Historie vývoje managementu – maturitní otázka

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

 

Otázka: Historie vývoje managementu

Předmět: Ekonomie a management

Přidal(a): Kateřina Mikolášková

 

 

I. etapa ( začátek 20. století)

a) Klasický management – první 3 desetiletí 20. století

 

 • VĚDECKÉ ŘÍZENÍ → F. W. Taylor ( hmotná stránka podniku)

→ hmotná stimulace pracovníků – zavádění úkolových mezd

→ publikoval knížku ,, Teorie vědeckého řízení“

→ vytváří výkonové normy → kontrola výkonů

→ školení pracovníků

→ H. Ford – r. 1913 zavedení pásové výroby

 

 • SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ → H. Fayot ( Francouz)

→ tvůrce vertikální organizace podniku

→ vymezení manažerských funkcí ( plánování, organizování, vedení lidí, rozhodování)

 

 • BYROKRATICKÉ ŘÍZENÍ → M. Weber

principy byrokratické organizace

→ 1) dělba práce

→ 2) jasný vztah nadřízených a podřízených

→ 3) přesné vymezení práv a povinností pracovníků

→ 4) soubor pravidel ( normy, směrnice)

→ 5) striktní dodržování daných pravidel

→ 6) řízení neosobní a spravedlivé

 

b) škola psychologicko – sociální → Elton Mayo (kritizuje koncepci vědeckého řízení (tvrdé), měkké faktory řízení)

– od 20. let 20. století

– reakce na to, že v předchozím období byl zcela opomíjen lidský faktor

 

psychologické-sociální faktory – uznání, pochvala, vztahy na pracovišti

měkké faktory –  nehmotné motivace = vychází z předpokladu, že velký vliv na výkon mají psychol. sociální faktory

 

následovníci:

Mc. Gregor → krátké a dlouhé vodítko

Maslow → pyramida potřeb

 

Hawrtovský experiment = zkoumal vliv nehmotných stimulů na vliv výkonu pracovníků

výsledek : nehmotné mají větší vliv

 

Tomáš Baťa st.

Baťova filosofie – vlastnit a vyrábět vše, co je třeba k výrobě

– zainteresovat zaměstnance na výrobě (zajistit, aby se jim v práci líbilo → postavil jim domy)

 

Baťův přínos navenek – výstavba města

– sociální vymoženosti

– Ve Zlíně buduje obchodní domy, hotel, kino, nemocnici, školy, vědecké ústavy, filmové ateliéry, nové byty

– vyráběl si vše co bylo potřeba na výrobu bot

 

 • narozen v rodině ševce
 • vyučil se obuvníkem
 • v 18 letech se sourozenci založil obuvnickou dílnu
 • v USA se seznamuje se strojní výrobou obuvi
 • po návratu z USA postavil novou budovu a zrekonstruoval ji
 • vydělal na 1. světové válce – obuv pro R-U armádu
 • snížením cen r. 1922 ovládá trh
 • o rok později se stává starostou Zlína
 • umírá při leteckém neštěstí v 56 letech

 

II. etapa

→ 2. Světová válka a po ní

→ plánování v makro i v mikro měřítka

→ rozvoj skupinových forem soukromého vlastnictví

→ spoluúčast zaměstnanců na řízení

→  hybná síla podnikání je manažer

 

1) procesní přístupy 

→ 40. a 50. léta

→ vychází z klasického managementu

→ hlavně z prací Fayola a Webera

→ rozpracování manažerských funkcí a jejich odlišení od ostatních odborných činností

→ jednotlivý představitelé se liší vymezením manažerských funkcí

→ je opomíjen lidský faktor

 

2) systémové přístupy

→ 50. a 60. léta

→ koplexní pohled na realitu

→ celej je více než jen součet jeho částí → dbá se na propojenost

→ vnitřní vazby, ale i vnější vazby podniku s okolím → podnik jako ucelený systém

→ stimulace hmotná i nehmotná

 

3) kvantitativní přístupy

→ 60. -70. léta

→ důraz je kladen na exantnost ( přesné postupy) kvantifikaci jevů

→ management je chápán jako logický proces, který lze vyjádřit matematicky → vznik

matematických modelů

 

III. etapa

od konce 70. let 20. století

Charakteristika období:

 • zvyšování kvalifikace pracovníků
 • snaha o širokou účast zaměstnanců na řízení – partnerské vztahy v podnicích
 • zvyšující se konkurenční boj
 • spolupráce ( manažerů + vlastníků + zaměstnanců) x konkurence

 

Empirické ( pragmatické) přístupy

 • léta 20. století
 • zkušenost (empirie), praktické poznatky (pragmatismus)
 • Tyto přístupy jsou založeny na analýze, zhodnocení a zevšeobecnění poznatků manažerské praxe. Management je chápán jako umění řídit. – Shrnovány poznatky z minulosti.
 • Podávání návodů na řešení konkrétních problémů, tzv. Případové studie
 • představitel: Drucker – Management je umění a soubor znalostí řídit podnikovou činnost. Kritérium úspěchu manažera je výsledek – úspěch.
 • Koncepce dokonalého podniku – konec 80. let 20. století
 • vychází kniha J. Peterse a R. Watermana ,, Hledání dokonalosti“ – lekce z nejlépe řízených amerických společností“ – rok 1982.
 • Od roku 1961 až 1980 zkoumá management 62 nejvýnamnějších amerických firem a 13 evropských firem, tyto poznatky pak byly zevšeobecněny a bylo odvozeno 8 charakteristických rysů.( diferenciace odběratelů, organizační struktura)

 

IV. etapa

→ od 90. let 20. století  dosud

Charakteristika období:

 • zapojování výpočetní techniky
 • předávání informací mezi podniky
 • nástup automatizace a robotizace
 • samosprávné firmy

 

současné podnikatelské trendy

Filosofie podnikání : Dříve preferovaná okamžitá ziskovost je nahrazována snahou o zabezpečení dlouhodobých příjmů a posilování tržní pozice. Cestou je využívání konkurenční výhody následujícími nástroji:  – snižování nákladů ( produkovat bez vad, bez přerušení, bez zdržení)

– jakost výrobků (forma prodeje, náhradní díly, )

– zkracování času ( pohotovost, rychlost dodávek)

 

 • samostatnost a podnikavost

→ kvalifikovaní pracovníci → více rozhodovacích pravomocí a odpovědnosti

 

 • ústup od hromadné výroby

→ masová výroba je nahrazována různorodou produkcí pro konkrétní zákaznické segmenty

 

 • rozvíjení tvořivosti

→ je náročné sladit normativní přístupy ( rutinní činnosti, které zavádějí disciplínu) a tvůrčí přístupy ( více týmové práce)

→ inovace, vynalézavost a tvořivost jsou pro každou firmu důležité ve vztahu ke konkurenci


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy