Kapitálové společnosti – otázka z ekonomie

 

Otázka: Kapitálové společnosti

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Christines

 

 

Charakteristika

– podstatou je majetková (kapitálová) účast společníků na podnikání (zákon neukládá povinnost osobně ve společnosti pracovat)

– společníci ručí jen do výše svého nesplaceného vkladu

 

Společnost s ručením omezeným (s. r. o.)

– nejrozšířenější obchodní společnost

– založit ji může 1 osoba až max. 50 osob

– FO i PO

 

1) Založení – sepsání společenské smlouvy (více osob)

– sepsání zakladatelské listiny (1 společník)

 

2) Vznik– zápis do OR

 

3) Ručení – společnost jako celek ručí za závazky celým svým majetkem

– jednotliví společníci ručí za závazky do výše svého nesplaceného vkladu

 

4) Základní kapitál – povinný, min. 200 000,-

 

5) Vklad společníka – povinný, min. 20 000,-

 

6) Rezervní fond – povinný, tvoří se ze zisku

– může být vytvořen v první roce z kapitálu

 

7) Řízení Valná hromada – shromažďují se min. 1 do roku

– rozhodování o změně společenské smlouvy

– zvýšení/snížení ZK

– jmenuje/odvolává jednatele a dozorčí radu

– schvaluje účetní závěrku, rozdělení zisku, zrušení společnosti

 

Jednatel(é) – statutární a řídící orgán

jmenuje je valná hromada ze společníků

jsou povinni zajistit vedení předepsané evidence a účetnictví

 

Dozorčí rada – kontrolní orgán, alespoň 3 členy

– není povinná

– dohlíží na činnost jednatelů, kontroluje účetnictví, podává zprávy valné hromadě

 

8) Rozdělení zisku – podle výše vkladu jednotlivých společníků

 

9) Zrušení obecné podmínky

 

10) Zánik – výmaz z OR

 

Akciová společnost (a. s.)

– nejrozšířenější forma podnikání, především u velkých podniků

– založit min. 1 PO nebo 2 FO

 

Akcie – cenný papír s nímž jsou spojena práva akcionáře jako společníka podílet se na řízení společnosti, na jejím zisku, při zániku na likvidačním zůstatku

a) jmenovitá (nominální) hodnota – hodnota napsaná na akcii

b) kurzovní (tržní hodnota) – cena, za kterou se prodává a nakupuje na kapitálovém trhu

ážio = tržní hodnota > jmenovitá hodnota

disážio = tržní hodnota < jmenovitá hodnota

c) emisní kurz – cena, za kterou se akcie vydává, týká se pouze zvýhodněných akcií pro zaměstnance

Druhy akcií:

1) podle převoditelnosti: a) na jméno – je znám majitel akcie, je převoditelná (rubopis)

b) na majitele – nezná se konkrétní jméno majitele, je převoditelná předáním

 

2) podle práv: a) kmenové akcie – základní, běžné, většinou na majitele, spojená základní práva akcionáře

b) prioritní akcie – přednostní právo na výplatu dividendy, majitelé mají omezené hlasovací právo

c) zaměstnanecká – převoditelná mezi zaměstnanci

 

3) podle podoby: a) zaknihovaná – vlastník akcie obdrží výpis ze střediska CP

b) listinná – akcie je vytištěná a má fyzickou podobu (plášť – vlastní akcie; kuponový arch – slouží k výplatě dividend, CP; talón – slouží k získání dalšího kuponového archu)

 

Dividenda – důchod (příjem) akcionáře plynoucí z vlastností akcií

Tantiéma – odměna člena představenstva nebo dozorčí rady na základě hospodaření

Zatimní list – akcionář dostává akcii až ji splatí, do té doby vlastní zatimní list

 

1) Založení – sepsáním zakladatelské listiny nebo zakladatelské smlouvy

2 způsoby: 1) bez veřejné nabídky akcií (umět vysvětlit)

2) s veřejnou nabídkou akcií (umět vysvětlit)

 

2) Vznik – zápis do OR

3) Ručení – společnost ručí celým svým majetkem, akcionáři neručí

4) Základní kapitál – je povinný

– bez veřejné nabídky akcií min. 2 000 000,-

– s veřejnou nabídkou akcií min 20 000 000,-

 

5) Vklad společníka – je povinný, ale jmenovitá hodnota akcie není stanovena

6) Rezervní fond – je povinný, viz s. r. o.

 

7) Řízení– prostřednictvím orgánů společnosti

Valná hromada– viz s. r. o.

Představenstvo– statutární a výkoný orgán

– min. 3 členové

– v čele předseda

– zabezpečuje vedení účetnictví, navrhuje rozdělení zisku

• Dozorčí rada – kontrolní orgán

– musí být povinně vytvořen

– dohlíží na představenstvo, člen nesmí být členem představenstva

– mají oprávnění nahlížet do všech dokladů společnosti, kontrolují

účetnictví, předkládají své zprávy a vyjádření valné hromadě

 

8) Rozdělení zisku – každý akcionář má právo na podíl ze zisku a to podle počtu akcií, které právě vlastní

9) Zrušení – obecné podmínky

 

10) Zánik – výmaz z OR

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy