Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem

 

Otázka: Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Petra93

 

DLM je ta část majetku v podniku, která:

 • Se používá delší dobu než 1 rok
 • Se postupně opotřebovává
 • Cena přesahuje určitou stanovenou hranici
 • Nemění svou podobu

 

DRUHY:

1)   Dlouhodobý hmotný majetek= majetek hmotné povahy,

 • Stavby a pozemky (bez ohledu na cenu)
 • Samostatní movití věci (z daňového hlediska > 40.000,–)
 • Pěstitelské celky trvalých porostů
 • Základní stádo a tažná zvířata

Bez ohledu na cenu také ještě (neodepisují se):

 • Pozemky
 • Umělecká díla sbírky

 

2)   Dlouhodobý nehmotný majetek = vstupní cena vyšší než hranice stanovená podnikem (z hlediska daňového 60.000,– )

 • Software- programové vybavení počítačů (zvlášť nakoupené)
 • Ocenitelná práva – licence, patenty, chráněné vzory
 • Zřizovací výdaje (výdaje, které vznikly v souvislosti se zakládáním podniku) – telefonáty, pronajaté místnosti před zápisem do OR
 • Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – receptury, know-how, znalosti a vědomosti spojené s vývojem určitého výrobku

 

3)   Dlouhodobý finanční majetek= majetek finanční povahy, který bude mít podnik v držení po dobu delší než 1 rok,tento majetek se neodepisuje.

 • Cenné papíry v držení nad 1 rok, bez ohledu na cenu – akcie
 • Dlouhodobé půjčky a vklady nad 1 rok

 

Oceňování DLFM

Pomocí vstupní ceny, kterou může být:

 • a) pořizovací cena = kupní cena + vedlejší pořizovací N (doprava, clo, montáž)
 • b) reprodukční cena – při ocenění staršího majetku získaného darováním, vložením dopodnikání – cena se stanoví odhadcem
 • c) vlastní náklady – podnik si pořizuje DM sám (vyrobí si ho), pouze za pořizovací N
 • d) finanční leasing – po skončení leasingu a se majetek převádí za smluvní cenu

 

Hospodaření s DLM-> u hmotného

 • 1)      Plánujeme potřebu
 • 2)      Financování DLM
 • 3)      Právní zajištění – pořízení
 • 4)      Používání
 • 5)      Opotřebení
 • 6)      Péče a evidence
 • 7)      Vyřazení z používání

 

Potřeba DLM

 • CO budeme potřebovat?
 • KOLIK budeme potřebovat?

 

Podklady:

 • Vycházím z plánované výroby
 • Současný stav DLM -> jejich opotřebení, počet
 • Potřeba znít výrobní kapacitu jednoho stroje a jeho využití

 

Výrobní kapacita

 • Maximální objem výroby strojního zařízení za určité období a za určitých optimálních podmínek à je dáno dobrým technickým stavem (výměny, prohlídky, kvalitní materiál a obsluha kvalifikovaným pracovníkem).

 

Výpočet:

K = VČF * KNV

 • VČF – využitelný časový fond (v hodinách za rok)
  • VČF  = počet dnů v kalendářním roce 365 – dny pracovního klidu – dny celozávodní dovolené (20 dnů) = odpracované dny
  • V případě:
   • 1směny à VČF * 8
   • 2směny à VČF* 16   odpracované h => VČF
   • 3směny à VČF * 24
 • KNV – kapacitní norma výkonu (výkon za hodinu)

 

VYUŽITÍ KAPACITY = kolik % výrobní kapacity využíváme

 • a)      Plánovaná                              VK= ( plán/ kapacita)*100
 • b)      Skutečná                                VK= (skutečná/kapacita)*100
 • c)      Splnění plán. Výroby             VK= (skutečná/plán)*100

 

Zajištění zdrojů financování DLM

1)   Vlastní zdroje financování

 • Ø Při založení podniku (vklady společníků)
 • Ø V průběhu činnosti podniku (zisk po zdanění, další vklady společníků, odpisy)

 

2)   Cizí zdroje financování

 • Ø Úvěry z banky
 • Ø Úvěry od jiných podnikatel
 • Ø Leasing (pronájem)

i.      Operativníà půjčení DLM, po vypůjčené době se vrací majiteli

ii.      Finančníàpůjčení DLM, po konci vypůjčení doby se DLM odkoupí za zůstatkovou cenu do vlastnictví

 

Pořízení DLM

 • 1)      Nákupem
 • 2)      Vlastní výroba
 • 3)      Vklad majetku společníky OS
 • 4)      Dar
 • 5)      Pořízení z osobního užívání
 • 6)      Finanční leasing

 

Opotřebení DLM

 • 1)      Fyzické:
  • V důsledku používání (snižování výkonu, zvyšování potřeby energie)
  • V důsledku nečinnosti (koroze, opadání omítky)
 • 2)      Morální:
  • V důsledku zastarávání (existuje dokonalejší DLM, vyšší výkon, lepší vlastnosti)
  • V důsledku toho, že stejný DML se vyrábí levněji (software)

-> Výši opotřebení chceme vyjádřit v Kč a k tomu používáme odpisy

 

Odpisy à peněžní vyjádření výše opotřebení DLM

 

Význam:

a)      Jsou nákladem – snižuje zisk a tím se nám snižuje základ D z P

b)     Zdroj financování DLM – odpisy se vrací do firmy v podobě tržeb -> jako součást ceny vyráběných výrobků

 

Období:

a)      Daňové odpisy – roční

b)     Účetní odpisy – měsíční (roční)

 

Pojmy:

 • Oprávky = součet odpisů za dobu používání DLM až do výše vstupní ceny
 • Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky

 

Druhy odpisů:

1)    Podle životnosti

 • Ø Daňové odpisy
  • Jsou závazné
  • Stanový je zákon o daních z příjmů
  • Podnik je musí počítat pro účely stanovení D z P
  • Je přesně stanoven způsob výpočtu odpisů i doba životnosti DLM
 • Ø Účetní odpisy
  • Slouží k vyjádření výši opotřebení DLM
  • Vypočítají se a evidují v účetnictví
  • Podnik si pro ně vytváří odpisový plán à v něm stanový jakým způsobem a jak dlouho bude DLM odepisovat
  • Podnik výši účetních odpisů vyjadřovat může, ale nemusí

 

2)   Podle výkonů

 • Ø Používá se tam, kde DLM se využívá v jednotlivých letech nerovnoměrně, nebo u kterých lze stanovit výkon v jednotlivých letech à tam, kde lze změřit výkon

 

Odpisy majetku ze zvýšené ceny                             

Zvýší-li se vstupní cena, mluvíme o tzv. technickém zhodnocení DLM     

 

Technické zhodnoceníàvýdaje na dokončení nástavby, rekonstrukce, modernizace hmotného majetku.

Např. u auta klimatizace za 42.000,–

 

Technické zhodnocení z hlediska daňového:

 • a)      Malé zhodnocení -> do 40.000,–, můžeme ho dát přímo do nákladů, nemusíme odepisovat.
 • b)     Velké zhodnocení -> nad 40.000,–, musíme odepisovat buď samostatně, nebo jako součást zvýšení vstupní ceny

 

VÝPOČTY ODPISŮ

 • Odpisy počítáme ze vstupní ceny -> proto pro účely zvýšíme vstupní cenu o provedené TZ
 • V roce, kdy bylo TZ provedeno a uvedeno do používání

 

Péče o DLM

Formy péče:

 • a) zaškolení pracovníka
 • b) údržba
 • c) opravy – běžné, generální, preventivní a následné

 

Evidence DLM (u strojů a zařízení)

 • Zápis o převzetí strojů, zařízení a dopravních prostředků do užívání
 • Inventární karta

i.      Základní údaje o zařízení

ii.      Evidence účetních i daňových odpisů včetně oprávky a Z. C

 

–    Zápis o vyřazení DLM z používání

 

Vyřazení DLM

 • 1) Likvidace – z důvodu technické zaostalosti, nebo nepravidelných poruch
 • 2) Prodej – v případě nepotřebnosti pro zajišťování hospodářských úkolů
 • 3) Darování – forma sponzorských darů
 • 4) Přeřazení do osobního užívání – pokud DLM pro podnikání již nepotřebujeme

 

Využívání DLM

 • DLM – hospodářsky využíván à efektivně a aby se mi investiční náklady vracely v podobě zisků
 • stupeň využívání se posuzuje výpočtem à koeficient využívání

 

Zjišťování efektivnosti využití DLM

 • ekonomická efektivnost à udává, kolik korun čistých výnosů ním přinese jedna koruna nákladů vynaložených na pořízení DLM. Čím je ukazatel vyšší, tím výhodnější bylo DPM pořídit
 • doba návratnosti àudává, za jak dlouho se nám peníze vynaložené na pořízení DLM (investice) vrátí z ročního čistého přínosu. Čím je ukazatel nižší, tím lépe. Nutno vždy porovnat dobu návratnosti s dobou životnosti – aby bylo efektivní, musí se nám stroj zaplatit dříve, než uplyne doba životnosti.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!