Hospodaření s oběžným majetkem – ekonomie

 

   Otázka: Hospodaření s oběžným majetkem

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): K_lar_ka

 

koloběh oběžného majetku (ve výrobním podniku):

peníze -> materiál -> nehotový  výrobek -> polotovar -> výrobek -> pohledávka -> peníze

OM = zásoby, pohledávky, finanční majetek krátkodobý

 

1. Plánování materiálu

1. Určení plánované spotřeby materiálu

–          pro výpočet spotřeby (S) materiálu potřebujeme znát:

– objem produkce (Q)

– norma spotřeby materiálu (ns)

 

S = Q * ns

–          norma spotřeby materiálu určuje: optimální množství materiálu potřebného ke zhotovení výrobku a zahrnuje materiál, který přímo vstupuje do výrobku + odpad + případné ztráty

 

2. Plánování objemu nákupu

–          bilance materiálu

N = S + KZ – PZ

 

3. Určení počáteční zásoby

–          počáteční zásobu určuje zásoba, očekávaná k určitému datu

PZ = aktuální zásoba + očekávané dodávky – očekávaná spotřeba

 

4. Propočet konečné zásoby

–          stanovuje se jako zásoba normovaná neboli optimální

–          zásoby je potřeba udržovat na takové výši, aby zabezpečily plynulou činnost podniku,  a aby zbytečně nevázaly finanční prostředky v zásobách uložení

–          zásoba, která splňuje tyto požadavky je zásoba optimální – konečná zásoba

 

Složení konečné zásoby:

–          technická zásoba – vytváří se tam, kde je potřeba materiál před výdejem do spotřeby upravit např. sušení dřeva, řezání plechů, třídění materiálu

–          pojistná zásoba – vytváří se pro vyrovnaní odchylky ve spotřebě (je větší spotřeba než normálně) nebo v dodávce (zásilka nepřišla včas)

–          běžná zásoba – pokrývá spotřebu materiálu mezi dvěma dodávkami, její výše se pohybuje od maximálního stavu v den dodávky k minimálnímu stavu těsně před dodávkou; dobu mezi dvěma dodávkami označujeme jako dodávkový cyklus, dodávkový cyklus závisí na druhu materiálu, vzdálenosti dodavatele, způsobu dopravy, možnosti skladování apod.

 

Z = zásoba, C = dodávkový cyklus, s = denní spotřeba, t = dny technické zásoby, p = dny pojistné zásoby

 

KZ = Z t + Z p + Z b

Z t = t * s

Z p = p * s

Z b = (ZBmax+ZBmin)/2

s = s/360

KZ =  1/2* C * s

KZ = t * s + p * s * ½ * C * s

KZ = s * (1/2 * C + p + t)

 

–          norma času (Nč ) = norma zásob ve dnech a udává na jak dlouho vystačí normovaná konečná zásoba při průměrné denní spotřebě

 

KZ = s * N č

N č =  * C + p + t

Normativ zásob = KZ * cena


5. Určení termínu objednávky

–          materiál nakupujeme postupně a máme dvě možnosti, kdy ho objednat:

  1. pokud zásoba klesne pod nějaké námi stanovené minimum:

 

Z min = s * d + Z p

Z min = zásoba minimální

s = průměrná denní spotřeba

d = dodací lhůta

Z p = zásoba pojistná

 

2. stanoví se pevné objednací termíny s ohledem na zásobu maximální:

Objednávka = Z max – Z skutečná

 

Pořízení materiálu

a)    způsob pořízení

–          vlastní výrobou

–          nákupem od dodavatele

b)    nákup materiálu

1)      získání nabídek od jednotlivých dodavatelů

–       druh, kvalita, cena, množstevní slevy,..

2)      vyhodnocená nabídek a vyhodnocení dodavatele

–       zvolíme kritéria, podle kterých se rozhodujeme

3)      uzavření kupní smlouvy

–       mezi prodávajícím a kupujícím

–       obsah: předmět plnění (druh mat, provedení, počet,..), cena plnění, termín a způsob dodání, způsob platby a reklamační nároky v případě nedodání nebo nezaplacení zboží

–       kupní smlouvu může nahradit objednávka od kupujícího, kterou prodávající musí potvrdit (telefonicky, poštou, faxem, emailem)

 

Uskutečnění dodávky

–       prodávající vypraví dodávku materiálu a připraví doklady ® dodací list, který obsahuje údaje o dodávce – druh mat, množství; nemusí obsahovat údaje o ceně)

–       kupující podle dodacího listu zkontroluje obsah zásilky a potvrdí její převzetí (přepočítání)

–       faktura – daňový doklad – slouží jako účetní doklad a podklad pro placení; obsahuje údaje o prodávajícím a kupujícím, množství a cenu dodaného materiálu, částku bez DPH, vyčíslenou daň (sazby), celkovou částku k úhradě, datum splatnosti a způsob placení

–       kupující provede přejímku dodávky – kvantitativní a kvalitativní

–       v případě, že kupující zjistí v dodávce závady (neodpovídá kupní smlouvě), sepíše protokol a vadách a písemně sdělí tuto skutečnost podávajícímu spolu se svým požadavkem reklamace

 

Skladování materiálu

–          zásilku materiálu uložíme do vhodných skladovacích prostor s ohledem na charakter materiálu; zajistíme žádoucí teplotu, vlhkost vzduch, větrání a vhodné obaly

–          materiál uložíme tak, abychom s nim mohli snadno a bezpečně manipulovat

–         dodržujme bezpečnostní, hygienické a ekologické zásady

 

Evidence materiálu

a)      příjemka

–       doklad, který obsahuje údaje o převzatém materiálu na sklad, vyhotovuj se po provedené přejímce

b)      skladní karta

–       vede se pro každý druh materiálu; zapisujeme do ní provedené příjmy a výdaje materiálu a aktuální stav na skladě

c)       výdejka

–          zapisuje se do ní vydaný materiál ze skladu do výroby

–          evidenci materiálu můžeme vést ručně pomocí formulářů nebo pomocí softwaru, kdy se příjem materiálu automaticky doplní do skladní karty a stejně tak výdej

–          při zpracování materiálu se snažíme uplatnit princip hospodárnosti a ekologie:

– výběr materiálu, který nepoškozuje životní prostředí, využívání odpadu z výroby pro  další zpracování, opakované využití (lahve) a zpracování (recyklace) materiálu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!