Hospodaření a finanční analýza podniku

 

   Otázka: Hospodaření a finanční analýza podniku

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): student 12

 

 

Hospodaření podniku

Náklady:

 • finanční ohodnocení vložených prostředků do podnikání
 • Náklad je úbytek peněžních prostředků nebo majetku podniku, rozdělujeme:

1) Z hlediska druhového:   

 • a) Provozní – mzdové náklady, spotřeba materiálu, odpisy, náklady na energii, externí služby
 • b) Finanční – úroky z úvěru, vyplácené dividendy, kurzové ztráty
 • c) Mimořádné – manko, živelné pohromy, krádeže

2) Z hlediska kalkulačního:

 • a) Přímé náklady – Jejich výše se dá určit na tzv. kalkulační jednici (1ks, 1m, 1hl).  Jde o náklady které se přímo úměrně mění s objemem výroby.
 • b) Nepřímé – Jejich výši nelze jednoznačně určit na kalkulační jednici (opravy, doprava, nájemné, náklady na expedici)

3) V závislosti na objemu výroby:

 • a) Fixní – náklady které se při změnách objemu výroby nemění
 • b) Variabilní – náklady které se mění v závislosti na objemu výroby

4) Z hlediska daňového:

 • a) Náklady ovlivňující základ daně (všechny náklady,které dle daň. zákonům mohou ovlivňovat základ daně, mohou být odečteny a tím si snižovat daň.                                                                            základ )
 • b) Náklad neovlivňující základ daně (náklady které nesmí ovlivňovat základ daně jako např. osobní spotřeba podnikatele, zdravotní a sociální pojištění)

 

Výnosy:

 • Finanční ohodnocení výstupu z výrobního procesu
 • Pojem výnos používaný v účetnictví není totožný s pojmem příjem. Rozdíl je především právě v momentu realizace. Výnosy vznikají již se zasláním faktury, příjem je až když je faktura uhrazena
 • Příjem je tudíž přírůstek peněžních prostředků
 • Dělíme:
  • a) Provozní – tržby z prodeje výrobků a služeb
  • b) Finanční – úroky přijaté, dividendy, kurzové zisky
  • c) Mimořádné – příbytek při inventuře, úhrada škody od pojišťovny

 

Finanční analýza podniku

 • Slouží pro rozhodování o budoucnosti podniku
 • Jejím cílem je vyhodnotit finanční situaci a rozpoznat silné a slabé stránky podniku
 • Vychází z dat za minulé období
 • Slouží jako podklad pro rozhodování manažerů, banky, investory, stát
 • Zdrojem informací je účetní závěrka (rozvaha, výkaz zisku a ztrát)

 

Likvidita:

 • Schopnost podniku hradit své pohledávky (dluhy) v určitém čase
 • Likvidita aktiv – rychlost, s jakou dokážeme přeměnit majetek v hotové peníze
 • a) Běžná likvidita = krátkodobá aktiva / krátkodobé dluhy
 • b) Pohotová likvidita = (krátkodobá aktiva – zásoby) / krátkodobé dluhy
 • c) Okamžitá likvidita = peněžní prostředky / okamžité splatné dluhy

 

2) Rentabilita:

 • Ukazatel výsledku hospodaření podniku, počítá se jako poměr cenového zisku k některému ukazateli, např. obratu, vlastnímu kapitálu, cizímu kapitálu
 • Vyhodnocená návratnost vložených prostředků
 • a) Rentabilita nákladů = zisk / náklady
 • b) Rentabilita tržeb = zisk / tržby
 • c) Rentabilita vlastního kapitálu = zisk / vlastní kap.

 

3) Produktivita:

 • objem práce / čas
 • Produktivita práce = množství výrobků, které vyrobí jeden pracovník za  jednotku času
 • Důležitým faktorem je motivace a firemní kultura (prostředí) neboť motivovaný pracovníci podávají vyšší výkon

 

4) Zadluženost:

 • Ukazuje, jak je firma zatížena cizími zdroji
 • a) celková zadluženost – ukazuje míru krytí firemního majetku cizími zdroji = (cizí zdroje / celková aktiva) x 100
 • b) míra zadluženosti – Významný ukazatel pro banku při poskytování úvěru, cizí zdroje by měly být maximálně do 1,5 násobku hodnoty vlastního jmění = (cizí zdroje / vlastní jmění) x 100
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy