jsou poprvé na finančním trhu,
 • 2. sekundární – u těchto CP již probíhal nákup a prodej opakovaně,

 

AKCIE nad 1 rok

 • – majetkový CP → řadíme do kapitálového trhu,
 • – potvrzují podíl držený ve společnosti,
 • – emitent akcie = zakladatel společnosti, která akcie vydává,
 • – držitel akcie = akcionář,

Práva akcionáře:

 • → právo na dividenda,
 • → právo hlasovat na valné hromadě,
 • → právo na likvidační zůstatek,

Rizika akcie:

 • → cenové (závisí na obchodních trendech příslušné společnosti a na ekonomické a politické situaci),
 • → úvěrové (investice se mohou stát bezcenné v případě platební neschopnosti společnosti),
 • → likvidity (obchodovatelnost akcií),

Náležitosti akcie:

 • → název akcie,
 • → název společnosti,
 • → nominální hodnotu slovem i číslem,
 • → číselné označení,
 • → druh akcie,
 • → označení formy akcie (pokud není vydaná jako zaknihovaný CP),
 • → u akcie na jméno – jednoznačnou identifikaci akcionáře,
 • → podpis člena/členů představenstva oprávněných jednat jménem společnosti,

Druhy akcií:

 • > na jméno (převoditelná indosamentem – s notářem..),
 • > na majitele (není majitel napsaný – je volně převoditelná),
 • prioritní – (má přednostní právo na vyplácení dividend),
 • > zaměstnanecké (nejsou prodejné na burze, pouze v rámci subjektu – motivační charakter pro
  zaměstnance – pokud odchází → musí ji nabídnout k odkupu),
 • kusová (vyjádřena procentem nebo zlomkem z celkového objemu/ze základního jmění),
 • > běžná (nominální hodnota je minimálně 1000Kč slovem i číslem),
 • zahraniční,
 • tuzemské,
 • > úroková,

PODÍLOVÉ LISTY

 • – majetkový CP  →  řadíme do kapitálového trhu,
 • – investor vkládá likviditu (kapitál) do podílového fondu,
 • – emitují je speciální finanční subjekty = podílové fondy (musí mít udělenou licenci) → dohled provádí ČNB,
 • – úkolem je prodávat své podílové listy na základě získaného kapitálu od různých investorů jako je občan nebo firma,
 • – cíl = dosažení zisku, ze kt. poté vyplácí podíly vlastníkům podílového listu,

– vlastníci mají 3 práva:

 • – právo na podíl ze zisku,
 • – právo na likvidační zůstatek,
 • – právo na přednostní nákup nových podílových listů,
 • + mají právo zúčastnit se valné hromady, ale nesmí hlasovat,

OBLIGACE

 • = dlužní úpis/ dluhopis,
 • – nakupuje se a prodává pouze na kapitálovém trhu,
 • – dlužník obligace (ten kdo ji vydává) se zavazuje, že splatí jistinu (určená  částka) + úrok,
 • – obligace podléhají při emisi schválení Ministerstvu financí,
 • – jejich nominální hodnota je se většinou pohybuje okolo 1 milionu (v řádech stovek milionů),
 • – pojí se s dlouhodobým úvěrem = emisní,

Emitenti obligace:

 • → velké korporace,
 • → stát,
 • → banky (obchodní+komunální),
 • → město/obec,

> obligace jsou bezpečnější než akcie

Druhy obligací:

 • > hmotné (materializované) → pláš, kuponový arch + talon,
 • > nehmotné (dematerializované – zaknihované) – uložené ve středisku CP v Praze,
 • Na jméno,
 • Na majitele,
 • > Se zárukou – zajištěné (ručí majetkem),
 • > Bez záruky – nezajištěné („goodwill“ → dobrým jménem),
 • S pevným úrokem,
 • S proměnlivým úrokem,
 • > prémiová (vyplácí se prémie majiteli – když je vysoká inflace),
 • indexová (když je vysoká inflace, přidává se např. 2% úrok),
 • divoká (není tam znám emitent – má vysoký úrok, ale je nebezpečná),

Náležitosti obligace:

 • – název obligace,
 • – číslo a série,
 • – nominální hodnota slovem i číslem,
 • – úroková sazba,
 • – termín splatnosti,
 • Obligace představují z daňového hlediska levnější způsob financování než emise akcií,

CENA – nominální X tržní, = napsaná = cena v daném okamžiku (podpari, nadpari, pari).

 HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY

 • – dlužnicí CP – obdoba obligace,
 • – poměrně mladý CP → ručeny hypotečním úvěrem (= krytý nemovitou zástavou),
 • – banka, která emituje HZL musí mít udělenou licenci,

– vzhledem k dokonalému jištění – je tento HZL úročen nižší úrokovou sazbou,

Podoba HZL:

 • > v listinné,
 • > zaknihované,
 • – veřejně obchodovatelné,
 • – neveřejně obchodovatelné (→ záleží na bance),
 • – HZL – je vystaven přes 3 subjekty:
  • → žadatel o hypotéku,
  • → banka,
  • → investor,
   • žadatel zažádá o hypotéku → žadatel je dlužník – banka je věřitel,
   • 2. investor dává peníze do banky → hypoteční úvěr je krytý nemovitostí,
   • banka funguje jako prostředník,

Dlouhodobé bankovní úvěry:

 • →  hypoteční (krytý nemovitou zástavou),
 • →  spotřební (určen pro podnikatele),
 • →  emisní  (pojí se s vydáváním obligací),

 

BEZPEČNOSTNÍ PYRAMIDA

  • Deriváty CP,
  • Akcie,
  • Obligace, Hypoteční zástavní listy,
  • Krátk. CP – směnky, šeky, depozitní certifikáty, státní poklad. poukázky, termínované vklady do 1 roku,
  • Pokladna, depozita = peníze na účtě, valuty, devizy,

DERIVÁTY CENNÝCH PAPÍRŮ
Historie:

 • – deriváty vznikají v polovině 20. století na tzv. Plodinových burzách,
 • – hlavním cílem těchto derivátů – že kolísal měnový kurz a úrokové sazby → bylo nebezpečné pro samotné obchodníky, kteří se chtěli pojistit proti těmto rizikům – výsledkem bylo, že vznikly nové finanční prostředky = deriváty (=předkupní právo na něco, nemusí se to uskutečnit),

Podoba:

 • – futures,
 • – forwardy  → pevné termínované obchody do budoucna za předem dohodnutou cenu,
 • > swap – termínovaní smlouva – vzájemná výměna za předem stanovených podmínek v čase bud. > opce – předkupní právo na něco v čase budoucím,
 • → nejvíce se s deriváty obchoduje na amerických trzích,

DEVIZOVÝ TRH

 • – na DT se soustřeďuje nabídka a poptávka po devizách a valutách,
 • – devizy = pohledávky znějící na cizí měnu,
 • – valuty = cizí měna v hotovosti,

Valutový trh:

 • – účastníci jsou FO nebo PO,
 • – subjekt je směnárna,

Devizový trh:

 • – devizové obchody jsou činnosti jimiž banky nebo velcí korporátoři provádějí prodej a nákup deviz za účelem sprostředkování obchodu se zbožím či službou,
 • – cená DT je stanovena kurzem,

BURZY (CP)

 • – burza = zvláštní forma trhu,
 • – burza CP = speciální druh burzy – usnadňuje emitentům prodej akcií, obligací a tím získat peněžní,
 • – prostředky  (Burza CP Praha),
 • – RM systém – česká burza CP na kterou může mít přístup FO nad 18 let (registrace + poplatek),

Znaky burzy:

  1. zde se uzavírají obchody se zbožím, které se zde fyzicky nenachází (uhlí, zlato..),
  2. burzové obchody se konají pravidelně v určitou dobu a na určitém místě,
  3. burza je přísně řízena zákony,
  4. na burze může obchodovat pouze makléř (dealer, booker) s udělenou licencí.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!