Historický vývoj managementu

 

Otázka: Historický vývoj managementu

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): El

 

První práce v oblasti teorie managementu se objevují na začátku 20. století.

 

1. Etapa managementu – klasický management

Frederick Winslow Taylor (1856 – 1912)

 • otec vědeckého managementu – největší zásluha na raném rozvoji m.
 • technik v ocelářském podniku Midvale Steel Company ve Filadelfii:
  • řízení dílen (1903)
  • zásady vědeckého řízení
 • na základě své praxe Taylor doporučoval zavést do výroby řadu opatření:
  • úloha disciplíny
  • motivace pracovníků, úkolová mzda
  • výběr pracovníků nejvhodnějších k výkonu určité práce, kvalifikace pracovníků
  • normování práce
  • zvyšování produktivity práce

 

Henri Fayol (1841 – 1921)

 • francouzský průkopník
 • podnikové činnosti rozdělil do šesti skupin:
  • technické
  • komerční
  • finanční
  • bezpečnostní
  • účetní
  • manažerské
 • všeobecně známými se staly Fayolovy obecné principy

 

Henry Ford (1863 – 1947)

 • ředitel Ford Motor Company
 • praktický realizátor myšlenek vědeckého řízení
 • v roce 1913 zavedl do výroby běžící pás
 • masová produkce výrobků – obrovské zvýšení produktivity práce
 • FORD-T Plechová Líza
 • cena aut klesla na polovinu z 600 USD na 295 USD
 • automobily nejen pro bohaté
 • sympatizoval s myšlenkami A. Hitlera
 • 14 klíčových principů řízení:
  • dělba práce
  • pravomoc a odpovědnost
  • pracovní disciplína
  • jednota přikazování
  • jednota řízení
  • podřízenost osobních zájmů prospěchu celku
  • odměňování
  • centralizace
  • hierarchická linie řízení
  • pořádek
  • rovnost
  • stabilita personálu
  • iniciativa
  • morálka kolektivu

 

Tomáš Baťa (1876 – 1932)

 • znaky Baťova systému řízení:
  • plánování veškeré činnosti – pololetí
  • hospodářská střediska
  • samospráva dílen
  • pravomoc a odpovědnost vedoucích pracovníků
  • účast na zisku – THP i dělníků
  • pořádek a disciplína
 • zavádí vlastní bankovní domy
 • zavedl osobní účty zaměstnancům
 • zavedl vlastní prodejny
 • měl vlastní školy, vybudoval sociální zázemí pro zaměstnance
 • budoval domky
 • večerní školy práce (lepší vzdělávání zaměstnanců)
 • zemřel při letecké nehodě

 

2. Etapa

 • jsou rozvíjeny v teorii i praxi managementu různé názorné proudy (přístupy) vycházející z klasického managementu:
  1. psychologicko-sociální přístup
  2. procesní přístup
  3. systémový přístup
  4. matematický (kvantitativní) přístup
  5. empirický (pragmatický) přístup

 

a) Psychologicko-sociální přístup

 • hledání postavení a úloh člověka v podniku
 • série pokusů dokázala, že na růst PP nemají vliv ani tak hmotné faktory jako faktory psychologické a sociální
 • člověk na rozdíl od strojů má různé pocity, zájmy, předsudky, názory, které ovlivňují jeho chování

na pracovištích se utváří mezilidské vztahy

 • Abraham Maslow (1908 – 1970)
  • americký psycholog
  • teorie motivace
  • pyramida potřeb:
   • naplnit své možnosti růstu a rozvoje
   • být vážený, mít úspěch v očích jiných lidí
   • vede k touze někomu a někam patřit, být milován
   • domov, vyhýbání se neznámému, neobvyklému a hrozivému
  • Elton Mayo (1880 – 1949)
   • americko-australský psycholog a sociolog
   • zlepšení pracovních podmínek vede ke zvýšení produktivity práce
   • „Zapomněli jsme na člověka.“

 

b) Procesní přístup

 • východiskem těchto přístupů jsou závěry prací Henriho Fayola
 • zabývají se jednotlivými procesy, které manažeři při řízení podniku vykonávají a snaží se je spojit v komplexní celek
 • Gulick a L. Urwick prezentovali manažerské funkce pod zkratkou POSDCORB:
  • planning plánování
  • organizing organizování
  • staffing personální zajištění
  • directing přikazování
  • coordinatig koordinace
  • reporting evidence
  • budgeting rozpočtování

 

c) Systémový přístup

 • Chester Bernard (1887 – 1961)
  • snažil se vytvořit ucelenou teorii organizace řízení firem
  • zdůrazňoval aristotelovský názor, že celek je více než suma jeho částí

 

d) Matematický (kvantitativní) přístup

 • chápou management jako čisté logické přístupy, které lze transformovat do matematických modelů

 

e) Empirický (pragmatický) přístup

 • zkušenost (empire) a pragmatické poznatky jsou ve formě užitečných doporučení předkládány manažerům za účelem zlepšení jejich řídící práce – doporučení jsou dokládány příklady z praxe
 • Peter Drucker (1909 – 2005)
  • současné podnikatelské prostředí – věk diskontinuit
  • ostré změny ekonomických podmínek
  • japonská výzva
  • integrační procesy
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy