Investiční činnost firmy – maturitní otázka

 

Otázka: Investiční činnost firmy

Předmět: Účetnictví, Ekonomie

Přidal(a): Hedvaz

 

 

Investice

 • náklady na pořízení, modernizaci, výstavbu nebo rekonstrukci dlouhodobého majetku

 

Členění investic

 • věcné – hmotný DM
 • nehmotné – SW, výzkum, vzdělávání zaměstnanců (cena > 60 000kč)
 • finanční – dlouhodobé cenné papíry

– možnosti oceňování DM: pořizovací, zůstatková, reprodukční cena, ocenění vlastními náklady

 

Zdroje financování dlouhodobého majetku

 • vnitřní
 • vnější – vlastní, cizí

 

Vnitřní zdroje financování

 • zisk – použití zisku k rozvoji firmy se označuje jako samofinancování
 • fondy – tvoří se přídělem ze zisku (rezervní fond)
 • odpisy – vyjadřují opotřebení DM
  • funkce:
   • nákladová, pomocí odpisů přenášíme postupně do nákladů vstupní cenu DM
   • obnovovací, vytváří si tak zdroje na pořízení nového DM

 

Vnější zdroje financování

Vlastní:

 • základní kapitál = vklad majitele nebo společníků do firmy, příjmy z prodeje majetku firmy

Cizí zdroje:

 • závazky u dodavatelů – dodavatel umožní odběrateli uhradit fakturu až po určité době (doba splatnosti – bezúročně)
 • zálohy od odběratelů – odběratel předem uhradí zálohu na základě faktury (bezúročně)
 • bankovní úvěry – kontokorentní, revolvingový, hypoteční a lombardní (u všech se platí úrok)
 • emise cenných papírů (dluhopisů)
 • leasing
  • operativní (provozní, jen pronájem)
  • finanční (dlouhodobý pronájem s následným odkoupením věci) – 3 roky, po dobu plácení patří majetek leasingové společnosti
 • faktoring = odkup krátkodobých pohledávek před lhůtou jejich splatnosti
 • forfaiting = odkup dlouhodobých pohledávek

 

Opotřebení DM

 • – fyzické – používání
 • – morální – technická zaostalost
 • – opotřebení DM vyjadřujeme pomocí odpisů

 

Funkce odpisů

a) Nákladová – přenášíme postupně do nákladů vstupní ceny DM

 • např. podnikatel koupí za 400 000kč, v 1. roce má velký výdaj, ale do nákladů smí zahrnout výši jejího ročního odpisu, v 1. roce má vyšší daňový základ a platí vyšší daně, v dalších letech už nemá žádný skutečný výdaj z pořízení, ale do nákladů se stále zahrnují částky ročních odpisů

b) obnovovací – vytváří si tak zdroje na pořízení DM

 

Odpisy

 • součet ročních odpisů = oprávky

Daňové odpisy

 • odpisy zahrnujeme do nákladů na konci účetního období, upravuje je zákon o daních z příjmů
 • 2 způsoby: rovnoměrné a zrychlené
 • podnikatel si může způsob odepisování vybrat, který pak v průběhu odepisování nesmí měnit
 • odepisujeme do 100% vstupní ceny, částky odpisů se zaokrouhlují na celé částky koruny

DM se pro potřeby odepisování dělí do 6 odpisových skupin:

 • odepisuje se 3 roky
  • kancelářské stroje, PC, měřící, kontrolní nebo navigační přístroje
 • odepisuje se 5 let
  • automobily, traktory, chladící zařízení, letadla, kosmické lodě
 • 10 let; výtahy, klimatizace, lodě, lokomotivy, parní kotle
 • 20 let; dřevěné budovy, telekomunikační vedení, průmyslové komíny
 • 30 let; průmyslové budovy, mosty, tunely, dálnice
 • 50 let; hotely, obchody

 

Rovnoměrné odepisování:

RO = (VC*OS)/100

VC = vstupní cena

OS = odpisová sazba

 

Zrychlené odepisování:

ZO1= VC/koeficient

ZOdalších= 2xZC/koeficient

ZC= zůstatková cena (pořizovací cena – oprávky)

n=počet let, po které už jsme odepisovali

 

Účetní odpisy

 • odpisové sazby si stanoví sama účetní jednotka a měli by odpovídat skutečnému opotřebení DM (plán obnovy a modernizace DM)
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!