Hodnocení ekonomické efektivnosti investic

ekonomie

 

Otázka: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Martina

 

 

Hodnocení metodou doby splacení (návratnosti), metodou čisté současné hodnoty a metodou vnitřního výnosového procenta. Zdroje financování investičního majetku.

 

Ekonomická efektivnost

 • jedním z ústředních pojmů ekonomie
 • výrobní efektivnosti je dosaženo, jestliže společnost nemůže zvýšit výstup jednoho statku, aniž sníží výstup jiného
 • vztah mezi ekonomickými účinky technickohospodářských opatření a hospodářskými prostředky

 

Investice

 • vynaložení zdrojů za účelem získání užitků, které jsou očekávány v dalším budoucím časovém období.

 

Hodnocení ekonomické efektivnosti investic

 • znamená porovnání investičních nákladů s výnosy, které investice přinese za období životnosti, přičemž: investiční náklady jsou náklady na pořízení, dopravu a instalaci;
 • výnosy z investic (peněžní tok neboli cash-flow) jsou součtem přírůstku čistého zisku a přírůstku odpisů
 • výsledkem hodnocení investic je rozhodnutí, zda investici uskutečnit, nebo v případě více variant investičních možností, kterou z nich zvolit.

 

Metoda čisté současné hodnoty ČSH:

 • ČSH je metodu základní a prvotní
 • čistá současná hodnota je rozdíl mezi současnou hodnotou očekávaných peněžních toků a náklady na investici:
 • v případě jednorázové investice:
 • ČSH = SHCF – IN
 • v případě dlouhodobě postupně narůstající investice:

      

 • Metoda bývá někdy doplněna ukazatelem index současné hodnoty (index výnosnosti), který vypočteme: IV = SHCF/IN …..investice je výhodná, jestliže IV je větší jak 1

 

Metoda vnitřního výnosového procenta VVP:

 • Vnitřní výnosové procento je taková diskontní sazba, při níž platí, že SHCF=IN, tzn., že ČSH = 0. Jedná se o metodu iterativní, dobře řešitelnou na počítači. Je velmi oblíbená, jelikož udává předpokládanou výnosnost porovnáním s požadovanou.

Metoda doby splácení (doby návratnosti) DS:

 • Doba splácení je čas, za který peněžní tok přinese hodnotu rovnající se nákladům na investici. Jsou-li výnosy v každém roce životnosti investice stejné, pak platí:
 • DS = IN/CF      CF – průměrné roční cash-flow, IN…investiční náklad
 • Jsou-li výnosy jiné – postupně načítáme roční peněžní toky tak dlouho, až se suma CF rovná investičním nákladům.
 • Poskytuje pouze informace o riziku investice.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!