Hospodářský proces – otázka z ekonomie

 

Otázka: Hospodářský proces

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): pajus.po + stachelovanela

 

 

 • Člověk a celá společnost musí neustále uspokojovat své potřeby, a to vede k nepřetržitě se opakující činnosti, které říkáme Hospodářský proces. -> Jde tedy o neustále se opakující proces – sled činností – ve společnosti s rozvinutou dělbou práce a tržními vztahy  –  tím umožňuje společnost vyrábět statky a služby, kterými uspokojí jednotlivci i celá společnost své potřeby.
 • Spotřeba = uspokojení potřeby
 • Spotřeba statku = snězení jídla, ale předtím musela předcházet řada činností
  • Statky jsou produkty lidské práce, kterými jde uspokojit lidské potřeby.
  • Hmotné – uspokojíme naše potřeby
  • Nehmotné – duševní výtvory, znalosti a dovednosti
 • Služby jsou cizí činnosti, které uspokojí naše potřeby.
  • Osobní – směřují přímo člověku – lékař, kadeřník…
  • Věcné – cizí činnosti, které obnovují nebo zlepšují statky – autooprava, čistírna…

 

Potřeby: Jde o vnitřní požadavky lidí, které vyplývají z vědomí určitého nedostatku. S rozvojem společnosti se mění potřeby. Jsou ovlivňovány faktory: sociálními – málo peněz = omezené potřeby, věk, povolání, vzdělání, místo žití, úroveň společnosti. Jsou neomezené a rostoucí

Dělení:

 • Biologické a kulturní – spánek, rozvoj člověka
 • Hmotné a nehmotné – auto, mobil, láska
 • Zbytné a nezbytné – mobil, jídlo
 • Individuální, společenské – spánek, mír

 

hospodářský proces má 4 fáze:

 • výroba
 • rozdělování a přerozdělování
 • směna
 • spotřeba

 

Výroba

 • = činnost, při které člověk přetváří přírodu ve statky za spoluúčasti výrobních faktorů
 • výrobní faktory – práce
 • přírodní zdroje (půda)
 • kapitál

 

1. Práce

 • = cílevědomá lidská činnost vytvářející statky a služby
 • = vzácný výrobní faktor, což ovlivňuje jeho cenu na trhu práce
 • je oceňována mzdou
 • pracovní síla = souhrn fyzických a duševních schopností člověka konat práci

 

mzda:

 • nominální – vydělal si ji pracovník jako zaměstnanec, když vynaložil svou pracovní sílu
 • vyjadřujeme ji v penězích
 • reálná – vyjadřuje, co si je pracovník schopen za utržené peníze koupit

 

velikost mzdy ovlivňuje:

 • množství a kvalita práce
 • kvalifikace
 • poptávka po určitém druhu práce
 • tržní úspěšnost práce

 

trh práce – střetává se zde nabídka pracovních sil s poptávkou po pracovních silách

 

a) pokud není na trhu dostatek pracovních sil, tak firmy:

 • zvýší produktivitu práce
 • povolají pracovní síly ze zahraničí

 

b) pokud není pracovní síla využita, vzniká nezaměstnanost

 

Dělení práce:

 • A) Duševní – převládá činnost mozku CNS, např.: učitel, vědec
 • B) Fyzická – převládá činnost svalů, např.: horník, zedník
 • A) Řídící – vykonává manager
 • B) Výkonná – vykonává podřízený manažera
 • A) Jednoduchá – méně kvalifikovaná (pásová výroba)
 • B) Složitá – vyžaduje více znalostí
 • A) Kvalifikovaná – je potřeba určitá kvalifikace pro výkon práce
 • B) Nekvalifikované – není potřebná kvalifikace
 • A) Mechanické – neustále se opakující (pásová výroba)
 • B) Tvůrčí – nestereotypní, proměnlivá, např.: sochař, lékař
 • A) Živá – průběh práce člověka, např.: kuchař vaří, učitel učí
 • B) Zvěcnělá – práce obsažená již v hotových věcech

 

Při vzniků statků a služeb dochází:

 • k dělbě práce – je rozdělení pracovních činností mezi skupinu lidí
 • ke specializaci – zaměření skupiny a jednotlivců na určitý druh práce
 • ke kooperaci – spolupráce při vytváření statků a služeb

 

2. Přírodní zdroje (půda)

 • ten, kdo půdu vlastní má výsadní postavení vůči nevlastníkům a takovému nerovnému postavení říkáme monopol
 • vlastník půdy si na trhu může diktovat podmínky prodeje či nájmu, z nichž nejdůležitější je cena
 • při prodeji dosahuje majitel tržní cenu, při pronájmu získává pozemkovou rentu = peněžní výnos z půdy z pronájmu

 

renta má podobu:

 • absolutní renty – má ji každý pozemek a vyplývá z  monopolu vlastnictví půdy
 • diferenční renty – je u pozemků různá a vyplývá z rozdílné kvality půdy – tomu říkáme bonita půdy

 

3. Kapitál

 • = vše, co vkládáme do výroby proto, aby vznikly větší hodnoty
 • nedá se bez něj vyrábět
 • může mít formu – peněžní = finanční kapitál
 • fyzickou = reálný kapitál

 

je omezený, vzácný, má svou cenu, dokonce dvě:

 • úrok = cena kapitálu vloženého do banky
 • cena vyplývající z vlastnického vztahu jedince k tomuto kapitálu
 • zisk = cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání
 • tato cesta je rizikovější, proto podnikatel očekává, že jeho zisk bude vyšší než běžný úrok

 

Formy:

 • Výrobní – Materiál, suroviny, zdroje, zařízení
 • Finanční – peníze v hotovosti nebo na účtu
 • Fiktivní – cenné papíry – směnky, dluhopisy

 

Zdroje:

 • Vlastní – naše peníze
 • Cizí – dluhy, závazky

 

Rozdělování a přerozdělování

 • první fáze hospodářského procesu končí

výrobci vyrobili co chtěli a je čas, aby každý účastník získal odměnu:

 • zaměstnanci – mzdu
 • vlastníci přírodních zdrojů – rentu rozdělování
 • ti, co vkládali kapitál – zisk či úrok

 

Přerozdělování

 • každý, kdo získal peníze v procesu rozdělování, jich musí část odvést do státní pokladny ve formě daní a sociálního a zdravotního pojištění a stát je předepsaným způsobem převádí tam, kde jsou potřeba
 • nástrojem jsou veřejné rozpočty (státní rozpočet, rozpočty krajů, obcí)
 • důchodci, děti, nezaměstnaní, nemocní a ostatní, kteří se neúčastní výroby získávají peníze formou dávek ze státního rozpočtu

 

Směna

 • = peníze získané v procesu rozdělování a přerozdělování na trhu směňujeme za statky, které potřebujeme
 • výrobci i dnes vyrábějí, aniž by měli jistotu, že své zboží realizují na trhu
 • snaží se toto riziko omezit na minimum a to marketingovým přístupem
 • teprve směna (trh) ukáže, zda všechny drahé výrobní faktory nebyly vynaloženy marně

 

Spotřeba

 • = proces uspokojení potřeb
 • spotřeba – konečná = spotřeba lidí – konečných zákazníků
 • výrobní = spotřeba firem.
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy