Inventarizace – otázka z účetnictví

 

   Otázka: Inventarizace

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Veronika Rychlá

 

Inventarizace

– účelem je ověřit, zda stav majetku a závazků zachycený v účetnictví odpovídá skutečnosti

– ověřuje správnost úplnost a průkaznost údajů v účetnictví

 

Inventura je zjištění skutečného stavu majetku a závazků k určitému dni u jednotlivých složek.

 • Fyzická inventura – provádí se u majetku hmotné povahy např. materiál na skladě, zboží na prodejnách, pokladní hotovost apod.

– skutečný stav se zjišťuje převážením, přeměřením, přepočítáním

 • Dokladová inventura – provádí se u položek, u kterých není fyzická inventura možná např. pohledávky, závazky, náklady příštích období, rezervy apod., zjišťuje se i stav hmotného majetku, u něhož není možná fyzická inventura vzhledem k místu, kde se v době inventury majetek nachází např. stroje v opravě.

 

Inventarizace zahrnuje i inventuru, ale k tomu i další soubor činností, jako porovnání skutečného stavu se stavem účetním, zjištění inventarizačních rozdílů, vypracování návrhu na jejich vypořádání.

 

Postup inventarizace:

 • Zjištění skutečného stavu majetku a závazků ke stanovenému datu
  • stavy majetku jsou zapisovány inventurní komisí do inventurních soupisů
  • majetek se uvádí v hmotných jednotkách a v peněžním vyjádření
  • uchovává se po dobu pěti let

 

 • Vyčíslení rozdílů mezi stavem skutečným a účetním
  • Manko = skutečný stav je nižší než účetní stav a rozdíl mezi těmito stavy nemůže být doložen žádným dokladem, nebo prokázat jiným způsobem stanoveným zákonem
   • v případě účtování přirozeného úbytku musí mít účetní jednotka v rámci vnitropodnikových směrnic zpracované normy přirozených úbytků
   • tento náklad lze považovat za daňově uznatelný, pokud jsou normy nastaveny reálně a účetní jednotka je obhájí před správcem daně
  • Přebytek = skutečný stav je vyšší než účetní

 

 • Objasnění příčin a vypořádání inventarizačních rozdílů
  • Inventarizační rozdíl znamená, že:
   • nebylo správně účtováno
   • nebylo účtováno vůbec o některém účetním případu
   • došlo k přirozenému úbytku nebo k odcizení
  • musí se zjistit příčina vzniku a na základě toho lze rozhodnout o vypořádání
  • musí se provést takové účetní zápisy, kterými se uvede stav na účtech do shody se stavem skutečným
  • rozdíly musí být vyúčtovány do období, za něž byly zjištěny

 

Druhy inventarizací podle způsobu provedení:

 • Řádné (pravidelné) inventarizace
  • Periodické – jsou prováděny v okamžiku, ke kterému sestavují účetní závěrku
   • inventarizují veškerá aktiva a závazky účetní jednotky za každé účetní období (výjimkou jsou zásoby a dlouhodobý hmotný majetek)
  • Průběžné – provádí se postupně v průběhu účetního období
   • je vyhrazena pro inventarizaci zásob, které se účtují podle druhů a dále pro dlouhodobý hmotný movitý majetek
   • termín průběžné inventarizace stanoví sama účetní jednotka (podmínkou je inventarizace alespoň jednou do roka)
 • Mimořádné inventarizace
  • provádí se při mimořádných případech (vznik podniku, sloučení podniku, rozdělení, živelná pohroma, vloupání apod.)

 

Druhy inventarizací podle rozsahu:

 • Úplná – týká se všech složek majetku a závazků
 • Dílčí – týká se jen některých složek majetku a závazků

 

Ověření ocenění majetku

 • Opravné položky

– jejich cílem je podat pravdivý a věrný obraz o majetku a jeho ocenění

– vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku

 • Zákonné (ovlivňují základ daně z příjmů)
 • Ostatní (mají vliv pouze na účetní hospodářský výsledek)

 

OP k dlouhodobému majetku – v případě, že majetek má nižší užitnou hodnotu, než je jeho ocenění v účetnictví (pochybnost o vrácení dlouhodobé půjčky, znehodnocení majetku apod.)

OP u zásob – užitná hodnota je nižší než cena zásob vykázaná v účetnictví (zásoby mají malou obrátku, možnost využití zásob ve firmě je nízká)

– snížení je dočasné

 

 • Reálná hodnota

– týká se všech druhů cenných papírů

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!