Finanční účty – maturitní otázka

 

Otázka: Finanční účty

Předmět: Ekonomie a management

Přidal(a): Klára Cornelly

 

 

Finanční účty – pokladna, ceniny, bankovní a úvěrové účty, hospodářské operace na finančních účtech, peníze na cestě, cenné papíry

 

Úvod do účtování ve třídě 2

Na finančních účtech v účtové třídě 2 se sleduje finanční majetek a krátkodobé finanční zdroje účetní jednotky.

Peněžní prostředky se oceňují jmenovitými hodnotami.

 

Mezi peněžní prostředky podniku patří:

  • hotovost
  • ceniny
  • vklady na vkladových účtech

Valuty (popř. devizy) se účtují v syntetické evidenci v Kč, v analytické evidenci v cizí měně.

 

Ke dni účetní závěrky se vyúčtovávají kursové rozdíly:

  • zisk (kurz v den účetní závěrky je vyšší než v den uskutečnění účetního případu), zaúčtujeme výnos 211 (221)/663-kursové zisky
  • ztráta – účtuje se náklad 563-kursové ztráty/211 (221)

 

Hotovost a ceniny

Tvoří ji hotové peníze, šeky, valuty a poukázky. Tyto věci se evidují na účtu 211-Pokladna.

Příjmy se účtují na základě příjmového pokladního dokladu, výdaje na základě výdajového pokladního dokladu. Ke každé pokladně se vede tzv. pokladní deník (pokladní kniha), kterou vede zpravidla pokladník. Analytická evidence se vede podle jednotlivých pokladen.

 

Pokladní skonto – je to kontrola pokladní hotovosti, je zde uvedena nominální hodnota bankovek a mincí s uvedením jejich počtu.

 

Ceniny – Mezi ně řadíme věci, které reprezentují určitou hodnotu – např. stravenky, kolky, karty pro odběr pohonných hmot, poštovní známky, telefonní a jiné karty. Účtují se na účtu 213-ceniny.

 

Peníze na cestě, účet 261 – účet se používá pro překlenutí časového nesouladu mezi vyhotovením pokladního dokladu a přijetím výpisu z bankovního účtu. Účet 261-peníze na cest může vykázat ke dni účetní závěrky aktivní nebo pasivní zůstatek.

 

Má speciální funkci pro převody:

  • mezi bankovními účty nebo bankovními úvěry
  • mezi pokladnou a bankovními účty
  • směnek na cestě (předání směnky bance k inkasu)

 

Vkladové účty

Placení mezi účetními jednotkami je převážně bezhotovostní a realizuje se pomocí příkazů k úhradě u účtu na účet. Proto každá účetní jednotka si tento účet zřizuje u své banky, účet 221-bankovní účet.

 

221 – Bankovní účet

Prostředky na tomto účtu jsou tzv. vklady na viděnou, jsou krátkodobého charakteru, termínované ani jiné další vklady se na tomto účtu neevidují. Podnik samozřejmě může mít několik bankovních účtů u různých bank – toto se pak rozlišuje v analytické evidenci.

Klasický bankovní účet může mít pouze aktivní zůstatek, slouží ke skládání peněžních prostředků a ke zprostředkování platebního styku.

Kontrolní účet navíc umožňuje podniku čerpat úvěr. Dojde-li k čerpání účtu, banka poskytne podniku úvěr a to až do výše úvěrového rámce (stanoveného smlouvou). Úvěr je automaticky splácen z prostředků, které na účet přicházejí. Kontokorentní účet tedy může mít jak aktivní tak i pasivní zůstatek.

 

Krátkodobé cenné papíry a podíly a pořizování krátkodobého finančního majetku

Eviduje se v účtové skupině 25. Jestliže se podnik rozhodne investovat svůj dočasně volný kapitál do krátkodobých cenných papírů za účelem zhodnocená, mluvíme o pořízení krátkodobého finančního majetku.

Krátkodobý finanční majetek se oceňuje v pořizovací ceně – cena, za kterou byl majetek pořízen včetně nákladů s jeho pořízením související.

Charakteristickým znakem krátkodobého finančního majetku je jeho vysoká likvidnost, bezprostřední obchodovatelnost, předpokládaná doba držení nebo smluvená splatnosti do jednoho roku ode dne pořízení.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!