Individuální podnikatel

 

Otázka: Individuální podnikatel

Předmět: Podnikání, Účetnictví

Přidal(a): Bellinka

 

Charakteristika podniků fyzických osob

FO podniká na základě oprávnění vykonávat podnikatelskou činnost. Oprávnění může být určeno živnostenským listem, zapsáním do profesní komory, evidencí soukromě hospodařících rolníků na obecním úřadě apod.

 

Výhody samostatně podnikající FO:

 • jednoduchost při založení
 • rozhodování je soustředěno na jednoho vlastníka
 • obecně nižší sankce
 • při ročním obratu do 25 mil. Kč možnost vedení daňové evidence

 

Nevýhody samostatně podnikající FO:

 • ručení celým svým osobním majetkem
 • často vyšší odvodové zatížení než u PO
 • praktická nemožnost vstoupit do větších kontraktů a státních zakázek
 • zdání „malosti“ v očích některých obchodních partnerů

 

Zdaňování podnikající FO

Daň z příjmu FO je strukturována tak, že zdanitelné příjmy FO jsou druhově rozlišovány (ze závislé činnosti, ze samostatné činnosti, z kapitálového majetku, z nájmu a ostatní příjmy). Základ daně je pak sestaven jako souhrn dílčích základů daně. Tento celkový základ daně se snižuje o:

 • nezdanitelné části dle ZDP (např. o odpočet úroků z úvěru ze stavebního spoření nebo z hypotečního úvěru)
 • odčitatelné položky – např. ztráta z minulých let

Takto upravený ZD se zdaňuje jednotnou sazbou 15 %

Vypočtená daň se dále snižuje o slevy na dani:

 • dle ZDP – na poplatníka, na manželku, na vlastní invaliditu, na studenta, na vyživované dítě

 

Účetnictví u podnikatele FO

 • Povinnost podnikatele FO vést účetnictví
 • U podnikatele – fyzické osoby je nejdříve důležité zjistit, zda je podle ZoÚ účetní jednotkou.
 • V případě, že FO je účetní jednotkou, musí vést účetnictví.
 • Pokud by se podnikatel nestal účetní jednotkou, nevztahuje se na něj ZoÚ a účetnictví nemusí vést

 

Zjednodušený rozsah účetnictví

 • FO, které budou účetními jednotkami a nemají povinný audit, mohou vést účetnictví ve zjednodušeném rozsahu.

 

Účet individuálního podnikatele

 • Podnikatel – FO, která vede účetnictví, má ve 4. účtové třídě vymezenou účtovou skupinu 49 a v rámci této skupiny se používá účet 491 – Účet individuálního podnikatele.
 • Tento účet zachycuje celkový stav vlastních zdrojů podnikatele. Účtují se na něm zejména:
  • osobní vklady – Vklady bývají jednak na počátku podnikatelské činnosti nebo v průběhu činnosti, pokud má podnikatel např. malý zůstatek v pokladně nebo na BÚ
  • výběry pro osobní spotřebu

 

Vznik firmy, zahajovací rozvaha

 • Účetní jednotky otevírají účetní knihy ke dni svého vzniku. K tomuto dni sestavují také zahajovací rozvahu.

 

Účetní uzávěrka, začátek následujícího roku

Roční účetní uzávěrka

 • Účetní uzávěrka završuje proces zpracování účetních informací do informací souhrnných, tj. do podoby obratů a zůstatků.
 • Při uzavírání účetních knih se zjišťují obraty a konečné zůstatky.
 • Výsledkové účty se uzavírají převodem konečných zůstatků na účet 710 – Účet zisků a ztrát a rozvahové účty převodem zůstatků na účet 702 – Konečný účet rozvážný

 

Začátek následujícího roku

 • Počáteční zůstatky rozvahových účtů musí navazovat na konečné zůstatky rozvahových účtu, jimiž se bezprostředně předcházející období uzavřelo.
 • Použitelný zisk se na počátku roku převede na stranu Dal účtu 431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení. O jeho použití rozhoduje sám podnikatel, proto se jako vlastní zdroj krytí převede na účet 491 – Účet individuálního podnikatele

 

Účtování odměn podnikatele, zdravotního a sociálního pojištění

Odměna podnikatele

FO nemůže sama sebe zaměstnat, ale může kdykoliv bez omezení převádět volné peněžní prostředky pro svoji osobní potřebu. Nejedná se tedy o mzdu podnikatele, ale o jeho osobní spotřebu, která se účtuje jako snížení vlastních zdrojů.

 

Zdravotní a sociální pojištění

 • Účtování pojistného – Podnikatel zpravidla platí v průběhu roku měsíční zálohy na zdravotní a soc. pojištění. Tyto zálohy je vhodné účtovat na MD účtu 336.
 • Po skončení roku se vypočítá povinnost podnikatele ke zdravotnímu a soc. pojištění, která se zaúčtuje na MD účtu 526 a souvztažně na Dal účtu 336

 

Vyměřovací základ pro výpočet Z a S pojištění

 • Vyměřovacím základem u osob samostatně výdělečně činných je 50%  z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti po odpočtu výdajů vynaložených na jejich dosažení, zajištění a udržení

 

Výpočet a platba pojistného pro zdravotní pojištění

 • Sazba pojistného činí 13,5 % z vyměřovacího základu
 • Zálohy platí OSVČ měsíčně a jsou splatné do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
 • Po odevzdání Přehledu o příjmech a výdajích OSVČ je stanoven pevný termín, a to do 30. 4. následujícího roku

 

Výpočet a platba pojistného na soc. zabezpečení

 • Pojistné zahrnuje pojistné na důchodové zabezpečení a pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti. Zálohy OSVČ jsou opět měsíční, ale na rozdíl od záloh na ZP se platí zpětně, a to mezi prvním a 20 dnem následujícího kalendářního měsíce.
 • Sazby pojistného u OSVČ činí 29,2 % z vyměřovacího základu a na nemocenské pojištění 2,3 % (není povinné)
 • Přehled o příjmech a výdajích OSVČ jsou povinny podat do 30. 4. následujícího roku. Doplatek pojistného je splatný do 8 dne
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!