Inventarizace majetku a závazků

 

   Otázka: Inventarizace majetku a závazků

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): pean

 

 

Inventarizace

– porovnání skutečného stavu majetku a závazků zjištěného inventurou se stavem v účetních dokladech, vyčíslení inventarizačního rozdílu a stanovení způsobu jeho odstranění

– účetní jednotka provádí inventarizaci k okamžiku, ke kterému sestavuje účetní závěrku

– průběžnou inventarizaci (v průběhu účetního období) může provádět ÚJ pouze u:

 • zásob, u nichž účtuje dle druhu nebo dle míst jejich uložení nebo hmotně odpovědných osob
 • DHM

 

POSTUP PŘI PROVÁDĚNÍ INVENTARIZACE – skládají se ze 4 částí:

 1. zjištění skutečného stavu majetku inventurou a sestavení inventurních soupisů
 2. porovnání inventurních soupisů s účetním stavem a vyčíslení inventarizačních rozdílů
 3. vypořádání inventarizačních rozdílů
 4. zhodnocení stavu majetku se zřetelem poklesu jeho ceny tím, že se rozliší:

* trvalé snížení ceny

* dočasné snížení ceny

 

Inventura

– je součástí inventarizace

– zn. zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni

– je součástí inventarizačních prací, zaznamenává se do inventurních soupisů, které podepisuje osoba odpovědná za provedení inventarizace

– provádí se:

 • fyzicky– zjišťují se skutečné stavy prostředků vážením, počítáním, měřením…
 • dokladově– ověřuje se prostřednictvím účetních dokladů

– zjišťujeme, zda doklady odpovídají skutečnosti a zda mají veškeré náležitosti

 

Inventurní soupisy

– průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

 • skutečnosti inventur (fyzické a dokladové), aby bylo možno zjištěný majetek a závazky jednoznačně určit
 • podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečností z předchozí pomlčky a podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace
 • způsob zjišťování skutečných stavů
 • ocenění majetku a závazků k okamžiku ukončení inventury
 • okamžik zahájení a ukončení inventury

 

Druhy inventarizace

 • řádná (podle zákona o účetnictví)
 • mimořádná (při organizačních změnách – vznik, zrušení a rozdělení účetní jednotky při změně odpovědného pracovníka, po živelné pohromě, vloupání, zpronevěře a při ostatních mimořádných příležitostech)
 • úplná (všechny složky majetku)
 • dílčí (některé složky majetku)

 

Inventarizační rozdíly

– inventarizace je činnost, při které zjišťujeme skutečný stav majetku a porovnáváme ho se stavem účetním, tím mohou vzniknout případné rozdíly:

 • přebytek – skutečný stav je vyšší než účetní
 • manko – skutečný stav je nižší než účetní a rozdíl nelze dokázat žádným dokladem

* nezaviněné – do výše norem přirozených úbytků – působení vnějších vlivů, manipulace. Jednotka si předem stanoví normy a pak se manko zaúčtuje jako spotřeba.

* ostatní manka– manka nad normu přirozeného úbytku a zaviněná manka. Tato manka jsou podle míry zavinění předepsána k úhradě.

 

Účtování:

1) Manko na materiálu v rámci norem                                             501/112

2) Manko na zboží v rámci norem                                                 504/132

3) Manko na materiálu (zboží) nad normu                                      549/112 (132)

4) Předpis manka zaměstnanci k náhradě                                       335/648

5) Potvrzená náhrada od pojišťovny                                             378/648

6) Nepotvrzená náhrada škody na konci účetního období                  388/648

7) Následující účetní období potvrzení náhrady (VBÚ)                    221/388

 

Škody na zásobách

– stejným způsobem jako ostatní manka se účtují i škody způsobené např. fyzickým znehodnocením

– škoda způsobená živelnými pohromami se účtuje jako mimořádný náklad

– v případě škody rozhoduje komise o způsobu náhrady

 

Prodej materiálu

– uskutečňuje ÚJ v případě, že pro ni přestane být materiál potřebný např. z důvodu změny z výrobního programu, pokud ÚJ likviduje nadměrné zásoby nebo pokud chce pomoci jinému podniku

 

Opravné položky k zásobám

– dělí se na:

 • zákonné (daňově uznatelné) tvorba: 558/112 (132) rozpuštění: 112 (132) / 558
 • ostatní (daňově neuznatelné) 559/112 (132)   rozpuštění: 112 (132) / 559

 

– při inventarizaci se kromě jiného porovnává skutečná cena zásob s cenou evidenční

– pokud cena v době pořízení (evidenční) byla vyšší, než je cena dnes (skutečná) pak účtujeme o opravných položkách

– účtujeme dočasné nebo trvalé snížení ceny

– opodstatněnost opravných položek se posuzuje při každé inventuře, není-li prokázána jejich oprávněnost je nutné tyto opravné položky snížit nebo zcela zrušit

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!