Financování činnosti podniku – maturitní otázka

 

Otázka: Financování činnosti podniku

Předmět: Ekonomie/Finance podniku

Přidal(a): Kája

 

 • Pro podnikání potřebuje podnikatel především určitý kapitál, za který si koupí ostatní výrobní faktory.
 • Financování podniku představuje takové činnosti, při kterých dochází k získávání, rozdělování a užití finančních prostředků za účelem dosažení hospodářských cílů podniku
 • Financování podniku úzce souvisí s majetkovou stránkou výstavby podniku
 • Každý druh majetku, se kterým firma hospodaří, musí být zaplacen z určitého finančního zdroje.
 • Strukturu zdrojů (původ nebo zdroj) peněžních prostředků označujeme jako finanční strukturu podniku.

 

Členění financování

Podle zdrojů financování

 • Forma zdroje
 • Peněžní
 • Věcná
 • Forma vztahu zdroje k firmě
 • Vnitřní
 • Vnější
 • Forma vztahu zdroje k vlastníkovi firmy
 • Vlastní
 • Cizí

 

Podle časového hlediska

 • Krátkodobé
 • Dlouhodobé

 

Podle hlediska strany financování

 • Získat finance
 • Nabízet finance
 • Podle účelu
 • Běžné
 • Mimořádné
 • Podle vztahu k výši majetku firmy
 • Pravé
 • Nepravé

 

Vlastní zdroje financování

 • je to vlastní kapitál a zdroje, které patří podnikateli
 • podnikatel tuto část majetku vkládá do podnikání při jeho založení, a dále ním rozšiřuje podnikatelskou činnost
 • dosahuje-li podnik zisku a vlastník jej celý nespotřebuje, tak vlastní kapitál roste, naopak při ztrátě klesá

 

Vlastní zdroje:

– zisk

 • je to nejběžnější vlastní zdroj
 • ze zisku nejdříve firma musí odvést daň a naplnit zákonné fondy
 • je to kladný rozdíl mezi celkovými výnosy a celkovými náklady firmy
 • zisk můžeme využít k financování jak oběžného tak i dlouhodobého majetku
 • pokud firma dosahuje zisku je odolnější vůči konkurenci, vydělává více peněz a může se rozrůstat

 

– odpisy

 • finanční částka, která vyjadřuje míru opotřebení dlouhodobého majetku za určité období
 • určuje nám, tedy o kolik se snížila hodnota majetku
 • plní funkci nákladovou a zdrojovou
 • pomocí odpisů přechází hodnota dlouhodobého majetku postupně do nákladů firmy
 • výjimkou roku pořízení jsou odpisy v každém dalším roce pro firmu náklad, ale ne už výdaj

 

– vklady vlastníků firmy

 • podle právní formy firmy mohou mít tyto vklady různou podobu
 • u akciové společnosti mají formu nákupu emitovaných akcií
 • u družstva hovoříme o vkladech členů apod.
 • všechny tyto formy mají za úkol zajistit základní kapitál pro firmu, který bude firmě dlouhodobě přinášet zisky a vlastníkům podíly na těchto ziscích
 • mělo by jít o finance dlouhodobé a jejich použití např. nákup reprezentativních aut pro vedení firmy není smysluplné

 

– vklad tichého společníka

 • z časového hlediska se jedná většinou o střednědobý zdroj financování
 • peníze se poskytují na základě smlouvy o tichém společníkovi
 • tichý společník se ve smlouvě zavazuje, že firmě poskytne peněžní prostředky a firma se zavazuje, že mu bude vyplácet určitý podíl ze zisku

 

– ostatní vlastní zdroje

 • např. prodej nepotřebných zásob nebo z prodeje dlouhodobého majetku

 

Cizí zdroje financování

 • zákonné rezervy
  • tvoří se ze zisku
  • řadíme je mezi cizí zdroje, protože tyto finance ukládáme bokem k předem určenému účelu budoucího použití
  • tyto peníze neprocházejí zdaněním daní z příjmu
 • závazky vůči zaměstnancům
  • firma je trvale v dlužnickém vztahu ke svým zaměstnancům, protože ti pracují, vytvářejí firmě hodnoty, ale firma jim platí mzdu až s měsíčním zpožděním
 • závazky vůči státu a vůči institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění
  • dvě nejdůležitější daně (DPH, daň z příjmu) platí firma státu zpětně za určité období
  • u DPH se jedná o období čtvrt roku nebo měsíc
  • u daně z příjmu je jedná o období jednoho zdaňovacího období na podání daňového přiznání
  • taktéž sociální a zdravotní pojištění zaměstnanců je odváděno zpětně a je tedy legální formou dočasného bezúročného úvěru, ovšem do doby splatnosti těchto závazků
 • dodavatelský úvěr
  • je jedním z nejběžnějších cizích zdrojů financování firmy
  • tento úvěr vzniká při dodavatelsko-odběratelských vztazích, kdy dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti
  • běžná doba splatnosti je 14 dní, ale dodavatel může odběrateli dovolit i delší splatnost (měsíc, tři měsíce)
  • dodavatelský úvěr bývá většinou krátkodobým zdrojem financování
 • zálohy odběratelů
  • jsou zdrojem velmi příjemným, protože se opět jedná o zdroj bezúročného financování
  • podstata spočívá v tom, že odběratel při objednání díla či zboží uhradí dopředu zálohu
  • zálohy bývají krátkodobým zdrojem
 • bankovní úvěry
  • jsou standardním cizím zdrojem
  • podstatou je půjčování úvěrů za úrok, které jsou vyšší než úroky, které banka platí svým věřitelům, od kterých si půjčuje peníze
 • nebankovní úvěry
  • spočívá v půjčování peněz u nebankovních subjektů a za výrazně vyšší než bankovní úroky
 • dotace, dary
  • jsou pro podnikatelské firmy zdrojem okrajovým
 • emise cenných papírů (směnky, dluhopisy)
  • vydání směnky bývá zdrojem krátkodobým, protože je typická doba splatnosti do jednoho roku
  • vydání dluhopisů (obligace) bývá zdrojem dlouhodobým
 • závazky vůči podnikům ve skupině
  • je běžné, že firmy bývají spolu kapitálově propojené do větších celků
  • financování uvnitř takové skupiny je ostře sledované
 • Leasing
  • je pronájem nejčastěji dlouhodobého majetku na základě leasingové smlouvy
  • členíme ho na operativní a finanční
 • faktoring, forfaiting
  • odkup pohledávek před jejich dobou splatnosti
  • provádějí ho některé banky nebo specializované firmy
  • faktoring je odkup krátkodobých pohledávek
  • forfaiting je odkup dlouhodobých pohledávek
 • venturní kapitál
  • jinak zvaný rizikový kapitál
  • investor poskytuje finance bez jejich krytí (bez ručení, zástav) pouze na základě dobrého podnikatelského projektu, že dočasně získává v dané firmě dohodnutý podíl
  • své peníze půjčuje se záměrem vydělat a za vysoké riziku požaduje vysokou odměnu v podobě podílu na zisku

 

Finanční plánování

– financováním firmy se zabývají vedoucí pracovníci, kteří řeší otázky kde a jak investovat a jak potřebné peníze opatřit

– sestavují se finanční plány ve kterých jsou vytyčeny cíle, ale také cesty a možnosti jak jich dosáhnout

– smyslem finančního plánování tedy je odhadnout reálné možnosti firmy a vyhnout se chybám v budoucnosti

Finanční plánování má tyto rysy:

– řeší vazbu mezi investičními návrhy a finančními možnostmi podniku

– umožňuje volbu alternativ

– je podkladem pro strategické řízení podniku

– ukazuje co se stane v budoucnu při určitých okolnostech

 

Finanční plány:

a) krátkodobé- zaměřují se na plánování toku peněz , příjmů a výdajů, na získávání krátkodobých vnějších zdrojů s cílem zajištění likvidity

b) dlouhodobé

– 2 až 5 let

– jde o závažná rozhodnutí o velkých investicích a musí být učiněno mnohem dříve než se bude realizovat

 

Finanční plány se člení:

 1. odbyt a tržby- na základě průzkumu trhu se provedou odhady očekávaných příjmů
 2. výsledky hospodaření- informace o schopnosti firmy vytvářet zisk
 3. požadavky na majetek- hlavně investice do technického zhodnocení
 4. potřeba finančních zdrojů- jak budou získávat potřebný kapitál
 5. ekonomické předpoklady- musíme brát v úvahu ekonomické okolí podniku např. technický pokrok, daňovou a sociální politiku

 

Finanční analýza

– je nedílnou součástí finančního řízení podniku

– cílem finančního řízení je zajistit:

a) platební schopnost firmy

b) likviditu majetku firmy

c) rentabilitu firmy

– je metoda založená na rozboru a hodnocení úrovně hospodaření finanční situace podniku

– může být prováděna nejen firmou, ale také např. bankou nebo potencionálními investory

 

– probíhá v těchto etapách:

 1. výpočet ukazatelů finanční analýzy
 2. srovnávání a hodnocení jednotlivých ukazatelů
 3. zjištění příčin nežádoucího vývoje, odhalení slabých a silných míst hospodaření

 

– zjištěné ukazatele mají omezenou vypovídací schopnost proto je nutné ještě provádět srovnávání a to:

a) srovnávání v čase- jde o porovnání ukazatelů téhož podniku v několika období

b) srovnání v prostoru- porovnání ukazatelů s jinými podniky podnikajícími ve stejném odvětví

c) srovnání na základě expertní zkušenosti- provádí finanční experti

 

– zdroje údajů pro finanční analýzu jsou:

a) rozvaha

b) výkaz zisku a ztrát

c) výkaz cashflow

 

Ukazatelé finanční analýzy

 • ukazatelé rentability

a) rentabilita celkového kapitálu

– vyjadřuje kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny kapitálu

b) rentabilita vlastního kapitálu

– vyjadřuje kolik korun zisku ročně získáme z jedné koruny vlastního kapitálu

c) rentabilita tržeb

– udání kolik korun zisku ročně přinese

d) rentabilita nákladů

 

 • ukazatelé likvidity

– likvidita- vyjadřuje schopnost přeměnit majetek na peníze a pak jimi hradit splatné závazky

– solventnost- vlastnictví peněz, kterými firma může hradit své závazky okamžitě

a) okamžitá likvidita – výsledek udává jak velkou část krátkodobých závazků můžeme uhradit finančním majetkem

b) běžná likvidita- je stejná jako okamžitá likvidita rozšířena o pohledávky

c) celková likvidita- jde o běžnou likviditu rozšířenou o zásoby všeho druhu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy