Financování podnikových činnosti – maturitní otázka

 

Otázka: Financování podnikových činnosti

Předmět: Ekonomie/Finance podniku

Přidal(a): nikita

 

Zdroje financování

Zdroje financování členíme:

podle formy jsou to:

peněžní

 • hotové peníze, pohledávky, devizy atd.)

věcná

 • do podnikání vkládáme stroje, nemovitosti, půdu atd.)

 

podle vztahu zdroje k firmě

vnitřní

 • vytvořený činnosti firmy- zisk, odpisy

vnější

 • ostatní zdroje – vklad vlastníka firmy, úvěry, leasing

 

podle vztahu zdroje k vlastníkovi firmy ( viz níž)

 1. vlastní – firma využívá trvale
 2. cizí – musí časem vracet (splácet) jiným subjektům ( bankám dodavatelům apod)

 

Financování členíme podle časového hlediska:

 • krátkodobé
 • firma financuje své krátkodobé potřeby ( úhrada mezd, nákup materiálu…)
 • dlouhodobé
 • firma financuje své dlouhodobé potřeby ( nákup nových technologií, investiční výstavba…)

 

Platí zásada:

Krátkodobé financování by mělo být zajištěno krátkodobými zdroji ( cizími i vlastními) a dlouhodobé financování by mělo být zajištěno dlouhodobými zdroji ( cizími i vlastními).

 

VLASTNÍ ZDROJE

 • vklady vlastníků firmy – dlouhodobý zdroj ( zajišťují základní kapitál,který bude firmě dlouhodobě přinášet zisky)
 • ziskkrátkodobý i dlouhodobý zdroj ( např střádáním může být použit k větší investici)
 • odpisydlouhodobý zdroj ( např. starý stroj postupně odepíši a natvořím si zdroj na nákup nového stroje)
 • ostatní vlastní zdroje – odprodej nepotřebných zásob, strojů, budov apod.

 

CIZÍ ZDROJE

zákonné rezervykrátkodobý i dlouhodobý zdroj podle charakteru rezervy

 • např rezerva na velkou opravu stroje ( peníze vedeny jako náklad – neplatí se daň z příjmu. Tato rezerva je zákonem uznávaná – dlouhodobý zdroj)
 • rezervy, které nejsou zákonem uznávány – krátkodobý zdroj – krátkodobé užití pouze do konce účetního období)

závazky vůči zaměstnancůmkrátkodobý zdroj (firma platí zaměstnancům mzdu s měsíčním zpožděním a tyto peníze po tuto dobu může využívat)

závazky vůči státu a institucím sociálního zabezpečeníkrátkodobý zdroj (DPH a daň z příjmu stát platí zpětně)

dodavatelský úvěrvětšinou krátkodobý zdroj do 1 roku ( dodavatel umožní uhradit fakturu s určitou dobou splatnosti)

zálohy odběratelůkrátkodobý zdroj ( odběratel zaplatí zálohu dopředu)

bankovní úvěry – krátkodobý i dlouhodobý zdroj podle typu úvěru

krátkodobé úvěry se splatností do 1 roku:

kontokorentní – firma může jít krátkodobě na svém běžném účtu i do minusu, bývá však vysoký úrok

eskontní – banka odkupuje směnku od majitele za sníženou cenu o dohodnutý úrok a eskontní provizi.Pokud dlužník   směnky ji neuhradí v termínu splatnosti, vrací směnku majiteli a žádá zpět poskytnuté peníze, jako v případě úvěru

 lombardní – úvěr krytý movitou zástavou ( cenné papíry, zboží, pohledávky atd)

revolvingový – na základě smlouvy, banka po určitou dobu doplňuje do sjednané výše vyčerpaný a splacený úvěr – vyšší úroky 

                             střednědobé a dlouhodobé úvěry se splatností delší než 1 rok:

lombardní

                              revolvingový

                              hypotéční   – úvěr krytý zástavou nemovitosti   

 

 • nebankovní úvěry – obvykle krátkodobé zdroje( úroky vyšší než bankovní úroky)
 • dotace a dary – většinou krátkodobý zdroj
 • emise cenných papírů

směnky – krátkodobý zdroj

dluhopisy (obligace) – dlouhodobý zdroj

 • závazky vůči podnikatelům ve skupině – krátkodobý i dlouhodobý zdroj
 • leasing

finanční leasing – dlouhodobý zdroj ( majetek si pronajmeme a splácíme,

pak náš)

operativní leasing – většinou krátkodobý zdroj

 • faktoring, forfaiting – většinou krátkodobý zdroj (= odkup pohledávek před dobou

                                 splatnosti. Firma prodá zboží a dá odběrateli splatnost 2 měsíce.

Firma však může potřebovat v této době peníze a tak pohledávku

postoupí firmě, která provádí faktoring či forfaiting- ta ji dá

peníze hned, ale o určitá procenta méně než je pohledávka.

