Hospodaření podniku s oběžným majetkem – účetnictví

 

Otázka: Hospodaření podniku s oběžným majetkem

Předmět: Ekonomie a účetnictví

Přidal(a): Petra93

 

 

Majetek podniku jsou:Všechny věci, které podnikatel vložil nebo určil pro podnikání

 

Majetek

1)      Dlouhodobý majetek:

–          doba delší než jeden rok

–          nemění svoji dobu

–          majetek se opotřebovává

–          věci s vyšší hodnotou

 

2)      Krátkodobý majetek:

–          doba kratší než jeden rok

–          mění svou podobu

–          jednorázově spotřebování

–          nižší hodnota

 

Oběžný majetek

ZÁSOBY

1)      Materiál

 • suroviny a základní materiál (podstata výrobku) àlátka
 • pomocné látky (doplnění výrobku) à nitě, knoflíky
 • provozovací látky (k provozu podniku jako celku) àmazadla
 • náhradní díly (údržba a opravy)
 • obalyà igelitové sáčky na balení sukní
 • drobný hmotný majetek – pokud se ho podnik rozhodne zařadit do zásob – doba delší než rok, cena nepřesaju hranici stanovenou podnikem pro DLM à žehlička

 

2)      zásoby vlastní výroby

 • polotovary vlastní výroby à byly již zpracováni, jsou použitelní pro další zpracování, v dané fázi jsou prodejné
 • nedokončená výroby àprodukty, které již prošly výrobními operacemi, ale nejsou dokončeny k určitému datu (papír s linkami, ale k určitému danu není svázaný.
 • Výrobky – hotové produkty určené k prodeji
 • Zvířata – mladá zvířata, henjna, slepic, hus a ryby apod.

 

3)      Zboží

 • nakoupené výrobky, které beze změny prodáváme dále (v obchodě vystavené zboží)

 

Členění zásob podle způsobu získávání:

1)      Zásoby vlastní výroby

2)      Nakupované zásoby (materiálu, polotovarů, zboží)

 

Oceňování zásob:

a)      pořizovací cenou – cena od dodavatele + vedlejší pořizovací náklady (doprava, clo …)

b)      úplné vl. náklady – veškeré náklady, které jsme museli na výrobu zásob vl výroby vynaložit

c)      reprodukční pořizovací cena – cena, kterou má majetek v době, kdy se eviduje a účtuje

 

KRÁTKODOBÝ FINANČNÍ MAJETEK

1)      Peníze v pokladně(všechny příjmy, které podnik přijal v hotovosti, tedy v reálných bankovkách a mincích)

2)      Ceniny (poštovní známky, kolky, tel. Karty …) àceniny, proto, že se jimi platí za určité služby – mají cenu jako peníze

3)      Peníze na bankovních účtech (peníze, které má podnik uložené u banky, kam mu přicházejí peníze od zákazníků a platí svým dodavatelům)

4)      Krátkodobé cenné papíry – majetkové cenné papíry v držení méně než 1 rok (šeky, směnky, akcie)

 

Oceňování oběžného finančního majetku:

• peníze, ceniny – nominální (jmenovitá) hodnota je na nich vytištěna

• krátkodobé cenné papíry – pořizovací cena

 

POHLEDÁVKY                      

-> Vyplývají z toho, že podnik dodává své výrobky a je mu za ně zaplaceno až po určité době (platby na fakturu)

1)      Pohledávky za odběratele – doba mezi předáním výrobku odběrateli a zaplacením za tyto výrobky

2)      Pohledávky za zaměstnance (výplata záloh na pracní cesty, manka, úhrada škody)

3)      Pohledávky za společníky (neuhrazené vklady do OS …)

 1. Finanční a jiné pohledávky (půjčky jiným podnikům, vůči státu – přeplatky na daních, vůči pojišťovně – úhrada škody

 

Oceňování pohledávek:

–  nominální (jmenovitá) hodnota

 

KOLOBĚH OBĚŽNÉHO MAJETKU 

= postupná přeměna peněz v jednotlivé formy OM a návrat zpět do peněžní podoby

Peníze > Materiál > Polotovar > Nedokončená výroba > Výrobky > Zboží > Pohledávky > Peníze

–          rychlost koloběhu = kolikrát za období (1 rok) projdou zásoby koloběhem

 

1)   (PO) Počet obrátek zásob = celková spotřeba zásob za období (S)/průměrná zásoba (ØS)

-> Čím vyšší číslo vyjde, tím pro podnik lépe, tím více výrobků se vyrobí a to nám přinese i více zisku.

S (celková spotřeba zásob za období)

a)      skutečná -> z ÚČE

b)     plánovaná – např. u materiálu:

norma spotřeby materiálu (NSM) * plán. Výroba

ØZ – průměrná zásoba

a)      plánovaná – dle norem zásob

b)      z ÚČE: (počáteční stav + konečný stav) /2

 

2)Doba obratu zásob (DO) –udavá, za kolik dní proběhne jeden koloběh, snažíme se, aby doba byla co nejkratší


(DO) Doba obratu zásob = počet dní v období/počet obrátek zásob (PO)

PŘ: S = 12 mil.

ØZ = 3 mil.

 

PO =  S                 PO = 12  =4 obrátky

ØZ                          3

DO = počet dnů/4

DO = 360/4 = 90 à jeden koloběh trvá 90dnů

 

ZÁSOBY

Význam

a)      pro zajištění plynulé výroby

b)      vážou peněžní prostředky

c)      zvyšuje náklady (mzdy skladníků, provozování skladu)

d)     zvyšují riziko (hodnota klesne – nedostatek sněhu)

 

Závěrà  zásoby by se měli dodržovat v optimální výši -> minimalizovat náklady a zajisti plynulou zásobu.

 

Plánování zásob se provádí u

a)      u základního materiálu –> podrobné propočty

 • plánované spotřeby (S)
 • normované zásoby (NZ)
 • plánovaný nákup, resp. dodávky

 

b)      u ostatních druhů materiálu – kvalifikované odhady spotřeby, nákupu

 

1) Stanovení spotřeby zásob

S = norma spotřeby * plánovaný objem (počet) výroby

S = NS * plánovaná výroba

 

2) Normované zásoby

 • jaké výši budeme průměrně udržovat zásoby -> materiál
 • příliš vysoké zásoby (vysoké náklady na uskladnění, nevyužijí se, ztráty – vázány bez užitku
 • optimální zásoby – metoda normování

 

Složky zásob:

1)      Běžná zásoba –  každodenní dodávky do výroby, výše se mění podle poslední dodávky, kterou jsme dostali

2)      Pojistná zásoba –kryje zpoždění v dodávce

3)      Technická zásoba – v podniku, kde je třeba materiál ještě před použitím upravovat – nemusí ji mít každý podnik

4)      Příležitostná zásoba – nepravidelná, např. Při využití slev, výprodeje…

5)      Sezónní zásoba –  jen u některých podniků (cukrovary, lihovary, konzervárny)

 

Výpočet norem zásob – ve 3 měrných jednotkách

a)      Časová – ve dnech

b)      Naturálních jednotkách

c)      Peněžních jednotkách

 

ČASOVÁ NORMA

běžná zásoba rovná se Ø =  zásoba max. + zásoba min./2

PŘ: Zmax. = 9 dní = c (dodávkový cyklus) + p (pojistná zásoba)

 

3 dny                          9 dní

Zmin. = 3 dny

9 + 3 = 6 dnů

2

ZÁSOBA NORMOVANÁ

Metody výpočtu:

a)      Ve dnech

ČNZ = dodávkový cyklus(c) / 2 + pojistná zásoba(p) + technická zásoba(t)

ČNZ -> udává, na kolik dnů máme zajištěnou zásobu materiálu

 

b)      V naturálních jednotkách

NZ = ČNZ * ØS (průměrná denní spotřeba)

ØS = celková spotřeba/ počet dní v období

NZ max = (c+p+t) * průměrná spotřeba

NZ min = (p+t) * průměrná spotřeba

 

c)      V peněžních jednotkách = normativ zásob

Nf  =  NZ * cena/měrnou jednotku

 

NZ = normovaná zásoba

Nf = norma finanční

 

Plánované dodávky (D)

->  kolik materiálu musíme koupit

 

Spotřeba                                              zdroje

S + k.z. (konečná zásoba) = D + P.z. (počáteční zásoba)

è Z této rovnice musí vycházet plánovač

 

Bilanční rovnice

S (plánovaná spotřeba) = NSM(norma spotřeby materiálu) * plánovaná. výroba

Kz =>NZ = ČNZ * ØS

Pz = zásoba dle skladní karty k akt. dni + oček. dodávka – očekávaná spotřeba

 

