Hospodářský výsledek a jeho použití, rozdělení zisku

 

   Otázka: Hospodářský výsledek a jeho použití, účtování rozdělení zisku

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Tereza P.

 

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK A JEHO STRUKTURA:
– na konci účetního období zjišťují účetní jednotky svůj HV
– ten se v účetnictví zjišťuje porovnáním výnosů 6 a nákladů 5
– většinou převažují výnosy -> výsledkem hospodaření je zisk, v opačném případě se jedná o ztrátu
– vše se zajistí převodem konečných zůstatků z výsledkových účtů na uzávěrkový účet 710
– výsledek hospodaření je nutno zjišťovat v předepsané struktuře
– HV se skládá z těchto částí:

a) provozního hospodářského výsledku (porovnání zůstatků účtů 60 – 65 a 50 – 55)
b) finančního hospodářského výsledku (66 – 67 a 56 – 57)
c) mimořádného hospodářského výsledku (68 – 58)
– součet provozního a finančního výsledku je hospodářský výsledek z běžné činnosti
– výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví je potřeba v přiznání k dani z příjmů převést na daňový základ, zejména je nutné upravit ho o náklady a výnosy daňově neuznatelné, dále pak zamyslet se nad možností uplatnění odečitatelných položek

 

• výpočet DPPO:
V – N = hrubý účetní zisk
+ náklady daňově neuznatelné (513, 543, 545, 549, 554, 559, 538)
– výnosy daňově neuznatelné (665)
± rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy
Základ daně
– odečitatelné položky od ZD (ztráta z minulých let, výdaje na podporu odborného vzdělávání)
Snížený základ daně o odečitatelné položky
– dary

1) musí být splněn účel (školství, věda, zdravotnictví, výzkum, kultura, policie, požární ochrana atd.)
2) musí být splněna výše toho daru

– FO: minimální výše za rok 1000 Kč, však maximálně 15% ze základu daně

– PO: minimální výše 2 000 Kč, však maximálně 10% z upraveného základu daně před slevami
Základ daně na 1000↓ + sazba 19%
-> DPPO, která může být snížená o slevy na zaměstnance se změněnou pracovní schopností (60 000/1)
-> vznik daňové povinnosti -> zálohy = nedoplatek a tím vzniká daňová povinnost 591/341

 
čistý zisk (disponibilní zisk)= Hrubý účetní zisk – daňová povinnost

 

NÁKLADY A VÝNOSY DAŇOVĚ NEUZNATELNÉ:
a) Náklady, které se připočítávají k hrubému účetnímu zisku:
• placené pokuty a penále (výjimka – smluvní pokuty a úroky z prodlení) 545
• přirážky za znečišťování ovzduší a vypouštění odpadních vod
• náklady na reprezentaci 513
dary 543
manka a škody přesahující přijaté zálohy 549
tvorba a zúčtování ostatní rezerv 554
tvorba a zúčtování opravných položek 559
ostatní daně a poplatky 538 (daň dědická a darovací)
kladný rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy 551


b) Výnosy, které se odečítají z hrubého účetního zisku:
přijaté dividendy 665 (podíl na zisku je už u zdroje zdaněn 15% srážkovou daní)

 

ODEČITATELNÉ POLOŽKY ZE ZÁKLADU DANĚ:
– základ daně je dále možno snížit o odečitatelné položky
a) ztráta z minulých let
– je možno uplatnit jako odečitatelnou položku od základu daně buď najednou, nebo postupně v následujících 5 letech od jejího vzniku
b) dary
– pokud účetní jednotka poskytla dar na účely vyjmenované v ZDP, v rámci daňového přiznání je může uplatnit jako odečitatelnou položku, opět za dodržení určitých podmínek:
1) musí být splněn účel (školství, věda, zdravotnictví, výzkum, kultura, policie, požární ochrana atd.)
2) musí být splněna výše toho daru

– FO: minimální výše za rok 1000 Kč, však maximálně 15% ze základu daně

– PO: minimální výše 2 000 Kč, však maximálně 10% z upraveného

 

SLEVY NA DANI:
– ta se odečítá až od vypočtené daňové povinnosti
– FO a PO mohou využít slevy na dani například za zaměstnávání osob se změnou pracovní schopností

 

