Hospodaření podniku CR – ekonomie

 

   Otázka: Hospodaření podniku CR

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Envika

 

 

 

 

Náklady

= vše, co podražuje naši činnost

– jsou peněžním výjádřením spotřeby

– cizích výkonů (nakoupené služby)

– práce vlastních zaměstnanců (mzdové náklady, pojistné z mezd)

– OM (spotřebovaný materiál, prodané zboží)

– DM (odpisy)

– jsou peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů, bez ohledu, zda byly v daném období skutečně zaplaceny

– náklady NE výdaje (skutečně zaplaceny)

 

Druhové členění nákladů

a) provozní – běžné náklady, vztahující se k pravidelně se opakujícím činnostem

b) finanční – vznikají v souvislosti s finančními operacemi

c) mimořádné – vznikají v souvislosti s operacemi neobvyklé povahy

 

Kalkulační (účelové) členění nákladů

Přímé náklady (jednicové)

– dají se stanovit na 1 výrobek/1 osobu (jednotku výkonu)

Nepřímé náklady (režijní)

– se musí na 1 výrobek/1 osobu (jednotku výkonu) stanovit podle výpočtu

– stanovíme, jestliže chceme stanovit celkové vlastní náklady na 1 jednotku výkonu, tedy provést kalkulaci vlastních nákladů

– jednotka výkonu = kalkulační jednice

 

Členění nákladů ve vztahu k objemu výroby

Fixní náklady (stálé, nepružné)

– se změnou objemu výkonů se nemění

Variabilní náklady (proměnlivé)

– se změnou objemu výkonů se mění

 

Variabilní náklady dále členíme na :

Proporciální – mění se stejně jako objem výkonů – např. mzdy

Degresivní – při růstu objemu výkonů se zvyšují pomaleji – např. energie

Progresivní – při růstu objemu výkonů se zvyšují rychleji – např. práce přesčas

 

Manařerské členění nákladů

Explicitní – tj. které podnik platí (mají formu peněžních výdajů) za nakoupené výrobní zdroje, nájemné, za použití cizího kapitálu

Implancitní – nemají formu peněžních výdajů a jsou tudíž obtížně vyčíslitelné

 

Členění nákladů podle zákona o dani z příjmů

a) daňově uznatelné – tj. které snižují základ daně

b) daňově neuznatelné – tj. které ovlivňují pouze účetní hospodářský výsledek

 

Snižování nákladů

Ke snižování nákladů může dojít:

– snížením spotřeby (např. snížením spotřeby energie)

– snížením ocenění spotřeby (např. budou kupovat energii levněji)

Snahou podniku musí být snižování spotřeby prostředků, služeb a práce na jednotku výkonu. K tomu vede technický rozvoj zdokonalování organizace a řízení.

 

Výnosy

= peněžní částky, které podnik získal z veškerých svých činností za určité období, bez ohledu na to, zda došlo k jejich inkasu

– výnos vzniká okamžikem realizace (prodeje)

– jsou to částky, které podniku náleží

– výnosy = tržby + všechny ostatní výnosy (přebytek peněz zjištěný při inventarizaci)

– výnosy (tj. výkony podniku v peněžním výjádření) vznikají např.

   – prodej zboží, výrobků a jiného majetku účetní jednotky

   – prodej služeb

 

Výnosy podniku tvoří

a) provozní výnosy – získáme u výrobního podniku výrobou a prodejem výrobků, u obchodního podniku prodejem zboží (tržby za vlastní výrobky, tržby z prodeje služeb, tržby z prodeje materiálu)

b) finanční výnosy – získané z finančních investic (tržby z prodeje cenných papírů, přijaté úroky, tržby z pronájmu dlouhodobého majetku)

c) mimořádné výnosy – získané mimořádně (náhrada škody od pojišťovny, přebytek peněz v pokladně, inventarizační přebytek materiálu)

 

Členění výnosů ma daňové a nedaňové

– nedaňové výnosy jsou v podstatě takové, které byly zdaněny u zdroje srážkovou daní (např. výnosy dividendového charakteru – tj. podíly na zisku kapitálových společnostech)

 

Možnosti zvyšování výnosů

Podnik může dosáhnout vyšších výnosů

– zvyšováním výkonů – výrobou a prodejem většího množství výrobků nebo prodejem většího objemu služeb

– zvyšováním cen výkonů – omezeno konkurencí, která ovlivňuje poptávku a nutí prodávat za ceny úměrné užitečnosti výrobků a služeb

– zvyšováním ostatních výnosů – např. výnosy a prodeje cenných papírů

 

Hospodářský výsledek

= rozdíl mezi výnosy a náklady (HV = V – N)

– jsou-li výnosy vyšší něž náklady, je HV zisk, jsou-li větší náklady, je HV ztráta

– výsledek hospodaření členíme na:

a) provozní – rozdíl provozních nákladů a výnosů

b) finanční – rozdíl mezi finančními náklady a výnosy

c) mimořádné – rozdíl mezi mimořádnými náklady a výnosy

 

  • Provozní výnosy – provozní náklady = provozní výsledek
  • Finanční výnosy – finanční náklady = finanční výsledek
  • Mimorádné výnosy – mimořádné náklady = mimořádný výsledek

 

– vytvoření zisk podléhá zdanění, tj. podnik musí odvést daň z příjmů do státního rozpočtu

– odečteme-li od celkového HV (zisku před zdaněním) daně z příjmů, dostaneme HV (roční zisk, ztrátu) po zdanění

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!