Hospodářský výsledek, zdanění, disponibilní zisk

 

   Otázka: Hospodářský výsledek, zdanění, disponibilní zisk

   Předmět: Ekonomie a účetnictví

   Přidal(a): Veronika

 

Hospodářský výsledek a jeho struktura

Na konci účetního období zjišťují ÚJ svůj hospodářský výsledek. Ten se zjišťuje porovnáním výnosů (6. účtová třída) a nákladů (5. účtová třída). Převažují-li výnosy, je výsledkem hospodaření zisk, v opačném případě účetní jednotka hospodařila se ztrátou. Vše se převede z výsledkových účtů na uzávěrkový účet 710.

Výsledek hospodaření je nutno zjišťovat v předepsané struktuře.

Účetní hospodářský výsledek se skládá z těchto částí:

 

  • Provozní výsledek hospodaření

= provozní výnosy (účt. sk. 60-64) – provozní náklady (účt.sk. 50-55)

 

  • Finanční výsledek hospodaření

= finanční výnosy (účt. sk. 66) – finanční náklady (účt.sk. 56-57)

 

  • Mimořádný výsledek hospodaření

= mimořádné výnosy (účt.sk. 68) – mimořádné náklady (účt.sk. 58)

 

Ve výkazu zisku a ztráty se provozní a finanční výsledek hospodaření sčítá a po zdanění se nazývá Výsledek hospodaření za běžnou činnost. Také mimořádný výsledek hospodaření se v tomto výkazu uvádí v čisté výši, tj. po zdanění.

 

Transformace účetního výsledku hospodaření na daňový základ

Výsledek hospodaření zjištěný v účetnictví je potřeba v přiznání k dani z příjmů převést na daňový základ. Zejména je nutné ho o náklady a výnosy daňově neuznatelné, dále pak zamyslet se nad možností uplatnění odčitatelných položek.

 

Výpočet daňové povinnosti a disponibilního zisku

Účetnictví                                                                              Daňové přiznání

Výnosy (6. účtová třída)

 

– Náklady (5. účtová třída)

Účetní výsledek hospodaření          —————>               Účetní výsledek hospodaření

+ náklady daňově neuznané

– výnosy nezahrnované do ZD

+ účetní odpisy

– daňové odpisy                             

 

Základ daně

– odčitatelné položky                   

Základ daně snížený o odč. Pol.

x sazba daně (19%)                       

Daň z příjmů splatná

– slevy na dani                           

– daň z příjmů splatná po slevách       <—————               Daň z příjmů splatná po slevách

+ Daň z příjmů odložená       

Disponibilní zisk se vypočítá HV- daň= disponibilní zisk (zisk po zdanění)

 

Základ daně snížený o odč.pol. se zaokrouhlí na celé 1000 dolů

Odčitatelné položky

a) ztráta z minulých let

  • můžeme ji uplatnit najednou nebo postupně v následujících 5 letech od jejího vzniku

b) dary 543

  • új si může poskytnutý dar v rámci daňového přiznání uplatnit jako odčitatelnou položku pokud dodrží určité podmínky (minimální hodnota darů je 2 000 Kč, maximální částka, kt. lze odečíst nesmí převýšit 10% ze základu daně sníženého o odč.pol.)

 

Slevy na dani

Základním rozdílem mezi odčit. položkou a slevou na dani je skutečnost, že odčit. položka se odečte od daňového základu, zatímco sleva na dani se odečítá od vypočtené daňové povinnosti. Fyzické i právnické osoby mohou využít slevy na dani například za zaměstnávání osob se změněnou pracovní schopností)

 

Výpočet a zaúčtování splatné daně z příjmů

  • účtuje se jako náklad na účet 591 – Daň z příjmů z běžné činnosti splatná a 593 – Daň z příjmů z mimořádné činnosti splatná souvztažně se zápisem na účtu 341 – daň z příjmů
  • na účet 341 se během roku účtovaly uhrazené zálohy na daň z příjmů účetní jednotky (MD). Po zaúčtování splatné daně bude zůstatek tohoto účtu informovat účetní jednotku o výsledným vztahem vůči FÚ: zůstatek na Dal znamená nedoplatek, MD – přeplatek

 

Příklad:

Platba záloh na daň z příjmů                        1.200.000                    341 / 221

Zaúčtování splatné daně                                1.605.600                    591 / 341

Uzávěrka účtů výsledkových:§

a) převod N na účet 710 000.000                   710 / 5xx

b) převod V na účet 710 200.000                   6xx / 710

c) převod zůstatku z účtu 591 605.600 710 / 591

Převod disponibilního zisku                          4.594.400                    710 / 702

 

Výsledek hospodaření za účetní období

  • součet hospodářského výsledku za běžnou a mimořádnou činnost – vyjadřuje tzv. disponibilní zisk po zdanění, popř. ztrátu.

Výnosy jsou ve výkazu zisku a ztráty označeny římskou číslicí, náklady velkým písmenem latinské abecedy. Podrobnější členění je u nákladů i výnosů zajištěno arabskými číslicemi

 

31.12.2015 Disponibilní zisk             710/702

1.1.2016 Disponibilní zisk                 701/431

10.4.2016 rozdělení disp. Zisku         431/421,423,424,428,429……….

 

Převod na osobní účet, který nesouvisí s podnikáním – VBÚ                               431 / 221

Přiznání podílu na zisku – VÚD                                                                           431 / 364

Vyúčtování zisku při otevírání účetních knih – VÚD                                             701 / 431

Vyúčtování daně z příjmu srážkou při výplatě dividend. tantiem – VÚD              431 / 342

Vyúčtování pohledávek za společníky ve společnosti s ručením omezeným ve výši předepsané úhrady ztráty – VÚD                                                                                                                         354 / 431

Vypořádání zálohového přídělu do FKSP v následujícím roce – VÚD                   431 / 378

Tantiemy členům představenstva a dozorčí rady – VÚD                                     431 / 379

Podíl na zisku tichého společníka – VÚD                                                             431 / 379

Úhrada ztráty běžného roku v roce následujícím – VÚD                                     413 / 431

Příděly ze zisku do nedělitelného fondu – VÚD                                                   431 / 423

Převod zisku ve schvalovacím řízení nebo jeho části, o němž byly při respektování všech platných předpisů rozhodnuto ho nerozdělit – VÚD            431 / 428

Použití nerozděleného zisku na úhradu ztráty – VÚD                                          428 / 431

Převod ztráty ve schvalovacím řízení o níž bylo rozhodnuto ji zatím neuhradit – VÚD                    429 / 431

Úhrada ztráty individuálního podnikatel – VÚD                                                   491 / 431

Převod ztrát do dalších let – VÚD                                                                       429 / 431

Úhrada ztráty minulých let – VÚD                                                                      431 / 429

Převod zisku společníkům – VÚD                                                                        431 / 364 , 342

Převod zisku individuálního podnikatele – VÚD 431 / 491

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!