Hospodářská politika státu – ekonomie

 

   Otázka: Hospodářská politika státu

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Helena Božková

 

 

HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA STÁTU

= je souhrn zásad a nástrojů, které slouží k ovlivňování a kontrole ekonomického v jednotlivých oblastech ekonomiky státu

= ekonomika a politika spolu souvisí

= je ovlivňována tím, která z politických stran je u moci

= hosp. politika se mění = musí reagovat na vývoj našeho i světového hospodářství

 

Subjekty hospodářské politiky

 • PARLAMENT
  • » je složen ze 2 komor (poslanecká sněmovna – 200 poslanců, voleni na 4 roky; senát-81 senátorů, voleni na 6 let)
  • » má zákonodárnou (=legislativní) moc —> schvaluje zákony a státní rozpočet
 • VLÁDA
  • » je to nejvyšší výkonný orgán státu, má exekutivní moc
  • » zpracovává návrhy zákonů a předkládá je parlamentu
  • » připravuje návrh státního rozpočtu
 • CENTRÁLNÍ BANKA
  • » Česká národní banka (ČNB)
  • » v čele je guvernér
  • » nepodnikatelský subjekt, jejím úkolem není dosahovat zisku
  • » střeží komerční bankovní trh a množství peněz v oběhu tak, aby nedocházelo k inflaci (podrobněji viz ot. č. 23)

 

Funkce hospodářské politiky – STÁTU

1) FCE PRÁVNÍ JISTOTY A BEZPEČÍ

= zajištění bezpečnosti vnitrostátní i mezinárodní —> obrana státu, mezinárodní dohody

2) FCE SOCIÁLNÍ

= zajištění transferů obyvatelstvu —> přerozdělení důchodů, nemocenských dávek, dětských přídavků…

= zajišťování veřejných statků (školy, nemocnice, policie…)

= řešení nezaměstnanosti aktivně (rekvalifikace, nová prac. místa) a pasivně (podpory)

3) FCE HOSPODÁŘSKÁ

= stát sám podniká za účelem dosažení zisku a rozmnožení bohatství státu (státní podniky)

= stát vytváří podmínky pro úspěšné podnikání ostatních subjektů —> firmy odvádějí daně = víc finančních prostředků na přerozdělování

= existují zde pravidla hospodářské soutěže, to kontroluje antimonopolní úřad

= stát vytváří podmínky pro výhodný zahraniční obchod = celní dohody, uzavírá mezinár. dohody

Důležitá je vyváženost těchto funkcí!

 

Nástroje hospodářské politiky

 • Monetární (měnová) politika
 • Fiskální (rozpočtová) politika
 • Zahraničně-obchodní politika
 • Právní systém a legislativní proces
 • Důchodová politika
 • Sociální politika

 

1) MONETÁRNÍ (měnová) POLITIKA

= nástroj v rukou ČNB

= jejím hlavním cílem je ovlivňování míry inflace (stabilita cen) a dále stabilita měny

= mezi její hlavní úkoly patří kontrolu množství peněz v ekonomice, regulaci úrokových měr, stanovení podmínek úvěrování

—   expanzivní = zvyšování nabídky peněz v ekonomice

restriktivní = snižování nabídky peněz v ekonomice

 

2) FISKÁLNÍ (rozpočtová) POLITIKA

= nástroj v rukou vlády

= zabývá se utvářením jak příjmové stránky rozpočtu, tak výdajovou stránkou

—  expanzivní = snižování daní (schodkový státní rozpočet – výdaje > než příjmy)

restriktivní = zvyšování daní (přebytkový státní rozpočet – výdaje < příjmy)

= hlavním cílem fiskální politiky je ekonomický růst a vysoká zaměstnanost, zachování cenové stability, utlumit výkyvy hospodářského cyklu

 

Státní rozpočet

= připravuje ho vláda, schvaluje ho parlament

= patří do něj příjmy a výdaje

 

PŘÍJMY

 • daně
 • cla
 • soc. pojištění
 • ostatní příjmy (soudní a úřední poplatky)

 

VÝDAJE

 • státní správa
 • školství, zdravotnictví, obrana státu
 • transfery obyvatelstvu (mzdy,..)
 • státní zakázky (dálnice,…)
 • ostatní výdaje

 

 • Vyrovnaný st. rozpočet – příjmy = výdaje
 • Přebytkový st. rozpočet – příjmy > výdaje => slouží jako rezerva na dobu nepříznivého ekonomického vývoje
 • Schodkový st. rozpočet – příjmy < výdaje => deficit státního rozpočtu
  • Rozpočet sestavují i obce a kraje = veřejné rozpočty (místní rozpočty)

 

3) DŮCHODOVÁ POLITIKA

= týká se regulace mezd a cen

= stát v soukromém sektoru mzdy nereguluje a ponechává je volnému působení na trhu

= stát stanovuje výši minimální mzdy (9 200,-)

= některé ceny jsou státem regulované např. elektřina, voda, nájem, plyn,… = cenové stropy, zároveň stanovuje minimální nákupní ceny = výkup zemědělských produktů od zemědělců

 

4) ZAHRANIČNĚ-OBCHODNÍ POLITIKA

= základním cílem je udržet vyrovnanou platební bilanci (viz ZO) a regulace měnového kurzu

Nástroje:

a) tvorba kurzu koruny k zahraničním cenám:

devalvace= oslabení měny vůči jiným měnám

= pro firmy je lepší vyvážet

revalvace = posílení měny vůči jiným měnám

= pro firmy je lepší dovážet

b) cla a kvóty

= určuje se množství pro dovoz či vývoz určitého zboží

c) podpora exportu

= agentura CzechTrade – informuje firmy jaká je situace na zahraničních trzích)

= agentura Česká exportní banka (ČEB) – poskytuje úvěry firmám (které chtějí vstoupit na zahraniční trh) mnohem výhodněji

d) uzavírání mezinárodních smluv = obchodní mise politiků

e) embarga = zákaz dovozu či vývozu zboží (politické důvody)

 

5) PRÁVNÍ SYSTÉM A LEGISLATIVNÍ PROCES

= Zákony v ČR schvaluje parlament a vyjadřuje se k nim prezident

= Normy jsou zveřejněny ve sbírce zákonů a jsou závazné pro všechny, kteří se zdržují v ČR

= Státní instituce podřízené vládě mají vymezeny své pravomoci trestat pachatele (př.: policie,

finanční úřad,…)

= Soudy řeší sporné případy (okresní, krajský, vrchní, nejvyšší)

 

6) SOCIÁLNÍ POLITIKA

= rozvíjení sociálních programů a podpor

 

Cíle hospodářské politiky

= 4 základní cíle vyjadřuje tzv. magický čtyřúhelník

1) Vysoké tempo růstu HDP

2) Nízká míra nezaměstnanosti

3) Stabilita cenové hladiny

4) Vyrovnaná bilance zahraničního obchodu

 

Magický čtyřúhelník (údaje jsou v %)

-> Není možné současně dosáhnout pozitivního vývoje všech těchto ukazatelů

 

CELKOVÝ PRODUKT (CP)

= výkonnost národního hospodářství

= množství statků a služeb, které ekonomika vyprodukovala za určité období (zpravidla za 1 rok)

 

HRUBÝ NÁRODNÍ PRODUKT (HNP)

= souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory ve vlastnictví občanů příslušné země (bez ohledu na to, zda výroba probíhala na území státu či v zahraničí)

= používá Severní Amerika

 

HRUBÝ DOMÁCÍ PRODUKT (HDP)

= souhrn statků a služeb vyjádřený v penězích, vytvořený za určité období výrobními faktory na území státu (bez ohledu na to, zda jsou vlastněny občany státu či cizinci)

= používají ho Evropské státy

 

Inflace

= růst cenové hladiny

= je důsledkem toho, že v oběhu je více peněz než odpovídá nabídce zboží

= peníze ztrácí svou hodnotu (=znehodnocování peněz)

 

1) INFLACE TAŽENÁ POPTÁVKOU

= poptávka je nadbytečná

= do oběhu se dostává příliš mnoho peněz

příčiny:

a) růst mezd

b) nadměrné státní výdaje (mateřská,…)

c) nadměrné úvěrování

 

2) INFLACE TAŽENÁ NABÍDKOU

= růst cen způsobuje nabídka, která neodpovídá poptávce, nebo růst nákladů na výrobu a

poskytování služeb

příčiny:

a) zvyšování nákladů vlivem růstu cen materiálů

b) zvyšování cen produktů u výrobců s dominantním postavením na trhu

 

