Financování činností v krajině z veřejných zdrojů

ekonomie

 

Otázka: Financování činností v krajině z veřejných zdrojů

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Martina

 

 

Dotace

 • dotace ze státního rozpočtu, dotační tituly, mají závazná pravidla. Myslivost je schovaná pod lesy. Pravidla dána každý rok, příloha k zákonu o státním rozpočtu.

a) mezinárodní: (např. EU)

 • zejména na zkvalitňování ŽP, obnovu venkova,…
 • EAFRD (2007-2013)

b) národní:

 • a) ze zdrojů MŽP: např. Státní fond ŽP: zkvalitňování ŽP,…
 • b) ze zdrojů MZe: viz příloha k zákonu o státním rozpočtu pro konkrétní rok
 • c) PGRLF, a.s.: např. ošetřování lesa, dřeva

 

Příspěvky MZe a krajů

 • obnova lesů poškozených imisemi
 • obnova, zajištění a výchova porostů
 • sdružování vlastníků lesů malých výměr
 • ekologické a k přírodě šetrné technologie (pásová přibližovala, štěpkování, lanovka, kůň)
 • na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření
 • na vyhotovení LHP v digitální formě
 • na ostatní hospodaření v lesích
 • chov a výcvik národních plemen loveckých psů a dravců

a) příspěvky na obnovu lesů poškozených imisemi

 • v pásmech ohrožení A a B, dotace na veškeré činnosti k zalesnění a ochraně až po zajištění porostu.

b) příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostu

 • určen na pěstební činnost na horších než průměrných stanovištích (omezeno SLT, platí pro zalesnění, zajištění a výchovu porostu)

c) příspěvek na sdružování vlastníků malých lesů

d) příspěvek na ekologické a přírodě blízké technologie

 • vyklizování lanovkou, koněm, přibližování ne po zemi, likvidace klestu…

e) příspěvek na vybrané činnosti mysliveckého hospodaření

 • zlepšování kvality živ. Prostředí zvěře (políčka, napajedla, lapací zařízení na zavlečené druhy, budky pro ptáky, nory, vypouštění ohrožených druhů, oborní chovy vzácných druhů, veterinární akce…..

f) příspěvek na vyhotovení LHP v elektronické formě

g) příspěvek na ostatní hospodaření v lesích-semenné sady, genové zdroje

h) příspěvek na chov a výcvik plemen národních psů a dravců

 • Podpůrný garanční rolnický a lesnický fond a. s.- dostává peníze ze státního rozpočtu (100 %akcií vlastní stát) a rozdává je žadatelům. Dotace na zemědělství, lesnictví a environmentální technologie blízké přírodě
 • poskytuje garanci jistiny úvěru
 • dotuje část úroků z úvěru až do 1 %

 

Dotace z EU

 • OSA I- dotace na konkurenceschopnost zemědělství a lesnictví. Zejména jde o modernizaci, informovanost, odborné vzdělávání, poradenství, zdokonalení a rozvoj infrastruktury….
 • OSA II:- NATURA 2000- dotace na újmy z provozování Natury, zalesňování zemědělské půdy, založení porostů RRD, lesnicko-enviromentální platby na zlepšování krajiny, podpora dalších funkcí lesa…
 • OSA III:-kvalita života ve venkovských oblastech a diversifikace hospodářství venkova. Podpora cestovního ruchu, dotace na činnosti na ochranu dědictví venkova.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!