Kapitál – maturitní otázka z ekonomie

 

Otázka: Kapitál

Předmět: Ekonomie/Finance

Přidal(a): Vločková

 

KAPITÁL

= zdroj krytí majetku, tvoří pasiva rozvahy, výrobní činitel elementárního faktoru výroby

 

DRUHY KAPITÁLU

 • Vlastní
 • Cizí
 • Finanční
 • Fiktivní
 • Reálný
 • Rizikový

 

VLASTNÍ KAPITÁL

 • Základní jmění
  • Představuje vklad podnikatele (společníka), který vkládá do podnikatelské činnosti při zakládání firmy
  • V průběhu činnosti zhodnocování těchto prostředků navyšuje hodnotu základního jmění
  • r. o. vklad

 

 • Rezervní fond
 • Vytváří se z kladného HV a slouží na vykrytí nepříznivých výsledků v oblastech hospodaření
 • Některé firmy mají povinný rezervní fond (s. r. o. s 10% RF, a. s. s 20% RF)

 

 • Kapitálové fondy
 • Používá se při investování do cenných papírů nebo si podnik vytváří účelový fond (např. FKSP = fond kulturních a sociálních potřeb motivační fond pro zaměstnance – na proplacení dovolené, oslavy, lázně ze zdravotních důvodů)

 

 • Hospodářský výsledek
 • Slouží na rozšíření a obnovu podniku
 • Nákup nového technického zařízení, nové pobočky, na rozšíření výrobního programu, nákup patentů
 • U akciových společností na výplatu dividenda z akcií (např. u s. r. o. ze zisku podniku vyplácí podíly ze zisku)
 • Financování HV označujeme jako samofinancování nebo vnitřní financování
 • HV = V – N

 

VÝPOČTY S HV

HV dílčí (před zdaněním, hrubý) = provozní HV + mimořádné HV + finanční HV

HV po zdanění = HV před zdaněním – daň z příjmu PO

HV nerozdělený (čistý) = HV po zdanění – % rezervní fond (s. r. o. 10%, a. s. 20%)

 

HV čistý můžeme rozdělit na:

 • Na obnovu podniku, rozšiřování podniku
 • Na prémie a odměny
  • r. o. používá na výplat podíly ze zisku
  • s. používá na výplaty dividendy, z akcií (tantiény)

 

VÝNOSY

= všechny tržby, které podnik získal za provozování své činnosti

 

Dělí se na:

 • Provozní:
 1. z výrobní činnosti – tržby podniku, které podnik dosáhne prodejem svých vlastních výrobků nebo služeb
 2. z obchodní činnosti – podnik získá za prodej výrobků jiných firem

 

 • Finanční: z finančních operací (úrok z vkladu, kurzové rozdíly)
 • Mimořádné: vznikají při finančních operacích např. prodejem cenných papírů, úroky za vkladu na účtu

 

NÁKLADY

= prostředky vynaložené na výrobu statku či služeb daného podniku

 

Dělí se na:

 • N podle účetní osnovy
 1. Provozní
  1. Z výrobní činnosti – vyjadřují spotřebu činitelů, kterou je potřeba zajistit na výrobu vlastní produkce
  2. Z obchodní činnosti – prostředky vložené na pořízení produktů, které firma následně prodává
 2. Finanční – při pohybu peněz a cenných papírů
 3. Mimořádné – vznikají při nečekaných situacích
 • N podle kalkulačního vzorce
 1. Přímé – můžeme změřením, zvážením či výpočtem určit na jednici
 2. Nepřímé – režijní
 • N podle objemu výroby
 1. Variabilní – mění se s počtem vyráběných ks
  1. Proporciální – mění se přímosměrně s vyráběnou produkcí
  2. Neproporciální – mění se s počtem vyráběných ks, ale zachycuje odchylky vyjádřené v progresivních, degresivních a regresivních
 2. Fixní – jsou pevné, neměnné bez ohledu na počet vyráběných ks

 

CIZÍ KAPITÁL

= typický tím, že firma využívá do té doby než je určena doba návratnosti a bývá zatížený úrokem

 

 • Úvěr
  • Cizí zdroje získané z finančních ústavů
  • Poskytují je banky

 

 • Půjčky
  • Zdroje získané od FO nebo PO
  • Může je poskytovat kdokoli

 

 

 • Závazky vůči dodavateli
  • Závazky z obchodních styků

 

 • Závazky vůči zaměstnancům
  • Povinnost zaplatit mzdu zaměstnancům za odvedenou práci

 

 • Závazky vůči státu
  1. Vůči ZP
  2. Vůči SP
  3. Vůči FÚ

 

KAPITÁL PODLE FORMY VKLADU

 • Reálný = vklad do podnikání v podobě reálných nebo skutečných podob (garáž, hala, chata)
 • Finanční = finanční prostředky vloženy na účet nebo hotovost podnikatelské činnosti
 • Fiktivní = vklad formou cenných papírů (akcií, obligací, dluhopisů)

 

ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ

 • Vnitřní = financování základním kapitálem
 • Vnější = financování vlastním nebo cizím kapitálem, v tomto financování dochází na začátku financování nebo v průběhu financování
 • Podílenské = určuje, jakým způsobem vlastníci firmy uplatňují vklad ve firmě a zároveň očekávají, že z úspěšného hospodaření budou mít příslušný podíl
  • Obchodní zákoník určuje minimální základní podíl společníka
  • Společnost s. r. o., pokud společenská smlouva neurčuje jinak, poměrným podílem si rozdělují zisk
 • Uvolněním kapitálu = v případě že prodáme majetek, který jsem kopili a již ho nepotřebujeme, uvolníme tím kapitál pro jiné financování
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!