Inventarizace majetku a závazků (2)

 

   Otázka: Inventarizace majetku a závazků

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): AnieF

 

Podstata inventarizace

– činnost, při které se ověřuje, zda údaje o stavu a ocenění majetku a závazků vykázané v účetnictví, odpovídají skutečnosti

– tato povinnost vyplývá ze zákona o účetnictví

 

Druhy inventarizace

Podle periodicity (jak často se provádí)

 – řádná (k poslednímu dni účetního období)

– u některých druhů majetku lze provádět tzv. průběžnou inventarizaci

 – mimořádná (ke dni sloučení, zániku, rozdělení firmy, prohlášení konkursu, ukončení konkursu, změna odpovědné osoby)

 

Podle rozsahu

 – dílčí – týká se pouze jedné nebo několika složek majetku nebo závazků – např. inventarizace pokladny při výměně pokladníka

 

 – úplná – týká se všech složek majetku nebo závazků

 

Fáze inventarizace

Inventarizace má 3 fáze

1. fáze – inventura = zjištění skutečného stavu majetku a závazku, jejich ocenění a písemné zaznamenání)

2. fáze porovnání skutečného stavu majetku a závazků zjištěných inventurou se stavem účetním

3.fáze – vysvětlení příčin a vypořádání (zaúčtování) inventarizačních rozdílů

 

1. fáze inventarizace – INVENTURA

 – zjištění skutečného stavu majetku a závazku, jejich ocenění a písemné zaznamenání)

 

Typy inventur:

 – fyzická

 – dokladová

 

Fyzická inventura

– je prováděna u majetku hmotné povahy (hmotný a nehmotný majetek, zásoby, peníze, ceniny)

– provádí se přepočítáním, změřením, zvážením

 

Dokladová inventura

– je prováděna u ostatního majetku a u závazků (pohledávky, vkladové účty, závazky, úvěry, půjčky)

– provádí na základě dokumentace vedené jinými subjekty

(skutečný stav je ověřen písemným potvrzením od jednotlivých odběratelů, peněžních ústavů, dodavatelů tzv. (konfirmační dopisy

 

Inventura končí inventurním soupisem.

Inventurní soupisy jsou průkazné účetní záznamy, které musí obsahovat:

– skutečné stavy majetku a závazků

– podpisový záznam osoby odpovědné za zjištění skutečných stavů majetku a závazků a

podpisový záznam osoby odpovědné za provedení inventarizace

– způsob zjišťování skutečných stavů

– okamžik zahájení a okamžik ukončení inventury.

 

2. fáze inventarizace

– porovnání skutečného stavu majetku a závazků zjištěných inventurou se stavem účetním

Mohou nastat následující situace:

– Skutečný stav je roven účetnímu stavu

– Skutečný stav je větší než účetní stav (přebytek)

– Skutečný stav je menší než účetní stav (manko, v pokladně schodek)

 

Proč může dojít k rozdílu mezi stavem účetním a skutečným:

– v důsledku přirozených vlastností materiálu, výrobků nebo zboží

– běžnou manipulací s některými složkami majetku

– chybami v evidenci

– nesprávným vyhotovením účetního dokladu

– zcizením některých složek majetku

– v důsledku škod

 

3. fáze inventarizace

 – vysvětlení příčin a vypořádání (zaúčtování) inventarizačních rozdílů

– Musí se provést takové zápisy, jimiž se uvede stav na účtech do shody se stavem skutečným a příčiny rozdílu musí být vyúčtovány do období, za něž byly zjištěny.

 

Účetní stav se vždy přizpůsobí skutečnosti (ne naopak).

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!