Podle míry inflace se dělí na:

1) MÍRNÁ INFLACE (plíživá) = pokud je jednociferná

= ekonomika běžně funguje

= tempo růstu cen odpovídá tempu růstu výroby

 

2) PÁDIVÁ INFLACE = pokud je dvouciferná

= vzniká nedůvěra v měnu, klesá životní úroveň

= lidé a podniky se zbavují hotových peněz a ukládají prostředky do nemovitostí, drahých kovů a cizích měn

 

3) HYPER INFLACE= je trojciferná a větší

= přináší rozpad ekonomiky —>nedůvěra ve vládu, sociální nepokoje

= ceny se zvyšují tak rychle, že peníze přestávají plnit svou funkci uchovatele hodnot a zprostředkovatele směny = začíná fungovat naturální směna

= tímto prošlo Německo po 1. sv. válce

 

Nezaměstnanost

= vzniká, pokud na trhu práce převyšuje nabídka práce zaměstnanců poptávku firem

= práce je jeden z výrobních faktorů

= pracovní síla je zbožím, které lidé nabízejí na trhu práce

 

P=N (poptávka firem=nabídce pracovníků)

všichni, co chtějí pracovat, získají práci, firmy si vyberou dostatek pracovníků, kteří chtějí pracovat za určitou mzdu

P>N

firmy by koupily více práce, ale za tak nízké mzdy ji nemohou sehnat

N>P nezaměstnanost

 

Druhy nezaměstnanosti

DOBROVOLNÁ

lidé vědomě neusilují o pracovní místa

 • jsou dostatečně finančně zajištěni
 • ztratili naději, že najdou pracovní místo
  • ekonomicky neaktivní obyvatelstvo

NEDOBROVOLNÁ

lidé usilují o pracovní zařazení nebo se připravují na návrat do práce

 • ekonomicky aktivní obyvatelstvo (osoby registrované na ÚP + zaměstnaní)

 

Typy –členění z hlediska příčin

FRIKČNÍ

= přirozený krátkodobý jev

= při ukončení školy, změna bydliště, přecházení z jednoho zaměstnání do druhého

 

STRUKTUÁLNÍ

profesní

= některé profese se omezují nebo zanikají některé činnosti, nutná rekvalifikace

regionální

= některé regiony mají problémy s pracovními příležitostmi

 

CYKLICKÁ

= v období ekonomického růstu je více pracovních příležitostí než v době poklesu (viz hospodářský cyklus)

 

SEZONNÍ

= v některých ročních obdobích klesají pracovní příležitosti (zemědělství x zima)

 

V České republice je míra nezaměstnanosti cca 7,1% (rok 2014).

V Ústeckém kraji je to celkem cca 12%, což je nejvíce ze všech krajů.

Konkrétně v Mostě je to 12,6%.

 

Bilance zahraničního obchodu

= je rozdíl mezi vývozem a dovozem zboží mezi domácí ekonomikou a zahraničím

– jde o část běžného účtu platební bilance

– zahrnuje i pohyb služeb (bilance služeb), čisté investice a transfery

 

saldo obchodní bilance – je rozdíl mezi exportem a importem. Sleduje se na běžném účtu.

– Kladné – aktivní saldo – větší vývoz než dovoz – zvyšuje HDP

– Záporné – pasivní saldo – menší vývoz než dovoz – snižuje HDP

 

Bilance ZO v ČR

– pasivní saldo obchodní bilance, především po roce 1993

– vliv na tuto skutečnost měly následující skutečnosti:

 • rozdělení Československa na ČR a SR;
 • pokles hospodářské výkonnosti v důsledku transformačních kroků;
 • ztráta obchodních partnerů z bývalého východního bloku (zejména SSSR); nutná přeorganizace na nové tarify

– obchodní bilance v letech 1995 – 1997 dosáhla obrovského záporného salda do rozměrů, které nebyly ekonomicky únosné, proto začíná vláda podporovat exportní politiku

– v roce 2000 činilo záporné saldo zhruba 60 mld. Kč

– od roku 2004 je saldo ČR aktivní, zejména díky automobilovému exportu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!