Hospodaření v rámci Evropská unie

 

Otázka: Hospodaření v rámci Evropská unie

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): danny2845

 

Hospodářské sjednocení Evropy

 • Evropa ve 2. pol. 20. stol zaostává v dynamice ekonomického vývoje za svět. hospodář. centry (USA, Japonsko, JV Asie)
 • Rozdrobenost a zkostnatělost jednotlivých národních ekonomik ->od konce 2. Sv. války politické aktivity k hospodářskému sjednocení Evropy

 

Mezinárodní integrace

 • vzájemná spolupráce mezi státy, která vede k jejich vzájemné závislosti

Výhody:

 • rozšiřuje se trh, na kterém je možné nabízet výrobky a služby
 • v důsledku vyššího prodeje se zvýší výroba, a tím klesnou náklady na 1 ks
 • díky ostřejší konkurenci se zvyšuje kvalita a technická úroveň produktů => srovnává se cenová hladina jednotlivých států

 

Dvě podoby

 • Federalistická – státy se sjednotí politicky a ekonomická integrace následuje po politické (USA)
 • Funkcionalistická – státy se propojují nejprve ekonomickými vazbami a politická integrace je završením (cesta Evropy)

 

Jednotlivé stupně této mezinárodní ekonomické integrace:

 • Pásmo volného obchodu – odstranění cel mezi státy, mezi cizími státy
 • Celní unie – odstranění cla + společná celní politika vůči třetím zemím, nečlenské země
 • Společný trh – celní unie + volný pohyb výrobních faktorů
 • Hospodářská unie – společný trh + harmonizace národních ekonomik (přiblížení dvou ekonomik státu)
 • Úplná ekonomická unie – hospodářská unie + politická integrace a společná měna (17 států má propojení = společná měna – Euro)

 

Historie EU

 • 1952 – založeno Evropské společenství uhlí a oceli
 • 1957 – podpis tzv. Římských smluv o založení Evropského hospodářského společenství (EHS) a Evropského společenství pro atomovou energii (EURATOM) => zakladateli byly Francie, Německo, Itálie, Belgie, Nizozemsko a Lucembursko
 • 1959 – Velká Británie zakládá konkurenční společenství – Evropské sdružení volného obchodu (ESVO)
 • 1967 – sjednocení ESVO, EHS a EUROATOM => přechod od pásma volného obchodu k celní unii ES pro průmyslovou oblast
 • 1985 – v německém městě Schengenu => podepsána smlouva o volném pohybu lidí (účinnost nabyla až v r. 1995)
 • 1987 – dokončení vytvoření jednotného trhu ES (volný pohyb osob, zboží, kapitálu) => společný trh
 • 1992 – podpis Maastrichtské smlouvy => smlouva o EU
 • 2009 – Lisabonská smlouva => rozdělení pravomocí mezi institucemi EU a členskými státy
 • EU má 27 členů, ČR členem EU v květnu 2004

 

Důvody vzniku EHS – Evropské hospodářské společenství:

 • Ekonomický rozvoj, růst zaměstnanosti a životní úrovně
 • Kontrola průmyslových odvětví (hl. Německých)
 • Protiváha USA, větší trh, hromadná produkce

 

Specifické důvody jednotlivých států:

 • Německo: politická rehabilitace, ekonomický přístup na trhy západní Evropy
 • Francie: politická snaha o bezpečnost v Evropě, ekonomický zájem na společném zemědělském trhu
 • 1959 Velká Británie zakládá konkurenční společenství – Evropské sdružení volného obchodu (ESVO) – VB, Rakousko, Dánsko, Norsko, Portugalsko, Švédsko, Švýcarsko
 • tato společenství fungovala na principu pásma volného obchodu – odstraňování překážek ve vzájemném obchodu

 

Společný trh EU

 • státy EU vystupují na trzích členských zemí jako jeden stát

 