 • venturní kapitál – dlouhodobý zdroj (= rizikový kapitál). Většina firem začínajících

                                firem nemá dostatečný kapitál a ani majetek, kterým by mohla

ručit. Investor poskytuje finance bez krytí a dočasně získává

v dané firmě dohodnutý podíl, za vysoké riziko požaduje vysokou

odměnu v podobě podílu na zisku.

 

Zhodnocení použití zdrojů

– ne každá forma financování se dá vždy použít

– firma si musí vždy propočítat, zda bude schopná splácet své závazky

– firma si musí hlídat sladění časového horizontu firemní potřeby s časovým horizontem

zdroje financování

– financování z vlastních zdrojů je velmi omezené ( kromě emise akcií). Pokud chce firma

rychle zmnohonásobit svůj kapitál, nemůže se vyhnout cizím zdrojům financování

-z cizích zdrojů byly doposud nejvíce využívány bankovní úvěry

 

Investování

Firma má dočasně volné finanční prostředky.

 

Možnosti jejich zhodnocení:

 • termínované vklady
 • výnos se obvykle vyrovná inflaci, maximálně ji lehce převýší
 • pomáhají uchovat hodnotu peněz, firma na ní nezbohatne
 • riziko je závislé na vybrané bance
 • nákup státních pokladničních poukázek
 • investice se musí pohybovat v milionech
 • její doba je od týdne do několika měsíců
 • výnos pomáhá uchovat hodnotu peněz
 • nákup státních dluhopisů
 • podobně jako viz výš
 • doba investice je však několik let
 • nákup veřejně obchodovatelných obligací ( dluhopisů), akcií, hypotéčních zástavních listů
 • firma je může nakoupit na burze, pokud očekává jejich růst a prodat je za vyšší cenu
 • sleduje se pohyb kurzu
 • aby se investice vyplatila musí se obchodovat s větším balíkem cenných papírů a ty musí být rychle prodejné – to splňují cenné papíry hlavního trhu
 • tímto způsobem se „živí“ investiční fondy( znalost kapitálového trhu)
 • devizové operace
 • firma využívá pohybů kurzů vybrané měny ve vztahu ke koruně
 • investice vysoce riziková vzhledem ke značné proměnlivosti kurzu

 

Cíle finančního řízení podniku je zajistit:

 • platební schopnost a cash- flow

cash – flow = zobrazuje peněžní toky, tzn. příjmy a výdaje firmy za účetní období

výkaz cash-flow je třetím  výkazem zpracovaným při

účetní závěrce ( konečná rozvaha, výkaz zisku a ztrát = výsledovka)

tento výkaz ukazuje stav peněz na začátku účetního období +

peněžní příjmy za rok – (minus) peněžní výdaje za rok a výsledný

stav peněz na konci účetního období. Z jeho rozboru zjistíme příčiny

nárůstu nebo úbytku peněžních prostředků= takto popsán obrázek

 

 • likviditu majetku firmy
 • likvidita= schopnost přeměny na  hotové peníze tzn. zajistit, aby neměla firma majetek těžko prodejný či neprodejný
 • rentabilitu firmy ( = ziskovost firmy)

 

Chceme-li peníze vhodně investovat, tak si nejdříve musíme ujasnit, jak dlouho je můžeme postrádat

 

 • investice do jednoho roku

     u banky:

termínované vklady

depozitní certifikáty

spořící účty

 

     otevřené podílové fondy:

nákup podílových listů

 • vyšší zhodnocení, vyšší riziko

 

 • investice na 2-8 let

stavební spoření

 • nejvýhodnější, téměř bez rizika
 • na 6 let, státní podpora

 

otevřené podílové fondy (zaměřené na dluhopisy nebo akcie)

nákup podílových listů

 • vyšší zhodnocení, vyšší riziko

                                                 

 • investice 10 a více let

                     penzijní připojištění

životní kapitálové pojištění, nemovitosti, starožitností, umělecké předměty a sbírky

 • různorodá rizika, u některých investic třeba mít i odborný přehled

 

investice také dělíme:

 • individuální
 • jednotlivec, rodina, firma, nezisková organizace atd
 • investor sám volí, do kterého produktu finance uloží

 

 • kolektivní
 • individuální investoři se spojí a kupují podílové listy (podílové fondy)

( každý fond peníze získané z prodeje svých podílových listů investuje do několika různých finančních produktů a vytváří tzv.portfolio = strukturu, rozložení investice)

 

Podílové fondy jsou:

 1. peněžního trhu
 2. akciové
 3. dluhopisové nebo smíšené

 

 

např – Bill Gates investoval:

(=zakladatel Microsoftu  =americká akciová nadnárodní společnost se sídlem v Redmondu ve státě Washington.

Zabývá se vývojem, výrobou, licencováním a podporou široké škály produktů a služeb, které jsou spjaté především s počítači)

85 % svých peněz formou individuální investování ( do konkrétních produktů)

15 % svých peněz formou kolektivního investování (do fondů)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!