Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtová třída 4

 

   Otázka: Kapitálové účty a dlouhodobé závazky, účtová třída 4

   Předmět: Účetnictví

   Přidal(a): Tereza P.

 

CHARAKTERISTIKA A ČLENĚNÍ ÚČTOVÉ TŘÍDY 4:

– 4. účtová třída obsahuje rozvahové pasivní účty, které můžeme rozdělit do dvou skupin:

a) kapitálové účty – vlastní zdroje

b) dlouhodobé závazky – cizí zdroje
– jsou dlouhodobé a jedná se o zdroje krytí, pasiva

 

a) kapitálové účty:
– jde o vlastní zdroje krytí majetku (vlastní kapitál), které jsou zařazeny do účtových skupin 41.,42.,43. a 49.
– tvoří se zejména prostřednictvím vkladů, kladným výsledkem hospodaření (ziskem), bezplatným nabytím majetku (darováním)
účtová skupina 41.

1) ZK: tvoří se vklady společníků již při založení společnosti povinně v tzv. kapitálových společnostech
– účet 411, při změnách ZK účet 419
2) kapitálové fondy: tvoří se zejména vklady nad rámec ZK a bezplatným nabytím majetku
– účty 412 (emisní ážio) a 413 (ostatní kapitálové fondy)

 

• účtová skupina 42.
1) fondy ze zisku: tvoří se ze zisku účetní jednotky po zdanění (421,422,423,427)
2) převedené hospodářské výsledky: nerozdělený zisk a neuhrazená ztráta z minulých let s výjimkou zisku a ztráty z bezprostředně předcházejícího účetního období (428 a 429)

 

• účtová skupina 43.
výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431: zisk po zdanění nebo ztráta z bezprostředně předcházejícího účetního období

 

• účtová skupina 49.
účet individuálního podnikatele 491: používá se pouze v účetních jednotkách FO – soukromých podnikatelů
– zastupuje veškeré vlastní zdroje

– přestože se jedná o pasivní účty, některé z nich mohou vykazovat zůstatek na straně MD, jedná se o tyto účty:
429 – neuhrazená ztráta z minulých let: představuje vlastně snížení zdrojů, a proto vykazuje zůstatek, pak jedině na straně MD
431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení: vykazuje zůstatek na straně D, účetní jednotka v uplynulém roce vytvořila zisk, zůstatek na straně MD vyjadřuje ztrátu
491 – účet individuálního podnikatele: bude-li zůstatek na straně MD, signalizuje to, že firma žije na dluhu – podnikatel buď dlouhodobě vykazuje ztrátu si vybírá více než do firmy vkládá a než firma vytvoří zisk

 

b) dlouhodobé závazky:
– jde o cizí zdroje, jejichž lhůta splatnosti je delší než 1 rok
– jsou jim vyhrazeny účtové skupiny 45.,46.,47. a 48
účtová skupina 45.
– rezervy: zákonné a ostatní

 

• účtová skupina 46.
– bankovní úvěry se splatností delší než 1 rok

 

• účtová skupina 47.
– ostatní dlouhodobé závazky: se splatností nad rok a nemají povahu úvěrů (dlouhodobé půjčky)

 

• účtová skupina 48.
– 481: odložená daňová pohledávka a závazek


PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ:
a) obchodní společnost
–kapitálové (s.r.o.) a (a.s.)
– osobní 411 (v.o.s.)
– komanditní (k.s.)

 

b) fyzická osoba (OSVČ) –má účet 491, musí mít živnostenské oprávnění (jedná se také o profesní komory)

 

ZÁKLADNÍ KAPITÁL:
– souhrn peněžitých a nepeněžitých vkladů vložených do podniku a vše je zapsáno do obchodního rejstříku
a.s. – minimální výše 2 000 000 Kč
s.r.o. – není stanovená minimální výše, ale minimální vklad společníka a to 1 Kč

 

VLASTNÍ KAPITÁL:
– vlastní zdroje 411, emisní ážio 413, 421,43.

 

ZALOŽENÍ A VZNIK SPOLEČNOSTI:
– den vzniku společnosti je dnem zapsání do obchodního rejstříku -> vznik zahajovací počáteční rozvahy -> otevření účtů (221/701, 353/701, 701/411) + zřizovací výdaje DM 011; platí, když jsou vyšší jak 60 000 Kč

 

VLASTNÍ ZDROJE – KAPITÁLOVÉ FONDY A FONDY ZE ZISKU:
a) kapitálové fondy 412 a 413
– pokud účetní jednotka zvyšuje ZK upsáním nových vkladů, jejichž nominální hodnota je nižší než částka, kterou požaduje od vkladatelů (a.s. vydá nové akcie s nominální hodnotou 100 a emisním kurzem 120)) rozdíl, o který se nezvyšuje ZK (20 Kč) se vyúčtuje na účet 412 – emisní ážio
1) upsání vkladů                     353/419 100 Kč + 353/412     20 Kč
2) úhrada upsaných vkladů na BÚ                 221/353          120 Kč
3) zápis o změně ZK do obchodního rejstříku           419/411          100 Kč
– pokud se společníci rozhodnou posílit vlastní kapitál společnosti dalšími vklady, o které se však nebude navyšovat ZK, zaúčtuje se hodnota těchto vkladů na účet 413 – ostatní kapitálové fondy
– používá se i v případě přijatých darů
1) peněžní vklad společníka mimo ZK na BÚ            221/413          10 000 Kč
2) přijat darem kopírovací stroj                                022/413          50 000 Kč
b) fondy ze zisku 421,422,423,427, 428 a 429
– ze zisku po zdanění si účetní jednotky mohou vytvořit fondy, například sociální fond, fond odměn
– od 1. 1. 2014 není povinnost pro akciové společnosti a s.r.o. tvořit rezervní fond na krytí ztrátového hospodaření

 

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ VE SCHVALOVACÍM ŘÍZENÍ:
– HV může ovlivnit výši vlastních zdrojů dvojím způsobem:
a) kladně (když účetní jednotka hospodařila se ziskem)
b) záporně (v případě ztráty)
– ve zdrojích se objevuje ve dvou podobách:

 a) hospodářský výsledek bezprostředně předcházejícího roku 431 (MD ztráta, D zisk)

b) nerozdělený zisk 428 nebo neuhrazená ztráta z minulých let 429
– tyto dva účty budou ovšem vykazovat zůstatek zejména v případě, že účetní jednotka v některém z předcházejících účetních období celou částku čistého zisku nebo ztráty z účtu 431 nerozpustila, buďto si část zisku ponechala do dalších let 428, nebo v případě ztráty nenašla zdroje na její uhrazení 429

c) 431 – výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení bude mít zůstatek na začátku účetního období do doby, kdy účetní jednotka podle rozhodnutí valné hromady provede rozdělení zisku popř. úhradu ztráty
– na konci účetního období už zůstatek v žádném případě obsahovat nesmí

 

ROZDĚLENÍ ZISKU:
– je-li výsledkem hospodaření běžného účetního období zisk, pak o jeho rozdělení (po zdanění) rozhoduje v průběhu následujícího účetního období valná hromada, která musí konat do šesti měsíců od konce účetního období
– čistý (disponibilní) zisk je možno použít:
• na příděly do fondů -> 431/423,427 nebo 421
• na podíly na zisku společníkům -> 431/364
• na navýšení ZK -> 431/419
• na úhradu ztráty z minulých let -> 431/429
• v dalších letech jako dodatečný zdroj -> 413/428
vypořádání ztráty: také v případě ztráty je potřeba účet 431 vynulovat
– ztrátu je možno vyrovnat z vlastních zdrojů:
• čerpání z rezervního fondu -> 421/431
• čerpání z dalších fondů -> 423,427/431
• z nerozděleného zisku minulých let -> 428/431
• snížením základního kapitálu -> 419/431
• v s.r.o. je možno ztrátu předepsat k úhradě společníkům -> 354/431
• převedení zbytku ztráty na účet 429 – neuhrazená ztráta z minulých let

 

CIZÍ ZDROJE – ZASADY PRO TVORBU A ČERPÁNÍ REZERV 451:
– účetní jednotka si může vytvářet zdroje krytí v budoucnu očekávaných výdajů
– smyslem rezerv je rozložit částku nákladů, které se objeví za několik let, do účetních období, které předcházejí očekávanému vzniku nákladů
– jedná se o časové rozlišení v širším pojetí – neznámé všechny tři parametry (většinou částku a období vzniku nákladu odhadujeme) -> známý zůstal pouze účel, a to oprava dlouhodobého majetku (jen toto daňové uznatelné)
– čerpání lze až při uskutečnění opravy

 

• př.: v roce 2017 se uskuteční oprava dlouhodobého majetku – střechy
rozpočet – 600 000 Kč
plán tvorby rezerv:
2014 – 200 000 Kč      552/451
2015 – 200 000 Kč      552/451
2016 – 200 000 Kč      552/451
2017 – přijatá faktura + DPH 620 000 Kč      511/321 + 343/321
čerpání rezervy – 600 000 Kč             451/552
710: (511) 620 000 – (552) 600 000 = 20 000 – oprava byla dražší

 

• zákon o rezervách
– minimální doba tvorby rezervy musí být více jak 1 rok
– maximální doba = době odepisování majetku
– účetní jednotka musí být vlastníkem
– musí se jednat o opravu a ne o technické zhodnocení nebo opakované opravy či odstranění následků škod
– majetek musí mít dobu odepisování 5 a více let
– rezerva musí být rozpuštěna 451/552, pokud oprava není zahájená nejpozději v období, které následuje po období, v němž bylo předpokládáno zahájení opravy

 

• ostatní rezervy
– rezervy například na: opravy HM, zatříděného do 1. odpisové skupiny; rizika a ztráty podnikání
– předkontace: 554/459 (daňové neuznatelné)

 

BANKOVNÍ ÚVĚRY 461:
– dlouhodobé: doba splatnosti je delší než jeden rok
– poskytované především na investiční záměry nebo při eskontu směnek
– účtování – vznik: 221/461 nebo 321/461
– splácení: 461/221 + 562/221

 

DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY 47.:
– závazky z obchodního i neobchodního styku s dobou splatnosti delší než 1 rok
1) závazky k podnikům 471 –  u mateřských společností a dceřiných podniků
• upsání půjčky (já si půjčuji) 378 (351) / 471
• poskytnutí půjčky(výpis z Bú)         221 / 378 (351)
• splacení                                           471 / 221 , 562 / 221
2) emitované dluhopisy 473
– úvěrové cenné papíry s dobou splatnosti větší než 1 rok
a) krátkodobé 241 – účtování viz. účtová třída 2 (finanční majetek)
b) dlouhodobé 473 – (finanční investice)
3) závazky z pronájmu 474
– dlouhodobý pronájem IM (viz. leasing)
• zařazení do evidence           022 / 474
• platba nájemného (odpisy) 474 / 221
• majetek je vrácen zpět pronajímateli        474 / –

082 / –

– / 022
• nájemce si majetek nechá
4) dlouhodobě přijaté zálohy od odběratelů – 475
5) směnky k úhradě – 478

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy