Investiční činnost – maturitní otázka (2)

 

Otázka: Investiční činnost

Předmět: Finance, Ekonomie

Přidal(a): Denin

 

 

Obsah

 • Základní pojmy – investice, dlouhodobý majetek, drobný hmotný majetek, technické zhodnocení hmotného majetku
 • Členění dlouhodobého majetku
 • Způsoby pořízení a oceňování dlouhodobého majetku
 • Odpisy – podstata, metody odepisování, funkce odpisů, reprodukce dlouhodobého majetku
 • Plánování a evidence dlouhodobého majetku

 

Základní pojmy:

 • investice= proces pořizování dlouhodobého majetku  = vložení peněžních prostředků do různých forem majetku s cílem zhodnotit je
  • věcné – mají materiální podstatu – podnik je používá pro svoji činnost (stroj)
  • finanční – cílem je zhodnotit volné prostředky – podnik je pro svou činnost nepotřebuje (umělecké předměty)
 • dlouhodobý majetek – doba používání > 1 rok, němění svou formu, svou hodnotu do hodnoty nově vytvořených výrobků přenáší postupně -> opotřebovává se (opotřebení se vyjadřuje pomocí odpisů)
 • drobný hmotný majetek – jedná se o majetek s VC < než 40 000,-
 • technické zhodnocení hmotného majetku – jedná se např.o výměnu oken, u kterých se změní parametry, cena musí být vyšší než 40 000,-

 

Členění dlouhodobého majetku:

a) hmotný – má materiální podstatu, nemění svoji podobu, opotřebovává se

 • 1) nemovitý majetek – bez ohledu na pořizovací cenu (pozemky, stavby)
 • 2) SMV a SMV  – VC > než 40 000,- (auto, PC, soubor, výrobní linka)
 • 3) drobný hm. majetek – splňuje pouze 1 ze 2 kritérií – VC < 40 000,-, podnik ho může zařadit do zásob
 • 4) ostatní majetek – nemají ho všechny podniky, pouze některé podle odvětví nár. hospodářství, např. pěstitelské celky trvalých porostů (ovocné sady, chmelnice, vinice); základní stádo – koně, krávy (zvířata určená k chovu)
 • 5) technické zhodnocení – výdaje na dokončení nástavby, přestavby, rekonstrukce a modernizaci pokud přesáhnou u jednotlivého majetku v kalendářním roce částku 40 000,-

 

b) nehmotný – nemá materiální podstatu, vstupní cena > 60 000,-, doba použitelnosti > 1 rok

 • 1) počítačové programy
 • 2) nehmotné výsledky, výzkumy, vývoje – receptura, KNOW HOW
 • 3) ocenitelná práva – autorsky chráněna, např. licence, ochranné známky, vynálezy, …
 • 4) zřizovací výdaje – jsou vynaloženy před založením fitmy
 • 5) good will = dobré jméno podniku, majetek, ale neobjevuje se v rozvaze

 

c) finanční – podnik je realizuje tehdy, pokud má dočasné volné peněžní prostředy, které chce zhodnotit, realizují se na dobu delší jak 1 rok

 • 1) investice do cenných papírů – akcie, obligace
 • 2) bankovní produkty – termínovaný vklad
 • 3) půjčky – firma někomu
 • 4) investice do majetku – zlato, starožitnosti, umělecké předměty, …

 

Způsoby pořízení a oceňování DM

Oceňování

 • vstupní cena
 • zůstatková cena = vstupní cena – oprávky; oprávky = (suma) součet odpisů za celou dobu odepisování

formy VC

1) Pořizovací cena

 • cena majetku + všechny další náklady spojené s pořízením (doprava, montáž, clo, pojištění, …); používá se při pořízení majetku nákupem

2) Reprodukční pořiz. cena= cena, za kterou byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje (vkládá do firmy; cena stanovena soudním znalcem; používá se při bezúplatném nabitím majetku  (dar, vložení os. majetku do firmy)

3) Vlastní náklady= spojené s výrobou DM – používá se pokud si firma pořídí majetek vlastní výrobou

 

Pořizování DM

 • 1) Nákup= movitý, nemovitý majetek
 • 2) Investiční výstavba= firma si staví budovu
 • 3) Leasing = + majetek lze pořídit, i když nemá firma peníze; – poté zaplatí více
 • 4) Věcný vklad zakladatele= majitel do firmy vloží svůj vlastní majetek

 

etapy:

1) Plánování investic (propočty výrobní kapacity)

– výrobní kapacita = max. množství výrobků (výkonů), které vyrobí určité zařízení (stroj, dílna) za určitou dobu za optimálních podmínek

podklady pro výpočet:

 • 1) Výrobní úkol= VÚ
 • 2) Využitelný čas. fond = VČF= doba, po kterou je zařízení v provozu
 • 3) Kapacitní norma= KN
  • času= udává dobu potřebnou ke zhotovení 1 výrobku př. 6 min/výr.
  • množství = udává počet výrobků/výkonů, které lze vyrobit za časovou jednotku př. 10 výrobků/1
  • výrobní kapacita množství=využitelný čas. fond
   • VKM= VČF x KNM
  • výrobní kapacita času=využitelný čas. fond, kapacitní norma času
   • VKČ= VČF x KNČ

 

-> bilanace výrobní kapacity (před zahájením výroby)

1) SK (skutečná kapacita) = PK (potřebná kapacita)

2) SK > PK –> přebývající kapacita –> řešení

 • a) prodat stroj
 • b) pronájem stroje
 • c) zkrácení pracovní doby

3) SK < PK –> chybějící kapacita –> řešení

 • a) koupit stroj
 • b) pronajmeme si stroj
 • c) zavedení další směny

využití VK = skutečná výroba / VK (x 100 –> %) (po zahájením výroby )

 

Propočty výrobní kapacity za neoptimálních podmínek :

koeficienty:

a) extenzivního využití

 • –> KEV (týká se doby) = skutečně odprac. doba / VČF (doba max. možná)
 • – Z doby,kterou mohl odpracovat, odpracoval např. na 90 %
 • —> příčiny: rozbitý stroj, nedodaný materiál, nemoc zaměstnanců, stávka, výpadek el. proudu, povodně, …

 

b) intenzivního využití –>KIV = skutečné výkony / VK (x 100 –> %)

– Z maxima co mohl vyrobit vyrobil pouze např. 80%

—> příčiny: rozbitý stroj (bude pracovat, ale pomaleji), dodaný materiál, ale nekvalitní, nekvalifikovaní pracovníci – pomalí, neschopní

c) koef. komplexního využití = KKV=KEV x KIV

–> zohledňuje všechny skutečnosti, proč podnik vyrobil méně výrobků

 

2) Posuzování návratnosti a efektivnosti investic

pořizování DM zpravidla vyžaduje vynaložení poměrně velkých fin. částek

– vložené fin. prostředky se přitom podniku vracejí delší dobu -> proto je nutné každou investici řádně zvážit

– podnik zpravidla vypracovává více variant incestice, hodnotí je a vybírá z nich variantu nejoptimálnější

– v hodnocení in. variant se používá řada metod, k jednodušším patří zejména propočty efektivnosti a návratnosti jednotlivé a dodatkové investice

 

a) efektivnosti a návratnost tvz. jednotlivé investice

E=zisk/in. náklady –> každá Kč in. nákladů vytvrořila x Kč zisku

N=IN/zisk –> In. náklady se v zisku vrátí z x let

 

b) efektivnost a návratnost dodatkové investice

dodatková investice vzniká tehdy, pokud firma pořizuje novou investici, kterou nahrazuje investice realizovanou v minulosti

– od nové investice podnik očekává úsporu ročních provoz. nákladů

– cenou za tuto úsporu jsou však vyšší in. náklady

– dodatkovou investici nelze počítat u nové firmy

E= N1-N2 / I2-I1

N= I2-I1 / N1-N2

–> k složitějším metodám patří např. čistá součas. hodnota, vnitřní výnosové % atd.

