Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem – účetnictví

Proč nejde kopírovat?  💾 Stáhnout materiál  ✖ Nahlásit chybu

 

Otázka: Hospodaření podniku s dlouhodobým majetkem

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Petra93

 

 

DLM je ta část majetku v podniku, která:

–          Se používá delší dobu než 1 rok

–          Se postupně opotřebovává

–          Cena přesahuje určitou stanovenou hranici

–          Nemění svou podobu

 

DRUHY:

1)   Dlouhodobý hmotný majetek= majetek hmotné povahy,

 • Stavby a pozemky (bez ohledu na cenu)
 • Samostatní movití věci (z daňového hlediska > 40.000,–)
 • Pěstitelské celky trvalých porostů
 • Základní stádo a tažná zvířata

Bez ohledu na cenu také ještě (neodepisují se):

 • Pozemky
 • Umělecká díla sbírky

 

2)   Dlouhodobý nehmotný majetek = vstupní cena vyšší než hranice stanovená podnikem (z hlediska daňového 60.000,– )

 • Software- programové vybavení počítačů (zvlášť nakoupené)
 • Ocenitelná práva – licence, patenty, chráněné vzory
 • Zřizovací výdaje (výdaje, které vznikly v souvislosti se zakládáním podniku) – telefonáty, pronajaté místnosti před zápisem do OR
 • Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje – receptury, know-how, znalosti a vědomosti spojené s vývojem určitého výrobku

 

3)   Dlouhodobý finanční majetek= majetek finanční povahy, který bude mít podnik v držení po dobu delší než 1 rok,tento majetek se neodepisuje.

 • Cenné papíry v držení nad 1 rok, bez ohledu na cenu – akcie
 • Dlouhodobé půjčky a vklady nad 1 rok

 

Oceňování DLFM

– pomocí vstupní ceny, kterou může být:

a) pořizovací cena = kupní cena + vedlejší pořizovací N (doprava, clo, montáž)

b) reprodukční cena – při ocenění staršího majetku získaného darováním, vložením dopodnikání – cena se stanoví odhadcem

c) vlastní náklady – podnik si pořizuje DM sám (vyrobí si ho), pouze za pořizovací N

d) finanční leasing – po skončení leasingu a se majetek převádí za smluvní cenu

 

Hospodaření s DLM-> u hmotného

1)      Plánujeme potřebu

2)      Financování DLM

3)      Právní zajištění – pořízení

4)      Používání

5)      Opotřebení

6)      Péče a evidence

7)      Vyřazení z používání

 

Potřeba DLM

CO budeme potřebovat?

KOLIK budeme potřebovat?

 

Podklady:

–          Vycházím z plánované výroby

–          Současný stav DLM -> jejich opotřebení, počet

–          Potřeba znít výrobní kapacitu jednoho stroje a jeho využití

 

Výrobní kapacita

–          Maximální objem výroby strojního zařízení za určité období a za určitých optimálních podmínek à je dáno dobrým technickým stavem (výměny, prohlídky, kvalitní materiál a obsluha kvalifikovaným pracovníkem).

 

Výpočet:

K = VČF * KNV

v  VČF – využitelný časový fond (v hodinách za rok)

 

 • VČF  = počet dnů v kalendářním roce 365 – dny pracovního klidu – dny celozávodní dovolené (20 dnů) = odpracované dny
 • V případě:
  • 1směny à VČF * 8
  • 2směny à VČF* 16   odpracované h => VČF
  • 3směny à VČF * 24

 

v  KNV- kapacitní norma výkonu (výkon za hodinu)

 

VYUŽITÍ KAPACITY = kolik % výrobní kapacity využíváme

a)      Plánovaná                              VK= ( plán/ kapacita)*100

b)      Skutečná                                VK= (skutečná/kapacita)*100

c)      Splnění plán. Výroby             VK= (skutečná/plán)*100

 

Zajištění zdrojů financování DLM

1)   Vlastní zdroje financování

 • Ø Při založení podniku (vklady společníků)
 • Ø V průběhu činnosti podniku (zisk po zdanění, další vklady společníků, odpisy)

 

2)   Cizí zdroje financování

 • Ø Úvěry z banky
 • Ø Úvěry od jiných podnikatel
 • Ø Leasing (pronájem)

i.      Operativníà půjčení DLM, po vypůjčené době se vrací majiteli

ii.      Finančníàpůjčení DLM, po konci vypůjčení doby se DLM odkoupí za zůstatkovou cenu do vlastnictví

 

Pořízení DLM

1)      Nákupem

2)      Vlastní výroba

3)      Vklad majetku společníky OS

4)      Dar

5)      Pořízení z osobního užívání

6)      Finanční leasing

 

Opotřebení DLM

1)      Fyzické:

–          V důsledku používání (snižování výkonu, zvyšování potřeby energie)

–          V důsledku nečinnosti (koroze, opadání omítky)

2)      Morální:

–          V důsledku zastarávání (existuje dokonalejší DLM, vyšší výkon, lepší vlastnosti)

–          V důsledku toho, že stejný DML se vyrábí levněji (software)

 

-> Výši opotřebení chceme vyjádřit v Kč a k tomu používáme odpisy

 

Odpisy à peněžní vyjádření výše opotřebení DLM

 

Význam:

a)      Jsou nákladem – snižuje zisk a tím se nám snižuje základ D z P

b)     Zdroj financování DLM – odpisy se vrací do firmy v podobě tržeb -> jako součást ceny vyráběných výrobků

 

Období:

a)      Daňové odpisy – roční

b)     Účetní odpisy – měsíční (roční)

 

Pojmy:Oprávky = součet odpisů za dobu používání DLM až do výše vstupní ceny

Zůstatková cena = vstupní cena – oprávky

 

Druhy odpisů:

1)    Podle životnosti

 • Ø Daňové odpisy

–   Jsou závazné

–   Stanový je zákon o daních z příjmů

–   Podnik je musí počítat pro účely stanovení D z P

–   Je přesně stanoven způsob výpočtu odpisů i doba životnosti DLM

 

 • Ø Účetní odpisy

–   Slouží k vyjádření výši opotřebení DLM

–   Vypočítají se a evidují v účetnictví

–   Podnik si pro ně vytváří odpisový plán à v něm stanový jakým způsobem a jak dlouho bude DLM odepisovat

–   Podnik výši účetních odpisů vyjadřovat může, ale nemusí

 

2)   Podle výkonů

 • Ø Používá se tam, kde DLM se využívá v jednotlivých letech nerovnoměrně, nebo u kterých lze stanovit výkon v jednotlivých letech à tam, kde lze změřit výkon

 

Odpisy majetku ze zvýšené ceny                             

Zvýší-li se vstupní cena, mluvíme o tzv. technickém zhodnocení DLM     

 

Technické zhodnoceníàvýdaje na dokončení nástavby, rekonstrukce, modernizace hmotného majetku.

Např. u auta klimatizace za 42.000,–

 

Technické zhodnocení z hlediska daňového:

 

a)      Malé zhodnocení -> do 40.000,–, můžeme ho dát přímo do nákladů, nemusíme odepisovat.

b)     Velké zhodnocení -> nad 40.000,–, musíme odepisovat buď samostatně, nebo jako součást zvýšení vstupní ceny

 

VÝPOČTY ODPISŮ

 • Odpisy počítáme ze vstupní ceny -> proto pro účely zvýšíme vstupní cenu o provedené TZ
 • V roce, kdy bylo TZ provedeno a uvedeno do používání

 

Péče o DLM

Formy péče:

a) zaškolení pracovníka

b) údržba

c) opravy – běžné, generální, preventivní a následné

 

Evidence DLM(u strojů a zařízení)

–    Zápis o převzetí strojů, zařízení a dopravních prostředků do užívání

–    Inventární karta

 

i.      Základní údaje o zařízení

ii.      Evidence účetních i daňových odpisů včetně oprávky a Z. C

 

–    Zápis o vyřazení DLM z používání

 

Vyřazení DLM

1)      Likvidace – z důvodu technické zaostalosti, nebo nepravidelných poruch

2)      Prodej – v případě nepotřebnosti pro zajišťování hospodářských úkolů

3)      Darování – forma sponzorských darů

4)      Přeřazení do osobního užívání – pokud DLM pro podnikání již nepotřebujeme

 

Využívání DLM

–          DLM – hospodářsky využíván à efektivně a aby se mi investiční náklady vracely v podobě zisků

–          stupeň využívání se posuzuje výpočtem à koeficient využívání

 

Zjišťování efektivnosti využití DLM

–          ekonomická efektivnost à udává, kolik korun čistých výnosů ním přinese jedna koruna nákladů vynaložených na pořízení DLM. Čím je ukazatel vyšší, tím výhodnější bylo DPM pořídit

–          doba návratnosti àudává, za jak dlouho se nám peníze vynaložené na pořízení DLM (investice) vrátí z ročního čistého přínosu. Čím je ukazatel nižší, tím lépe. Nutno vždy porovnat dobu návratnosti s dobou životnosti – aby bylo efektivní, musí se nám stroj zaplatit dříve, než uplyne doba životnosti.


Další podobné materiály na webu:

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy