Inventarizace – otázka z účetnictví (4)

 

Otázka: Inventarizace

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Veronika Dolejšová

 

 

VÝZNAM INVENTARIZACE

Povinnost inventarizace ukládá účetní jednotce zákon.

Inventarizuje se majetek a závazky.

Inventarizace přispívá k úplnosti, průkaznosti a správnosti údajů.

Úkolem je zjistit, zda skutečný stav odpovídá stavům zachyceným v účetnictví.

 

Inventura – je zjištění pouze skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek (př.: inventura materiálu na skladě k 31.12)

 • Fyzická – majetek hmotné povahy (materiál na skladě, zboží v prodejnách). Skutečné stavy se zjišťují převážením, přeměřením a přepočtením
 • Dokladová – tam kde by se nedal majetek spočítat (pohledávky, rezervy)

Inventarizace – zahrnuje inventuru a další práce (porovnání skutečného a účetního stavu, zjištění inventarizačních rozdílů, vyšetření příčin vzniku atd.)

 

DRUHY INVENTARIZACE

Podle toho kdy se provádí:

 • Řádné (pravidelné)
  • Periodicky – v okamžiku, kdy úč. jednotky sestavují úč. závěrku
  • Průběžně – v průběhu celého účetního období
 • Mimořádné – v mimořádných případech – vloupání, po živelné pohromě

 

Podle rozsahu:

 • Úplná (všechny složky majetku a závazků)
 • Dílčí (jen některé složky majetku a závazků)

 

PRŮBĚH INVENTARIZACE

 • Příprava – Vedení podniku stanoví inventarizační komisi a datum provedení inventarizace
 • Příprava inventury – uzavření skladu, příprava materiálu atd.
 • Inventura – Fyzická a dokladová
 • Sestavení inventurních soupisů – Obsahuje označení majetku, název, cenu a místo uložení, podpisy odpovědných osob
 • Porovnání skutečného a účetního stavu a vyčíslení inventarizačních rozdílů – může dojít k manku nebo přebytku
 • Vypořádání inventarizačních rozdílů – V případě přebytku následuje vyúčtování. Manko může být zaviněné, takové je pak předepsáno k úhradě konkrétnímu pracovníkovi. Manko nezaviněné je považováno za vzniklé přirozenými ztrátami na majetku.
 • Úhrada zaviněných mank – Odpovědný pracovní uhradí manko, popř. je může uhradit na splátky.

 

INVENTARIZAČNÍ ROZDÍLY

Manko – skuteční stav je nižší než účetní stav, přičemž rozdíl mezi těmito stavy nelze dokázat účetním dokladem, ani jiným stanoveným způsobem. Za manko se nepovažují ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob

 • Nezaviněné – vznik kvůli přirozeným vlastnostem materiálu/zboží
  • firma to nemůže ovlivnit (krádež, jablka)
  • stanoví si přiměřený limit (manko do limitu se účtuje do spotřeby a manko nad limit se účtuje jako manko (501/112, 504/132, 549/112, 549/139, 335/211, 569/211 )
 • Zaviněné – účtuje se jako manko a je předepsáno k úhradě určitému pracovníkovi

Přebytek – skutečný stav je vyšší než účetní stav

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!