Investiční výstavba v podniku – maturitní otázka

 

   Otázka: Investiční výstavba v podniku

   Předmět: Finance podniku

   Přidal(a): Violka

 

Investice

 • náklady spojené s nákupem nového DM
 • které odpovídají dlouhodobým plánům se vypracuje investiční projekt

 

Dlouhodobý majetek

 • délka použitelnosti je delší než 1 rok
 • v průběhu svého používání nemění svou formu

 

rozdělení: 

 • Hmotný DM
 • Nehmotný DM
 • Finanční DM

 

Hmotný DM

 • vstupní cen je větší jak 40 000Kč
 • druhy: – movitý majetek – stroje, dopravní prostředky

 

– nemovitý majetek – budovy, pozemky, stavby,

– pěstitelské celky s dobou plodnosti delší jak 3 roky (chmelnice, vinice, sady)

– drobný hmotný majetek

– vybavení kanceláří

– doba použitelnosti je delší jak 1 rok

– vstupní cena je nižší nebo rovna 40 000Kč

 – podnik ho může zařadit do zásob

 

Nehmotný DM

 • vstupní cena je větší jak 60 000Kč
 • druhy: – software – programové vybavení, které musí být samostatně koupeno

– ocenitelná práva – licence, autorská práva, ochranné známky

– drobný nehmotný -ehmotné výsledky výzkumné a odborné činnosti; technologické postupy, receptury, projekty

 

 Finanční DM

 • podnik ho nepotřebuje k provozování činnosti
 • vkládá do tohoto majetku volné peněžní prostředky za účelem výnosů v budoucnosti

1) půjčky-  jiným podnikům s dobou splatnosti delší než 1 rok (výnosy = úroky)

2) cenné papíry – akcie – výnosem jsou dividendy (není zaručená návratnost)

-dluhopisy- zaručený výnos

3)termínované vklady

 

Opotřebení DM

 • fyzické – přírodní vlivy

– používání DM – důsledek => koroze kovů, snížení spolehlivosti (časté poruchy), snížení výkonů strojů, únava materiálu

 • morální – zastarávání DM vlivem technického pokroku

 

 • opotřebení vyjádřené v korunách = odpisy
 • když sečteme odpisy za určitou dobu = oprávky

 

druhy odpisů

– účetní – vyjadřují skutečnou míru opotřebení

– podnik si je stanovuje sám, jak dlouho bude DM používán

 – daňové – jsou stanovené zákonem o daních z příjmu

– daňový odpis je pro podnik náklad (snižují základ pro výpočet)

 

výpočty: ZC = VC – oprávky

 

odpisy:

 • rovnoměrné (lineární) odpisy – pro daný druh majetku je určená opisová sazba
 • zrychlené (degresivní) odpisy

 

1. rok odepisování – k1 – degresivní koeficient pro 1 rok

pro další roky – k – koeficient od 2 let

 •  n – počet let po které jsme už odepisovali

 

-oprávky: součet odpisů za určitou dobu

-zůstatková cena: vstupní cena snížená o oprávky

 

Způsob pořízení investic (DM)

 • nákup – nový nebo použitý
 • vlastní výrobou
 • darování
 • převedení z osobního vlastnictví do podnikání (živnosti)
 • vklad majetku společníka (obchodní společnosti)
 • finanční pronájem (leasing)

 

Finanční leasing

 • je to dlouhodobý pronájem
 • pronajímatel má k DM pouze vlastnický vztah (nenese žádné riziko, které plyne z používání DM)
 • nájemce má předkupní právo

 

Operativní leasing

 • je to krátkodobý, na kratší dobu
 • pronájem na krátkou dobu než je životnost
 • pronajímatel poskytuje kompletní servis
 • po skončení leasingové smlouvy zůstává ve vlastnictví pronajímatele

 

Výrobní kapacita

 • maximální množství výrobků, které je podnik za optimálních podmínek může vyrobit za jednotku času na svém výrobním zařízení

 

kapacitní norma

a) času (KNČ) – udává množství času, které má být spotřebováno na vytvoření jednotky výkonu

b) výkonnosti (KNV) – maximální množství výrobků, které je možné na daném zařízení vyrobit

 

počet jednotek zařízení (n) – počet strojů , výrobní linky

využitelný časový fond (VČF) – maximální čas po který může být zařízení vchodu

 

VK = VČF * KNV * n

VK = VČF/KNČ* n

 

Výnosnost investic

 • investice, která nepřináší příslušné efekty je zbytečná
 • určení výnosnosti in.

 

1) statické ukazatele – menší investice

–  s kratší dobou životnosti

a) výnosnost investice – kolik Kč čistého zisku nám ročně přinese každá koruna vynaložená na investici

čistý zisk(investice) / vynaložené náklady (na investici)

b) doba návratnosti investice – za jak dlouho bude investice splacena z čistého zisku neboli doba návratnosti je převrácena výnosnost investice

 

2) dynamické ukazatele – pro rozsáhlejší investice s dobou živ.

 

Péče o DM

1) zaškolení pracovníků

– seznámení pracovníka s výrobním zařízením a s jeho obsluhou

– jak předcházet poruchám

– jak o stroj pečovat

2) údržba

– pravidelná kontrola

– odstranění drobných poruch

3) opravy – zajištění provozuschopnosti zařízení

 

Vyřazení DM

 • prodej
 • darování
 • přeřazení do osobního užívání
 • likvidace – odvoz do šrotu

– demolice u budov

– sběrný dvůr

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!