 

3) zajištění zdrojů financování

a) vlastní (zdroje, které si podnik obstará sám)

vnitřní – podnik si je obstará svou činností

 • – fond amortizace –  odpisy
 • –  fond akumulace – zisk
 • – vzniká uvnitř podniku

– vnější – vklady majitele firmy

 • – emice akcií = cenný papír
 • – prodejem akcií získává podnik peníze

b) cizí

vnější – úvěry, půjčky, leasing, emise obligací –> firma se zavazuje, že obligace odkoupí zpět

 • – musí se zaplatit, úroky, méně výhodný než vlastní –> dražší

 

leasing = pronájem

 • 1) operativní (krátkodobý) – není spojen s odkoupením předmětu leasingu (půjčovna nářadí,auta)
 • 2) finanční (dlouhodobý) – je spojený s odkoupením předmětu leasingu (letadla,lodě,auta)
 • – vztah mezi dvěma subjekty – pronajímatel (leasing. společnost) a nájemce (p. Horák)
 • – nájemce platí za pronájem nájemného v podobě pravidelných splátek (přehled- splátkový kalendář)
 • -1. splátka bývá vyšší než ostatní – AKONTACE
 • – souhrn splátek převyšuje pořizovací cenu
 • – převýšení tvoří tzv. leasingovou marži – slouží k úhradě nákladů, je to zisk leas.společnosti
 • – výše leasingové marže závisí na leasingovém koeficientu, který vyjadřuje míru navýšení

 

Vlastní pořízení DM (včetně org. přípravy a výstavby)

 • 1) nákup – podkladem je kupní smlouva, nakoupený majetek se ocení pořizovací cenou
 • 2) investiční výstavba – jedná se o výstavbu budov

 

a) subjekty – počet osob při koupi

 • 1) investor – ten, kdo si majtek pořizuje
 • 2) projektant – instituce-vypracuje projekt a rozpočet
 • 3) dodavatel – organizace, která výstavbu realizuje

b) způsoby provedení

 • 1) dodavatelsky
 • 2) ve vl. režii – investor si inv. výstavbu realizuje sám
 • 3) kombinovaný způsob – kombinace obou předchozích způsobů

c) etapypřípravná

 • 1) musí být zpracován projekt a rozpočet
 • 2) získání stavebního povolení
 • 3) nalezení dodavatele

 

realizační etapa – dodavatel vede stavební deník (záznam o průběhu prací)

kolaudace – provádí stavební odbor; závady zapsány do kolaudačního protokolu

 

3) finanční leasing

 • podklad – leasingová smlouva
 • součást smlouvy – splátkový kalendář
 • kupní smlouva – převedení majetku od leasingové společnosti, aby investor dostal např. auto

 

4) ostatní formy

 • -vklad vlastníka ( majitele) – ocení se cenou reprodukční
 • – dar (sponzorský) – ocení se cenou reprodukční

 

Používání DM

1) Opotřebení DM

 • DM slouží k opakovanému používání, opotřebovává se postupně
 • opotřebováváním majetek postupně ztrácí užitné vlastnosti
 • druhy opotřebení: 1) fyzické – dochází k němu při používání i nečinnosti majetku (auto-pneumatiky)

2) morální (technické zastarávání)  -s vědecko-výzkumným vývojem (PC, elektronika)

 

Odpisy

Odepisování DM

 • -odpis = v peněžním vyjádření opotřebení dlouhodobého majetku
 • – postupné přenášení hodnoty DM do nákladů

 

Význam:

 • 1) odpisy umožňují vyjádřit zůstatkovou cenu(funkce)
 • 2) umožňují podniku vytvořit si prostředky na obnovu DM – podnik vytváří fond amortizace, ve kterém shromažďuje odpisy –> může pořídit prostou reprodukci
 • 3) odpisy umožňují správně určit náklady a cenu vytvořených výkonů
 • DM se odepisuje do výše VC
 • některý majteke se neodepisuje (pozemky, umělecké předměty, goodwill, fin. majetek)

