Historie a právní úprava účetnictví – maturitní otázka

 

   Otázka: Finanční strategie

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Sarka.B

 

 

 

 

Historie

 • 4500 let př. n. l. = dochovány první písemné záznamy o vedení účetnictví z oblasti Egypt, Řecko a Řím. Byly účetní kruhy ve velmi zjednodušené podobě. Obchodníci a řemeslníci potřebovali znát informace o tom, co jim podnikání přináší.
 • 13.– 14. století = velký rozmach obchodu (bankovnictví). Itálie – mnich LUCA BARTOLEMES PACIOLI. Napsal knihu Vše o aritmetice, geometrii, poměrech a úměrách.

 

 • Vymyslel princip účetnictví. Tato kapitola měla 3 části:
 • Kapitola – první popis podrobného účetnictví v historii až do 18. století, popisuje význam účetnictví
 1. MEMORIÁL – jsou zde popsány veškeré účetní operace té doby
 2. DENÍK – je rozdělen kredit a debit = MD a D
 3. HLAVNÍ KNIHA – vedení účtů. Princip podvojnosti a souvztažnosti.

 

Další rozvoj:

 • 18. – 19. století = systém

a) anglický – podrobný vedli si denní záznamy

b) německý – sborníky

c) francouzský – kombinace německého a anglického

d) americký – zjednodušený, vedli si deník a hlavní knihu dohromady. Byl nepřehledný = daňová evidence (blíží se naší daňové evidenci)

 

 HISTORIE V ČR

 • Do 31. 12. 2003 bylo u nás

Jednoduché a podvojné účetnictví

 • Od 1. 1. 2004

Jen účetnictví a daňová evidence

 

DEFINICE V ÚČETNICTVÍ

 • Je to písemné zaznamenávání informací o hospodářských jevech v podniku v peněžních jednotkách
 • INFORMACE
 1. Technické – tvar, rozměr výrobku, jakost, technologické postupy atd..
 2. Ekonomické – náklady a výnosy, výsledek hospodaření ( zisk, ztráta, stav majetku a závazků)
 3. Sociální – firma musí brát v úvahu potřeby (společenské, individuální) obyvatelstva v místě podnikání

 

PŘEDMĚT ÚČETNICTVÍ

 • Je zaznamenáván v účetní jednotce
 1. Stav a pohyb aktiv a pasiv (např. máme přehled kolik dlužíme dodavatelům a kolik nám dluží odběratelé)
 2. Náklady, výnosy a s tím související zjištění hospodářského výsledku

 

FUNKCE ÚČETICTVÍ

 • Informační – např. info o hospodaření podnikatele…
 • Rozhodovací a řídící – např. na základě údajů se rozhodujeme o budoucích investicích
 • Důkazní – např. při vedení sporů
 • Daně (zdravotní a sociální pojištění) – daňovou účetní jednotku
 • Kontrolní – u a.s.

 

 • Právní úprava účetnictví

 

 • ZÁKON O ÚČETNICTVÍ – č. 563/1991 Sb. (novelizace 304/2008 Sb.)
 • VYHLÁŠKA – 500/2002 Sb. , která se zaměřuje na pravidla ustanovení.
  • Učetní závěrka
  • Účetní vykazy
  • Směrná účtová osnova
  • Účetní metody

 

 • ČESKÉ ÚČETNÍ STANDARDY (ČÚS)
  • Rozděleny podle čísel
  • Je tu jak účtovat

 

 • MEZINÁRODNÍ ÚČETNÍ STANDARDY (MÚS)
  • Další předpisy – např. Zákoník práce, Daňové zákony, Obchodní zákoník

 

ZÁKON O ÚČETNICTVÍ

 • Dle tohoto zákona je povinností vést účetnictví pružným způsobem a správně tak, aby věrně zobrazovalo skutečnost.

 

1) OBSAH ZÁKONA

Kdo je povinen vést účetnictví:

 • PO, které mají sídlo na území ČR
 • Zahraniční osoby, které podnikají na území ČR
 • Organizační složky státu (ministerstva, policie…atd)
 • FO, které jsou zapsány v OR
 • FO, které podle zákona o dani z příjmu překročili roční obrat 25 milionů
 • FO, které vedou účetnictví dle vlastního rozhodnutí
 • FO, které jsou účastníky sdružení a jeden z účastníků vede účetnictví

 

Co je předmětem účetnictví:

 • Je to účtování o stavu a pohybu majetku a jiných aktiv, závazků a jiných pasiv. Účtování o nákladech, výnosech a výsledku hospodaření.

 

Zásady vedení účetnictví:

 • A) Úplnost
 • B) Nepřetržitost (od vzniku do zániku firmy)
 • C) Správnost (dodržujeme všechny správné a platné přepisy)
 • D) Průkaznost (všechny právní účetní případy, máme doložené účetními doklady)

 

Účetní období:

 • 12 po sobě jdoucích měsíců (1 kalendářní rok) ale může se jednat i o hospodářský rok (začíná jiným datumem ale je to 12 měsíců př.: zemědělství)

 

 • Rozsah vedení účetnictví, účetní doklady, účetní zápisy, účetní knihy

 

Účetní záznamy

 • Od 1. 1. 2002
 • Je zde definice účetnictví = účetnictví je soustava účetních záznamů
 • Účetní si vede:
 1. Účetní doklady
 2. Účetní knihu
 3. Odpisový plán
 4. Inventurní soupisy
 5. Účtový rozvhr
 6. Účetní závěrka
 7. Výroční zpráva
 8. Daňový doklad
 9. Další dokumentace

 

 • Účetní závěrka
  • Konsolidace, výroční zpráva

 

 • Způsoby odceňování
  • Co a jak oceňovat, způsob oceňování

 

 • Inventarizace majetku a závazků
  • Co je to průběh

 

 • Úschova účetních zápisů
  • Jak archivovat a jak dlouho archivovat

 

 • Ustanovení společná, přechodná a závěrečná
  • může se vést v počítači, ale výstup proto aby to bylo v písemné podobě
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!