Zakládá se na 4 svobodách

 • volný pohyb zboží – neexistuje clo, množstevní kvóty, neprovádějí se kontroly
 • volný pohyb služeb – je možné otevřít si bankovní účet v kterékoliv zemi a poskytovat služby kdekoliv
 • volný pohyb osob – volný cestovní ruch, možnost zaměstnání, …
 • volný pohyb kapitálu – lze podnikat kdekoliv

 

Vytyčena pravidla hospodářské unie

První kroky k úplné ekonomické unii, i zavedení jednotné měny eura

 • 1995 – Finsko, Rakousko, Švédsko
 • 2004 – ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Kypr, Malta, Estonsko, Litva, Lotyšsko
 • 2007- Bulharsko, Rumunsko

 

EU má tři pilíře:

 1. Hospodářská a měnová unie:
  • zavedení společné měny eura, základem tohoto pilíře
  • tři společenství ESUO, EHS, Euroatom
 2. Společná zahraniční a bezpečnostní politika
 3. Spolupráce v oblasti justice a vnitřních věcí – větší vliv Evropského parlamentu, výzkum, vývoj, vzdělávání, zdravotnictví

 

Politiky EU – společné politiky

Integrace nejen v ekonomické oblasti – oblast sociální, bezpečnostní, práva …..

 • v těchto oblastech členské státy zcela delegovaly své pravomoci na orgány EU
 • a) obchodní politika – společný celní sazebník vůči nečlenům EU
 • b) zemědělství a rybolovu – zemědělci mají určeno množství produktů, které bude od nich vykoupeno za předem zaručenou cenu (zemědělci dostávají dotace z rozpočtu EU)
 • c) měnová unie – státy EU používají jednotné předpisy pro nakládání s tuzemskou měnou a zahraničními měnami

 

Komunitární politiky

 • členské státy přenesly svou působnost na orgány EU/ES jen zčásti – např. politika soudržnosti
 • cílem je vyrovnávat životní úroveň zemí a oblastí EU => vytvořeny tzv. strukturální fondy

 

Další oblasti spolupráce států EU

 • bezpečnostní politika – ochrana před projevy mezinárodního terorismu
 • Spolupráce v justici a vnitřních věcech
  • sjednocování právních předpisů v jednotlivých zemích na základě evropských předpisů
  • uplatňování jednotných norem
  • zavedení evropského občanství
  • propojení zdravotního pojištění
  • propojení sociálních dávek
  • uznání vzdělání získaného v různých zemích EU

 

Maastrichtská smlouva – konvergenční kritéria:

 • Míra inflace nesmí překročit 1,5 % nad průměr míry inflace tří nejlepších států EU
 • Celková zadluženost státu (veřejných rozpočtů) nesmí překročit 60 % HDP země
 • Roční schodek veřejných rozpočtů nesmí překročit 3 % HDP země
 • Úroková míra se nesmí odchylovat o více než 2 % od průměrné úrokové míry tří nejlepších států

Země, která se chce stát členem měnové unie musí minimálně dva roky před vstupem prokázat měnovou stabilitu a nesmí devalvovat svou měnu (oficiálním aktem snížit její kurz k ostatním cizím měnám)

 

Etapy přechodu na EURO:

 • 1998 – ECP – Frankfurt n. Mohanem
 • Od 1.1.1999 – zúčastněné země EMU – souběžně používaly k národním měnám zúčtovací euro (bezhotovostní platební styk)
 • 1.2002 – 28.2.2002 – do oběhu bankovky a mince EURA a zároveň stahovány z oběhu národní měny
 • Od 1.3.2002 – EURO jediná měna ve 12 zemích (VB, Dánsko a Švédsko – NE) Nyní + Slovinsko, Malta, Kypr, Slovensko, Estonsko
 • Další státy – Monako, San marino, Vatikán, Andora, Kosovo a Černá Hora

 

Rozpočet EU:

 • 3 základní cíle
  • Reforma zemědělské politiky
  • Regionální politika
  • Strukturální politika
 • Schvalován – vyrovnaný – na 7 let

 

Příjmy:

 • 40 % DPH z členských zemí (států)
 • 40 % příspěvky z členských zemí (clo, HDP)
 • 20 % ostatní (dávky ze zemědělských produktů dovážených z nečlenských zemí)