 

druhy odpisů: účetní,daňové

1) účetní odpisy

 • – upravuje zákon o účetnictví
 • – podnik si je stanoví sám v odpisovém plánu
 • –  lépe vyjádřují skutečnou míru opotřebení
 • – při stanovení odpisového plánu podnik přihlíží k:
  • a) předpokládané době používání
  • b) předpokládaným výkonům (najeté km, vyrobené výrobky)

druhy:

 • a) lineární – v jednotlivých letech stejně velké
 • b) degresivní (degrese=pokles) – zpočátku jsou vyšší, postupně se snižují (často používané)
 • c) progresivní (progrese=růst) – zpočátku jsou nízké, pozdějí se zvyšují

 

2) daňové odpisy

 • – jsou upraveny v zákoně o dani z příjmu
 • – týkají se DHM
 • – vyjadřují max. výši odpisů daňově uznatelných
  druhy:

  • a) rovnoměrné
  • b) zrychlené
 • Čím vyšší odpisy, tím vyšší náklady, tím menší hospodářský výsledek, tím menší daň

 

Rovnoměrné:

 • 1. rok =VC/ 100 * roční odpis. sazba pro 1. rok
 • další roky = VC/ 100 * roční odpis. sazba pro další roky

Zrychlené:

 • 1. rok = VC/ koef. pro 1. rok
 • další roky = 2 x ZC / koef. pro další roky – počet let odepisování

 

Závěr:

 • – rovnoměrné odpisy jsou v jednotlivých letech stejně velké, s výjimkou 1. roku, jsou zhruba poloviční
 • – majetek může být používán jen část roku
 • – zrychlené odpisy jsou větší v 2. roce, v dalších se snižují

 

Reprodukce (obnova) DM

 • – prostá repr. (obnova v původním rozsahu)
 • – zúžená repr. ( menší obnova než minulý rok)
 • – rozšířená repr. ( vyšší obnova než minulý rok)

Reprodukce-obnova = navýšení ceny

 • 1) kvalifikovaní pracovníci – školení
 • 2) údržba – probíhá opakovaně a v určitých intervalech (čištění, mazání, úklid, vytápění,..)
  • – zpomaluje, předchází k fyzickému opotřebení
 • 3) opravy – mění se poškozené části
  • – z hlediska rozsahu – běžné
  • – střední (opravy větších částí)
  • – generální ( vyměnění důležitých částí)

 

Evidence DM

1) protokol o převzetí (zařazení)

 • – vystavuje se ve chvíli, kdy podnik pořizuje DM

2) Karta DM (inventární karta)

 • – zapisuje se vše (zákalní údaje o majetku)
 • – zachycují se zde odpisy

3) Protokol o vyřazení

 • – proč a kdy byl majetek vyřazen

 

inventární předmět = každý inventární předmět dostane invnt. číslo – podnik může mít mnoho stejných věcí

může být:

 • 1) jednotlivý předmět – 1 PC, vybavení učebny, 1 auto
 • 2) soubor předmětů – 10 strojů=1 předmět, 1 číslo
 • 3) ucelené stavební a technologické celky – budova+něco pevně připevněného např. vytápění, vývod elektřiny

 

Vyřazování DM

1) důvody

 • a) fyzické nebo morální opotřebení
 • b) nepotřebnosti – firma ho nepotřebuje
 • c) ostatní důvody – odcizení majetku (někdo ukradl), poškození,…

– ZC vyřazeného majetku musí být nula

– pokud podnik vyřazuje majetek, který ještě nebyl zcela odepsán, jednorázově zahrne zůstatkovou cenu do nákladů

 

2) formy

 • a) fyzická likvidace – demontáž, vrakování, demolice domu
 • b) prodej
 • c) ostatní – dar, převod do osobního vlastnictví

 

Hodnocení investiční činnosti

 • počítá se celá řada ukazatelů
 • patří mezi ně zejména: analýza kapacitních norem, analýza KEV a KIV, propočty využití výrobní kapacity
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!