Hrubý domácí produkt – otázka z ekonomie

 

Otázka: Hrubý domácí produkt

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Dudis

 

 

Makroekonomika

–          je to součást ekonomie, která se zabývá subjekty a problémy NH

–          základními otázkami zde je rozdělení jednotlivých subjektů – makroekonomických agregátů

–          pro sledování hospodářské politiky země se používá tzv. „Magický čtyřúhelník“, „Trojúhelník“ či „Pětiúhelník“

–          vždy však záleží na pojmech, které jsou obsaženy ve vrcholech

–          jako nejhlavnější se jeví ukazatel HDP – hrubý domácí produkt

–          používá se dnes spíše termín HNP (hrubý národní produkt), zahrnuje výkonnost ekonomiky, která je ve vlastnictví země i v zahraničí

–          HDP představuje v korunovém (v peněžním vyjádření) výkonnost ek. jako celku za měření bez ohledu na to komu výrobní faktory patří

 

Agregátní nabídka

–          představuje úhrn všech vyprodukovaných statků a služeb, které je schopna daná ekonomika vyprodukovat a nabídnout k realizaci

–          z hlediska krátkodobého má rostoucí charakter, jak co do množství, tak ceny, avšak po vyčerpání prorůstových efektů stoupá jen co do ceny a stává se svislicí

–          používá se ještě pojem potencionální produkt, který je pouze teoretickou orientační veličinou a udává velikost dlh. udržitelné max. (absolutní) výkonnosti ekonomiky

–          AGREGATE SUPPLY – z hlediska krátkodobého stoupá a z hlediska dlh. se stává svislicí

–          prori agregátní nabídce je agregátní poptávka, znamená veškeré nákupy a spotřebu v daném období

–          průsečik ASS a AD je bod E (EQULIBRIUM), což znamená bod makroekonomické tržní rovnováhy

–          čím blíž je bod E k ose Qp, tím více je ekonomika výkonnější a interval (QE- Qp) ukazuje nevyužité kapacity a rezervy ekonomiky v dané zemi

–          může se stát, že bod E se dostane za Qp, což znamená „Přehřátou ekonomiku“, která se sebou přináší řadu ohrožení a problémů a řeší se to inflací, je to pro ekonomiku špatný jev

 

Makroekonomický cyklus

–          v rámci NH probíhá hospodářských jevů a vzájemných interakcí mezi jednotlivými subjekty, lze však vypozorovat určité opakující se zákonitosti, které označujeme jako makroekonomický cyklus; není přesně známa jeho časová posloupnost a tedy konkrétní doba, kde které etapy nastupují, avšak všechny fáze jsou v něm zastoupeny

–          společnost dosáhne určitého vrcholu, na kterém po jistou dobu přetrvává a tento čas se nazývá stagnace; při ní již ekonomika oslabuje a ztrácí své tempo růstu produkce – vzniká tzv. recese, což je etapa, během které roste nezaměstnanost, inflace, celkové se propadá výkonnost, ekonomika se propadá na pomyslné dno; nikdo neví jak dlouho tato fáze trvá a kdy konkrétně skončí; je ale zákonitá, určitě se dostaví a je v zájmu společnosti, aby propad byl prudký a rychlý, aby umožnil co nejrychlejší oživení

–          po dosazení dna vlivem příchodu investic, nových technologií a dalších prorůstových efektů dochází k oživení; zde již dochází k poklesu nezaměstnanosti, inflace a HDP roste, nastává nejlepší fáze pro výkonnost a to konjunktura; zde již vykazuje ekonomika plynulý trvalý růst, až se dostane na úroveň dalšího vrcholu V2; tento měl být kvalitativně a kvantitativně výš, než V1; tato druhá fáze se nazývá expanze a je v zájmu ekonomiky, aby trvala co nejdéle v přiměřeném tempu – rovněž nejde přesně ji časově vymezit; jisté však je, že po dosažení vrcholu V2, se opět dostaví stagnace a po té recese (propad)

 

Makroekonomické koloběhy

1. hmotnostní (nákladový) – domácnosti, firmy, stát

2. finanční

 

Výpočet HDP

– pro výpočet HDP jsou dvě metody:

 

1) hmotnostní (nákladová) metoda

HDP = C + I + G +X

C …… nákupy domácnosti

I …… investice

G …… vládní nákupy

X …… vývoz

 

2) finanční

HDP = W + R + Int + P + D + Ibt

W …… mzdy, platby

R …… renta

Int …… úrok

P …… zisk

D …… odpisy

Ibt …… nepřímé daně z podnikání

 

INFLACE

–          Vedle nezaměstnanosti se jedná o druhý nejzávažnější problém ekonomiky, který ovlivňuje výkonnost dané země na makroekonomické úrovni.

–          K inflaci dochází při růstu celkové hladiny cen, pokles celkové hladiny znamená naopak deflaci.

–          Monetární pojetí ekonomiky chápe inflace jako nadbytek peněz proti produkci.

–          Prakticky se inflace měří jako vzestup cenové hladiny tzv. „spotřebitelských košů“ (zboží + doprava) rozdělení:

 • mladá rodina bezdětná
 • mladá rodina s dětmi
 • důchodci

 

–          Využívá se tří cenových indexů:

1) CPI

– index spotřebitelských cen, tento vyjadřuje změnu výdajů na nákup vymezeného spotřebního koše, statků a služeb – obsahuje 364 položek. Porovnává se změna výdajů na nákup tohoto koše vzhledem k výchozímu období (měsíc/rok). U každé položky je přiřazena váha, resp. důležitost, která je proporcionální v její významnosti v rozpočtech tří typů domácností.

 

2) PPI

– je to index cen výrobců a velkoskladů. Obsahuje 3400 položek, je tedy přesnější a váhy jsou založeny na čistých dodávkách.

 

3) DEFLATOR

– je to podíl nominálního a reálného HDP.

–          Inflace je pro ekonomiku velmi negativní, jelikož vede ke znehodnocování peněz, avšak mírná inflace není pro zdravou ekonomiku škodlivá, spíše jí povzbuzuje k vyšší aktivitě.

–          Inflace se určuje pomoví míry inflace tj.

 

–          Základní typy inflací:

a)      Podle tempa růstu:

 • mírná (plíživá) – 0 až 10%, pro ekonomiku není až tolik škodlivá, lidé ještě stále důvěřují penězům (spoří si) a uzavírají dlouhodobé kontrakty
 • pádivá – dvojciferná 10-99%, tato přestavuje již pro ekonomiku velké problémy, lidé přestávají penězům věřit, hledají alternativy a šedou ekonomiku (lidé nekupují, ale spíše směňují)
 • hyperinflace – ta je v řádu stovek a tisíců procent, vede k finančnímu kolapsu soustav a bankrotu země

 

b)      Podle příčiny:

 • poptávková – se vzrůstem poptávky dochází k nárůstu cen, tedy agregátní poptávka táhne inflaci, proto se jí říká „tažená“
 • nákladová – zvýšení nákladů vede k posunu nabídkové křivky a tato se nazývá „tlačená“
 • Inflace se může projevovat zákeřně v tom, že poptávka se snaží vyrovnat vzrůst nabídky a naopak, což ale vede ke vzniku inflační spirály

 

c)      Podle projevu

 • otevřená – tedy všude se o ní mluví, v novinách se o ní píše
 • skrytá – lidé jí vnímají, ale nikde se neuvádí
 • potlačená – ta je nejbezpečnější

–          Jsou i jiné typy inflací např. dovozová, odpisová, mzdová apod., ale to jsou vesměs jen modifikace (varianty) výše uvedených inflací.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!