 

Výdaje:

 • 40 % na zemědělství
 • 36 % na zmenšování rozdílů mezi regiony EU, řešení strukturálních problémů, (opatření proti nezaměstnanosti)
 • věda, technika, administrativa, působení navenek (pomoc rozvojovým zemím)
 • prostředky rozpočtu – rozděleny pomocí strukturálních fondů (soustředěné prostředky, které EU určila na dané účely -> do Národního fondu dané země (na konkrétní projekty a programy)
 • dotace

 

Evropské instituce

 • svěřování pravomocí, které byly dříve v kompetenci členských států, na evropské instituce
 • = ,,INSTITUCIONÁLNÍ TROJÚHELNÍK“ 1.) Rada Evropské unie 2.) Evropská komise 3.) Evropský parlament

 

Evropská rada:

 • vrcholným politickým orgánem
 • skládá se z nejvyšších představitelů jednotlivých zemí (hlav států, předsedů vlád členských států, předsedů vlád členských států, ministrů zahraničí a představitelů Evropské komise)
 • rozhoduje o nejzávažnějších politických a ekonomických otázkách
 • vymezuje směry, kterými se má Unie ubírat

 

Rada Evropské unie (,,Rada ministrů“):

 • rozhodující orgán EU
 • zastupuje zájmy členských států na evropské úrovní
 • nejvlivnější orgán EU
 • má pravomoc vydávat právní normy EU (společně s Evropským parlamentem)
 • skládá se z ministrů členských zemí
 • projednávají např. problémy zemědělství, financí, zahraničních věcí
 • funkce stálého předsedy (tzv. europrezidenta) – volen na 2,5 roku
 • jednání v Bruselu a Lucemburku – každý půlrok předsedá Radě jiná země EU. Hlavní úkoly předsedající země = organizovat setkání Rady a reprezentovat EU navenek

 

Evropský parlament

 • kontrolní a poradní orgán EU
 • skládá se z poslanců volených přímo v členských státech
 • schvaluje složení Evropské komise, právo kontrolovat její činnost
 • podílí se na tvorbě zákonů
 • vyslovuje souhlas s mezinárodními smlouvami a přijímáním nových členů
 • pravomoci v oblasti společného rozpočtu EU
 • sídlo Štrasburk, zasedá i v Bruselu a Lucemburku

 

Evropská komise:

 • sleduje zájmy EU jako celku
 • největší pravomoci má v oblasti 1. pilíře, má právo iniciovat návrhy zákonů a dohlíží na dodržování přijatých smluv
 • vypracovává návrh rozpočtu EU, provádí kontrolu jeho plnění
 • zastupuje EU při mezinárodních jednáních
 • právo sjednávat s třetími státy dohody
 • významné pravomoci při přijímání nových členů do EU
 • zajišťuje kontakty s nečlenskými státy EU
 • Brusel

 

Evropská centrální banka

 • hlavním cílem je udržovat cenovou stabilitu v rámci Evropského měnového systému
 • právo povolání na emisi nových bankovek

 

Předpisy EU

 • nařízení – závazná pro všechny státy EU, stávají se součástí právního řádu ihned po schválení evropskými institucemi
 • směrnice – závazné pro všechny státy EU, ale každý stát je zapracuje do svého práva cestou, kterou považuje za nejvhodnější (jsou závazné od okamžiku, kdy jsou zapracovány do národního práva)
 • rozhodnutí – závazné, ale ne pro všechny členy (týkají se pouze na adresně určené členy)
 • doporučení a stanoviska – nejsou závazné, ukazují cestu řešení – závisí na každém státu, zda se jimi bude řídit

 

Nadnárodní společnosti

 • stupeň internacionalizace => proces, kdy velké korporace rozšiřují své podnikání bez ohledu na hranice státu – mohou přesouvat své aktivity do zemí s výhodnějšími podmínkami (ovlivňují legislativu, domácí i zahraniční politiku)
 • holding – sdružení několika obchodních společností, v němž mateřská společnost ovládá společnosti dceřiné
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!