Hodnocení zaměstnanců a management

 

   Otázka: Management a hodnocení zaměstnanců

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Hodnocení zaměstnanců

 • Plat: je peněžním plněním v případě, že zaměstnavatel je stát
 • Mzda: je peněžitým plněním od zaměstnavatele soukromého sektoru
  • a) pevná složka (je vyplácena paušálně)
  • b) pohyblivá (závisí na odvedeném výkonu či druhu prac. činnosti)

 

Výpočet čisté mzdy:

1) výpočet superhrubé mzdy:

 • Superhrubá mzda je hrubá mzda (100%) + zdravotní pojištění (9%) + sociální pojištění (24.8 %)
 • Pokud tedy chceme vypočítat superhrubou mzdu musíme vynásobit hrubou mzdu číslem 1.338

Př.

 • HM… 10 000Kč
 • ZDP (9%)… 900 Kč
 • SP (24.8%)… 2 480 Kč
 • HM+0.09 HM+0.248 HM= 1.338 HM= SHM=13 380

2) výpočet zálohy na daň FO

 • daň činí 15%
 • záloha na daň = SHM x 0.1

Př.

 • SHM… 33 500 Kč
 • 33 500 x 0.15 = 5025 = záloha na daň

3) výpočet zálohy na daň po uplatnění slev

 • můžeme mít slevu poplatníka a slevu na dítě přičemž se sleva mění s počtem dětí
 • záloha na daň po uplatnění slev = záloha na daň – uplatněné slevy
 • Př. Záloha na daň po uplatnění slev = 5025(daň) – 2070 (poplatník) = 2955

4) výpočet čisé mzdy (ČM):

 • Čistou mzdu dostaneme po odečtení daně a pojištění (ZP a SP) od hrubé mzdy
 • ČM= HM – záloha na daň po uplatnění slev – 0.045 HM – 0,065 HM
 • ZP… 4.5%
 • SP… 6.5%

 

Management

 • Slovo je odvozeno z angličtiny (manage= řídit, zvládnout)
 • Soubor přístupů, zkušeností a metod, které manažeři (vedoucí pracovníci) užívají k dosahování cílů organizace prostřednictvím lidí ve formálně organizovaných skupinách.

Historie:

 • 1) Období (klasický management):
  • konec 19. století až do roku 1930
  • hl. představitelé : Ford, Baťa, Weber, Taylor
 • 2) Období (manažerská revoluce):
  • 1940 až do roku 1970
  • odděluje se pozice manažera od pozice vlastníka
 • 3) Období (postmoderní management):
  • konec 20. století
  • nástup globální konkurence díky rozvoji dopravy
 • 4) Období (současný management):
 • 21. století
 • existují dva modely:
  • a) Americký model
  • b) Japonský model
 • Japonský model vede zaměstnance k loajalitě a je zaměřený na kariérní postup kdežto u Amerického modelu je manažer univerzální a dává přednost mladým lidem

 

Druhy plánů:

 • 1) strategické (nad 5 let): – dlouhodobé, vytváří je TOP manag., jedná se např o výrobní program, dlouhodobé úvěry
 • 2) taktické (3-5 let): – střednědobé, vytváří je střední manag., strategické plány
 • 3) operativní (do 1 roku): – krátkodobé plány, nejnižší manag., jeden den až měsíc

 

Organizování:

 • Manažer zadá úkoly a přiřadí je určitým lidem, vytváří pracovní skupiny, vyjmenuje vztahy mezi nimi a tím vzniká tzv. organizační struktura
 • Organizování zahrnuje:
  • a) identifikaci činností
  • b) seskupování činností
  • c) přiřazení manažera

 

Druhy organ. struktur:

 • 1) Funkční (seskupování podle činností)
 • 2)Výrobková

 

Personální management:

 • Vychází z latinského slova personalis ( osoba)
 • Zabývá se řízením lidských zdrojů a zahrnuje tyto činnosti:
  • a) Plánování lidských zdrojů (odhady budoucího počtu pracovníků)
  • b) Nábor a výběr nových pracovníků (pracovní pohovory, externí a interní zdroje získávání pracovníků)
  • c) Přijímání pracovníků (pracovně právní vztahy)
  • d) Řízení pracovního výkonu

 

Vedení lidí:

 • 1) autokratický: – autoritářské, direktivní vedení lid, neexistuje zpětná vazba od podřízených, používá příkazy, rozkazy (př. armáda)
 • 2) demokratický: – Podřízení se mohou vyjádřit a navrhnout své řešení, existuje zpětná vazba, ale konečné rozhodnutí dělá manager, protože za něj nese odpovědnost
 • 3) liberální: – Je to velmi volné vedení lidí kdy manager určuje pouze termín odevzdání zadané práce (projektu) př. IT, umělecká oblast

 

Kontrola:

 • Je důležitá na všech manažerských pozicí.
 • Slouží k porovnání dosažených výsledků s plánem
 • máme:
  • a)  strategickou kontrolu (směr vývoje firmy)
  • b) manažerská kontrola (přidělování zdrojů, postupy práce)
  • c) operativní kontrola (dílčí úkoly a činnosti)
 • metody kontroly:
  • 1) Audit: – nestranné ověření procesy z hlediska naplňování zákonů, standardů, postupů
  • 2) Controlling: – vyhodnocuje stav plnění srovnáním plánu a skutečností
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!