Fiskální politika – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Fiskální politika

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): NicoleNobody

 

 

 

 

Fiskální politika

–          (rozpočtová)

–          Kategorie hospodářské politiky

–          Rozpočtová politika státu

 • Státní rozpočet (SR): centralizovaný fond peněžních prostředků, které slouží a jsou zároveň určeny k přerozdělení mezi jednotlivé rezorty a oblasti národního hospodářství
  • Poplatník: fyzická osoba, má určitý příjem a je povinen odvádět povinnou daň z příjmu
  • Plátce daně: fyzická nebo právnická osoba => podnikatelský subjekt (podniká podle živnostenského nebo obchodního zákona)

 

 • Přímá daň: platíme ji vždycky, je předepsána zákonem
 • Nepřímá daň: spotřební daň + DPH; rozhodujeme se, jestli výrobek nebo službu potřebujeme, nebo chceme
 • Reálná daň: daň z nemovitosti
 • Státní rozpočet tvoří příjmy a výdaje
  • P = V – Privatizace: majetek se může vracet původním majitelům
  • P > V – přebytkový státní rozpočet
  • P < V – schodkový (deficitní) státní rozpočet
  • Dlouhodobá vyrovnanost státního rozpočtu
  • Dodržení rozpočtových kapitol z hlediska
  • Garantem ministerstvo financí
  • Státní rozpočet musí být úplný,
  • Státní rozpočet schvaluje poslanecká sněmovna, pak senát a pak prezident, který jej podepíše

 

 • Etapy schvalování státního rozpočtu
  • Sestavování státního rozpočtu
   • Do 31.5., resp. 30.6. dochází ke shromažďování všech podkladů k vytvoření SR pro následující rok
   • Do 30.6. odevzdává daňové přiznání fyzická/právnická osoba, které DP sestavuje daňový poradce
   • Do 31.8. korektury, případné úpravy výdajových a příjmových položek
   • 1.9. předložení návrhu SR vládě
   • Do 30.9. musí být navrhnuty změny SR
   • Do 31.10. musí být změny zapracovány
   • 10.11. poslední termín na odeslání SR do poslanecké sněmovny
  • Schvalování SR (v poslanecké sněmovně)
   • 1. Čtení: poslední úpravy SR
   • 2. Čtení: dělení medvěda (=SR) – poslanci rozdělují SR krajům
   • 3. Čtení: ministr financí rozhoduje, zda peníze mohou nebo nemohou být uvolněny
   • 31.12. poslední termín na konečné schválení/neschválení SR
   • Pokud je schválen, podstupuje prezidentovi, ten jej podepíše a SR je vydán ve sbírce zákonů (je tedy platným zákonem)
   • Pokud schválen není, stát hospodaří v tzv. rozpočtovém provizoriu => pozastavují se veškeré investice státu a vyplácejí se pouze sociální dávky
  • Plnění jednotlivých rozpočtových kapitol
   • Sledování daňové povinnosti
  • Kontrola na příjmové i výdajové rovině SR
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!