Hospodářský proces – otázka z ekonomie (2)

 

   Otázka: Hospodářský proces

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): tereres

 

HOSPODÁŘSKÝ PROCES

 • proces probíhající ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními vztahy
 • umožňuje společnosti vytvořit statky a služby, kterými uspokojí jednotlivci i celá společnost své potřeby

 

 • má 4 po sobě jdoucí fáze:
  • výroba
  • rozdělování a přerozdělování
  • směna
  • spotřeba

 

1) VÝROBA

 • VÝROBA = činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky a služby (výrobu může provádět jednotlivec i celé výrobní firmy)
 • k výrobě potřebujeme 4 základní výrobní činitelé = VÝROBNÍ FAKTORY (všechny VF jsou omezené a vzácné):
  1. práce
  2. přírodní zdroje (půda)
  3. kapitál
  4. informace

 

PRÁCE:

 • PRÁCE = Cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby (práce může být fyzická a duševní)
 • PRACOVNÍ SÍLA = souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci
 • CENA PRÁCE = mzda nebo plat (výši mzdy ovlivňuje množství a kvalita práce, kvalifikace, poptávka po určitém druhu práce atd.)

 

Nominální mzda = číselně vyjádřené množství peněz, které dostane pracov-
ník za svou práci

Reálná mzda = vyjadřuje, co si pracovník může za tuto mzdu koupit

 

 • TRH PRÁCE = sleduje se na něm pohyb pracovní síly, je omezený:

N větší než P = příjem cizinců

N menší než P = vznik nezaměstnanosti

N = P prakticky neexistuje

 

PŘÍRODNÍ ZDROJE (PŮDA):

 • Nejtypičtějším přírodním zdroje je PŮDA
 • Kdo vlastní půdu – má výsadní postavení (monopol) = může si diktovat podmínky prodeje a nájmu

 

 • CENA PŮDYpři prodeji = TRŽNÍ CENA

→ při pronájmu = POZEMKOVÁ RENTA

 

 • POZEMKOVÁ RENTA:
  1. Absolutní – výnos, který má každý pozemek (souvisí s monopolem vlast-
   nictvím půdy)
  2. Diferenční – výnos, který vyplývá z bonity (kvality) půdy (např. pro země-
   dělství, stavebnictví, atd…) = u různých pozemků je různá

 

 • TRH PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ = trh s nerostným bohatstvím, největší objemy obchodů probíhají na celosvětových komoditních burzách = vytvářejí se zde celosvětové ceny (např. Londýnská burza)

 

KAPITÁL

 • KAPITÁL = vše, co vkládáme do výroby, aby vznikly další hodnoty (peníze, které přinášejí další peníze)
 • bez kapitálu se nedá vyrábět
 • kapitál se dá hromadit a akumulovat

 

 • ROZDĚLENÍ KAPITÁLU:
  1. vlastní (kapitál majitele firmy) a cizí (kapitál, který poskytl jiný subjekt)
  2. finanční (peněžní podoba, př. vklady) a reálný (fyzická podoba – př. stroje)
  3. nehmotný (know – how) – zkušenosti, autorská práva, licence

 

 • CENA KAPITÁLU:

→ úrok = cena kapitálu vloženého do nějaké finanční instituce, např. do
banky (peníze se vydělávají „samy“)

→  zisk = cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání

 

 • TRH KAPITÁLU = finanční trhy (BCP, devizové burzy, banky, investiční fondy,
  penzijní fondy, pojišťovny atd…)

 

INFORMACE

 • Ekonomické procesy jsou složité a bez informací by nemohly probíhat
 • Know-how, software, atd…
 • Cena informace je kolísavá = neplatí „čím více, tím lépe“ jako u ostatních VF
 • Spousta informací rychle zastarává a ztrácí tak svou hodnotu, musí být nahrazena informacemi novými

 

2) ROZDĚLOVÁNÍ A PŘEROZDĚLOVÁNÍ

 • Ti, kdo vložili do výroby své VF (zaměstnanci, podnikatelé, majitelé přírodních zdrojů) získávají ROZDĚLOVÁNÍM svůj podíl = MZDU, ZISK, RENTU, … část svého podílu odvádějí do veřejných rozpočtů ve formě daní (SR, rozpočty krajů a místní rozpočty), které zajišťují PŘEROZDĚLENÍ ostatním členům společnosti, kteří se na výrobě nemohou podílet (děti, staří lidí, nemocní, nezaměstnaní, ženy na MD, …)

 

3) SMĚNA

 • Proces, ve kterém nabízející (výrobci, obchodníci) hledají poptávající (kupce, spotřebitele) na své zboží a služby, aby realizovali svůj zisk
 • Opačný pohled: proces, kdy kupující hledají na trhu to, čím chtějí uspokojit své potřeby
 • MÍSTO SMĚNY = trh
 • Statky a služby se směňují za PENÍZE (popř. zboží za zboží = barter)

 

4) SPOTŘEBA

 • Proces uspokojení potřeb
 • ČLENĚNÍ:

a) spotřeba konečná – uspokojení potřeb jednotlivých lidí

b) spotřeba výrobní – uspokojení potřeb firem, aby mohli dále vyrábět a podnikat

 

 • spotřeba jednorázová – statek je spotřebován okamžitě (např. jídlo, pití apod.)
 • spotřeba dlouhodobá – statek se spotřebovává delší dobu (např. oblečení, televize apod.)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!