VOLBA DODAVATELE

-> zajištění dodávek

->  kritéria

 • Cena
 • Kvalita
 • Spolehlivost
 • Vzdálenost
 • Termíny dodání
 • Min. platební podmínky

 

PRÁVNÍ ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK

1. POPTÁVKA

• nezávazná

 

2. NABÍDKA

• ze strany dodavatele je závazná

• platí do určitého dne nebo ji označí jako nezávaznou

 

3. OBJEDNÁVKA

• návrh kupní smlouvy

 

4. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

•vznik kupní smlouvy

• jiné smlouvy:

a)      smlouva o dílo („na zakázku“)

• podobně jako kupní smlouva, ale předmět bude teprve zhotoven

b)      smlouva o smlouvě budoucí

–          závazek dodavatele a odběratele uzavřít v budoucnu smlouvu na dodávku zboží, materiálu., služby

–          při nedodržení závazku -> sankce (pokuty, penále)

c)      kupní smlouva (KS) – formou dohody

–          závazek – dodavatele – že zboží dodá dle podmínek smlouvy

– odběratele – že odebere a zaplatí

forma – ústní nebo písemná

obsah – podstatné náležitosti

• předmět (co, kolik, kvalita), určuje se číslo výroby, katalog, vzorky

• cena – stanovena na MJ + celková cena nebo dodatečný způsob stanovení ceny

• ostatní, dodací podmínky  – způsob dopravy, kdo bude dodávat a kdo
platit, pojištění, odpovědnost

• dodací lhůta – přesné datum (ihned = 7 dní)

• platební podmínky – jak bude placeno, kdy, kde

• sankce a pokuty – špatná kvalita, poškození, zpoždění

• způsob řešení sporů – určení, kde se spory budou řešit, podle jakého práva, na vyřešení sporu 3 roky

-> kupní smlouva platí tehdy, kdy je podepsána

 

USKUTEČNĚNÍ DODÁVKY

1)      příchod dodávky -> dle dodacího listu(není úče doklad, kontrola)

2)      převzetí dodávky -> kontrola přepravních obalů, v případě závady uplatníme pís. rekl + důkazy

3)      příjemka – po stránce kvality a po stránce kvantity -> v případě závady -> reklamace

 

Druhy vad – zjevné (na 1. pohled)

–    skryté (během používání)

 

-> vystaví se příjemka – účetní doklad, uvedeno skutečně převzaté množství na sklad

-> údaje se zapisují do skladní karty

 

SKLADOVÁNÍ MATERIÁLU

 • § uložení materiálu do vhodného skladu (ochrana před zničením, ztrátou, poškozením)
 • § zachycení materiálu (na dokladech – evidence)
 • § péče o materiál
 • § příprava na vydání do výroby
 • § vlastní výdej do výroby -> výdejka -> účetní doklad, vyhotovený odebírající útvar a skladník dopíše skutečně vyrobené množství
 • § zaplacení za dodaný materiál na faktury přijaté od dodavatele

 

FINANCOVÁNÍ ZÁSOB

zdroje

–          vlastní – pokladna, BÚ

–          cizí – půjčka od banky (úvěry), obchodní úvěr (na úroky)

 

METODY ŘÍZENÍ ZÁSOB – LOGISTIKA

cíl – optimální zásoba, která zajistí plynulo zásobu

metody:

a)      ABC metoda

–           různý význam zásob pro fungování podniku

–           snaha nezabívat se detailně s těmi zásoby, které jsou pro podnik málo významné

princip metody

–           zásoby rozdělíme do 3 skupin (ABC)
• skupina A

–          nejpoužívanější zásobytvoří 60 – 80%

–          provádíme propočty optimální velikosti dodávky

–          stanovuje výši min. zásoby, počítáme průměrnou zásobu

 

skupina B

–          méně používané položky, které můžeme nahradit, tvoří ji15 – 20%

–          velikost odhadujeme nebo určujeme výši Zmax, Zmin

 

• skupina C

–           druhy snadno získatelné, které se nevyplatí skladovat, tvoří ji 5%

–          nakupujeme jen jsou-li potřebné

–          velikost pouze odhadujeme

 

b)      JUST – IN – TIME

 • nejoptimálnější zásoba = žádná zásoba
 •  důvody
  •  nemáme v zásobách vázány peněžní prostředky
  •  nemusíme financovat budování skladů, dělníky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!