Investice a dlouhodobý majetek – účetnictví

 

Otázka: Investice a dlouhodobý majetek

Předmět: Účetnictví

Přidal(a): Chmelda

 

DLOUHODOBÝ MAJETEK

– majetek dlouhodobé povahy, v podniku je déle jak 1 rok.

– opotřebovává se – odepisuje se

 

DM dělíme na:

 • Hmotný – movité věci, jejichž PC je vyšší jak 40 000,- Kč (budovy, pozemky, stavby, pěstitelské celky trvalých porostů) s dobou použitelnosti delší jak 1 rok
 • Nehmotný – PC je vyšší jak 60 000,- Kč (zřizovací výdaje, software, ocenitelná práce), doba použitelnosti je delší jak 1 rok
 • Finanční – Pokud má podnik dostatečné množství finančních prostředků, může si dovolit investovat do oblastí, které mu v budoucnu mohou přinést užitek. (dlouhodobé cenné papíry a vklady, půjčky poskytnuté jiným podnikatelům, dlouhodobé pohledávky), neodepisuje se
  V podniku déle jak 1 rok.

 

Způsob pořízení DM:

 • nákup
 • vlastní výroba
 • Darování
 • Přeřazení z osobního majetku
 • Provozní operativní leasing
 • Finanční leasing

 

Oceňování DM:

 • pořizovací cenou (cena za kterou byl majetek nakoupen, včetně nákladů spojených s jeho pořízením a instalací)
 • reprodukční PC (je cena, za kterou byl majetek pořízen v době účtování)
 • vlastní náklady (majetek pořízen vlastní činnosti)
 • zůstatková cena (vstupní cena – oprávky)

 

Finanční DM se oceňuje pořizovací cenou

 

Opotřebení DM:

 • majetek se opotřebovává a jeho cena postupně přechází do ceny výrobků a služeb
 • Opotřebení (amortizace) – postupně se snižují jeho užitné vlastnosti¨

 

 • fyzické – vzniká v důsledku užívání
 • morální – vzniká v důsledku zaostávání po technické stránce

 

Odpisy:

– peněžní vyjádření opotřebení DM

 

Význam odpisů
– umožňují vyjádřit zůstatkovou cenu DM

ZC= vstupní cena – oprávky
Oprávky = souhrn dosud provedených odpisů

 • Účetní – vyjadřují skutečnou míru opotřebení, upravuje je zákon o účetnictví

–  Majetek může být v jednom podniku používán třeba 2 roky, protože je    používán intenzivně, a v jiném podniku kde je používán jednou za čas může být 5 let.

 • Daňové – řídí se zákonem o dani z příjmu, odepisuje se do výše vstupní ceny.

 

Daňové odpisy:

 • Rovnoměrné odpisování

1. rok = PC/100

 

 • Zrychlené odpisování

1 .rok = PC/sazba pro 1. rok

2.rok =  2 * ZC/sazba pro další roky – 1

 

Reprodukce:
– Reprodukce znamená údržbu, opravy, rekonstrukce, modernizace

1) prostá – stroj nahradíme strojem stejného výkonu

2) rozšířená – nahradíme ho strojem s vyšším výkonem

3) zúžená – nahradíme ho strojem s nižším výkonem

 

Evidence DM:

– slouží pro kontrolu majetku z hlediska odpisování (inventarizace)

– přehled o finanční hodnotě firmy

 

DOKLADY:

 • záznam pořízení
 • inventární karta (slouží k evidenci používaného majetku)
 • záznam vyřazení

 

Způsoby vyřazení DM:

 • Likvidace
 • prodej
 • darování
 • přeřazení do osobního vlastnictví

 

INVESTICE

– vynaložení zdrojů na pořízení hmotného a nehmotného DM, který nám v budoucnu přinese nějaký zisk.

Investiční výstavba
Investiční výstavba – pořizování DM
Investice – náklady na pořízení DM
Potřeba DM je dána:

a) velikostí výrobní kapacity
b) stupněm směnnosti

 

Výrobní kapacita
Maximální množství výrobků, které podnik může vyrobit za optimálních podmínek na svém výrobním zařízen za jednotku času ( za rok).

 

Využití výrobní kapacity
Při 100% využití výrobní kapacity rostou náklady na vadné výrobky.

 

Hodnocení investic

 1. stanovení variant – jak a co udělá (např. jaký stroj koupíme)
 2. stanovení kritérií hodnocení – hodnotíme podle peněz
 3. hodnocení efektivnosti investic = porovnávání vynaložených nákladů s výnosy, které investice přinese

 

způsoby hodnocení investic:

– metoda výnosnosti

– metoda doby návratnosti (doba splacení)

 

Efektivnost investice

Kolik korun čistého zisku nám přinesou první investované peníze – čím vyšší, tím výhodnější investice

 

Doba návratnosti

Doba, za kterou se investice zaplatí (kdy se nám investované peníze vrátí) – čím kratší, tím výhodnější investice

 

Zdroje financování investic

– vlastní

– cizí

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!