VÝPOČET A ZAÚČTOVÁNÍ SPLATNÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ:
– splatná daň se zaúčtuje jako náklad na účtech 591 a 593 (daň z příjmů z mimořádné činnosti) /341
– na účet 341 se během roku účtovaly uhrazené zálohy na daň z příjmů účetní jednotky (MD)
– po zaúčtování splatné daně bude tedy zůstatek tohoto účtu účetní jednotku informovat o výsledném vztahu vůči finančnímu úřadu – zůstatek na D znamená nedoplatek; zůstatek na MD znamená přeplatek

 

• příklad:

provozní náklady 25 500 000 Kč z toho 720 000 Kč daňově neuznatelné, finanční náklady 2 500 000 Kč, provozní výnosy 33 200 000 Kč, finanční výnosy 1 000 000 Kč z toho 100 000 daňově neuznatelné
– z odečitatelných položek chce firma uplatnit dosud neuplatněnou část ztráty z roku 2009 ve výši 80 000 Kč a hodnotu kopírovacího stroje darovaného ZŠ ve výši 50 000 Kč
– zaplacené zálohy za uplynulý rok činily celkem 1 200 000 Kč

 

Účetní výsledek hospodaření = 34 200 000 – 28 000 000 = 6 200 000 Kč
+ daňově neuznatelné náklady                                             + 720 000 Kč
– daňově neuznatelné výnosy                                                – 100 000 Kč
základ daně                                                                           6 820 000 Kč
odečitatelné položky od ZD
ztráta                                                                                     – 80 000 Kč
dary                                                                                       – 50 000 Kč
základ daně snížený o odečitatelné položky                         6 690 000 Kč
daňová povinnost – základ daně na 1000↓+ sazba 19%      1 271 100 Kč
zálohy                                                                                    – 1 200 000 Kč
vznik nedoplatku                                                                    71 000 Kč

Čistý zisk = HV – daňová povinnost
ČZ = 6 200 000 – 1 271 100 = 4 928 900 Kč

 

• účtování:
1) platba záloh na daň z příjmů 341/221 1 200 000 Kč
2) zaúčtování splatné daně z příjmů             591/341          1 271 100 Kč
3) uzávěrka výsledkových účtů:
a) převod nákladů na účet 710          710/5xx           28 000 000 Kč
b) převod výnosů na účet 710           6xx/710           34 200 000 Kč
c) převod zůstatku z účtu 591 na 710           710/591          1 271 100 Kč
4) převod čistého zisku                                  710/702          4 928 900 Kč

 

ROZDĚLENÍ ZISKU A JEHO ÚČTOVÁNÍ:
– je-li výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk, pak o jeho rozdělení (po zdanění) rozhoduje v průběhu následujícího účetního období valná hromada, která musí konat do šesti měsíců od konce účetního období
– čistý (disponibilní) zisk je možno použít:
• na příděly do fondů -> 431/423,427 nebo 421
• na podíly na zisku společníkům -> 431/364
• na navýšení ZK -> 431/419
• na úhradu ztráty z minulých let -> 431/429
• v dalších letech jako dodatečný zdroj -> 413/428
vypořádání ztráty: také v případě ztráty je potřeba účet 431 vynulovat
– ztrátu je možno vyrovnat z vlastních zdrojů:
• čerpání z rezervního fondu -> 421/431
• čerpání z dalších fondů -> 423,427/431
• z nerozděleného zisku minulých let -> 428/431
• snížením základního kapitálu -> 419/431
• v s.r.o. je možno ztrátu předepsat k úhradě společníkům -> 354/431
• převedení zbytku ztráty na účet 429 – neuhrazená ztráta z minulých let
schéma ze sešitu:

 

Použití hospodářského výsledku 431
převod zisku 701 431
převod ztráty 431 701
účtování hospodářského výsledku – ztráty
úhrada z rezerv.či statutár.fondů 421-3 431
úhrada z nerozděl.zisku min.let 428 431
vyúčtování podílu společníků na ztrátě 354 431
vyúčtování neuhrazené ztráty 429 431
účtování hospodářského výsledku – zisku
příděl do rezervního fondu 431 421
příděl do ostatních fondů 431 413-3
schválený podíl na zisku 431 364
dividendy daníme 364 342
úhrada ztráty z minulých let 431 429
zisk nebude rozdělen 431 428
navýšení základního kapitálu 431 419
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy